Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Eksport usług
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Usługi rynkowe występujące w bilansie bieżącym, w układzie stosowanym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, są definiowane poprzez odjęcie od usług ogółem usług rządowych. Są one ujmowane w trzech grupach: transport, podróże oraz usługi pozostałe. Rozmiary oraz struktura międzynarodowego handlu usługami zostały przedstawione według regionów: Ameryka Północna, Ameryka Łacińska, Europa Zachodnia, Europa Centralna i Wschodnia, Afryka, Środkowy Wschód, Azja.
2
Content available remote Export of Business Services in Poland and the European Union
100%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie zmian zachodzących od połowy biegłej dekady w strukturze rodzajowej polskiego eksportu usług biznesowych na tle Unii Europejskiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że przekształcenia w polskim eksporcie odbiegały od tendencji obserwowanych na rynku unijnym. Polska świadczyła głównie usługi profesjonalne, podczas gdy w UE większą rolę odgrywały usługi techniczne, związane z handlem, oraz pozostałe usługi biznesowe. Specjalizując się w usługach profesjonalnych, Polska stała się ważną lokalizacją centrów biznesowych BPO/SSC, w których obsługiwano procesy księgowe, podatkowe, doradcze, badawcze, marketingowe i inne na zlecenie zagranicznych firm. W przyszłości większą rolę powinny odgrywać usługi zaawansowane, szczególnie w obszarze KPO i R&D. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this paper is to present changes in the structure of Polish business services export in comparison to the European Union occurring since the middle of the previous decade. From the conducted research it arises that the transformation in Polish export diverted from the trends observed in the EU market. Poland provided chiefly professional and management consulting services, while in the EU technical, trade-related, and other business services played a more important part. Specializing in professional services, Poland has become a major location for BPO/SSC business centers. Such centers have been used to handle accounting, fiscal, consulting, research, marketing processes and other services commissioned by foreign companies. In the future advanced services ought to play a greater role, particularly in the areas of KPO and R&D.(original abstract)
XX
Indie należą do światowej czołówki pod względem usług świadczonych dzięki technologii IT. Jednym z podstawowych determinantów sukcesu Indii w zakresie outsourcingu jest jakość świadczonych usług.
4
Content available remote Tendencje w światowym handlu usługami pozostałymi w latach 1980-2009
75%
XX
Celem artykułu jest zatem przedstawienie tendencji w strukturze rzeczowej światowego handlu usługami pozostałymi i wskazanie usług nowoczesnych, których dynamika przyczyniła się do wzrostu usług w wymianie międzynarodowej. (fragment tekstu)
EN
The increased importance of services in international trade is one of the most significant characteristics of modern economy. This increase concerns especialy other services, one of the three main groups of services in the classification of international trade (together with transport and travel). Other services constitute a very diverse group which can be divided into traditional and modern services, the latter growing in importance in international trade. This paper shows that other services have been the most dynamic group of market services over previous decades, especially modern services. First of all, one should make mention of financial, computer and information services, royalties and license fees, and also certain other services, the development of which contributed to the transformation in the global structure of trade in services. Modern services as such play a great role in international exchange. Their development is connected with scientific and technical progress, characteristic for the modern market processes of servicization, globalization and liberalization of international trade in services. (original abstract)
5
Content available remote Tendencje w polskim eksporcie usług i poziomie jego konkurencyjności
75%
XX
Celem artykułu jest analiza wielkości i dynamiki polskiego eksportu usług ogółem (tj. usług czynnikowych i nieczynnikowych) oraz ich struktury rodzajowej i geograficznej w kontekście konkurencyjności tego eksportu, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z krajami członkowskimi Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
EN
The article presents the analysis of the rate and dynamics of Polish export of factor and non-factor services in the aspect of the competitiveness of such export. It has been shown that the character of the export specialization in services was determined in a great deal by the price competition (the result of lower costs of labour) in providing certain types of non-factor services e.g., transportation services (mainly land transportation), construction services and some other business services and - as for non-factor services - services of labour. The contribution of such services to Polish export supply indicated growing tendency. Nevertheless, there was a substantial decline in the role of travel services, in which Polish export was also competitive, however with decreasing tendency. All the above mentioned types of factor and non-factor services have a considerable meaning in the structure of Polish export of services - mainly to the European Union countries (since they cover over 90 per cent of our export supply). Their further development plays a significant role for Polish economic growth since they generate surplus, which may be used to cover rising expenses of Polish companies on the purchase of business and financial services, which shows deficit. As far as the last mentioned services are concerned, Poland does not show the competitive character on the international market. It mostly concerns factor services of capital but it also refers to a number of non-factor services, particularly communications, financial services, royalties and licence fees and other. The majority of enumerated services has no perspective for export development. (original abstract)
6
Content available remote Specjalizacja eksportowa krajów UE w międzynarodowym handlu usługami
75%
XX
W artykule przedstawiono analizę specjalizacji eksportowej obejmującej następujące podstawowe kategorie usług, które odpowiadają nomenklaturze bilansu płatniczego Międzynarodowego Funduszu Walutowego: transport, podróże, usługi i łączność, budowlane, ubezpieczeniowe, finansowe, informatyczne i informacyjne, patenty i opłaty licencyjne, inne usługi dla biznesu, usługi osobiste, rekreacyjne i w sferze kultury. Przeprowadzone badanie odnosi się do okresu 2000-2004 i dotyczy tych krajów UE, które są jednocześnie członkami OECD. W artykule nie zostały zatem uwzględnione kraje bałtyckie, Cypr, Malta, Rumunia, Bułgaria i Słowenia.
