Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Concern management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono założenia teoretyczne i wyniki badań dotyczące kierunków zmian w strukturze organizacyjnej krajowej spółki niemieckiego koncernu. Badania metodą wywiadu oraz analizy treści dokumentów organizacyjnych prowadzono w latach 2010 - 2017. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w badanym okresie zmienił się charakter struktury jednostki podporządkowanej z projektowo - koncepcyjno-operacyjnej na "czysto" operacyjną. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the theoretical assumptions and the outcomes of a study on the directions of changes in the organizational structure of a subsidiary of a German company. The research was carried out between 2010 and 2017 with the use of the interview method as well as the analysis of the content of organizational documents. As a result of the study it was found that there was a change in nature of the subsidiary's structure from project-concept-operational to mainly operational within the researched period of time.(original abstract)
XX
W artykule omówiono przyczyny wprowadzania zmian w systemie zarządzania w montowni samochodów General Motors we Fremont w Kalifornii. Następnie pokazano na przykładzie Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. mechanizm tworzenia kultury organizacyjnej jako głównego filaru systemu zarządzania. Na zakończenie przedstawiono efekty i źródła sukcesu zmian w systemie zarządzania w General Motors.
EN
Organizational culture is underlying principle of Japanese enterprises management system. The paper presents the process of forming an organizational culture in Toyota Motor Manufacturing and an important role of this culture in an efficient performance of management system of General Motors manufacturing plant located in Fremont, California. (original abstract)
XX
Artykuł omawia światowe trendy rozwoju finansów korporacji. Zarządzanie płynnością korporacji opiera się na zarządzaniu jednostką centralną - skarbem korporacji. Jednostki Skarbu korporacji posługują się szeregiem instrumentów - z wykorzystaniem instytucji trzecich (banków), jak i bez pomocy tych instytucji. Autor charakteryzuje te instrumenty i warunki ich wykorzystania. Przedstawione instrumenty to: netting, pooling, matching, refakturowanie i cash management. Autor zwraca także uwagę na problemy z zakresu centralizacji kontroli przepływów finansowych w korporacji.
EN
The author discusses world's trends in the area of corporate finance development. The corporate liquidity management is based on the management of central unit - a corporate treasury. These units of corporate Treasury have been equipped with various instruments that are at the units' disposal with or without the help of third institutions (banks). The article gives the characteristics of these instruments and lists conditions of their employment. It considers also corporate financial flows and some dilemmas of their centralized control.(J.W.)
XX
Europejska szkoła badań w zakresie public relations, bardziej niż jej amerykański odpowiednik koncentruje się na badaniu wpływu jaki działalność organizacyjna komórek public relations, w jakiejkolwiek organizacji lub też firmach public relations, wywiera na społeczeństwo. W ramach tej "europejskiej szkoły" mieści się nasza oryginalna, polska koncepcja transformacyjnego public relations. Jest ona oparta na tezie, że w tzw. krajach transformacji systemowej public relations okazało się bardzo przydatnym i skutecznym instrumentem ułatwiającym i przyspieszającym najpierw obalenie starego systemu, następnie jego demokratyzację (społeczeństwo obywatelskie) oraz wprowadzanie instytucji i mechanizmów gospodarki rynkowej oraz łagodzącym tzw. wypaczenia transformacji. Dodatkowo strategie i techniki public relations (stosowane zarówno wewnątrz danego kraju, jak i z zewnątrz) posłużyły do promowania pewnych konkurencyjnych, alternatywnych modeli gospodarki rynkowej.(fragment tekstu)
XX
Autorzy przedstawili opinie dotyczące krajowego rynku systemów CAFM (Computer Aided Facility Management), opracowane na podstawie przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami 16 z 20 największych polskich przedsiębiorstw, zgodnie z rankingiem gazety "Rzeczpospolita" z 2004 roku.
