Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 121

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Local government task
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
Przedmiotem artykułu jest charakterystyka instrumentalnego aspektu działania publicznego. (...) Celem badawczym artykułu jest identyfikacja czynników determinujących wybór podstawowych struktur organizacyjnych, w których przebiega zaspokajanie potrzeb ludności. Ranga problemu jest znacząca, ponieważ każda z potencjalnych form charakteryzuje się walorami i ułomnościami, określającymi różny poziom efektywności. Imperatywem w zarządzaniu sprawami publicznymi w samorządzie terytorialnym jest ekonomiczność, czyli ponoszenie jak najniższych wydatków budżetowych na realizację określonego celu (zadania, przedsięwzięcia, projektu itp.). (fragment tekstu)
EN
The advantages and disadvantages of particular organizational and legal forms of running a municipal economy by local government units are difficult to clearly determine. The selection of the most favorable forms depends on the local situation and is an important element of the economic policy of local government authorities. The actions of local government authorities should focus on searching for solutions that will ensure the provision of communal services at the appropriate level, and will strengthen local enterprises without disturbing the balance on the market. The manner in which municipal business entities operate is very important, because through them, self-government authorities can have a positive influence on and shape local economic development. (original abstract)
XX
Artykuł podejmuje problem podziału zadań samorządu lokalnego na własne i zlecone. Przedstawia poglądy na tę kwestię publikowane w polskim piśmiennictwie.
XX
W artykule zaprezentowano problematykę rozwoju logistyki publicznej rozumianej nie w sensie infrastrukturalnym, a realizacji zadań publicznych. Podjęto tutaj próbę identyfikacji uwarunkowań rozwoju logistyki publicznej oraz jej konceptualizacji. Wskazano na fakt, że rozwój logistyki publicznej wynika zarówno ze wzrostu liczby zadań publicznych realizowanych przez organa samorządowe, jak i ze wzrostu zaangażowania sektora prywatnego w sferę publiczną.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the issue of the development of public logistics, understood not in terms of infrastructure, but in terms of implementation of public tasks. An attempt is made to identify the determinants of public logistics development and to conceptualise it. It is pointed out that the development of public logistics results both from the increase in the number of public tasks performed by self-government bodies and from the increased involvement of the private sector in the public sphere.(original abstract)
XX
W kontekście regulacji prawnych szczegółowo omówiono zagadnienie zadań społecznych samorządu terytorialnego.
EN
This article discusses the basic theoretic issues connected with the social tasks idea of a local government. The author searches and explains the terminological differences between tasks, competences, matters and properties of a local government and its organs, presents and criticizes existing delimitations and types of council tasks. (original abstract)
XX
Omówiono zakres działania i kompetencje samorządu terytorialnego. Następnie przedstawiono samorząd terytorialny w stosunku do administracji państwowej.
EN
The aim of the paper is to show basic problems connected with the introduction of the new territorial system. The place and role of self--government, considered to be a regional economic subsystem, have been presented. The possibilities and barriers of local self-government development have been pointed out. The author attempts at synthetic approach to notional deliberations and gives economic and legal solutions decisive of the shape of Polish local self-government. The paper consists of a short introduction and four parts being a set of basic characteristics of the presented model of self-government implied by the introduced definition - "self-government" - in an attributive sense.(original abstract)
XX
Artykuł zawiera rozważania na temat wybranych zagadnień dotyczących prawotwórczej funkcji samorządu terytorialnego (w ramach prawa miejscowego jako elementu składowego porządku prawnego w państwie). Wychodząc z ideowych i pragmatycznych uzasadnień dla tworzenia prawa przez samorząd terytorialny, autor buduje tezę o głównej roli samorządu jako prawotwórcy lokalnego. Następnie tezę tę konfrontuje z dzisiejszym modelem prawa miejscowego i udziałem w nim prawotwórczej roli samorządu terytorialnego, wskazując na problemy związane z wykonywaniem tej funkcji w ramach istniejących regulacji prawnych jej dotyczących. Rozważania zamykają wnioski co do potrzeby modernizacji rozwiązań prawnych w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains considerations about selected issues regarding the law-making function of territorial self-government (under local law as a component of the legal order in the state). Starting from ideological and pragmatic justifications for law-making by territorial self-government authorities, the author builds a thesis about the leading role of self-government as a local lawmaker. He then compares this thesis with today's model of local law and the involvement in it of the law-making role of territorial self-government, indicating the problems related to the performance of this function under the existing legal regulations that apply to it. The considerations are closed with conclusions on the need to modernize legal solutions in this respect. