Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekładnik napięciowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W styczniowym zeszycie „Elektroinstalatora” opublikowaliśmy pierwszy artykuł z działu poświęconego własnościom oraz rozwiązaniom konstrukcyjnym aparatów elektrycznych. Tym razem przedstawiamy informację o przekładnikach i przetwornikach napięciowych oraz prądowych, a także o rozdzielnicach prefabrykowanych.
PL
W artykule przedstawiono jedną z trzech opracowanych w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej koncepcji przekładnika napięciowego ułamkowej mocy dedykowanego współczesnym układom pomiarowym i monitorującym, bazującym na technice mikroprocesorowej. Zamieszczono wstępne wyniki badań odnośnie do wierności transformacji.
EN
One of three ideas of a voltage transformer of a very low power developed by the Institute of Electrical Power Engineering of Wrocław University of Technology has been presented in the paper. The voltage transformer will be designed for innovative present-day measuring and monitoring systems based on microprocessor technology. The first research and test results regarding transformation fidelity have been shown.
3
Content available remote Niekonwencjonalny przekładnik napięciowy ułamkowej mocy
100%
PL
W artykule przedstawiono koncepcję przekładnika napięciowego ułamkowej mocy dedykowanego współczesnym układom pomiarowym i monitorującym bazującym na technice mikroprocesorowej. Zamieszczono wstępne wyniki badań odnośnie do wierności transformacji.
EN
A construction and principle operation new prototype of voltage transformer for low power consumption equipment has been presented in the paper. Chosen results of investigations of transformation harmonic frequencies has been presented.
4
100%
PL
Przekładniki, jako część systemu elektroenergetycznego pracują w środowiskach, w których występują silne, zewnętrzne pola elektromagnetyczne. Odpowiednia konstrukcja przekładnika powinna zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną w określonym środowisku. W artykule omówiony został wpływ obcego pola magnetycznego na dokładność przekładników napięciowych. Analizę wykonano w oparciu o badania wpływu pobliskiego toru wiodącego prąd na dokładność przekładnika VSK 10Ib oraz zaprojektowanego modelu przekładnika średniego napięcia.
EN
Voltage transformer being a part of electro-energy system, operates in environments in which there are strong electromagnetic fields. In such conditions it is hard to ensure EMC of the voltage transformer. The article describes the influence of a external magnetic field on accuracy of voltage transformers. Analysis was based on the influence of the current flowing in neighbouring track on accuracy of voltage transformer type VSK 10Ib and of designed medium-voltage transformer model.
PL
Już od 1989 r. zespół pracowników Katedry Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników zajmuje się tworzeniem programów do projektowania przekładników napięciowych i prądowych. W 1989 roku powstał pierwszy program komputerowy, napisany w języku Pascal, wykorzystujący ówczesne możliwości sprzętowe i programowe. Algorytm tego programu opisano w [1]. Autorzy zachęceni pozytywnymi opiniami projektantów przekładników rozszerzali stopniowo możliwości programu. W roku 1996 powstał program komputerowy do projektowania przekładników napięciowych kaskadowych [2], [3], a w 1998 r. program wspomagający projektanta przekładników napięciowych wielordzeniowych [4], [5]. W 1999 roku opracowano program do projektowania części napięciowej przekładnika kombinowanego. Wszystkie wymienione programy pracowały w środowisku DOS. Wraz z rozwojem systemu Windows stało się oczywiste, że programy działające w środowisku Dos wymagają modernizacji i przystosowania ich do nowoczesnych platform programowych, np. WINDOWS XP. W 2000 r., pod kierunkiem autorki niniejszego artykułu, wykonano pracę dyplomową polegającą na stworzeniu programu adaptującego istniejący algorytm do współczesnych możliwości i wymagań programowych i sprzętowych [8]. Program ten został następnie zmodyfikowany i uzupełniony, aby stanowił sprawdzone i pewne narzędzie projektanta przemysłowego.
EN
The new version of software for design of voltage transformers has been described. The programme window for writing down the ratings and constructional specification of the voltage transformer'under design and one of the windows showing the results of calculations have been presented as examples. Described programme is user friendly and it can be of significant help in design process.
