Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 89

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Legal status
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie pozycji prawnej akwizytora otwartego funduszu emerytalnego w kontekście porównawczym z agentem ubezpieczeniowym. Pojęcia takie, jak akwizytor czy agent są powszechnie znane i używane. Obydwa wywodzą się z łaciny, agent - agens to działający, natomiast akwizytor acquisitor oznacza zjednywającego. Potocznie przeważnie używane są wymiennie. Nie są to jednakże pojęcia tożsame. Terminów tych używać będę tylko w stosunku do osób fizycznych wykonujących czynności bądź to akwizycyjne, bądź agencyjne. Poniżej omówione zostaną zagadnienia wpisu i wykreślenia z rejestru akwizytorów, uzyskania i utraty zezwolenia na wykonywanie czynności agencyjnych.(fragment tekstu)
XX
Niezależność i bezstronność sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest niezwykle istotna w kontekście autorytetu i prawidłowego funkcjonowania samego Trybunału. Celem artykułu jest przybliżenie obecnego statusu prawnego sędziów ETPC. Szczególnej analizie zostały poddane wymogi sprawowania urzędu, procedura wyboru oraz gwarancje niezależności i bezstronności sędziów (przywileje i immunitety). (abstrakt oryginalny)
EN
The authority and credibility of the European Court of Human Rights depend on the independence of its judges. The aim of this article is to present the analysis of the criteria of office, the electoral procedure, the terms of office, as well as privileges and immunities of the ECtHR judges. (original abstract)
3
Content available remote Kształtowanie się statusu prawnego Morza Kaspijskiego
100%
XX
Celem tego artykułu jest omówienie podstaw prawnych regulujących kwestię statusu Morza Kaspijskiego, a ponadto prezentacja procesu kształtowania się wspólnego stanowiska w tej kwestii oraz problemów powstałych w toku tego procesu. (fragment artykułu)
EN
Legal status of the Caspian Sea has been an issue for riparian states since 1991. Oil and gas discoveries changed the problem of legal definition of this body of water to a geopolitical one. Division of the hydrocarbons has become the main subject of discussion. Russian Federation and Iran, which have relatively small reserves of energy resources in their parts of the Caspian Sea, were more interested in common use of the sea resources. Whereas countries rich in oil and gas, e.g. Azerbaijan, were aiming to divide Caspian among riparian states. So far no final solution has been applied. However, riparian states are using bilateral agreements, which in the future might become a base for an agreement among all states. Most probably natural resources of the Caspian will be divided, but the water surface will remain common for all riparian states. (original abstract)
XX
Od kilku lat Lasy Państwowe są nieustannym adresatem różnych pomysłów, zmierzających do zburzenia ich statusu prawnego. Ostatnio wtłoczono je w rygory ustawy o zamówieniach publicznych.
XX
Omówiono projekt dokumentu zwanego "Kartą", względnie "Podstawowymi zasadami" w sprawie statusu organizacji pozarządowych (Fundamental Principles on the Status of Non-governmental Organisation in Europe - NGO). Powstał on z inicjatywy Rady Europy i dotyczy organizacji działających w państwach członkowskich Rady. Ma on na celu uporządkowanie skomplikowanej i nierzadko kontrowersyjnej problematyki związanej z tworzeniem i działalnością organizacji pozarządowych oraz ich wspomaganie dzięki ułatwieniom przy ich tworzeniu i prowadzeniu statutowej działalności.
