Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Antybiotyki antracyklinowe
100%
3
Content available remote Przemysłowe i medyczne znaczenie izoflawonów, metabolitów wtórnych soi
100%
PL
Zaprezentowano paradoks, jaki stanowi ogromna lecz niewykorzystana produkcja agrotechniczna cennych metabolitów wtórnych soi, w tym izoflawonów, z jednej strony, i zapotrzebowanie na te materiały roślinne po stronie sektora badań i rozwoju innowacyjnych produktów dla takich działów gospodarki, jak przemysł farmaceutyczny, spożywczy, kosmetyczny, oraz wytwórczość pomocniczych środków ochrony zdrowia, takich jak suplementy diety. Dla przybliżenia diagnozy problemu przedstawiono zarys stanu badań nad rozwojem produktu leczniczego lub chemoprewencyjnego z genisteiny, opierając się na surowcach naturalnych, w konfrontacji z koncepcją nowego leku z syntetyczną substancja aktywną, spełniającego wszelkie wymagania farmaceutycznego systemu zapewnienia jakości, oraz kompletnej dokumentacji rejestracyjnej wg EMA.
EN
A review, with 32 refs., of soy isoflavones, their prodn. in soy as a multifunctional bioreactor and their biochem. properties and uses as plant polyphenols. In particular, synthesis and pharmacol. importance of genistein isoflavone was taken into consideration.
EN
Curcumin, known for thousands of years as an Ayurvedic medicine, and popular as a spice in Asian cuisine, has undergone in recent times remarkable transformation into a drug candidate with prospective multipotent therapeutic applications. Characterized by high chemical reactivity, resulting from an extended conjugated double bond system prone to nucleophilic attack, curcumin has been shown to interact with a plethora of molecular targets, in numerous experimental observations based on spectral, physicochemical or biological principles. The collected preclinical pharmacological data support traditional claims concerning the medicinal potential of curcumin and its congeners but at the same time point to their suboptimal properties in the ADME (absorption, distribution, metabolism and excretion) area.
PL
Łączne zastosowanie liniowego akceleratora lekkich jonów i detektora mas wysokiej rozdzielczości do badania próbek związków organicznych zawierających odpowiedni znacznik izotopowy pozwala na osiągnięcie poziomów czułości oznaczeń niedostępnych przy użyciu innych metod analitycznych. Przy użyciu substancji aktywnych leków, zawierających cząsteczki znakowane izotopem węgla ¹⁴C, metodą AMS można oznaczać femtomolowe stężenia badanych związków, co pozwala na oznaczenie parametrów farmakokinetycznych (PK) oraz śledzenie transformacji metabolicznych z pojedynczego podania dawki sub-farmakologicznej (np. 100 μg!). Ten nowy sposób pozyskiwania informacji o losach leku w ustroju pacjenta, które zwykle były efektem znacznie bardziej skomplikowanych badań klinicznych pierwszej fazy określa się mianem mikrodozowania lub badań klinicznych fazy zerowej. Metoda mikrodozowania z zastosowaniem AMS jest obecnie w stadium walidacji, to znaczy badaniom podaje się głównie leki generyczne, dla których parametry PK wyznaczano już wielokrotnie metodami klasycznymi. Instytut Farmaceutyczny uczestniczy w drugim już projekcie europejskim, w którym multidyscyplinarne konsorcjum międzynarodowe testuje technikę AMS w zastosowaniu do różnorodnych leków i różnych populacji pacjentów, co skłania do podjęcia próby zapoznania szerszego grona chemików z potencjałem i zastosowaniami medycznymi tej techniki.
EN
A review, with 40 refs., and fundamentals of combined applications of linear accelerator and high resolution mass spectrometer for detection of org. compds. containing suitable ¹⁴C labels in femtomol concns. for studying pharmacokinetic parameters and metabolic fate of drugs from single sub-pharmacolog. dose.
EN
 Critical survey of a selected class of pentacyclic triterpenes - the oleanane family, is presented based on current literature in order to underline their value for medicinal chemistry and drug development potential. Oleanenes may be considered as a renewable resource of valuable research materials which are structurally diverse, inherently biocompatible and have built-in affinity for many categories of functional proteins. Although availability of particular compounds from natural sources may be very low, synthetic methods elaborated by generations of chemists, secure a way to obtaining desirable structures from commercial starting materials.