6
Content available remote Optyczne przekładniki napięciowe z wykorzystaniem efektu Pockelsa
100%
PL
Zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej dostarczanej przez system elektroenergetyczny są obecnie jednym z ważniejszych problemów, coraz częściej występujących w relacjach pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii. Są one regulowane poprzez odpowiednie dokumenty normalizacyjne, które określają szczegółowe wymagania dotyczące parametrów jakości energii dostarczanej przez dostawcę, a także ustalają graniczne wymagania dotyczące właściwości zasilanych odbiorników energii. Znaczna liczba współcześnie eksploatowanych odbiorników energii, zarówno małych, jak i dużych mocy, posiada właściwości odbiorników nieliniowych, co powoduje, że pobierany przez nie prąd ma charakter odkształcony i oprócz składowej podstawowej (50 Hz) zawiera również składowe harmoniczne. Pobieranie prądów odkształconych z sieci elektroenergetycznej powoduje występowanie wielu niekorzystnych zjawisk, które mogą stanowić istotne zagrożenie dla poprawnego działania zasilanych urządzeń, systemów pomiarowych i automatyki, a także dla systemu elektroenergetycznego. Badania tych zjawisk oraz bieżące monitorowanie zniekształceń harmonicznych napięć i prądów występujących w różnych miejscach w sieci elektroenergetycznej wymaga przeprowadzania różnorodnych pomiarów.
8
Content available remote Przekładnik napięciowy ułamkowej mocy
100%
PL
Wraz z rozwojem techniki cyfrowego przetwarzania danych zdecydowanej zmianie uległy oczekiwania i wymagania stawiane czujnikom i przetwornikom pomiarowym. Dotyczy to w szczególności przekładników prądowych i napięciowych, których znaczne gabaryty, ciężar i odpowiednio duża wartość mocy znamionowej wynikały z uwarunkowań historycznych. Odkształcone przebiegi napięć i prądów nie są wiernie transformowane przez przekładniki klasyczne. Wzrastający ciągle stopień nasycenia aparatów, urządzeń elektrycznych, zabezpieczeń elektroenergetycznych techniką mikroprocesorową sprawia, iż drastycznie obniżył się poziom mocy sygnałów dostarczanych z obwodów prądowych i napięciowych. Celowym, więc stało się poszukiwanie nowych, małogabarytowych rozwiązań układów pośredniczących w przekazywaniu informacji o przebiegach prądów i napięć z obwodów silno-prądowych i wysokonapięciowych do współczesnych obwodów pomiarowych. Znane i stosowane są już nowoczesne układy monitorowania przebiegów prądowych za pomocą cewek Rogowskiego [1, 2, 3]. Prowadzone w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej badania nad różnymi koncepcjami przekładników napięciowych ułamkowych mocy zakończyły się trzema zgłoszeniami patentowymi. Od rozwiązań niekonwencjonalnych - podobnie jak konwencjonalnych - oprócz separacji obwodów, wymaga się spełnienia całego szeregu wymogów, a głównie wierności transformacji przebiegów niezależnie od warunków panujących w obwodach, czy też od warunków otoczenia [4, 5].
EN
The paper presents a principle of operation and a construction of a prototyp of an one of three conception voltage transformer. There have been shown th chosen results of the measurements carried out on this prototype.
10
Content available remote Przekładnik napięciowy z konwerterem ujemnej rezystancji
88%
PL
W artykule przedstawiono sposób zmniejszania błędów przekładnika napięciowego polegający na włączaniu w obwód uzwojenia pierwotnego przekładnika konwertera ujemnej rezystancji. Wykazano, że p włączeniu konwertera błędy przekładnika, w warunkach normalnych zmalały 30 razy, a gdy temperatura uzwojeń przekładnika wzrasta o 20oC to błędy zmniejszyły się dziesięciokrotnie.
EN
The method of decreasing error of voltage measurement transformer is presented. Method consists in adding negative resistance converter. The error of voltage transformer decreased 30 times in normal operation condition, 10 times in temperature 20oC higher then normal condition as results of add the negative resistance converter.
PL
Główny wpływ na właściwości metrologiczne przekładników napięciowych mają właściwości magnetyczne rdzenia oraz parametry konstrukcyjne uzwojeń. Przedmiot artykułu stanowi analiza wpływu parametrów konstrukcyjnych uzwojeń przekładników napięciowych z rdzeniem ramkowym wykonanym ze stali elektrotechnicznej ET4 na transfer zakłóceń przewodzonych. Do strony pierwotnej badanych modeli przekładników napięciowych przykładano napięcie o częstotliwości sieciowej i zadanym udziale wyższej harmonicznej o częstotliwości z przedziału 200-9000 Hz. Wyznaczano wartość danej harmonicznej napięcia zakłócającego przed i po transferze przez modele przekładników napięciowych o różnych parametrach konstrukcyjnych uzwojeń. Otrzymane wyniki pozwoliły na obliczenie współczynników transferu poszczególnych harmonicznych zakłóceń przy różnych wartościach napięcia zasilającego oraz obciążenia uzwojeń wtórnych. Badania te mają na celu opracowanie najkorzystniejszej konstrukcji prze-kładnika napięciowego pod względem dokładności transferu napięć odkształconych lub harmonicznej o określonej częstotliwości, co umożliwi wierniejszą ocenę jakości energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników [1]. Zapewnienie odpowiedniej jakości napięcia zasilającego jest jednym z podstawowych warunków poprawnej pracy urządzeń elektrycznych [2]. Zgodnie z zaleceniami normatywnymi prowadzona jest kontrola jakości napięcia do 40. harmonicznej, tzn. częstotliwości 2000 Hz. Występują jednak urządzenia monitorujące parametry napięcia do częstotliwości 5000 Hz (np.: miernik mocy WT1600 firmy Yokogawa) [3]. Ze względu na tendencje rozwojowe w omawianej dziedzinie, przeprowadzone badania dotyczące transferu zakłóceń przez przekładniki napięciowe zostały rozszerzone do częstotliwości 9000 Hz.