XX
Przedmiotem opracowania jest normatywna dereifikacja zwierzęcia, która została dokonana w systemie polskiego prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Przepisy te wskazują, że zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, i jednocześnie zastrzegają potrzebę odpowiedniego stosowania do zwierząt, w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie, przepisów o rzeczach. Celem opracowania jest określenie znaczenia tak dokonanej dereifikacji dla określenia statusu prawnego zwierzęcia w polskim prawie oraz wpływu, jaki wywiera ona na kształt modelu ochrony zwierząt w Polsce. Podstawą ustaleń w tym zakresie jest formalno-dogmatyczna analiza aktów polskiego prawa regulujących zasady ochrony zwierząt oraz ich status jako przedmiotu stosunku prawnego. Opracowanie porządkuje i podsumowuje poglądy na temat prawnego statusu zwierzęcia oraz koncepcji jego normatywnej dereifikacji wyrażane w orzecznictwie polskich sądów i w polskiej literaturze prawniczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is normative dereification, which was enacted in the Polish legal system on the basis of the provisions of the Act of 21 August 1997 on animal protection. These provisions indicate that an animal, as a living being capable of experiencing suffering, is not a thing, and at the same time they stipulate the need for the appropriate application of the provisions on things to animals in matters not regulated by this Act. The aim of the article is to determine the significance of such dereification for the definition of the legal status of an animal in Polish law, and its impact on the form of the model of animal protection in Poland. The basis of the findings in this respect is a formal legal analysis of the Polish legal acts regulating the principles of animal protection, and animals' status as the object of a legal relationship. The study organises and summarises the views on the legal standing of animals, and the concept of their normative dereification, as expressed in the rulings of Polish courts, and in the Polish legal literature. (original abstract)
XX
Przedstawiona analiza odnosi się do wpływu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na kształtowanie w Polsce sytuacji prawnej sędziów Sądu Najwyższego (SN) i Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Głównym założeniem przedstawionych rozważań jest stwierdzenie, że TSUE w ramach udzielanych odpowiedzi na pytania prejudycjalne, kierowane do niego przez polskie sądy, rozpoznające sprawy związane z powołaniami na stanowisko sędziowskie oraz z przejściem w stan spoczynku, wzmacnia niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, przyjmując, że są to elementy ustrojowe funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości podlegające prawu Unii Europejskiej. Z tego powodu TSUE uznaje się za właściwy do kształtowania tych wartości ustrojowych na gruncie prawa polskiego. Jednocześnie organ ten nie zauważa problemu właściwości polskich sądów występujących z pytaniami prawnymi, co staje się ważnym zagadnieniem teoretycznym i praktycznym, gdyż może rzutować na legalność i skuteczność orzeczeń zapadających na podstawie udzielonych przez TSUE odpowiedzi. Szczegółowe rozważania koncentrują się na dwóch rodzajach orzeczeń TSUE, które zapadły w związku z sędziowskim stanem spoczynku, na skutek wystąpienia do TSUE z pytaniami przez SN i NSA. Przedmiot pytań odnosił się do zgodności z prawem unijnym zakresu ochrony prawnej przyznanej w prawie polskim sędziemu od uchwał podejmowanych w tych sprawach przez Krajową Radę Sądownictwa. Konkluzją przedstawionych rozważań jest stwierdzenie, że w przypadku wyroku TSUE wydanego na skutek pytania SN doszło do naruszenia właściwości organu występującego z pytaniem, a to powinno mieć konsekwencje dla zakresu związania sądu orzekającego odpowiedzią udzieloną przez TSUE. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis presented in this article concerns the impact of Court of Justice of the European Union (CJEU) jurisprudence on the legal situation of Supreme Court and Supreme Administrative Court judges in Poland. The main assumption of the presented considerations is that the CJEU, in providing answers to preliminary questions submitted to it by Polish courts adjudicating cases related to judicial appointments and retirements, strengthens the independence of the courts and the independence of the judiciary, assuming that these are systemic elements of a functioning judiciary subject to EU law. For this reason, the CJEU considers itself competent to shape these systemic values under Polish law. At the same time, this body does not notice the problem of jurisdiction of Polish courts posing legal questions, which becomes an important theoretical and practical issue, because it may affect the legality and effectiveness of judgements passed on the basis of answers given by the CJEU. Detailed considerations focus on two types of judgements of the CJEU, which were made in connection with the retirement of judges, as a result of questions submitted to the Court by the Supreme Court and Supreme Administrative Court. The subject of the questions related to the compatibility with EU law of the scope of legal protection granted in Polish law to a judge against resolutions adopted in such cases by the National Council of the Judiciary. The considerations presented conclude that in the case of a CJEU judgement issued as a result of a question posed by the Supreme Court, the jurisdiction of the authority posing the question was infringed, and this should have consequences for the scope of binding the court adjudicating on the answer provided by the CJEU.(original abstract)
