Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2257

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 113 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Foreign investment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 113 next fast forward last
XX
W ostatnich dwóch dekadach zaszły istotne zmiany w strukturze towarowej i usługowej handlu międzynarodowego, wynikające w dużym stopniu z rosnącej aktywności korporacji transnarodowych. W rezultacie wzrostu strumienia bezpośrednich inwestycji zagranicznych coraz więcej krajów rozwijających się zaczyna specjalizować się w produkcji i eksporcie towarów i usług wymagających większego zaangażowania zdobyczy postępu naukowo-technicznego. Celem artykułu jest przeanalizowanie zmian kierunków specjalizacji eksportowej wybranych krajów (w tym Polski) w kontekście przepływu kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz przedstawienie założeń strategii odwrotnej innowacyjności wraz z uwarunkowaniami upowszechnienia jej w naszym kraju. W pracy wykorzystano metody analizy porównawczej i statystyki opisowej, a badaniami objęto dane dotyczące lat 1990-2011 publikowane przez instytucje międzynarodowe. (abstrakt oryginalny)
EN
For two last decades international commodity and service trade has changed significantly, especially due to transnational corporations activities conducted in developing and transition economies. As foreign direct investment flows increased, more and more developing countries have switched their production and export specialization from manufactures with low skill and technology intensity to the manufactures and services with higher skill and technology intensity. The purpose of this paper is to analyze export specialization direction changes in the context of foreign direct investment flows, and to present the general concept of reverse innovation strategy with essential conditions required for its implementation in Poland.(original abstract)
XX
Obecnie istniejące w OECD instrumenty dotyczące liberalizacji dziedziny inwestycji zagranicznych - jak się wydaje - zbyt słabo wpływa na dalszą liberalizację krajów członkowskich. Stąd konieczność wypracowania nowego porozumienia regulującego tę dziedzinę.
XX
Stabilizacja polityczna i przejrzyste prawo podatkowe uczyniły z Węgier kraj atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów. Rosja, która nie może się poszczycić spełnieniem tych podstawowych warunków zostaje w tyle. Średnia wielkość inwestycji zagranicznych na 1 mieszkańca w regionie Europy Środkowo- Wschodniej osiąga 41 $. Na Węgrzech, które są absolutnym liderem, wielkość ta wynosi 528 $, w Rosji 27 $.
XX
Wzrasta wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w gospodarce światowej. Według UNCTAD, w 1999 roku osiągnęła ona 827 mld USD. Prawie 2/3 tej sumy zostało zainwestowane w krajach uprzemysłowionych. Jakie szanse na większy niż dotychczas przypływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych mają kraje Europy Środkowej i Wschodniej?
XX
Artykuł o dwóch wielkich rywalach sektora energetycznego i ich zmaganiach na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej: ABB Asea Brown Boveri oraz Siemens AG.
EN
Survey on the "power struggle" between ABB Asea Brown Boveri and Siemens AG over electicity generation.
XX
W artykule przedstawiono sytuację na niemieckim rynku inwestycyjnym. Omówiono przyczyny gwałtownego spadku atrakcyjności tegoż rynku dla inwestorów zagranicznych.
XX
Omówiono raporty dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowej. Przedstawiono tabele ilustrujące rozwój wymiany handlowej między UE a Europą Środkową w latach 1989-94.
XX
W miarę postępu reform rynkowych władze państw bałtyckich tworzyły odpowiednie przepisy prawne, które miały sprzyjać napływowi zagranicznych inwestycji. Władze Estonii szczególnie zabiegały i nadal starają się o inwestorów z sąsiedniej Finlandii oraz Szwecji. Natomiast władze Litwy i Łotwy z pewnym opóźnieniem w stosunku do Estonii zaczęły realizować swoje programy prywatyzacji przemysłu i rolnictwa oraz nieco później wprowadziły w życie odpowiednie regulacje umożliwiające nabycie nieruchomości i ziemi przez cudzoziemców.
XX
Analizując strukturę pochodzenia największych inwestorów zagranicznych w Polsce należy zauważyć, że dominują kraje europejskie, przede wszystkim z Unii Europejskiej (Francja, Niemcy, Austria, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Szwecja, Włochy, Hiszpania), których udział w poszczególnych latach sięgał 80-90% wartości wszystkich inwestycji. (fragment tekstu)
EN
Intense competition for foreign direct investment (FDI) in the world made most countries to establish foreign investment promotion agencies (IPA). Effective agency can be a big advantage in attracting foreign capital into the country. IPA can be assessed in terms of projects completed, quality of projects or opinion in the eyes of investors and business partners. The article presents the results of qualitative and quantitative analysis of projects lured by Polish Information and Foreign Investment Agency between 2003 and 2010. (original abstract)
XX
Przedstawiono niektóre elementy polityki rządu Federacji Rosyjskiej wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przedstawiono powody, dla których inwestorzy zagraniczni obawiają się inwestować swój kapitał w Federacji Rosyjskiej.