EN
Construction parameters of the windings of the voltage transformers have meaningful role on transfer of conductive disturbances. Medium-voltage transformer model characterized by larger impedances and smaller capacities of its windings but with metrological properties compatible with corresponding accuracy class is describe by smaller influence of the change of the rms value of the supply voltage on the factor of the particular harmonic transfer. Moreover this voltage transformer has most linear course of this factor for tested frequencies and load of the secondary winding 6,25 VA with the change of the primary voltage in range from 40% to 100% of the rated value. However, increase of the supply voltage to 120% of rated primary voltage and load of the secondary winding as well, results in significant increase of nonlinearity of the course of the factor of particular harmonic transfer for tested frequencies. Therefore voltage transformers with construction of windings discussed in the article and reduced capacities of their windings only for certain range of the supply voltage and load value shown advantageous properties regarding the accuracy of the transfer of non-sinusoidal voltages. However in this limited range they enable more precision determine of the power quality.
12
Content available remote Laboratoryjne badania zjawiska ferrorezonansu w przekładnikach napięciowych
75%
PL
W artykule przedstawiono możliwości badawcze Laboratorium Wysokich Napięć Instytutu Energetyki oraz wyniki przykładowych badań zjawiska ferrorezonansu w przekładnikach napięciowych 110 kV i 132 kV.
EN
This paper shows research capabilities of High Voltage Laboratory in Institute of Power Engineering and exemplary results of ferroresonance research in voltage transformers.
13
Content available remote Voltage transformer operation in connection with the power quality
75%
EN
Conductive disturbances in the supplying voltage may affect the root mean square voltage and shape of the voltage curve on the mains which reflect in degradation of the power quality. The object of the article is the discussion of the results of the laboratory studies of the transmission of conductive disturbances from primary side of the voltage transformer to the secondary side and inversely.
PL
Zakłócenia przewodzone w napięciu zasilającym mogą wpłynąć na wartość skuteczną tego napięcia oraz kształt krzywej jego przebiegu, co może powodować pogorszenie jakości energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników oraz układów zabezpieczeń. Przedmiotem artykułu są wyniki badań laboratoryjnych zjawiska przenoszenia przez przekładniki napięciowe zakłóceń przewodzonych z ich obwodów pierwotnych do obwodów wtórnych i odwrotnie.
15
Content available remote Transfer of disturbances through the voltage transformers
75%
EN
This article was based on fragments of the authors` PhD dissertation and relates only to part of the considerations contained in it. The objects of the publication are metrological analysis of the voltage transformers operation during the transfer of distorted voltages. These considerations provide an introduction to establish the relationship between the metrological characteristics of voltage transformers of different constructions and their accuracy during evaluation of the voltage quality supplied to customers through the low and medium voltage power networks.
PL
Artykuł powstał na podstawie fragmentów rozprawy doktorskiej i dotyczy jedynie części rozważań w niej zawartych. Przedmiotem publikacji są wyniki analiz właściwości metrologicznych przekładników napięciowych przy transformowaniu napięć odkształconych. Rozważania te stanowią wstęp do ustalenia zależności między charakterystykami metrologicznymi różnych konstrukcji przekładników napięciowych a dokładnością oceny jakości energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców za pomocą sieci elektroenergetycznych.
PL
Przedstawiono główne cechy i dane techniczne przektadnikow reaktancyjnych, ograniczenia i zalety, jakie występują przy ich stosowaniu. Podano wyniki pomiarow wybranych typów izolatorow reaktancyjnych.
EN
Main features and technical specification of reactance insulators, their limitations and advantages are presented in the article. Measurement results for selected reactance insulators are given.
