Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  synteza chemiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem poznania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a funkcją biologiczną modyfikowanych i hipermodyfikowanych nukleozydów występujących w ramieniu antykodonu tRNA, opracowano metody syntezy szeregu związków modelowych: modyfikowanych jednostek nukleozydowych (11-13, 22, 26), krótkich oligorybonukleotydów (dimery 28-37, pentamery 62-67) oraz heptadekamerów (80-97), o sekwencjach analogicznych do ramion antykodonów tRNAphe z drożdży i tRNALys3 z komórek ludzkich. Stosując jodek metylu jako czynnik metylujący (również znaczony I3C), przeprowadzono efektywną syntezę 2'-O-metylo-5-metoksykarbonyloinetylo-urydyny (11) i jej analogów posiadających w położeniu 5 pierścienia uracylu funkcję kwasu karboksylowego (12) lub amidu (13). Opracowano dogodną metodę syntezy 2'-Ometyloguanozyny (22) i jej w pełni blokowanego 3'-O amidofosfory n u (26), znaczonych izotopem węgla 13C w grupie 2'-O-metylowej. Wykorzystując metodę fosforotriestrową w roztworze otrzymano dwanaście dimerów (27-38), zawierających w różnym położeniu modyfikowane pochodne urydyny i 2-tiourydyny (1-10) oraz przeprowadzono syntezę hipermodyflkowanego pentameru (62) o sekwencji fragmentu pętli antykodonu tRNALys (E.coli) i jego strukturalnych analogów (63-67). Opracowano odpowiedni zestaw grup blokujących dla ochrony reaktywnych funkcji obecnych w strukturze hipermodyfikowanych nukleozydów, pozwalający na ograniczenie liczby etapów deprotekcji i zwiększenie efektywności syntezy. W trakcie usuwania kwasowolabilnych grup ochronnych dimeru zawierającego 5-metoksy-2-tiourydynę (49), zaobserwowano po raz pierwszy proces oksydatywnej desulfuracji 2-tionukleozydu, zachodzący równolegle do reakcji utleniania, pod wpływem działania nadtlenków w środowisku kwasowym. Stwierdzono, że reakcja oksydatywnej desulfuracji 2-tiourydyn, prowadząca do β-D-rybofuranozydów odpowiednich pirymidynonów, zachodzi również w reakcji z nadtlenkiem wodoru w buforze fosforanowym o pH 8. Wykorzystując różnorodne techniki magnetycznego rezonansu jądrowego, przeprowadzono badania konformacji modelowych dimerów (27-38) i pentamerów (62-67), umożliwiające systematyczną analizę wpływu poszczególnych elementów modyfikacji na lokalną strukturę tRNA w obrębie pętli antykodonu. Zoptymalizowano metodę amidofosforynową na nośniku polimerowym dla syntezy kilkunastu heptadekamerów RNA o sekwencjach analogicznych do ramienia antykodonu tRNAphe, modyfikowanych różnorodnie metylowanymi urydynami i pseudourydynami (80-95) oraz przeprowadzono syntezę modyfikowanego 2-tiourydyną ramienia antykodonu tRNALys3 (97). Przeprowadzono badania trwałości 2-tiourydyny wobec różnorodnych utleniaczy stosowanych w zautomatyzowanej syntezie oligonukleotydów metodą amidofosforynową i H-fosfonianową. Jako związek modelowy wykorzystano 2-tiourydynę przyłączoną do nośnika polimerowego. Modelowe hipermodyfikowane oligorybonukleotydy (80-88), o sekwencjach analogicznych do ramienia antykodonu tRNAphe z drożdży, zostały wykorzystane w badaniach oddziaływań stabilizujących motyw U-skrętu w strukturze tRNA. Heptadekamery (89-97) stanowiły modele strukturalne do określenia wpływu modyfikowanych urydyn, pseudourydyn (pozycja 39 w sekwencji tRNA) i 2-tiourydyny (pozycja 34) na stabilność struktury ramienia antykodonu oraz do określenia specyficzności jego wiązania do podjednostki 30S rybosomu. Dla oceny stabilności struktur badanych oligomerów posłużono się pośrednią metodą wyznaczania parametrów termodynamicznych na podstawie analizy krzywych temperatur topnienia. Określenie efektywności wiązania do podjednostki rybosomalnej wykonano stosując metodę wiązania na filtrze nitrocelulozowym oraz metodę tzw. odcisku stopy (ang. foot printing) 16SrRNA.