EN
Foreign direct investment (FDI) cannot exist until they have a regulation for inflow. The Russian Federation like any other country is interested in FDI as a source of modernization, economy growth and flow of modern technology. The main aim of this article is to present some elements of government policy on FDI. However, we cannot state that such policy is the main and the only factor determining inflow of foreign capital. Main institutions such as Russian government, President, Ministry for Economic Development and Trade, local governments, agencies supporting foreign trade and foreign investors have special meaning: they create conditions of investments. The law of the Russian Federation on foreign investment No. 160 of 9 June 1999 empowered Russian government to make policy on foreign investment. According to the Russian State Statistics, the total amount of FDI in Russia is 98 444 millions USD. The most important factor determining inflow of foreign capital is free market and free flow of foreign capital. In case of Russia these conditions are met. Nevertheless, the Russian Federation does not use full potential due to the fact that obstacles after Soviet era still remain. Long and complicated procedures make it difficult to commence inquiry and go ahead with final investment. Permissions are given by different institution on federal and regional level. Procedure of registration is very complicated because of frequent changes of law and additional requirements. Special Economic Zones have specific task to encourage investors to locate their activity in those zones. Local incentives are more friendly for foreign investors. Participating in Bilateral Investment Treaties, international organizations and agreements is also very important. Russia signed 53 bilateral investment treaties, but implemented half of them. Russia needs foreign investment but does not do enough to encourage it. Foreign investors are still afraid to invest here, because of administrative and legal barriers and frequent changes in law and politic situation. (original abstract)
XX
Przedstawiono znaczenie gospodarcze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Omówiono uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Europy Środkowej. Zamieszczono i omówiono dane dotyczące japońskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowej na tle innych regionów.
EN
In the year 1989 Central Europe countries initiated the transformation process, that allowed them transition into market economies, open and reaching significant economic dynamics. Therefore, they needed inflow of foreign means, as internal accumulation was insufficient. In turn, Japan, is a country that also transformed its economy in the past, which later successes amazed the world. In the 90s it became the greatest supplier of capital. The Author poses the question concerning the role played of the Japanese direct investments in the development of Central Europe countries. Do the countries of this region took advantage of the opportunity to attract Japanese capital surpluses? This and the following questions are answered by the analysis carried out in the paper: 1. Which macroeconomic factors facilitate, and which may have discouraging influence on location direct foreign investments in Central Europe countries? 2. How do the Japanese investments in Central Europe look like compared to the other regions of the world? 3. Did the process of accession of the Central Europe countries to the European Union have any impact on increasing of Japanese investments in this region? Has the par ticipation of this region changed as compared with others? 4. Participation of which countries in Central Europe in Japanese investments is the largest 5. In which areas is Japanese capital w Central Europe invested? The main thesis of the paper is the conclusion that despite numerous macroeconomic factors facilitating location of direct foreign investments in Central Europe, the countries of this region so far have not any crucial significance for the Japanese investors. Japanese advanced technological knowledge and capital have not flown into this part of the world on a larger scale. The paper concerns Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Romania, and Bulgaria. (original abstract)
XX
Opracowanie Jest próbą analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Sektor MŚP w Polsce stanowi ponad 99% ogólnej liczby przedsiębiorstw i pełni ważną rolę w gospodarce, wpływając na tak istotne kwestie Jak: wzrost gospodarczy, konkurencyjność, zmiany struktury gospodarczej i wielkość bezrobocia. Jednak w Polsce wciąż barierą rozwoju i poprawy efektywności tego sektora Jest brak środków finansowych na modernizację i ich rozwój. Dlatego też wiele polskich firm szuka różnych możliwości rozwoju, m.in. poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne. (abstrakt oryginalny)
EN
This study is a trial analysis of the effect of direct foreign investment (DFI) on smali and medium enterprises (SME) in Poland. The SME sector makes up over 99% of total business, arui plays an important role in the economy, influencing such essential factors as: economic growth, competitiveness, change in economic structure, and unemployment rate. However, in Poland, there is still a barrier to the dewlopment and improvement of the effectiveness of this sector, due to a lack of funds allocated to its modernisation and development This is also a reason why many Polish companies are looking for altemative expansion methods, including, among others, direct foreign investment (original abstract)