PL
Bezpieczniki przekładnikowe stanowią zabezpieczenia obwodów uzwojeń pierwotnych przekładników napięciowych od skutków zwarć. W praktyce eksploatacji sieci elektroenergetycznych średnich napięć z przekładnikami obserwowane są przypadki zadziałań bezpieczników przekładnikowych w następstwie zjawisk ferrorezonansowych. Przyczyną zjawisk ferrorezonansowych w przekładniku jest najczęściej nagły wzrost napięcia na jego uzwojeniu pierwotnym, wywołany przez przepięcia łączeniowe lub atmosferyczne. Wobec zmniejszenia się w tych warunkach indukcyjności magnesowania przekładnika może wystąpić sytuacja, w której indukcyjność ta z pojemnością doziemną systemu elektroenergetycznego stworzą obwód rezonansowy. W większości przypadków skutkuje to niekontrolowanym wzrostem prądu w obwodzie pierwotnym przekładnika, czego konsekwencją może być zadziałanie bezpiecznika przekładnika. Wieloletnia eksploatacja przekładników w systemach elektroenergetycznych średnich napięć z izolowanym punktem neutralnym potwierdza przypadki takich zdarzeń.
EN
Measuring transformer fuses are used to the protection of primary winding of voltage measuring transformers against the ef-fects of short-circuits. In practice, under operating conditions of medium voltage networks with voltage measuring transfor-mers, there have been observed some cases of fuse maloperation resulting from the ferroresonance phenomena. The reason of ferroresonance phenomena in voltage measuring transformer is mostly a step-wise change of voltage across its primary winding, due to switching overvoltages or lightning surges. Under these circuimstances, the magnetizing inductance of vol-tage measuring transformer is significantly diminished, so a resonance circuit may be formed with the capacitance of power system versus earth. In most cases it results in an uncontrolled rise of the current in primary winding of voltage measuring transformer and consequently-maloperation of the fuse protection. Long-lasting observations on operation of voltage measur-ing transformers in medium voltage power system with isolated neutral point have confirmed the events of cases being considered in this paper.
PL
W artykule przedstawiono wybrane, alternatywne metody pomiaru średniego napięcia w sieci elektroenergetycznej. Rozpatrywane są sposoby możliwe do stosowania tak w rozdzielni, jak i w głębi sieci. Skupiono się głównie na możliwości zastosowania sposobów alternatywnych oraz potencjalnego wykorzystania ich do współpracy z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową, gdzie nie zawsze wymagana jest duża dokładność pomiaru. Omawia się przede wszystkim izolatory z wkładkami reaktancyjnymi i rezystancyjnymi jako urządzenia wnętrzowe. Przedyskutowano także możliwość pomiaru napięcia i jego składowych symetrycznych na podstawie analizy pola elektromagnetycznego wokół przewodów linii napowietrznych. W pracy zaprezentowane zostały wyniki badań urządzeń, które mogą posłużyć jako źródło sygnału napięciowego w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej. Przedyskutowano także, w końcowej jej części, wady i zalety konkretnych rozwiązań.
EN
The article presents selected, alternative method of MV measurement in distribution grid. Considered methods are possible for use as a substation, as well as the depth of the network. The focus is mainly on the possibility of using alternative methods and potential use them to cooperate with the power system protection, which does not always require high accuracy. It discusses primarily reactance insulators resistive as indoor unit. Is also discussed the possibility of voltage and its symmetrical components measurement based on the analysis of the electromagnetic field around the conductors of overhead lines. The paper presents the results of equipment tests, which can serve as a source of voltage signal in power automation and protection devices. Discussed are also the advantages and disadvantages of specific solutions.
20
Content available remote Zjawiska ferrorezonasowe w sieciach SN z przekładnikami napięciowymi
75%
PL
Zjawisko ferrorezonansu w sieci elektroenergetycznej jest znane i opisane od wielu lat. Trudno jednak jest jednoznacznie określić to zjawisko ze względu na jego znaczną wrażliwość na nawet niewielkie zmiany parametrów sieci. W sieci elektrycznej z tym samym zestawem elementów może wynikać więcej niż jeden stan ustalony ferrorezonansu. Ferrorezonans może wystąpić w sieciach z izolowanym punktem neutralnym z udziałem indukcyjnych przekładników napięciowych i powodować ich uszkodzenia. Artykuł przedstawia zjawisko ferrorezonansu, warunki jego powstawania oraz podstawowe metody jego zapobiegania czy tłumienia.
EN
The phenomenon of ferroresonance in the power grid has been known and described for many years. However, it is difficult to clearly determine this phenomenon due to its considerable sensitivity to even small changes in the network parameters. An electrical network with the same set of elements may result in more than one steady state of ferroresonance. Ferroresonance may occur in networks with isolated neutral point involving inductive voltage transformers and cause the transformers damage. The article presents the phenomenon of ferroresonance, conditions of its arising and fundamentals of its prevention or suppression.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.