EN
The purpose of this article is to analyse the index of export specialization of 19 EU member states in international trade in services. The data is taken from balance of payments statistics and cover the years 2000-2004. The study examines the following main IMF categories of services trade: transportation; travel; communication services; construction services; insurance services; financial services; computer and information services; royalties and licence fees; other business services; personal, cultural and recreational services. The inquiry led to the following conclusions: firstly, the EU Member States have different export specializations in trade in services. Secondly, most of them specialise in exporting a number of categories of services. Thirdly, the EU consisting of 19 Member States has best comparative advantages in transportation services, travel, communication and construction services. It features relatively good competitiveness in export of computer and information services and other business services. It is less competitive in insurance and financial services and personal, cultural and recreational services. Export of royalties and licence fees should be seen as its weaknesses. Finally, the Author argues that the present EU export specialization in services trade will be affected by results of WTO Doha round negotations. (original abstract)
XX
Artykuł omawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw, które miały na celu identyfikacje problemów zarządzania związanych z regulacjami w eksporcie usług oraz określenie wpływu różnych cech przedsiębiorstwa lub samych menedżerów na owe percepcje, obawy, uprzedzenia i wątpliwości. Przedstawiono podstawy teoretyczne badań oraz meteodologię.
8
Content available remote Factors Influencing Export of Financial Services
75%
EN
Almost all countries in the world are involved in the world trade of financial services. However, whereas for most countries the export of financial services is only a side result of their foreign economic activities, for some countries it composes a constitutive source of income. The purpose of the current research is to determine the factors that influence the export of financial services thereby explaining the differences in geographic allocation of financial services export throughout the world. For achieving this purpose, such research methodology as analysis of selected literature on financial services, an expert survey, as well as mathematical processing of the obtained research data have been used. The result of the research has reflected common factors, which according to the financial experts' opinion have the most significant influence on any country's export of financial services. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie na podstawie dostępnych, najbardziej aktualnych danych statystycznych, zamieszczonych w publikacjach OECD i Eurostatu, wielkosci i struktury handlu usługami Polski z krajami Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym oraz dokonanie na tej podstawie analizy stopnia konkurencyjności Polski w obszarze handlu usługami z krajami członkowskimi UE w okresie poprzedzającym akcesję Polski. W artykule przedstawiam wielkość i strukturę eksportu i importu usług między Polską a Unią Europejską jako całością oraz między Polską a poszczególnymi krajami członkowskimi UE, identyfikuję sektory usługowe, w których Polska posiada przewagę komparatywną, oraz te, gdzie takiej przewagi nie ma, a także te rodzaje usług, w których świadczeniu specjalizują się kraje członkowskie i tym samym konkurują z Polską. W artykule uwzględniony jest również fenomen handlu wewnątrz gałęziowego jako alternatywna dla handlu międzygałęziowego forma wymiany handlowej, która w szczególny sposób dotyczy obrotu usługowego.(fragment tekstu)
EN
The fact that, since 1 May 2004, Poland has the status of European Union member involves certain consequences for Poland's competitiveness in the international services trade market. What competitive position will Poland finally occupy among the EU countries in the postaccession period will to a large extent depend on Poland's present position in the services trade with the EU countries. So, the paper tries to present, on the basis of the most recent available statistical data published by the OECD and Eurostat, the size and structure of Poland's services trade with the EU countries during the preaccession period and, basing on these data, analyzes the degree of Poland's competitiveness in the services trade with the EU countries in the years preceding Poland's accession to this integration group. In the paper, the size and structure of the export and import of services as well between Poland and the European Union as a whole as between Poland and individual EU countries are presented and the service sectors are identified in which Poland enjoys a comparative advantage and those in which there is no such advantage. Also, kinds of services are identified in which some EU countries specialize and, consequently, are Poland's competitors. The paper also deals with the phenomenon of the intrabranch trade as a kind of international exchange alternative to the interbranch trade, that in a particular way refers to the turnover of services. (original abstract)
XX
Przez większość dziejów współpraca gospodarcza między krajami polegała przede wszystkim na rozwijaniu handlu dobrami. Po rewolucjach przemysłowych najlepiej rozwinięte gospodarki świata zaczęły zmieniać swoją strukturę w kierunku coraz większego znaczenia usług w tworzeniu PKB. N początku XXI w. w rozwiniętych krajach świata usługi przeważają w tworzeniu dochodu narodowego. W artykule zaprezentowano najważniejsze aspekty światowego handlu usługami, koncentrując się głównie na poziomie makroekonomicznym.