XX
W literaturze przedmiotu promocja gospodarcza definiowana jest w dwóch aspektach, jako: - promocja firm i ich produktów, - promocja napływu inwestycji krajowych i zagranicznych. Promocja firm i ich markowych produktów na rynku międzynarodowym określana jest też mianem promocji eksportu. Z kolei promocja napływu inwestycji jako promocja inwestycyjna, co z pewnością najbardziej odzwierciedla jej istotę. Celem promocji gospodarczej jest: - poprawa międzynarodowej konkurencyjności wyrobów krajowego przemysłu i rolnictwa, - promocja polskich towarów, - napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych proeksportowych i innowacyjnych, - wzrost polskich inwestycji bezpośrednich za granicą. Rozważania zawarte w opracowaniu dotyczą właśnie promocji napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). (fragment tekstu)
14
Content available remote Geography of FDI from Visegrad Countries in Russia
80%
EN
The article investigates the Russian place in outward FDI geography of the Visegrad countries. The role of the neighborhood effect is shown. With the help of the authors' special methodology for FDI calculations which overcomes deficiencies in the Bank of Russia's statistics, the distribution of the Visegrad group's FDI between Russian regions is studied. The authors demonstrate the presence of a hierarchical-wave model of spatial diffusion of FDI by investors in retail and banking. At the same time, it is found that Moscow and its surrounding dominate the recipient regions. It is also shown that Visegrad group investments in Russia are mostly made by enterprises which remove any political component. As a result, their FDI expansion to the Russian market is likely to continue as soon as the Russian economy returns to growth. (original abstract)
15
Content available remote Motywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zachodniopomorskiem
80%
XX
Rozważania i analizy przedstawione w artykule oraz chęć głębszego poznania motywów, jakimi kierują się inwestorzy zagraniczni przy wyborze Zachodniopomorskiego jako miejsca swojej inwestycji, stać się mogą inspiracją do dalszych badań w tym zakresie.(fragment tekstu)
EN
The first part of the article is presenting different author's theories of foreign direct investments (FDI), which explain motives of undertaking them in particular economic regions. The second part is a summary of an empirical questionnaire survey (using regular mail and e-mail) among foreign companies listed in the REGON database of the Statistical Office of Szczecin and the database of COIE UMWZP (PKD section - C, employment in excess of 10 people), regarding investment motives in Westpomeranian Region. The results of the survey show that economic and geographic motives are the most important for FDI in West Pomerania, what confirms the nationwide trends.(author's abstract)
16
Content available remote The determinants of Vietnamese outward foreign direct investment to Laos
80%
XX
Za sprawą bliskości geograficznej i ścisłych powiązań politycznych Laos stał się rynkiem docelowym w ramach globalnej strategii wietnamskich przedsiębiorstw. Celem tego artykułu jest zastosowanie modelu Investment Development Path (IDP) do oceny wpływu czynników makroekonomicznych (wzrost PKB per capita, inwestycje sektora publicznego w prace badawczo-rozwojowe, suma zagranicznych inwestycji bezpośrednich) na napływ wietnamskich zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZI B) do Laosu. Na podstawie danych z 25-letniego okresu (1990-2014) oraz metod ilościowych stwierdzono, że inwestycje sektora publicznego w prace badawczo-rozwojowe oraz ZIB w Wietnamie mają pozytywny wpływ na napływ wietnamskich zagranicznych inwestycji zagranicznych do Laosu. Tymczasem zmienna "wzrost PKB per capita" w modelu regresji wielorakiej nie jest istotna statystycznie. Uwzględniając metody jakościowe, autor proponuje rozwiązania mające na celu promocję napływu wietnamskich zagranicznych inwestycji zagranicznych do Laosu.(abstrakt oryginalny)
EN
With the geographic proximity and the close-knit political relationship, Laos has swiftly become a target market in going global strategy of Vietnamese enterprises. This article applies the Investment Development Path model (IDP model) in evaluating the impact of the macroeconomic factors (growth of GDP per capita, the state investment in science and technology, the total amount of foreign direct investment) on the flows of Vietnam's OFDI into Laos. Using a combination of data in 25-year period (1990-2014) and quantitative methods, the author found that the state investment in science and technology and FDI in Vietnam have positive influence on the flows of Vietnamese OFDI to Laos. Meanwhile, "growth of nominal GDP per capita" variable in the multiple regressions model refers to no statistical significant. Combined with qualitative methods, the author proposes resolutions to promote the flows of Vietnam's OFDI into Laos. (original abstract)
XX