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest analizie skutków jednej z systemowych zmian w samorządowych ustawach ustrojowych wprowadzonych ich nowelizacją dokonaną w styczniu 2018 r., polegającej na przyznaniu przewodniczącym organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego uprawnienia do wydawania poleceń służbowych pracownikom samorządowym zatrudnionym w urzędach tych jednostek wykonującym zadania organizacyjne, prawne lub inne związane z funkcjonowaniem organów stanowiących ich komisji i radnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the analysis of the effects of one of the systemic changes in basic acts on self-government introduced by their amendment in January 2018, involving the award to the chairmen of the governing bodies of territorial self-government units of the right to issue official instructions to self-government employees employed in the offices of those units performing organizational, legal or other tasks related to the functioning of the governing bodies, their committees and councillors. (original abstract)
XX
Artykuł na temat samorządu terytorialnego w Irlandii. Przedstawiono historyczne uwarunkowania samorządu terytorialnego w Irlandii. Omówiono strukturę samorządu oraz jego modernizację w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Zaprezentowano ustrój i organizację władz lokalnych oraz zadania irlandzkiego samorządu terytorialnego. Zwrócono uwagę na instrumenty współpracy władz samorządowych.
XX
W artykule autor charakteryzuje zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia, rozwijając tę tematykę o historyczne uwarunkowania ochrony zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego, wpływ decentralizacji władzy na ochronę zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego, doniosłość znaczenia przepisów Konstytucji RP w zakresie ochrony zdrowia, funkcjonowanie podmiotów leczniczych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego oraz rolę jednostek samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, the author describes the healthcare tasks of the territorial self-government units, developing this theme with the historical healthcare conditions in the territorial self-government units, the impact of decentralization of authority on healthcare in territorial self-government units, the significance of the provisions of the Polish Constitution regarding healthcare, the functioning of medicinal entities performing healthcare tasks in the territorial self-government units and the role of territorial self-government units in healthcare. (original abstract)
XX
Uchwała problemowa to jedna z kategorii uchwał podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w celu wyartykułowania stanowiska w sprawach związanych z bieżącą działalnością tego organu, jak również społecznie doniosłych i będących przedmiotem aktualnej publicznej debaty. Najczęściej autor uchwały problemowej zwraca się w niej do konkretnych organów władzy publicznej lub innych podmiotów, ewentualnie całej wspólnoty samorządowej o podjęcie stosownych działań dla realizacji oczekiwanego przez radę (sejmik) stanu rzeczy. Uchwały problemowe przynależą do niewładczych form działania organów jednostek samorządu terytorialnego; nie są one ani aktem normatywnym (powszechnie czy wewnętrznie obowiązującym), ani też klasycznym aktem stosowania prawa, co oznacza, że nie formułują norm generalno-abstrakcyjnych. Jako przykład autor omawia uchwały dotyczące zagadnień bioetycznych, takich jak aborcja, eutanazja czy in vitro. (abstrakt oryginalny)
EN
A non-binding resolution is one of the categories of resolution passed by the legislative bodies of territorial self-government units in order to articulate a position in cases related to the current activity of that body, as well as activities which are socially significant and constitute the subject-matter of a current public debate. Most frequently, the author of the non-binding resolution refers in it to specific public authorities or other entities, or possibly the entire self-government community to take appropriate steps to implement the state of affairs expected by the council. Non-binding resolutions are non-governing forms of activity of the bodies of territorial self-government units; they are neither normative acts (universally or internally binding), nor a classic act of applying the law, which means that they do not formulate general and abstract norms. As an example, the author discusses resolutions on bioethical issues, such as abortion, euthanasia or in vitro. (original abstract)
XX
Przedmiotem zainteresowania autorów były kompetencje menedżerów samorządowych i ich rola w efektywniejszej realizacji zadań publicznych. Przedstawiają wymagania stawiane menedżerom realizującym te zadania oraz uwzględnienie tych okoliczności przez ustawodawcę w przepisach określających wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych. Opracowanie kończy podsumowanie i postulaty de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is to present the competences of local self-government managers and their role in the more effective completion of public tasks. The requirements for managers pursuing the tasks are presented as well as the examination of how the legislator assesses the managers in relation to the regulations determining the eligibility requirements for self-government employees. The paper concludes with de lege ferenda postulates. (original abstract)
