Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 158

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Innovation strategy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Celem niniejszego artykułu jest rozpatrzenie, na ile Dolnośląska strategia innowacji spełnia powyżej opisany warunek pobudzania i wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych. W pracy przeanalizowane zostaną zarówno zapisy samej strategii, jak i projekty dotychczas zgłoszone do realizacji w ramach implementacji RIS. (fragment tekstu)
EN
In the European Union countries regions are active participants in innovation policy creation. On the regional level also the aims of regional policy and innovation policy (research and development policy) are formed. One of the common tools for creation of these two policies are Regional Innovation Strategies (RIS). After accession to the European Union in Poland also formed Regional Innovation Strategies, which now are the base for Regional Innovation Systems. Described systems will be the frame for cooperation of the following structures: local governance, research sector, technology transfer institutions, enterprises (especially SME) and financial sector. Lower Silesia as a one of 16 voivodships is also forming such system. However RIS for Lower Silesia is not a proper base for Regional Innovation Systems development. This article presents the first effects and problems on the field of RIS implementation, especially for the innovative entrepreneurs. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest próba zaprezentowania strategii małych i średnich firm, które dostosowują się do warunków gospodarki informacyjnej. Strategie te umownie nazywamy innowacyjnymi ze względu na ich odmienność w stosunku do strategii przyjmowanych dotychczas przez większość małych i średnich przedsiębiorstw. W określeniu strategia innowacyjna mieści się zarówno nowość podejścia do określenia miejsca małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, jak i zmiana relacji firmy z klientem wykorzystująca możliwości technologii informatycznych. Przyjęta definicja jest zgodna z określeniem K. Obłoja, który stwierdził "Innowacyjne strategie mają w zasadzie proste tworzywo: niematerialne zjawiska, z których rozwinie się jakiś przemysł, jakieś usługi. Nawet nietrudne jest zauważenie tych zjawisk, ale trzeba wyrobić w sobie, w firmie ten specjalny sposób patrzenia, który powoduje, że dostrzega się rzeczy oczywiste i jeszcze te, które jakoś już nie pasują do teraźniejszości. (fragment tekstu)
EN
In today's world of finite resources, rapid change and global competition, traditional point of view on innovation strategies polish small and medium enterprises (SME) is no more valid. After joining European Union polish SME's will be under strong pressure of European companies on competitive global market in one hand and will have great opportunity to compete on huge market. This situation require new innovation strategies. Typical innovation strategy based on market niche is no more sufficient for market success. Today's polish SME need to change their present strategies to cooperating strategies: cooperation in network, in international, national, regional, local networks or clusters. These new strategies should be directed to meet and exceed customer satisfaction, adding value for the targeted customer and doing this much better than the competition does. (original abstract)
XX
Celem niniejszej publikacji jest analiza uwarunkowań rozwoju klastrów w województwie dolnośląskim. Autorka analizuje region Dolnego Śląska, wskazując sektory przemysłu i usług stanowiące istotne koncentracje branżowe o największym potencjale "gronotwórczym", oraz identyfikuje powstałe w regionie inicjatywy klastrowe. Ponadto przedstawia strategiczne programy realizowane na Dolnym Śląsku, istotne z punktu widzenia rozwoju klastrów: Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląską Strategię Innowacji i Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyze the determinants of cluster development in Lower Silesia. The author analyzes Lower Silesia region indicating these industry and service sectors which are significant industry concentration with the highest "group creative" potential and identifies cluster initiatives in the region. In addition, the author presents the strategic programs implemented in Lower Silesia, important for cluster development: the Development Strategy for the Lower Silesian Voivodeship, the Lower Silesian Innovation Strategy and the Regional Operational Programme for the Lower Silesian Voivodeship. (original abstract)
XX