EN
One of the most characteristic and functionally important properties of tRNA is the presence of naturally occurring nucleoside modifications. For multidirectional studies of the structure/function relationships of modified nucleosides located in the anticodon stem and loop domain, a number of different model compounds were synthesized: modified nucleoside units (11-13, 22, 26), short oligomers (dimers 27-38, pentamers 62-67) and heptadecamers 80-97 with the sequences related to anticodon stem and loop of selected tRNAs (yeast tRNAphe, E.coli tRNALys and human tRNALys3) Using methyl iodide as a convenient methylation agent (also as 13C-labeled) an efficient and regioselective synthesis of 2'-0-methyl-5-methoxy-carbonylmethyluridine (11) and its analogs 12, 13 with carboxylic and amide function at 5 position of heterobase ring, as well as the synthesis of 2'-0-[13C]-methylguanosine (22) and its 3 '-Ophosphoramidite (26) have been elaborated. To understand the influence of wobble uridines modification on their codon recognition, twelve dinucleoside monophosphates 27-38 have been synthesized by phosphotriester approach in solution using appropriate system of protecting groups. The unexpected process of oxidative desulfurization of 2-thiouridines during the deprotection procedure of acid labile protecting groups has been investigated. The conformational properties of dimers were analyzed by 1H, 13C and 31P NMR. The strong influence of 2-thiolation on the preference of C3-endo, gauche+, anti conformation for the thiolated uridines within the dimers was transferred in a unidirectional manner, 5' to 3', to the dimers' phosphodiester bond and adjacent unmodified uridine. Phosphoramidite approach to the solid phase synthesis of oligoribonucleotides has been successfully used for the site-specific incorporation of the different methylated uridines, pseudouridines and 2-thiouridine to the sequences of tRNAphe and tRNALys3 anticodon domains. Stability of 2-thiouridine against different oxidizers used in automated oligonucleotides synthesis was investigated using 2-thiouridine directly attached to a solid support as a model compound. The modified oligomers 80-97 were used to study the conformational stability and dynamics of tRNA anticodon loop and characterize the structure/function relationships that are required for ribosome binding of tRNAs.
PL
Spójność elektroenergetyki węglowej i rynku płynnych paliw napędowych można efektywnie uzyskać poprzez powiązanie zgazowania węgla z kolejnym przemiennym bądź łącznym stosowaniem gazowo-parowych systemów elektrowni z syntezą metanolu lub wariantowo innych paliw płynnych. Obserwowane trendy w tym kierunku przemawiają za szybkim opracowaniem odpowiedniego studium dla warunków polskich.
EN
The cohesion of coal power electric energy generation and the market of liquid fuels can be effectively accomplished by linking of coal gasification with sequent alternative or inclusive application of gas - vapour systems of power plants with the synthesis of methanol or alternatively other liquid fuels. The observed trends in this area favour rapid preparation of a respective study for the Polish conditions.
5
Content available remote Chemia gazu syntezowego i ditlenku węgla : zarys współczesnych możliwości
70%
PL
Przedstawiono rolę oraz znaczenie chemii tlenków węgla w rozwoju przemysłu syntezy chemicznej.
EN
The role and importance of C oxides in the development of chem. synthesis industry was presented.
EN
New synthesis of 3,6-Diaryl-dihydrotetrazines has been developed. Easily accesible benzylidene-benzohydrazide derivatives were turned into hydrazonyl derivatives which were cyclocondesed in the prescence of titanium tetrachloride.
7
Content available remote Ścieżki restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej
70%
8
Content available Kinetics of nanocrystalline iron nitriding
51%
EN
Nitriding of nanocrystalline iron was studied under the atmosphere of pure ammonia and in the mixtures of ammonia - hydrogen - nitrogen at temperatures between 350°C and 500°C using thermogravimetry and x-ray diffraction. Three stages of nitriding were observed and have been ascribed to the following schematic reactions: (1) α-Fe → γ-Fe4N, (2) γ- Fe4N → ε - Fe3N and (3) ε - Fe3N → ε - Fe2N. The products of these reactions appeared in the nitrided nanocrystalline iron not sequentially but co-existed at certain reaction ranges. The dependence of a reaction rate for each nitriding stage on partial pressure of ammonia is linear. Moreover, a minimal ammonia partial pressure is required to initiate the nitriding at each stage.
PL
Ścieki pochodzące z przemysłu syntezy chemicznej oczyszczano metodą osadu czynnego w reaktorze SBR. Jako układ porównawczy zastosowano drugi reaktor, w którym oczyszczano ścieki komunalne. Ścieki przemysłowe okazały się znacznie mniej podatne na biodegradację zanieczyszczeń organicznych niż ścieki komunalne. Ponadto ścieki przemysłowe miały negatywny wpływ na proces nitryfikacji, co objawiało się mniejszą efektywnością usuwania azotu ogólnego w porównaniu ze ściekami komunalnymi. Korzystnym rozwiązaniem byłoby wspólne oczyszczanie tych dwóch rodzajów ścieków.