XX
Podstawowym zadaniem samorządu województwa jest kreowanie rozwoju regionalnego. Zadanie to, choć jest najważniejsze, nie wyczerpuje całego spektrum zadań tego stopnia samorządu. Nie ulega jednak wątpliwości, że rozwój regionu ma tutaj charakter dominujący. Wszystkie funkcje i formy aktywności województwa z tym związane powinny w nowej regulacji zostać utrzymane. Osobną kwestią jest przy tym aktualność obowiązującego podziału zadań. Autor wskazuje, że należy rozważyć działanie na rzecz wzmocnienia pozycji samorządu województwa i marszałka, ale w sposób taki, który w żadnym razie nie będzie podważał roli wojewody ani jako reprezentanta rządu w terenie, ani jako organu o odpowiedzialności ogólnej w województwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The main task of the voivodship self-government is to create regional development. Despite being the most important, this task does not constitute the entire range of tasks of this level of self-government. However, there is no doubt that the development of the region is of a dominant nature here. All functions and forms of activity of the voivodship related to this should be maintained in the new regulation. The currency of the applicable demarcation of tasks is a separate issue. The author indicates that consideration should be given to actions strengthening the position of the voivodship self-government and the marshal, but in such a way that, under no circumstances, will it undermine the role of the voivod, either as a representative of the government in the field, or as a body of general responsibility in the voivodship. (original abstract)
XX
"Za sporem o realną treść domniemania zadań gminy stoi (...) podstawowy spor aksjologiczny - i ideologiczny - o istotę władzy publicznej w demokratycznym państwie prawnym: czy jej podstawą jest demokracja rozumiana jako samoorganizacja społeczeństwa, czy też traktowanie państwa jako podstawowego elementu organizacji społeczeństwa (etatyzm - Statism); prawniczy spor o rozumienie zasady legalizmu w odniesieniu do zadań własnych gminy jest jedynie zewnętrznym wyrazem tego głębszego sporu ideologicznego." (abstrakt oryginalny)
EN
"Therefore, behind the dispute about the real content of the presumption of the municipality's tasks is the basic axiological - and ideological - dispute about the essence of public authority in a democratic State of law: whether its foundation is democracy understood as the self-organization of society, or the treatment of the State as the fundamental element of the organization of society (Statism); the legal dispute over the understanding of the principle of legalism with respect to the municipality's own tasks is only an external expression of that deeper ideological dispute." (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy relacji między wojewodą a jednostkami samorządu terytorialnego na gruncie ustawy z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. W szerszym ujęciu zaprezentowana została problematyka powierzania zadań jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia, kompetencji nadzorczo-kontrolnych wojewody oraz wydawania poleceń organom samorządowym w sytuacjach nadzwyczajnych.
15
Content available remote Local Authorities' Actions for Promoting Physical Activity - Evidence from Poland
75%
EN
Objective: To assess sport facilities and actions undertaken by local authorities regarding their number and condition, organization of sports events and promotion of physical activity (PA).Material and Methods: CATI survey was conducted on the sample of 1,893 Polish people aged 15-91 using questions concerning the determinants of their sports activity.Results: Poles assessed the state of existing sports and recreation facilities well (paid - 93.7% and free - 83.9%). They were not satisfied with their number (68.4 and 67.2% respectively) and their high charges (77.8%). Local authorities maintain a sufficient number of sports facilities (54.4%), keep them in good condition (77.5%), organize sports events (75.0%) and promote PA (53.8%). These evaluations differ depending on socio-demographic variables.Conclusions: Local authorities should increase participation in sports among all social groups by constructing, renovating and maintaining sports facilities and making them available free of charge or at a low cost. (original abstract)
XX
Hrabstwo jest jednym z głównych filarów amerykańskiego systemu samorządu lokalnego. Przedstawiono finansowanie przez hrabstwa usług o charakterze municypalnym .
XX
Artykuł omawia: - istotę i funkcje samorządu lokalnego, - zadania gminy, powiatu, województwa samorządowego, administracji rządowej w województwie, - strefy autonomii jednostek samorządu terytorialnego, - władze gminy, powiatu, województwa, - jednostki organizacyjne gminy, powiatu, województwa, - finanse jednostek samorządu lokalnego, - nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego.