EN
The article deals with the basic problems of the internationalisation of services in the world and in Poland particularly. Forces driving growth of the export of services are presented with special attention given to economic, political, technological and socio-cultural issues. The most important classifications of services in the context of their internationalisation are presented with special regard to classifications developed by the WTO and GATS. The article presents basic statistical data on the issue: most important countries in terms of their export and import of services, the value of services export revenues in GDP of selected countries together with temporal and sectoral analyses. Basic data on the Polish economy relevant to the context are also presented. The article ends with a general conclusion and implications for further investigation in the presented field of study. (original abstract)
XX
W rozdziale tym podjęto próbę identyfikacji usług o najważniejszym znaczeniu w rozwoju polskiego eksportu do UE. W pierwszej części ukazano znaczenie poszczególnych rodzajów usług czynnikowych i nieczynnikowych w podaży eksportowej Polski, w drugiej przedstawiono ich rolę w popycie importowym UE, a w trzeciej zbadano charakter specjalizacji eksportowej Polski w kontekście wykazanego niskiego stopnia dopasowania naszej oferty w usługach do zapotrzebowania firm unijnych. Największe szanse dalszego rozwoju eksportu do Ue mają - jak wynika z analizy - usługi nieczynnikowe, takie jak podróże, usługi transportowe (zwłaszcza samochodowe), a spośród pozostałych usług biznesowe, informatyczne, informacyjne i usługi budowlane.(abstrakt oryginalny)
EN
The European Union is one of the major economic powers in the world, and a strategically important market for Polish exporters of services. This is facilitated by our membership in the community, our geographic location and cultural similarities to other EU member states. The aim of the paper is to identify services which play the most important part in the development of Polish export to the EU. In order to achieve this goal, on the one hand, the relevance of individual types of factor and non-factor services to Polish export will be explored, and on the other, the role of selected services in the EU's import will be analysed. The compatibility between our export supply and the EU import demand determined in the course of this study, as well as the assessment of the character of Poland's specialisation will enable the author to identify which services are the most relevant to the development of Polish export.(fragment of text)
12
Content available remote Rozwój polskiego eksportu usług do Niemiec
75%
XX
Celem artykułu była próba identyfikacji usług mających najważniejsze znaczenie w rozwoju polskiego eksportu do Niemiec. W pierwszej części rozważań scharakteryzowano znaczenie poszczególnych rodzajów usług czynnikowych i nieczynnikowych w eksporcie Polski, w drugiej omówiono ich rolę w imporcie Niemiec, a w ostatniej zbadano naszą specjalizację eksportową. Wyniki przeprowadzonych badań mogą być wykorzystane w dalszych pracach w kierunku ustalenia realnych celów i narzędzi realizacji polityki gospodarczej w odniesieniu do rozwoju sektora usług w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Błaszczak A., Centra usług przekraczają plany zatrudnienia, "Rzeczpospolita" 2011, nr 270.^^ Dudziński J., The Current Economic Paradigm in the Light of Financialisation, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2011, nr 10 (18).^^ Hamilton D.S, Quinlan J.P., Germany and Globalization, Center for Transatlantic Relations, Washington 2008.^^ International Trade in Services (since 2004), Workers' Remittances and Compensation of Employees, Balance of Payments by Country oraz EU Direct Investment Income, Breakdown by Partner Country and Economic Activity, w: Eurostat Statistics, Eurostat, Luxembourg, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.^^ Kelle M., Kleinert J., German Firms in Services Trade, CAU Working Paper Series, no. 03, March 2010.