EN
Plant secondary metabolites – ubiquitous low molecular weight chemicals which are not essentials for the host existence and reproduction but serve many auxiliary functions, are frequently occurring as glycosides, for which particularly abundant examples exist in antibiotic, saponins and flavonoid categories. Cardiac glycosides (CG), originally isolated from Digitalis plants, also known as cardiotonic steroids, have particularly extensive record of ethnopharmacological and medicinal use. Although their application in treatment of dropsy is documented since 1875, long time has elapsed before their chemical structure were determined and mechanisms of their toxicity and cardiotonic action were recognized as inhibition of Na+ / K+ ATP-ase pump. Contemporary molecular pharmacology has revealed that cardiac glycosides are endogenous compounds in variety of animals, where they function as toxins or hormones. Besides, numerous recent studies confirmed anticancer activity of CGs at very low concentrations. These findings have been possible due to advances in ultrasensitive analytical techniques and also due to progress in organic synthesis, particularly total enantioselective syntheses of carbohydrates, which secured availability of individual CG and their analogs for medicinal chemistry studies.
8
Content available remote Przemysłowa synteza witaminy C
63%
10
Content available remote Commentary on the chromatographic retention of Chelidonium alkaloids
63%
EN
Because basic isolates of Chelidonium majus L. constitute a valuable source of compounds with considerable medicinal potential, their chroma-tographic separation is a matter of continuous interest. Thus far, there has been no attempt to correlate the structural and retention properties of this biogenetically related but structurally diverse group of alkaloids. Taking as an example three representative sub-sets: chelidonine-type, protopine-type, and quaternary bases (berberine and benzo[c]phenanthridine-type) and analyzing their chromatographic behavior, we have concluded that polarity and lipophilicity descriptors derived from commonly used structural formulas are not sufficient for rationalization of their retention behavior. In particular, we draw attention to the exceptionally high polarity of protopine, which cannot be justified in terms of its polycyclic tertiary base structure bearing aminoketone functions in a medium size alicyclic ring, and would more appropriately be represented by a canonical formula indicative of the strong transannular interaction between the tertiary amine lone electron pair and the carbonyl carbon atom. As a consequence, the chromatographic mobility of protopine-type alkaloids might be categorized as that of quaternary rather than tertiary bases.
PL
W pracy określono zależność między stosowaną dietą, zróżnicowaną pod względem zawartości polifenoli (ich dawki i rozpuszczalnika, w którym związki były podawane), a procesem peroksydacji białek. Stosownym biowskaźnikiem oksydacyjnych uszkodzeń białek były grupy karbonylowe aminokwasów. W badaniach określono stopień powstawania związków karbonylowych jako skutek równoczesnego działania czynnika kancerogennego 9,10-dimetylobenzantracenu (DMBA). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że obecność związków polifenolowych w diecie może decydować o intensywności przebiegu procesów oksydacyjnych w organizmie.
EN
The aim of the present study was to assess the effect of diets with various content of polyphenols (polyphenol dose and solvent type) upon protein peroxidation. Aminoacid carboxyl groups were used as the biomarkers of the protein oxidative damage. The formation of carbonyl compounds was assessed as an effect of the simultaneous activity of a carcinogen, 9,10-dimethylbenzene anthracene (DMBA). Livers of 20-week Spraque-Dawley female rats killed by decapitation were used as the test material. Our results demonstrate that the polyphenol compounds in the diet may critically affect the intensity of the oxidative processes taking place in the system. The polyphenols (genistein, quercetin, resveratrol) acted to inhibit DMBA-induced formation of oxidated proteins; on the other hand, when DMBA was not present, the process of carbonyl group formation was more intense. The fats contained in the diet show a synergistic effect with the DMBA carcinogen to stimulate the process of aminoacid oxidation.