8
Content available remote Status prawny pracownika samorządowego
75%
XX
Istotnym elementem samorządu terytorialnego są pracownicy samorządowi. Temu zagadnieniu poświęcona jest ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Regulację tę należy ocenić pozytywnie. Jest ona adekwatna do zmian zachodzących na rynku pracy i zapewnia dalszy rozwój środowiska samorządowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Local government employees are the essential elements of local government. The act about local government employees introduced on 21st November 2008 deals with this issue. This regulation ought to be judged positively. It is adequate to the changes on the labour market and provides further development of the local government community. (original abstract)
9
75%
XX
Niniejsze opracowanie przedstawi wybrane aspekty odnoszące się do rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych oraz określi ich charakter, głównie na podstawie analizy art. 23 Konstytucji RP. Rozważania o statusie prawnym rodzinnych gospodarstw rolnych uzupełniono o wybrane orzecznictwo, zwracając uwagę na rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Jako podstawową metodę badawczą zastosowano metodę analityczną. Zakres niniejszych badań obejmuje problematykę statusu prawnego gospodarstw rodzinnych oraz ich znaczenie w rozwoju rolnictwa. W tym celu analizie poddano akty prawne, dorobek literatury oraz orzecznictwo. (fragment tekstu)
EN
In Polish legislation, the concept of a family farm operates on the basis of constitutional regulations, however, this provision does not define nor, however, indicate any criteria allowing to distinguish family farms from all agricultural holdings. Doubts that arise in this context have often been the subject of decisions made by the Constitutional Tribunal or the Supreme Court. The recognition of family farms as a constitutional basis for the functioning of the agricultural system in Poland is connected with the historical development of agriculture. The social aspect of the solution adopted also plays an important role. Undoubtedly, the legal standard set by the legislator determined the directions of development and influenced the specificity of agricultural holdings in Poland. (original abstract)
XX
Uregulowania zawarte w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w istotny sposób przyspieszyły proces wywłaszczania nieruchomości pod drogi. Usprawnienia te nie dotyczą jednak odszkodowań, które ustalane są w odrębnych postępowaniach, w odległym czasie i w praktyce napotykają na problemy geodezyjno-prawne. Na mocy tej ustawy podmioty publicznoprawne uzyskują prawo własności nieruchomości lub ich części także w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, tj. wówczas, gdy nie jest wiadomo komu jest to prawo odbierane. Celem opracowania jest analiza wpływu nieuregulowanych stanów prawnych wywłaszczanych nieruchomości na proces ustalania odszkodowania. Tezą badawczą artykułu jest stwierdzenie, że nieuregulowany stan prawny nieruchomości powoduje konieczność zawieszania postępowań odszkodowawczych w celu ustalenia zasięgu i podmiotów wywłaszczanych praw. Na podstawie przeprowadzonych badań postępowań odszkodowawczych na terenie Krakowa w okresie 2014-2016 r. podjęto próbę zidentyfikowania problemów występujących w praktyce w szczególności spowodowanych niewyjaśnionym stanem prawnym nieruchomości wywłaszczanych pod drogi. Wskazano na zasadność wprowadzenia precyzyjnych uregulowań prawnych, dotyczących trybu postępowania w takich sytuacjach, co pozwoliłoby wyeliminować niejednolitą praktykę a także rozbieżną linię orzecznictwa sadowoadministracyjnego. Dodatkowym problemem jest brak uregulowań, co do zasad ustalania odszkodowania w przypadku obciążenia nieruchomości wieloma ograniczonymi prawami rzeczowymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The regulations contained in the Act on Special Rules for the Preparation and Implementation of Investments in Public Roads have significantly accelerated the process of real estate expropriation for roads. These improvements, however, do not apply to compensations, which are determined in separate proceedings much later, facing surveying and legal problems. Under this Act, public entities gain ownership rights to real properties or their parts, also