^^ Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M., Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, "Bank i Kredyt" 2010, nr 41 (6).^^ Masalski J., Otwarcie niemieckiego rynku pracy i usług - nowe możliwości dla polskich firm, w: Portal promocji eksportu ministerstwa gospodarki, http://www.eksporter. gov.pl, 20.07.2011.^^ Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011.^^ Mongiało D., Specjalizacja eksportowa krajów UE w międzynarodowym handlu usługami, "Studia Europejskie" 2007, nr 3.^^ Papp Z., Raffay A., Factors Influencing the Tourism Competitiveness of Former Socialist Countries, "Journal of Studies and Research in Human Geography" 2011, no. 52.^^ Sieńko P., Formicki T., Drenaż mózgów polskiej gospodarki, "Gazeta Finansowa", http://gf24.pl, 9.04.2010.^^ Szymaniak A., Polska w rankingu atrakcyjności dla offshoringu usług, w: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, red. A. Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. Travel & Tourism Competitiveness Report 2011, red. J. Blanke, T. Chiesa, World Economic Forum Geneva, Switzerland 2011.^^ Walewska D., Woźniak A., Azjatyckie firmy wybierają Polskę, "Rzeczpospolita" 2011, nr 236.^^ Woźniak A., Inwestorzy do nas ciągną, "Rzeczpospolita" 2011, nr 236.(original abstract)
XX
Jedną z głównych tendencji wyznaczających rozwój światowego handlu w minionej dekadzie był systematyczny wzrost znaczenia szeroko definiowanych usług biznesowych, na które popyt w skali świata systematycznie rośnie. Jednocześnie następował spadek udziału transportu i podróży, które obecnie stanowią mniej niż połowę światowego handlu usługami rynkowymi. Mimo iż handel większości krajów jest nadal zdominowany przez usługi tradycyjne, tj. transport i podróże, to pozostałe usługi rynkowe stanowią znaczną i ciągle rosnącą część eksportu. Najbardziej dynamicznie rozwijającymi się podsektorami były usługi ICT oraz pozostałe usługi biznesowe, które zyskały na znaczeniu w strukturze eksportu zwłaszcza takich krajów, jak Chiny i Indie. Celem artykułu jest analiza przekształceń w strukturze geograficznej i rzeczowej międzynarodowego eksportu usług w latach 2006- -2016. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza tabelaryczno-opisowa bazująca na danych statystycznych WTO(abstrakt oryginalny)
EN
One of the primary trends which have determined the growth of world trade in the past decade has been a systematically increasing importance of broadly-defined business services. At the same time, a decrease of participation of transport and travel has occurred, constituting at present less than half of the world trade in market services. Research indicates the growing role of business services within the structure of trade in services. Despite the fact that trade remains dominated by traditional services, the remaining market services constitute a substantial and growing on an ongoing basis part of export. The most dynamically developing sub-sectors were the ICT services and other business services. The objective of this article is to analyse the transformations within the geographical and itemized structure of international export of services in the years 2006-2016. The applied research method is tabulated-descriptive analysis, based on statistical data elaborated by the WTO(original abstract)
XX
Inwestycje zagraniczne w Polsce nie mają już tylko charakteru budowania inwestycji od podstaw czy lokowania kapitału w prywatyzowanym przedsiębiorstwie ale coraz częściej są to nowe projekty nastawione na eksport usług. Nie bez znaczenia jest rozmiar rynku polskiego, lokalizacja kraju, tania ale dobrze wykształcona kadra pracownicza, rosnąca integracja z gospodarką światową. Autorki przedstawiły offshoring, czyli wyprowadzenie do nowych lokalizacji procesów biznesowych, jak obsługa klienta czy księgowość, jako nową formę lokowania kapitału zagranicznego w Polsce. Zdaniem autorek, Polska ma szansę stać się europejskim centrum usług, pod warunkiem zapewnienia dobrej infrastruktury komunikacyjnej (np. szybkiego łącza), stabilnego środowiska prawnego i dostępności wykwalifikowanej siły roboczej.