PL
Genisteina jest naturalnym produktem pochodzenia roślinnego, charakteryzującym się wielokierunkowym działaniem biologicznym. Główny molekularny mechanizm działania genisteiny polega na hamowaniu tyrozynowych kinaz białkowych, enzymów, które uczestniczą w przenoszeniu sygnałów wewnątrzkomórkowych. Do innych ważnych farmakologicznie cech tej substancji należy zaliczyć właściwości przeciwutleniające i estrogenne. Niezależnie od szerokiego zastosowania genisteiny jako substancji do badań biochemicznych i fizjologicznych, ma ona realną perspektywę zastosowania w racjonalnym żywieniu i medycynie. Obecnie głównym źródłem otrzymywania genisteiny i jej pochodnych na skalę technologiczną są nasiona soi. Odkąd stwierdzono korzystny wpływ soi na ludzkie zdrowie, co zostało dobrze udokumentowane danymi epidemiologicznymi, badania nad genisteiną, jako czynnikiem odpowiedzialnym za ten stan rzeczy, znalazły się w fazie klinicznej. Ponieważ otrzymywanie koncentratu flawonoidowego z soi wiąże się z licznymi trudnościami technicznymi (analitycznymi, farmakologicznymi i metabolicznymi) autorzy prezentują pogląd, że do celów badań i zastosowań farmaceutycznych z powodzeniem nadaje się genisteina otrzymywana syntetycznie.
EN
Genistein is a natural product of plant origin, characterized by pleiotropic biological activity. The principal molecular mechanism of its action consists in inhibition of protein tyrosine kinases which are essential enzymes involved in intracellular signal transduction. Other pharmacologically important features include antioxidant properties and estrogenic activity. Apart from current widespread use of the substance as research biochemical reagent and physiological probe, it has considerable perspectives of application in nutrition and medicine. At present soybeans as the raw material (and its processing technology) are the principal source of genistein and its natural conjugates. While beneficial consequences of soy rich diet for human health is well documented by aboundant epidemiological data, investigation of genistein as the causative agent is at an early clinical stage. Since study of soy-derived flavonoid concentrates are connected with overwhelming technical problems (analytical, pharmacokinetical and metabolism-related) we strongly advocate the use for research and development purposes the synthetic substance of pharmaceutical quality.
PL
Wybór drogi syntezy związku aktywnego biologicznie znakowanego izotopem ¹⁴C, przeznaczonego do badań z użyciem jako metody detekcji akceleratorowej spektrometrii mas, wymaga starannego rozważenia znanych z literatury metod otrzymywania, wiedzy o metabolizmie w organizmie docelowym oraz możliwości zastosowania komercyjnych syntonów zawierających atom znacznika. Wybrana synteza powinna się charakteryzować wysokim wskaźnikiem ekonomiki atomowej, minimalną liczbą etapów prowadzonych z udziałem odczynników radioaktywnych oraz ulokowaniem znacznika izotopowego w takim miejscu cząsteczki, które nie jest naruszane lub eliminowane w trakcie przemian biologicznych charakterystycznych dla transformacji metabolicznych pierwszej fazy. Znaczenie metabolizmu oraz zakres certyfikacji niezbędnej dla prowadzenia badań klinicznych fazy zerowej przedstawiono na przykładzie jednego z najpopularniejszych leków dostępnych bez recepty – paracetamolu, a problemy wykonawcze syntezy chemicznej na przykładzie sumatryptanu.
EN
A review, with 30 refs., of methods for synthesis and testing of ¹⁴C-labelled p-HOC₆H₄NHCOMe and 1-[3-(2-aminoethyl)- 1H-indol-5-yl]-N-methylmethansulfonamide.
16
Content available remote Chromatographic quantification of isoflavones (why and how)
51%
EN
Recent advances in chromatographic analysis of isoflavones, which can reach physiologically significant concentrations in human body fluids as a result of nutrition with food containing soy products or diet supple-mentation with phytoestrogen preparations, are surveyed and evaluated. Soy-derived food products and nutraceuticals are claimed to be beneficial for cardiovascular health and bone metabolism and to contribute signify-cantly to cancer chemoprevention. Because clinical trials involving plant-derived isoflavone-rich materials have been rather inconclusive, it seems important to discuss analytical means by which pharmacokinetic and phar-macodynamic data are generated.
PL
Biologicznie aktywne i medycznie użyteczne substancje naturalne pochodzenia roślinnego występują na ogół w wieloskładnikowych grupach związków o podobnych właściwościach chemicznych i fizykochemicznych, co znacznie utrudnia ich izolację, a zwłaszcza oczyszczanie. Lecznicze saponiny kasztanowca, tradycyjnie stosowane w medycynie w postaci złożonej mieszaniny (escyna), są przykładem sytuacji w której właściwości farmakologiczne indywidualnych komponentów. Zaprezentowano jedno z możliwych rozwiązań tego problemu na drodze transformacji chemicznych dostępnego surowca, które umożliwiają otrzymanie kluczowego pentacyklicznego triterpenu – protoescygeniny (PES) w stanie wysokiej czystości chemicznej, w procesie realizowanym w pilotowej skali technicznej. Wskazano możliwości zastosowania PES jako dogodnego półproduktu do syntez saponinomimetyków o zróżnicowanych typach struktury.