XX
W obecnych rozwiązaniach legislacyjnych wyraźnie artykułuje się niezależność i władztwo planistyczne gminy, co stanowi przesłankę do podjęcia rozważań o słuszności takiego założenia i ewentualnej potrzebie korekty dotychczasowego modelu zarządzania gospodarką przestrzenną w Polsce. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zwiększenia kompetencji samorządu powiatowego w zakresie planowania przestrzennego poprzez wprowadzenie nowego dokumentu planistycznego o roboczej nazwie: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powiatu". Jednocześnie podejmuje się w nim próbę sprecyzowania wybranych konsekwencji prawnych i ekonomicznych wynikających z tej propozycji. (abstrakt oryginalny)
EN
The independence and planning power of the municipality is clearly articulated in the current legislation, which constitutes a premise for considering the correctness of such an assumption and the possible need to modify the current model of managing land use in Poland. The objective of the article is to present the possibilities of increasing the competencies of the county in land use planning by introducing a new planning document with a working name of: "The county's structure plan". It simultaneously attempts to specify selected legal and economic consequences arising from this proposition. (original abstract)
19
75%
XX
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na charakter zadań realizowanych przez powiaty i źródeł ich finansowania. Analiza zagadnienia dualizmu zadań powiatu i próba wykazania, czy wyodrębnienie zadań własnych i zleconych oraz ich finansowanie następuje na podstawie kryterium "lokalności" zadań [Knosala 1998, ss. 184-185]. (fragment tekstu)
EN
The study discusses the scope of and rules for financing own and assigned tasks completed by land districts. The author's attention is focused on the problem of dual nature of the tasks and on determining whether or not the division into own and assigned tasks and their financing are done in accordance with the criterion of "locality" of the tasks; it may be reasonably argued that in view of financial difficulties experienced by the state, the rule of providing sufficient funds to cover expenditures of a land district is increasingly broken. The amounts of income are insufficient not only to carry out development activity, but also to complete current tasks, including those assigned by state administration. (original abstract)
XX
Przedmiotem tekstu jest podział zadań i kompetencji między poziomy administrowania w wielkich miastach, które stanowią jednostkę samorządu terytorialnego podzieloną na mniejsze samorządowe podmioty o charakterze jednostek pomocniczych (dzielnice). Zagadnienie to przeanalizowano na przykładzie Berlina, Pragi i Warszawy jako miast o podobnej wielkości i pełnionych funkcjach. Celem tekstu jest podjęcie próby zbudowania modelu podziału zadań i kompetencji między poziomy administrowania w wielkich miastach na podstawie przepisów prawa normujących ustroje Pragi, Berlina i Warszawy, w tym przepisów stanowionych przez ich organy. W miastach tych na poziomie ogólnomiejskim wykonywane są zadania istotne z punktu widzenia miasta jako całości, a także - o większym stopniu skomplikowania. Na poziomie ogólnomiejskim rozstrzyga się także o tym, jaki zakres zadań i kompetencji będą wykonywały dzielnice. We wszystkich miastach jest on szeroki. Obejmuje głównie zadania lokalne realizowane przez gminy. W dzielnicach koncentruje się więc proces bieżącego administrowania. Takie rozwiązania odzwierciedlają podstawowe założenia ustrojowe badanych miast, jak skoncentrowanie odpowiedzialności za wykonywanie administracji publicznej w wielkim mieście przy zachowaniu możliwej bliskości jego aparatu administracyjnego do mieszkańców. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is the split of tasks and competences between the levels of administration in large cities, which constitute a territorial self-government unit divided into smaller self-government entities of the nature of auxiliary units (districts). This issue was analysed using the examples of Berlin, Prague and Warsaw, as cities of similar size and functions. The objective of the text is to attempt to build a model of the division of tasks and competences between levels of administration in large cities on the basis of the legal regulations governing Prague, Berlin and Warsaw, including regulations passed by their authorities. In these cities, tasks that are important from the point of view of the city as a whole, as well as those which are more complex, are performed at the city- -wide level. The decision as to which tasks and competences the districts will perform or exercise is also made at the city-wide level. The scope is extensive in all cities. It mainly encompasses local tasks performed by the municipalities. This means that the process of day-to-day administration is concentrated in the districts. Such solutions reflect the basic constitutional assumptions of the cities under review, such as concentrating responsibility for exercising public administration in a large city while the administrative apparatus remains as close as possible to the inhabitants. (original abstract)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.