with regard to real properties with undetermined legal status, i.e. when it is not clear who is deprived of this right. This study aims to analyse the influence of undetermined legal status of expropriated real properties on the process of determining compensation. The research thesis of this article is the statement that undetermined legal status makes it necessary to suspend compensation proceedings in order to determine the extent and entities of the expropriated rights. Basing on the performed studies regarding the compensation proceedings conducted in Krakow in the period of 2014-2016, an attempt was made to identify the problems existing in practice, especially those related to the undetermined legal status of real properties expropriated for roads. The author emphasises the need of introducing precise legal regulations concerning the procedure in such situations, which would allow to eliminate non-uniform practice as well as discordant judgments of administrative courts. The additional problem is the lack of regulations on the rules for determining compensation if a given real property is subject to numerous limited property rights. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy statusu prawnego Inżyniera kontraktu występującego w warunkach kontraktowych FIDIC, ze szczególnym uwzględnieniem opisu pojęcia i charakteru prawnego Inżyniera kontraktu oraz posiadanych przez niego praw i obowiązków, jak również ponoszonej przez Inżyniera odpowiedzialności. Ponadto funkcja Inżyniera kontraktu została zestawiona z inspektorem nadzoru inwestorskiego na gruncie polskiego prawa budowlanego. Artykuł ma na celu ukazanie kluczowej roli Inżyniera kontraktu, pełnionej w procesie realizacji inwestycji z wykorzystaniem wzorców kontraktowych FIDIC.(abstrakt oryginalny)
EN
The article was dedicated to analyse the legal status of Engineer on the grounds of the FIDIC contract conditions. A major emphasis was put on specific description of the notion and legal character of Engineer, his rights and duties as well as responsibility possessed by him. What is more, the function of Engineer was juxtaposed with the investment supervision inspector on the ground of polish construction law. The article aims at presenting the key role of Engineer fulfilled in the process of realization with the use of FIDIC contract conditions.(original abstract)
XX
Traktaty założycielskie, stanowiące podstawą prawną funkcjonowania Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich są umowami międzynarodowymi, które mogą być modyfikowane wyłącznie za jednomyślnym porozumieniem wszystkich państw członkowskich i po ratyfikacji zmian przez wszystkie państwa, zgodnie z ich wewnętrznymi wymogami konstytucyjnymi (art. 48 Traktatu o UE). Umowy (traktaty) modyfikujące traktaty założycielskie, nazywane traktatami rewizyjnymi, uzgadnianie są poza ramami instytucjonalnymi Wspólnot i Unii, na forum tzw. konferencji międzyrządowej (Intergovernmental Conference - IGC). Na forum konferencji międzyrządowej nie znajdują zastosowania wspólnotowe procedury i zasady podejmowania decyzji. Z prawnego punktu widzenia konferencja międzyrządowa jest konferencją dyplomatyczną, podczas której przedstawiciele państw zamierzających podpisać umowę międzynarodową negocjują jej tekst. Zasady prowadzenia tego rodzaju rokowań reguluje przede wszystkim Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 r. (fragment tekstu)
XX
W artykule przeprowadzono analizę statusu prawnego zwierząt w ustawodawstwie ukraińskim i polskim. Uwzględniono przypadki niewłaściwego posługiwania się terminologią prawniczą w zakresie rozgraniczenia pojęć przedmiotu i podmiotu prawa. Podkreślono, że w obu porządkach prawnych ustawodawca przyjmuje rozwiązania zmierzające do nadania zwierzęciu statusu podmiotu prawa. Na tle powyższych rozważań przedstawiono możliwości rozwiązań tego problemu, biorąc pod uwagę charakter prawa i cel przyznania zwierzętom statusu podmiotu prawa. W opracowaniu zamieszczono także analizę adekwatnych dla podjętego tematu przykładów pochodzących z innych porządków prawnych oraz badania prawno-porównawcze w perspektywie historycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the analysis of animals' legal status via examples of Polish and Ukrainian legislation. The examples of inaccurate usage of legal terminology in this sphere (concerning subjects and objects) are analyzed. Legislative attempts to assign the status of subjects of law to animals in Ukraine and Poland are discovered. Remarkable examples from world judicial practice are revealed. Historical parallels are shown. There is drawn a conclusion of possible solutions taking into account the present understanding of the nature of law and the aim of proposed changes in legal regulation is defined. (original abstract)
EN