EN
The purpose of this article is to improve the effectiveness of modelling the business processes related to the implementations of computerized systems managing large portfolios of facilities. The authors have presented an architecture of the CAFM system allowing effective computerized control of key processes related to the management of technical infrastructure. (original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań w artykule jest koncern Volkswagena jako przykład przedsiębiorstwa ponadnarodowego. Autor analizuje dane dotyczące koncernu, dostawy dla klientów, firmę macierzystą Volkswagen S.A. i działalność innowacyjną prezesa zarządu, Ferdinanda Piecha.
EN
The subject of this article is concern Volkswagen as an example of international company. The author analysed data concern this company, deliveries for clients, mother's company and innovation activity of chairman of the board. (M.P.)
XX
Niemiecki parlament uchwalił nowelizację w zakresie upadłości koncernu, która weszła w życie 21.04.2018 r. Nowelizacja wprowadziła szereg rozwiązań prawnych umożliwiających usprawnienie postępowań upadłościowych dotyczących podmiotów wchodzących w skład koncernu. Dotychczasowe przepisy prawa insolwencyjnego w Niemczech nie przewidywały jednego postępowania dla takiej grupy spółek tworzących koncern, co powodowało utrudnienia w koordynacji każdorazowego postępowania upadłościowego dotyczącego jednego z podmiotów. Istotnymi zmianami umożliwiającymi efektywną koordynację postępowań upadłościowych jest m.in. wprowadzenie jurysdykcji jednego sądu upadłościowego dla każdego z postępowań upadłościowych dotyczących danego podmiotu wchodzącego w skład koncernu. Dodatkowo przewidziano możliwość przekazania już wszczętego postępowania upadłościowego na rzecz sądu właściwego dla wszystkich postępowań. Wzmocniono także rozwiązania dotyczące koordynacji działań sądów upadłościowych, zarządców masy upadłości, jak również zgromadzeń wierzycieli. (abstrakt oryginalny)
EN
The German parliament passed an amendment concerning the bankruptcy of a concern, which came into force on 21 April 2018. The amendment introduced a number of legal solutions enabling the streamlining of bankruptcy proceedings regarding entities included in the concern. Previously, the insolvency law in Germany did not provide a single proceedings for such a group of companies forming a concern, which caused difficulties in coordinating each bankruptcy proceeding concerning one of the entities. Another significant change enabling effective coordination of bankruptcy proceedings is the introduction of jurisdiction of one bankruptcy court for all of the bankruptcy proceedings, each regarding one the entities within the concern. Additionally, it is now possible to transfer a bankruptcy proceeding already initiated to the court competent for all proceedings. Moreover, the arrangements in the area of coordination of bankruptcy courts, insolvency administrators, as well as creditor meetings have also been improved. (original abstract)
XX
Zaprezentowano istotę koncernu ponadnarodowego jako formy organizacji przedsiębiorstw motoryzacyjnych oraz miejsce i znaczenie marketingu w systemie zarządzania koncernem na przykładzie grupy Volkswagen. Ukazano różne interpretacje kategorii produktu marketingowego i jego modeli teoretycznych. Omówiono znaczenie poszczególnych modeli teoretycznych produktu dla określenia strategicznego profilu marketingowego przedsiębiorstwa. Przedstawiono podstawy i metody ustalania strategii i polityki produktu w strategicznym portfelu marketingowym przedsiębiorstwa. Zaprezentowano strategie rozwoju produktu koncernu Volkswagen na tle zachowań jego konkurentów. Przedstawiono kategorię rynkowego cyklu życia produktu, wskazując jej podobieństwa i różnice w stosunku do teorii ewolucji rynku. Omówiono zagadnienia rozwoju portfela produktowo-rynkowego koncernów motoryzacyjnych jako podstawy konkurencyjnej strategii marketingowej na rynku globalnym.
EN
In this paper essence of supranational corporation as form of organization automotive enterprises was presented together with place and role of marketing in system of corporation management on the example of Volkswagen group. Various interpretation of marketing product category and his theoretical models were presented. Development strategy of Volkswagen product was discussed together with issues of product and market portfolio of automotive corporations as base of competitve marketing strategy on global market. (KZ)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.