We współczesnej gospodarce wzrasta znaczenie regionów, które stają się nowymi podmiotami procesów rynkowych. W ich rozwoju coraz większą rolę zaczynają odgrywać innowacje. Coraz częściej podkreśla się, że tym, co decyduje o rozwoju konkretnego regionu, jest jego zdolność do stałego generowania i adaptacji nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych i nowej wiedzy. Jednym z działań zmierzających do zwiększania innowacyjności w regionach Unii Europejskiej jest opracowywanie, a następnie wdrażanie regionalnych strategii innowacji. Takie strategie zostały także opracowane dla polskich regionów. W artykule przedstawiono wdrażanie regionalnej strategii innowacji na Dolnym Śląsku.(abstrakt oryginalny)
EN
In the contemporary economy the meaning of regions, which become new entities of market processes, is growing. In regional development innovations play bigger and bigger role. This what is deciding on the development of the specific region is its ability to permanent generating and the adaptation of new technologies, organizational solutions and new knowledge. One of the activities aimed at increasing the innovation in the regions of the European Union is drawing up and then implementing regional innovation strategies. Such strategies have been also drawn up for Polish regions and at present they are being introduced. In the article the implementation of the regional innovation strategy for Lower Silesia region is described.(original abstract)
XX
Współcześnie coraz więcej regionów w Unii Europejskiej opracowuje, a następnie wdraża strategiczne dokumenty dotyczące rozwijania innowacyjnej gospodarki, którymi są regionalne strategie innowacji. W artykule przedstawiono istotę regionalnej strategii innowacji oraz zaprezentowano doświadczenie hiszpańskiego regionu Castilla-Leon w zakresie implementacji tego dokumentu. Przedstawiono krótką charakterystykę regionu Castilla--Leon, ogólne cele i założenia regionalnej strategii innowacji opracowanej dla tego regionu oraz opisano zmiany, do jakich doszło w regionie w okresie wdrażania omawianej strategii. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays more and more regions in the European Union develop and then implement strategic documents relating to the development of innovative economy, which regional innovation strategies are. The article shows the essence of regional innovation strategy and the experience of the Spanish region of Castilla-Leon in the implementation of this document. It also presents the characteristics of the region of Castilla-Leon and general aims of the regional innovation strategy developed for this region and describes the changes which occurred in the region during the implementation of the strategy. (original abstract)
Organizacija
|
2008
|
tom 41
|
nr 3
81-90
EN
The purpose of this paper is to investigate the pathways leading from innovation to organisational performance by using structural equation modelling. Specifically, we used this analytical tool to test a research framework that is constituted by a set of causal relationships between organisational contingencies, innovation, HRM policies (resourcing, training, rewards, relations), HRM outcomes (skills, attitudes, behaviour), and organisational performance. Employing data from organisations operating in the Greek manufacturing sector, results indicate that the impact of innovation on organisational performance is positive and mediated through HRM policies and HRM outcomes, and moderated by organisational context (management style, organisational culture).
XX
Zarządzanie procesem wzornictwa koncentruje się na zademonstrowaniu, w jaki sposób strategia i oparte na wzorach innowacje mogą osiągnąć produkt końcowy - projekt - kompatybilny i spójny z ogólną strategią biznesu. Zarządzanie tym procesem bada, jak można wykorzystać wzornictwo do ustalenia występowania i doświadczenia organizacji, natomiast czyniąc to wpływa na to, jak jest wyrażana i postrzegana organizacja i jej marka. Artykuł przedstawia przegląd literatury i ukazuje nową koncepcję zarządzania wzornictwem oraz racje leżące dziś u podstaw jego znaczenia w nowoczesnym biznesie. Artykuł przeglądowy opiera się na podstawach teoretycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Managing a design process focuses on demonstrating how strategy and designdriven innovation can be made to achieve final product - a project - compatible and coherent with total business strategy. Management of this process explores how design can be used to identification of the presence and experience of an organization, and in doing so, influence how the organization and its brand are expressed and perceived. This article presents literature review and shows the new conception of design management and reason behind their importance in modern business today. The review article is based on a theoretical background. (original abstract)
XX