The paper is related to the legal effects of Kosovo's international status on the relations between the EU and its member states. Kosovo is not recognized as a state by five of the EU member states. On the other hand, all the EU member states support theconclusion an association agreement between the EU and Kosovo (actually Stabilization and Association Agreements). According to the TFEU and EU practice, accession agreements are mixed ones. It means they are concluded together by the EU and its member states. However, in case of the Kosovo SAA, a different solution has been applied. The Kosovo SAA is a bilateral agreement between the EU and Kosovo. In addition, according to the provisions of this SAA, there is no implied recognition of Kosovo as a state by the EU. Such a solution may be, however, considered as exceeding the EU's external competence. Thus, an awkward situation seems to need an awkward solution. (original abstract)
15
Content available remote Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego
75%
XX
Istnieją wątpliwości co do zakresu, w jakim struktury nadzorcze mogą gwarantować utrzymanie stabilności finansowej lub wysokiego stopnia skuteczności ekonomicznej dla rynków finansowych danego kraju. Występują wszakże pewne związki łączące charakterystykę tego typu organów - z punktu widzenia jakości kultury zarządzania i stopnia niezależności - z wiarygodnością i stabilnością rynków finansowych, ale nie z samą strukturą organizacyjną. W artykule dokonano analizy założeń dotyczących charakteru prawnego Komisji Nadzoru Finansowego oraz omówiono przedmiotowe i podmiotowe ujęcie organu administracji publicznej. (fragment tekstu)
EN
This article classifies Polish Financial Supervision Authority (PFSA) as a government administration office, which is in keeping with one of the major goals set by the Polish legislator. Apart from the historical background and the trends within the European Union, this classification is further rationalized, e.g. by PFSA being under functional and organizational supervision and control of the Council of Ministers, by the methods PFSA uses to manage staffing, by its position in relation to executive administration agencies, as well as by its supervisory tasks that directly correspond to government administration. The article also describes how PFSA activities are governed by the Administrative Procedure Code Act. (original abstract)
16
Content available remote W poszukiwaniu miejsca w systemie - czyli o statusie Rzecznika Ubezpieczonych
75%
XX
Aktualnie można spotkać się z przeciwstawnymi stanowiskami interpretacyjnymi dotyczącymi statusu prawnego Rzecznika Ubezpieczonych oraz funkcji, jaką ten pełni w polskim systemie prawa, w szczególności odnoszącymi się do możliwości zaliczenia Rzecznika Ubezpieczonych jako podmiotu wchodzącego w skład administracji rządowej. W artykule przeprowadzono analizę statusu prawnego Rzecznika Ubezpieczonych w celu odszukania jego właściwego miejsca w systemie organów państwa. Właściwe określenie statusu Rzecznika i jego miejsca w systemie determinuje jego zakres praw i obowiązków w relacjach z naczelnymi organami administracji państwa, a także wpływa na sposób kreacji i wykonania pewnych obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz wpływa na możliwość wykonywania innych funkcji publicznych. Charakterystyka kompetencji Rzecznika Ubezpieczonych oraz przesłanki warunkujące zaliczenie określonego podmiotu do administracji rządowej uzasadniają wniosek, że Rzecznik nie wchodzi w skład administracji rządowej, lecz poddany jest ogólnemu i instytucjonalnemu nadzorowi ze strony Prezesa Rady Ministrów, którego zakres uregulowany jest w sposób wyczerpujący przez przepisy ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych. (abstrakt oryginalny)
EN
Currently, opposing opinions are presented concerning legal status of the Polish Insurance Ombudsman and the function it performs in the Polish legal system. In particular those opinions differ in relation to the status of the Insurance Ombudsman as an entity of the government. The article analyzes the legal status of the Insurance Ombudsman to locate its proper place in the system of national authorities. Proper determination of the status of the Ombudsman and its place in the system determines the scope of rights and obligations in relation to the supreme bodies of state administration, as well as affects creation and implementation of certain obligations under the Act on public finances and also the ability to carry out other public functions. Characteristics of the Insurance Ombudsman's competence and prerequisites that allow an entity to be classified as a governmental organization justify the conclusion that the Ombudsman does not form part of the government, but is subject to general and institutional supervision of the Prime Minister, the scope of which is regulated exhaustively by the provisions of the Act on Insurance Ombudsman. (original abstract)
XX