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) do Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) zainicjowany został reformami gospodarczymi w Chinach przeprowadzonymi w 1979 roku. Napływ tych inwestycji był początkowo niewielki, osiągając w 1991 roku poziom niespełna 5 mld USD. Na skutek dalszych reform gospodarczych wzrósł jednak - pod koniec pierwszej dekady 2000 roku wyniósł prawie 110 mld USD. ZIB lokowane na terenie ChRL wykazują daleko idącą dywersyfikację zarówno co do ich struktury geograficznej (większość tych inwestycji pochodzi z krajów azjatyckich, zdecydowanie mniej natomiast z krajów UE), regionalnej (ZIB w ChRL lokowane są głównie na wschodnim wybrzeżu Chin), jak i branżowej (dominują ZIB lokowane w przemyśle - około 2/3). Wzrastająca stale konkurencyjność rynku chińskiego powoduje, że w ramach ZIB nowoczesne technologie są coraz częściej lokowane na tym lukratywnym rynku liczącym obecnie ponad 1,3 mld potencjalnych konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The inflow of direct foreign investments (DFI) to the People's Republic of China (PRC) was initiated by the economic reforms in 1979 in this country. The inflow of DFI was not very big in the first period and it achieved the level of 5 bln USD in 1991 but it increased as an effect of further economic reforms to the level of 110 bln USD in 2000. DFI placed in China are very diversified geographically (most of these investments are of Asiatic origin), regionally (most of them are placed on the east coast of China) and sectorally (most of them - about two thirds - are placed in the industry). The competitiveness of Chinese market with the potential of 1.3 bln consumers is still increasing and it causes that high technologies as a part of DFI are more often placed on this profitable market. (original abstract)
XX
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jakie są obecnie japońskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rejonie Azji Południowo-Wschodniej, dotychczas największego odbiorcy japońskich inwestycji. Artykuł pokazuje aktualny ich stan oraz inwestycje tych krajów w Japonii.
EN
Article presented the foreign direct investments in South-Eastern Asia region. This region is so far the biggest recipient of Japanese investments. The article shows current state and investments of these countries in Japan.(MP)
XX
W ostatniej dekadzie silnie zarysowała się tendencja umiędzynaradawiania polskich przedsiębiorstw, w tym także przedsiębiorstw przemysłowych. Systematyczny rozwój gospodarczy, wzrost otwartości rynku oraz procesy integracyjne spowodowały znaczącą poprawę pozycji konkurencyjnej Polski na arenie międzynarodowej. Paradoksalnie, siła polskich przedsiębiorstw relatywnie zwiększyła się także w okresie kryzysu gospodarczego, który dla polskiej gospodarki okazał się relatywnie mało dotkliwy. W artykule zaprezentowane zostały wybrane zagadnienia dotyczące tematyki ekspansji przedsiębiorstw w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przedstawiono zarys teoretyczny problematyki, a także omówiono przyczyny, skalę oraz strukturę bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2003-2011. Badanie zostało oparte głównie na danych NBP.(abstrakt oryginalny)
EN
A growing trend of expansion in the form of foreign direct investment (FDI) of industrial companies operating in Poland can be observed in recent decade. Steady economic growth led to changes in the economic structure and the significant improvement in the international competitive position. Paradoxically, the strength of Polish companies grew relatively well during the economic crisis, which - for the Polish economy - was relatively less severe. Therefore, Polish enterprises became at that time the source of capital loans for their affiliates.(original abstract)
EN
Foreign direct investment (FDI) is a process that starts at a point in time and may end over time or continue uninterrupted throughout the observation period. Certain economic conditions may incline investors to divest by liquidating a business entity or selling their shares in the company in which the FDIs were made. Therefore, this is an analogy with the occurrence of censored cases, which allows for the use of survival analysis tools in the examination of the duration of FDIs. The aim of this article was to compare the patterns of 'survival' of foreign direct investments in individual Visegrad Group countries based on the relevant tables showing 'the duration of FDIs' and the survival curves obtained using the Kaplan-Meier estimator according to the criteria of sector and country of origin of the foreign capital. The Cox proportional hazards model was used to model the risk of foreign divestment. Based on the results obtained, the rate of decline in the cumulative probability of FDI survival shows differences between countries; FDI survival medians also vary across countries. In particular, it is demonstrated that the highest probability of foreign direct divestment in Poland applies to projects which are approximately 13.5 to 15 years long. In Czechia, this concerns projects which are approximately 18 to 21 years old, while in Slovakia and Hungary it is projects which are longer than 21. The study also shows that in all Visegrad countries, FDIs with German capital lasted the shortest, while projects with French capital lasted the longest (in the Czech Republic, Poland, and Hungary). In the majority of the Visegrad Group countries, the highest risk of divestment is typical of projects in sectors other than industrial processing and financial, insurance and other services. The data for the computations are from the Orbis and Zephir databases.(original abstract)(original abstract)
first rewind previous Strona / 113 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.