W chwili obecnej teoria endogenicznego wzrostu cieszy się coraz większą popularnością w świecie nauki, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Celem artykułu jest ukazanie, na przykładzie województwa śląskiego, potrzeby i zasadności aplikowania tej teorii w regionach Polski. Ze względu na słabość ekonomiczną regionów, wewnętrzne czynniki stymulujące wzrost gospodarczy są niewystarczające. Dlatego tak istotne dla rozwoju, między innymi województwa śląskiego, są impulsy zewnętrzne. Bez takich impulsów nie może być mowy o konwergencji. Dlatego rozwój gospodarczy większości regionów Polski powinna być oparty na egzogenicznej teorii wzrostu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
At the moment endogenous growth theory has become increasingly popular in the world of science, particularly in developed countries. This article aims to show, for Upper Silesia case, the needs and sense of applying this theory in the Polish regions. Stimulating economic growth are insufficient in less developed regions, because of the weakness of the internal factors in it. Therefore it is important to strengthen an external impulses to keep internal development. Without this inputs there can't be convergences processes. Therefore, the economic development of the of Polish regions should be based on the exogenous growth theory. (original abstract)
XX
Artykuł omawia praktykę wspólnego rozwijania produktów JPD (ang. joint product development), natomiast szczególnie koncentruje się na udziale dostawców pierwszego szczebla. Celem artykułu jest wypełnienie luki badawczej poprzez zidentyfikowanie czynników determinujących włączanie dostawców w proces rozwijania produktów. Badanie bazuje na studiach przypadku międzynarodowych producentów funkcjonujących w różnych branżach. Wykorzystano w nim metodą desk research oraz pogłębionego wywiadu IDI (In-Depth-Interview). Artykuł napisany został w ramach realizowanego projektu o numerze 2016/21/B/HS4/00665, pt. "Elastyczność w relacjach z dostawcami a rodzaje współpracy dostawca-nabywca w zakresie rozwijania produktów na rynku B2B", który uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki. Wyniki przeprowadzonego badania pozwoliły utworzyć listę poszukiwanych determinant i pogrupować je w następujące obszary: makrootoczenie, mikrootoczenie, strategia innowacji, łańcuch dostaw oraz relacje z dostawcami. Zidentyfikowane czynniki zostaną włączone do kolejnego etapu badania przewidzianego w projekcie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses joint product development practices focusing on the role of the relationship with first tier suppliers. The aim of the paper is to fill the literature gap by recognizing determinants involving suppliers in the product development process. The research is based on the cases of international manufacturers operating in different branches of industry. It uses such methods as desk research and an in-depth interview. The paper is written under the project "Flexibility in relationships with suppliers in terms of supplier-purchaser models of cooperation on product development in the B2B market", no. 2016/21/B/ HS4/00665, which is financed by National Science Centre (NCN). As a research result, the factors influencing the decision on supplier involvement in NPD are listed and classified into the following groups: macro environment, micro environment, innovation strategy, supply chain and relationship with suppliers. The factors are to be included in the next research phase of the NCN project. (original abstract)
PL
Celem artykułu jest przedstawienie oceny wpływu wdrażania regionalnych strategii innowacji na rozwój przemysłów kreatywnych. Na potrzeby prowadzonego badania zastosowano takie podejścia badawcze, jak: podejście funkcjonalne, analiza wskaźnikowa, analiza porównawcza, podejście eksperckie. Rezultatem przeprowadzonego badania są następujące wnioski: istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy poziomem wdrażania regionalnych strategii innowacji w poszczególnych województwach a poziomem rozwoju przemysłów kreatywnych w tych regionach. Uzależnienie rozwoju przemysłów kreatywnych od poziomu wdrażania regionalnych strategii innowacji jest silnie zauważalne w 10 spośród 16 badanych województw. Ponadto występują istotne zróżnicowania w poziomie wdrażania regionalnych strategii innowacji przez regiony oraz zróżnicowania w zakresie wykorzystania potencjału innowacyjnego.
EN
The aim of the article is to present an assessment of the impact of implementing regional innovation strategies on the development of creative industries. For the needs of the study, research approaches such as: functional approach, index analysis, comparative analysis, an expert approach were applied. The result of the study is the following conclusions: there is a direct relationship between the level of implementation of regional innovation strategies in individual provinces and the level of development of creative industries in these regions.