EN
Industrial wastewater was treated with H₂SO₄ or Ca(OH)₂ to adjust pH 7-8.5 and with a Fe salt to coagulate the suspension and then mixed with activated sludge. The municipal wastewater was processed as a ref. The study was carried out for 39 days. A substantial decrease in ammonium N concn. and an increase in the nitrate N concn. were obsd. in both wastewaters. A decrease in COD and BOD was also evidenced. The municipal wastewater showed high ability to nitrification.
10
51%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w celu opracowania metod syntezy wysokoenergetycznych i termostabilnych materiałów wybuchowych.
PL
Oceniano wpływ ścieków pochodzących z przemysłu syntezy chemicznej na fizyczne i biochemiczne właściwości osadu czynnego. Jako układ porównawczy zastosowano drugi reaktor, w którym oczyszczano ścieki komunalne. W układzie oczyszczającym ścieki przemysłowe obserwowano obniżenie aktywności oddechowej osadu czynnego, świadczące o zachwianiu procesów biochemicznych, znaczne zmniejszenie wartości indeksu objętościowego osadu oraz postępujące rozdrobnienie kłaczków świadczące o ich początkującym rozpadzie. W porównaniu z układem odniesienia, kłaczki osadu "przemysłowego" miały luźniejszą strukturę i bardzo małą zawartość bakterii nitkowatych, które stanowią "szkielet" nadający kłaczkom odpowiednią spoistość i wytrzymałość mechaniczną.
EN
Industrial and municipal wastewaters were studied for properties of activated sludge. In the industrial wastewater, a decrease in respiratory activity (O₂ uptake rate) of activated sludge (as an evidence of disorder of biochem. processes) and a significant redn. in sludge vol. index were obsd. The presence of a large no. of very small flocs indicated the beginning of their breakup. The flocs of "industrial" activated sludge had a looser structure and a smaller no. of filamentous bacteria than that in municipal sludge.
14
51%
EN
The most important component of bacterial cell walls especially Gram-positive bacteria is peptidoglycan, called also murein, PGN. The first time this synonym was used in 1964 by Weidel and Pelzer [1]. Peptidoglycan is present in the outer layer of the cytoplasmic membrane and its structure. The structure of peptidoglycan depends on the bacteria strain. It is estimated that in Gram-negative bacteria, it occupies only about 10–20% of the total area of the cell wall, when in Gram-positive bacteria it is 50 and up to 90% of all space. Problems with isolation with high purity of biological material shows the need for developing techniques for chemical synthesis of peptidoglycan fragments and their analogs. In past few years there has been a growing interest within the synthesis of compounds glycoprotein (glycopeptides, peptidoglycan, etc.). As a basis for the construction of cell walls of many bacteria. Despite intensive research and gain significant knowledge of the physical and biological, chemical synthesis or biosynthesis (Fig. 5 and 6) of peptidoglycan, not so far failed to unambiguously determine its three-dimensional structure. The works of Kelman and Rogers [15] and Dimitriev [20] nearer picture of its structure. However, the time to develop in vivo visualization of cell structure it will be difficult to identify correctly peptidoglycan three-dimensional structure. Due to the important biological roles of murein, many research centers have taken to attempt their chemical synthesis. For biological research began to use chemically synthesized peptidoglycan fragments which guaranteed both uniform and a certain structure. An important roles in the development of methods of chemical synthesis of peptidoglycan had H. Chowdhury work, Fig. 8 [35], Hesek, Fig. 9 and 10 [36, 37], Dziarskiego [38] and Boneca [39] and Inamury [34, 40].
EN
Acetylation of 1-methoxynaphthalene into 2-acetyl-6-methoxynaphthalene, which is a precursor of the anti-inflammatory S-Naproxen, was chosen as an example to show the great potentialities of zeolite catalysts for substituting polluting and corrosive Friedel-Crafts catalysts. A selective and clean process can be developed using acetic anhydride, as acylating agent, and a HBEA zeolite with a Si/Al ratio between 20 and 40 and without extraframework aluminum species, as catalyst. Adsorption experiments demonstrate that all the acetyl-methoxynaphthalene isomers can enter the BEA micro-pores hence can be formed within these pores. The strong interactions between the polar molecules of reactants and products and the micropore walls were shown to determine both the reaction scheme and the mechanisms. These interactions play a more important role than product shape selectivity in the kinetically limiting desorption of products.