EN
Biologically active and medically useful natural substances of vegetable origin usually occur in multi-component groups of compounds with similar chemical and physical properties, which significantly inhibit their isolation, and in particular their purification. Therapeutic chestnut saponins, traditionally used in medicine in the form of complex mixture (aescin), are the example of situation where pharmacological properties of individual components. One of the solutions to this issue was presented, based on chemical transformation of available raw material, allowing production of key pentacyclical triterpene - protoescigenin (PES) of high chemical purity, in the process implemented on pilot scale. Possibilities of using PES as a convenient semi-finished product fin the synthesis of mimetic saponins with varying structures.
EN
The crystal and molecular structures of (-)-(S)- and (+)-(R)-bromofosfamide were determined as a part of our research on therapeutically useful oxazaphosphorines. Both compounds crystallized in strictly enantiotropic crystals. Both sompound undergo partial decomposition during diffractometric exposition with emission of free bromine.
19
45%
PL
Escyna jest wieloskładnikową mieszaniną saponin wydzielanych z kasztanów (Aesculus hippocastanum L.) i substancją aktywną preparatów farmaceutycznych wskazanych jako tradycyjne remedium w żylnych patologiach naczyń krwionośnych. Zaproponowano inne zastosowanie tego materiału fitofarmaceutycznego, zmierzające do nowego, odnawialnego surowca chemicznego, jakim jest triterpenowa genina o wysokiej czystości chemicznej. Opisano proces wytwarzania i oczyszczania protoescygeniny (2), pentacyklicznego triterpenu, który zawiera aż sześć grup hydroksylowych zdolnych do dalszej funkcjonalizacji (tworzenia nowych wiązań kowalencyjnych). Materiał ten można traktować jako nowy, wielofunkcyjny surowiec chemiczny.
EN
A process for sepn. of protoescigenin (I) monohydrate from horse chestnuts (Aesculus hippocastanum L.) β-escin by alk. or acidic hydrolyze extn. with ternary MeOCMe₃/H₂O/MeOH mixt., then pptn. with H₂O and following purifn. by recrystn. from binary iso-PrOH/cyclohexane mixt. was developed and implemented under pilot plant conditions. The I yields were 197–209 g/2.00 kg under lab. And 210–218 g/3.00 kg under pilot-plant conditions. The final product contained 1.0–2.5% of barringtogenol (II) impurity.
EN
Most of the new drug candidates in the anthracycline class of antitumor antibiotics are a result of synthetic efforts involving modification of both the aglycone and sugar moieties. In such an approach, formation of a glycosidic bond is an important step that often becomes a limiting factor in the preparation of certain target structures and can also affect the efficiency of synthetic processes for obtaining analogs of anthracycline antibiotics of clinical interest. We have developed a general approach to de novo glycosylation of anthracycline aglycones leading to doxorubicin analogs with L-lyxo- and L-arabinomonosaccharides. Such glycosylation procedures are also effective in preparation of daunorubicin congeners. Specifically, we have explored the use of 1-O-silylated 3-azido-2,3,6-trideoxy-hexopyranoses as stable glycosyl donors and have successfully demonstrated the practical use of the 3-azido group to generate an amino function during the last steps of synthesis to allow easy generation of doxorubicin analogs.We have also shown that other known glycosyl donors can be conveniently generated from 1-O-silylated-hexopyranoses and can be used effectively to take advantage of a particular glycosidation and deprotection strategy.We describe two standard glycosylation procedures that were designed to attain the desired level of alfa-glycoside stereoselectivity and overall efficiency. Different glycosylation procedures were selected depending on the sugar synthon configuration and sensitive C-14 substitution in the target anthracycline aglycone. These achievements are exemplified by the use of previously unreported 3-azidosugar synthons of L-lyxo- and L-arabino- configuration protected by a 4-O-chloroacetyl group or an acid-labile triethylsilyl (TES) protecting group.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.