11
Content available remote Innovative Activity of Polish Small Enterprises in 2012-2014
75%
XX
Szybkość zmian koniunkturalnych występująca we współczesnej gospodarce stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorców - między innymi w zakresie zapewnienia atrakcyjności oferowanych produktów i usług. Bezsprzecznie, czynnikiem, który wpływa na zwiększenie pozycji konkurencyjnej oraz przyczynia się do osiągnięcia trwałej przewagi rynkowej przedsiębiorstwa jest wymiar prowadzonej działalności innowacyjnej. Umiejętność firmy do generowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań skutkuje zwiększeniem sprawności realizowanych przedsięwzięć. Owa zdolność jest szczególnie ważna w czasie zawirowań gospodarczych, kiedy to właściciele działając często pod presją, powinni dostosować realizowane dotychczas strategie, tak by ograniczyć możliwość pojawienia się dodatkowych zagrożeń oraz wykorzystać pojawiające się impulsy prorozwojowe. W artykule przedstawiono fragment wyników badań empirycznych dotyczących aktywności innowacyjnej polskich małych przedsiębiorstw. Celem głównym badania była identyfikacja rozmiaru i zakresu podejmowanych działań innowacyjnych przez małe podmioty gospodarcze. (abstrakt oryginalny)
EN
The speed of economic changes in the modern economy is a challenge for many entrepreneur - inter alia to ensure the attractiveness of the offered products and services. Undoubtedly, the factor that contributes to increasing the competitive position and contributes to achieving the company's lasting market advantage is the dimension of its innovative activity. The ability of the company to generate and adapt innovative solutions results in increased efficiency of the implemented projects. This ability is especially important in times of economic turmoil, when owner are often under pressure to adjust their strategies so far to minimize the potential for additional threats and to use the emerging developmental impulses. The article presents a fragment of the results of empirical research in the innovative activity of Polish small enterprises. The main purpose of the study was identify the size and scope of innovative activities undertaken by small business entities. (original abstract)
12
Content available remote Sieci innowacji a strategiczna orientacja przedsiębiorstw na innowacje
75%
XX
Zmiana modelu procesu tworzenia innowacji z modelu zamkniętego w model otwarty powoduje, że przedsiębiorstwa coraz częściej upatrują możliwości bardziej efektywnego tworzenia innowacji współpracując w ramach sieci innowacji. Celem rozważań jest wykazanie, że przedsiębiorstwa, chociaż stosunkowo wysoko oceniają swoją strategiczną orientację na innowacje, to rzadko podejmują decyzje o współpracy w ramach sieci innowacji. Dokonano identyfikacji barier, które utrudniają podjęcie inicjatyw wspólnej realizacji procesów innowacyjnych. Ponadto, pozytywnie zweryfikowano hipotezę, że kierownictwo szczebla strategicznego i szczebla taktycznego w odmienny sposób postrzegają zidentyfikowane bariery. (abstrakt oryginalny)
EN
The move from closed innovation creation model to open innovation model makes companies more frequently perceive innovation co-operation within innovation networks as more efficient. The purpose of this considerations is to demonstrate that although companies have a relatively high opinion about their innovation-oriented strategy, they rarely decide to take part in innovation networks. The barriers that, hinder talking the initiative of joint implementation of innovation process were identified. In addition, the hypothesis that management at the strategic level and tactical level perceive identified barriers differently was positively verified. (original abstract)
XX
Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie wymusza utworzenie prężnego zaplecza badawczo-rozwojowego. W artykule omówiono organizację prototypowni i poligonu badawczego oraz organizację pracy personelu technicznego. Ponadto omówiono sposób ustalania poziomu gotowości organizacyjnej przedsiębiorstwa do wdrażania innowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Implementation of the innovation in the enterprise enforces the creation of vibrant research and development facilities. The article presents organisation of a prototype place and research area, and the organisation of technical staff training. It also reports how to determine the level of organizational readiness of the company to implement innovations. (original abstract)
EN