17
51%
PL
Wzrost zapotrzebowania na energię oraz brak alternatywy dla paliw kopalnych, jako głównego surowca do jej produkcji, wymusza działania zmierzające do ograniczania emisji dwutlenku węgla oraz poszukiwanie metod jego zagospodarowania. W artykule przedstawiono uzupełniające dla metod składo­wania w formacjach geologicznych sposoby zagospodarowania dwutlenku węgla, bazujące na koncep­cjach synergii elektrowni węglowych, elektrowni jądrowej/wiatrowej/słonecznej i rafinerii wytwarzającej paliwa syntetyczne, metodach wykorzystywania dwutlenku węgla w syntezie chemicznej oraz składowa­nia w postaci hydratów.
EN
An inereasing cnergy demand and the unauestionable leading role of fossil fuels in the energy mix enforce activities aiming at carbon dioxidc emission reduction and new methods of its disposal. In the paper methods complementary to the seauestration of carbon dioxide in geological formations based on the concepts of synergy between coal power plants, nu clear/wind/solar power plants and refineries producing synthetic fuels as well as methods of carbon dioxide utilization in chemical synthesis and storage in the form of hydrates are presented.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wybrane metody otrzymywania nano tlenku cynku. W części I opisano właściwości nano tlenku cynku oraz metody jego otrzymywania. Porównane zostały metody syntez w celu wybrania najbardziej optymalnej do otrzymywania nano tlenku cynku. W kolejnych częściach artykułu przedstawione zostaną wyniki otrzymywania nano tlenku cynku domieszkowanego wybranymi jonami metali - manganu (+II), kobaltu (+II) oraz glinu (+III).
EN
The paper contents the presentation and discussion of selected methods of obtaining nano zinc oxide. The first part of the paper describes the zinc oxide properties and methods of the synthesis. The synthesis methods were compared in order to select the most optimal for obtaining of nano zinc oxide. In subsequent parts of the article the results of obtaining nano zinc oxide doped with selected metal ions - manganese (+II), cobalt (+II) and aluminum (+III) will be described.
PL
Program synergii węglowo-jądrowej może stać się ważnym elementem drogi do podjęcia kluczowych decyzji w sprawie budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Jego realizacja przyniesie korzyści zarówno dla przemysłu chemicznego, jak i na polu trwałej redukcji emisji CO2 z elektrowni węglowych. Jednym z proponowanych działań jest rozpoczęcie starań zmierzających do utworzenia w Polsce ośrodka kompetencyjnego dla wysokotemperaturowych technologii (powyżej 600°C). Umieszczenie wizji budowy takiego ośrodka w europejskiej strategii energetycznej może okazać się jednym z pierwszych istotnych kroków na drodze do wykorzystania w Europie reaktorów wysokotemperaturowych typu HTR w przemyśle, do budowy w Polsce prototypowej europejskiej instalacji około 2020 roku.
EN
The goal of the nuclear-coal synergy project is the development and demonstration of the technologies that can efficiently use the nuclear process heat for clean coal technologies (CCT), coal to liquid fuels conversion (CTL) and chemical synthesis. Coordination on the European level of the efforts to implement high temperature nuclear reactor (HTR) technologies is performed by European High Temperature Reactor Technology Network (HTR-TN). Nuclear coal synergy project can also play an important role in the process to implement nuclear power plants in Poland.
PL
Opisano możliwość zastosowania ogniw paliwowych w syntezie chemicznej. Jako przykład zastosowań podano wyniki prac nad syntezą (I) nadtlenku wodoru w ogniwie paliwowym O2–H2 oraz (II) hydroksyloaminy w ogniwie paliwowym NO–H2. Wydajność prądowa tworzenia H2O2 wynosiła ok. 93% i była niemal stała w czasie dwutygodniowej ciągłej pracy ogniwa. Wydajność prądowa tworzenia NH2OH zależała od szybkości przepływu NO, a jej maksymalna wartość przekraczała 80%. Otrzymane wyniki wskazują, że zastosowanie ogniw paliwowych w syntezie chemicznej jest obiecujące i warte dalszych badań.
EN
H2O2 and NH2OH were generated in the O2–H2 and NO–H2 fuel cells, resp. Current efficiencies were 93% (in a two weeklong cont. operation) and >80% (related to NO flow rate), resp. The NH2OH and NH3 products dissolved in 3.5 M H2SO4, the fuel cell electrolyte, to yield the corresponding sulfates.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.