W Europie występują różne modele organów statutowych spółek. W niektórych państwach model jednopoziomowy, w innych dwupoziomowy, a w jeszcze innych spółki mogą wybierać pomiędzy dwoma modelami i wdrażać ten, który uznają za odpowiedni dla nich. Celem niniejszego opracowania jest opisanie modeli organów statutowych spółek oraz ich wad i zalet, a także wskazanie rekomendacji dotyczących rozwoju organów statutowych w Polsce. Po analizie różnych rozwiązań i tendencji autor stanął na stanowisku, że najodpowiedniejsze dla polskich spółek byłoby wprowadzenie rozwiązań umożliwiających dokonanie wyboru przez walne zgromadzenia akcjonariuszy poszczególnych spółek pomiędzy modelami jedno- i dwupoziomowym. (abstrakt oryginalny)
EN
In Europe, there are different types of corporate boards. In some countries one-tier board model, the other a two-tier board model, and in some other countries companies may choose between the one-tier and two-tier model and they can implement that one which they deem appropriate for them. The purpose of this paper is to describe the models of corporate boards and their pros and cons, as well as an indication of recommendations for the development of the Polish corporate board model. After analyzing the various issues and trends author took the view that the most appropriate for Polish companies would be to introduce solutions to carry out a selection of the general meeting of each company between one-tier and two-tier board model. (original abstract)
XX
Gmina z mocy prawa została wyposażona w osobowość prawną, co ściśle wiąże się z przyznaniem jej ochrony sądowej, prawa własności i innych praw majątkowych. W konsekwencji może ona występować w obrocie prawnym nie tylko jako podmiot prawa publicznego, ale także prywatnego. Przyznanie gminie osobowości prawnej umożliwia jej nawiązywanie stosunków cywilnoprawnych, jednak - na co zwraca uwagę autorka artykułu - rodzi to pytanie o zasady jej reprezentacji, które zostały określone w art. 46 ustawy o samorządzie gminnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The law has given the municipality legal personality, which is strictly related to the award of judicial protection, ownership rights and other proprietary rights. Consequently, it can appear in legal transactions, not only as a public-law entity, but also as a private-law entity. The award of legal personality to the municipality enables it to establish civil-law relations, although, as the authoress of the article points out, this raises the question of the principles of its representation, which have been specified in Article 46 of the Act on Municipal Self-Government. (original abstract)
XX
W kręgu zainteresowania niniejszego opracowania jest analiza de lege lata regulacji prawnych w zakresie upodmiotowienia jednostek pomocniczych gminy. Mając na uwadze pomocniczy charakter tych jednostek, ich rolę i znaczenie w strukturze gminy, kwestia statusu prawnego jednostek pomocniczych w sferze prawa prywatnego jawi się jako jedno z istotnych zagadnień problematyki samorządu terytorialnego. (fragment tekstu)
EN
The author indicates that any legal rule does not attribute status of a legal person to the auxiliary entities of a commune (the village bailiff, housing estates, quarters). A legal person is here exclusively the commune, acting by its organs. An auxiliary entity of the commune was not equipped with capability of legal transactions as an organisational entity which does not have status of a legal person, the title to management of its property and disposing it, is exclusively derived from a resolution of the Commune Council. The scope of transactions performed by the auxiliary entity of the commune in the sphere of disposing the communal property enables to separate independent and dependent transactions. Capability to undertake independent transactions on behalf of the commune enables the auxiliary entities to use the court capability in these matters. The author perceives in such a solution some incompatibility of legislative assumptions, because the auxiliary entity of the commune was refused status of a legal person and capability to legal transactions. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia charakter prawny umowy o partnerstwo publiczno-prywatne oraz wskazuje na kontrowersje w zakresie zakwalifikowania tych umów do umów nazwanych bądź nienazwanych. Autorka podejmuje ponadto próbę ustalenia pojęcia partnerstwa publiczno-prywatnego oraz dokonuje analizy pojęć: podmiotu publicznego i partnera prywatnego, wskazując jednocześnie na możliwość zakwalifikowania tego samego podmiotu raz po stronie podmiotu publicznego, innym razem natomiast po stronie partnera prywatnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the legal nature of the public-private partnership contract and indicates the controversies regarding the qualification of these contracts as named or innominate contracts. Furthermore, the authoress attempts to define the notion of public-private partnership and analyses the notions of public entity and private partner, simultaneously indicating that it is possible to classify the same entity once as a public entity and another time as a private partner. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.