Objective: The aim of the article is to analyse the differentiation in the innovation strategies of the manufacturing companies during economic expansions and slowdowns.Research Design & Methods: The random-effect logistic regression models were used to examine the differentiation of a firm's innovation strategies and the probability of innovating in different phases of the business cycle. I used the proprietary Innovation Survey (PNT-02) data, which overlap with the Community Innovation Survey (CIS).Findings: The analyses suggest that the likelihood of implementing innovation changes with the deterioration of macroeconomic conditions. There are groups of manufacturing firms in Poland whose innovation activities are procyclical and countercyclical.Implications & Recommendations: My analyses will help to understand the innovation strategies of the firms. This, in turn, should help to direct public support where it can be used more effectively. The recommendations will be relevant for the National Innovation System in Poland, as they should counterbalance the procyclical impact of a slowdown on a firm's innovation spending and cooperation in innovation activities.Contribution & Value Added: Previously, the PNT-02 data for 2004-2006 and 2006- 2008 were used in the FP6 project on micro determinants of growth (MICRODYN) to identify the barriers to the innovation of the firms and the factors that decreased the probability of firms' innovativeness. This study indicated a differentiation of the competences between firms that implemented innovation in two periods compared to those that only did so in one period. However, the previous study did not cover a period of an economic slowdown. Therefore, this study will contribute to the state-of-the-art literature by extending the analyses to this period.(original abstract)
XX
Program Regionalne Strategie Innowacyjne funkcjonuje w Unii Europejskiej od kilkunastu lat. Jego spore powodzenie (zainteresowanie) świadczy o rosnącym znaczeniu jakie przypisywane jest problematyce innowacyjności w regionach. Obecnie na ponad 100 projektów w UE zakończono 821. W ostatnich latach polskie regiony również przystąpiły do programu i podjęły próby stworzenia własnych regionalnych strategii innowacyjnych na podstawie środków unijnych (5 regionów korzysta z 5PR) lub łączone środki budżetowe i KBN-u (pozostałe województwa z możliwością finansowania przez 6PR). Regionalne strategie innowacyjne są pierwszym krokiem do budowy regionalnych systemów innowacyjnych (RSI). Polegają one na wygenerowaniu strategicznego planu promującego i wspierającego procesy innowacyjne w regionie, którego dotyczą oraz, o czym zapomina się często, identyfikacji interakcji i sprzężeń między regionem a innymi regionalnymi, krajowym i globalnym systemem innowacyjnym. RSI są oparte na zasadach instytucjonalizmu. Mają charakter selektywny, dotyczą sektora małych i średnich przedsiębiorstw, tworząc sieć powiązań (networking), dzięki której nabierają dynamizmu, a korzystając z efektów synergii akcelerują procesy innowacyjne oraz poprawiają świadomość i akceptację społeczną dla tych działań w regionie. Doświadczenia 25 regionów w Unii Europejskiej poddanych analizie wskazują na słabości i popełniane błędy w trakcie realizacji projektów, ale z drugiej strony ukazują najlepsze doświadczenia (best practices), które ułatwiają realizację projektów w naszym kraju. Komisja Europejska sugeruje korzystanie z bogatych doświadczeń regionów, które przeszły ten niełatwy proces. Obserwacje i wnioski sformułowane przez inne regiony pozwalają również uniknąć lub ograniczyć liczbę popełnianych błędów w konstruowaniu strategii innowacyjnych w Polsce. (fragment tekstu)
EN
Experience in building and sustaining regional innovation systems are very weak in Poland. New approach to globalization through region is very important to international competitiveness. Best practices from other regions in EU will help to eliminate unneeded mistakes in Polish conditions. Regional innovation strategy is the first step in creating integrated long term innovation system in regional level. (original abstract)
XX
Artykuł zapoznaje ze sposobami, które są stosowane przy innowacyjnym podejściu kierownictwa firm. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper tries to establish factors used in innovation approach by management in Czech Republic. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących stosowanych strategii twórczych przez przedsiębiorstwa wysokich technologii oraz ich wpływ na zarządzanie procesami innowacyjnymi. W artykule scharakteryzowano typy oraz elementy budowy strategii twórczych. Wyodrębnienie tych elementów wynika z postrzegania strategii twórczych, jako procesu począwszy od generowania idei do wdrożenia innowacji opartej na aktywności i myśleniu technologicznym wykorzystującym twórczość na wszystkich etapach tego procesu. Celem prowadzonych badań była identyfikacja stosowanych strategii twórczych w badanych przedsiębiorstwach branży lotniczej w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is to present the results of research on creative strategies used by high technology enterprises and their impact on the management of innovation processes. The article describes the types and elements of constructing creative strategies. The separation of these elements results from the perception of a creative strategy as a proces, ranging from generating ideas to implementing innovation based on technology activity and thinking, using creativity at all stages of the process. The aim of the research was the identification of creative strategies used in the surveyed entreprises of the aviation industry in Poland. (original abstract)
EN
Research background: Innovation is a very important pillar within a knowledge-based economy, in the regional and local perspective as well. A literature review on innovation and SME innovation strategies to their correlation and the possibility of their joint examination.Purpose of the article: The aim of this paper is to explore the SME's innovation strategies and their impact on effectiveness of innovation in a peripheral region. We investigate the effects of innovation activities not only among small and medium, but also micro firms which are not covered in official innovation surveys by the national statistical offices. We proposed a model of implementing innovation, and tested our hypotheses.Methods: Research was based on data drawn from CATIs carried out among 419 firms, therefore making a conceptual contribution to the knowledge on innovation strategy. The main statistical test for relationships and dependencies was the chi-square independence test. To arbitrate whether there were statistically significant differences between medians due to different factors among enterprises, analysis for variance (H Kruskal-Wallis' test for k independent samples) procedure was implemented.Findings & Value added: The results of our research show that among SMEs in peripheral regions dominated those which we call 'pragmatists' and 'imitators' in context of their approach towards innovation. The significance of objective factors showed that there was a lack of enterprises that could play the role of 'creators of innovation' in the peripheral region. However, the examined firms more often noticed positive than negative aspects of introduced innovations, which is determined by the scale of enterprise; they were focused mainly on the consequences of innovation for their products and services. (original abstract)
EN
Research background: Many contemporary empirical studies and most economic growth theories recognize the importance of innovation as one of the most progressive determinants of socio-economic growth, both in the regional and local perspective. However, much of the empirical literature has discussed the issue of innovativeness and institutional environment without the significant results for small enterprises, especially in peripheral regions.Purpose of the article: The aim of this paper is to evaluate the institutional support system and its impact on SME innovativeness in Podkarpackie region. In analyzing this case, we raise the following two questions: (1) what are the types of innovation strategies of SMEs in Podkarpackie? (2) what are the factors affecting innovation and potential barriers to further use of institutional support systems aimed at the implementation of innovation in enterprises? Methods: Based on the empirical research, we have analyzed the data (individual in-depth interviews) and found out how the entrepreneurs, R&D, business environment institutions, regional and local authorities assess the use of programs and projects dedicated to innovation in the scope of the institutional support system and what are the barriers encountered by entrepreneurs that limit the implementation of innovation.Findings & Value added: The results of our research show that institutional support systems mitigate negative consequences of peripheral localization of the enterprises, where specific innovation strategy has no influence on SME assessment of innovation effectiveness. Innovation is too costly, and SMEs are too weak in peripheral regions, therefore there is great need for reasonable and flexible institutional support systems. However, the peripheral situation influences this institutional system itself, strengthening the mechanisms of self-censorship. (original abstract)
20
Content available remote Innovation in Company Development Strategy in Poland
75%
XX
Każdy podmiot gospodarujący podejmuje wiele złożonych poczynań zmierzających do osiągnięcia celów strategicznych. Z całą pewnością trzeba tu zaliczyć aktywność proinnowacyjną polegającą na kreowaniu i wdrażaniu innowacji, które pozwalają na zdobywanie przewagi konkurencyjnej, a tym samym uzyskanie projektowanych celów strategicznych, a więc w rezultacie uzyskanie sukcesu rynkowego. W artykule przedstawiono miejsce innowacji w strategii rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, a także rodzaje strategii innowacyjnych występujących w przedsiębiorstwach. Uprawione jest stwierdzenie, że innowacje mogą być jednym ze sposobów osiągania wyznaczonych celów strategicznych przez przedsiębiorstwo i podstawowym czynnikiem takiej strategii. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.