EN
Among the most important factors, which have influence onto the localization of foreign inves­tors, special position takes the cost of labor forces. Poland which has still problems with huge index of unemployment, should attract foreign investors, because they create new places of work. In day when building investments from bases or buying privatized enterprises is less popular, the only chance for Polish workers can turn out offshoring. The criteria for an offshore location are the caliber and cost of labor forces; language skills, tele­com bandwidth, cost and reliability; political stability and the general maturity of the business envi­ronment. (original abstract)
15
Content available remote Offshoring procesów opartych na wiedzy - analiza eksportu usług
75%
XX
W niniejszym artykule poddaje się analizie wybrane czynniki dotyczące potencjału innowacyjnego gospodarki, zasobów, kosztów i wydajności siły roboczej oraz inwestycji w B+R. Na tej podstawie podjęto próbę oceny zależności między tymi czynnikami a eksportem usług opartych na wiedzy, a także eksportem wyróżnionej przez Autorkę grupy usług nazwanych jako biznesowe usługi oparte na wiedzy. Usługi te uznano za przejaw dokonywania przez przedsiębiorstwa offshoringu procesów pozaprodukcyjnych, czyli zlecania wykonania tych procesów zagranicznym wykonawcom. Przeprowadzone badanie empiryczne pozwoliło zidentyfikować czynniki najsilniej wpływające na eksport biznesowych uslug opartych na wiedzy, a tym samym sprzyjające poprawie atrakcyjności kraju jako miejsca lokalizacji procesów wiedzochłonnych w ramach offshoringu.(abstrakt oryginalny)
EN
This article analyzes selected factors regarding the potential of innovative economy, resources, costs and productivity of the workforce as well as investments in R&D. On this basis, an attempt was made to assess the relationship between these factors and the export of knowledge-based services, as well as the export of a group of services named as business services based on knowledge distinguished by the author. These services were considered as a sign of off-shoring of non-production processes. The empirical study made it possible to identify the factors that highly affect the country's share in international supply networks, i.e. conducive to improve the attractiveness of the economy as a place for locating knowledge-intensive processes as part of offshoring.(original abstract)
XX
W okresie 1999-2007 występowały tendencje ekspansywne wśród firm usługodawców (członków Unii Europejskiej od 1 maja 2004) pomimo stosunkowo wysokiej restrykcyjności w zakresie swobody świadczenia usług występującej w państwach usługobiorców, spowodowanej między innym występowaniem w nich wysokiego bezrobocia. W sposób naturalny największym usługodawcą stała się Polska z 38,182 mln ludności, a oprócz niej Węgry - 10,107 mln, Czechy - 10,216 mln, Słowacja - 5,382 mln1. Równie ważnym przyczynkiem dla ekspansji usług transgranicznych (a także siły roboczej) było utrzymujące się wysokie bezrobocie w przededniu naszego przystąpienia do Unii (w Polsce, w kwietniu 2004 - 20%), dla porównania Węgry - 7,1% (I kwartał 2004), Czechy - 7,4% (I kwartał 2004), Słowacja - 17,5% (I kwartał 2004).(fragment tekstu)
EN
The situation of the largest service providers in the European Union (Poland, Hungary, Czech Republic, Slovakia) was very similar, i.e. nearly all of them saw the strengthening of their currency, a constant increase of domestic salaries denominated in a domestic currency that was much more dynamic for such salaries converted into Euro or a lower unemployment rate than the EU average, which was the case until the end of 2008. Due to the foregoing factors the demand for cross-borders services will be shrinking in the far-reaching future.(original abstract)
XX
Artykuł omawia światowy eksport i import usług w latach 1990-1998.
XX
Celem artykułu jest analiza przemian zachodzących w strukturze współczesnego międzynarodowego obrotu usługami w ujęciu geograficznym oraz rzeczowym wraz z ukazaniem perspektywy rozwoju ryku usług. (fragment tekstu)
EN
The service sector is becoming an ever more crucial element of today’s global economy. This sector plays an important, sometimes even dominant, role in the gross domestic product of numerous countries, especially developed ones. Technological progress, especially in IT, has been conducive to the creation of new forms of service, leading to fast development of services offered on both domestic and international markets. This article presents transformations that have taken place on the international service market across a range of regions and products. It also shows how these transformations will evolve as well as the importance of the exportation and importation of services to various individual groups of countries. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja roli Polski w zaspokajaniu popytu importowego na usługi informatyczne i informacyjne Unii Europejskiej. W części pierwszej opracowania przedstawiono zapotrzebowanie importowe tego ugrupowania integracyjnego na usługi informatyczne i informacyjne, a następnie skalę jego pokrycia przez wewnątrzwspólnotowy handel, w tym udział krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a zwłaszcza Polski w wydatkach UE. W drugiej części zbadano międzynarodową konkurencyjność naszych usług informatycznych i informacyjnych na tle pozostałych eksporterów z krajów członkowskich oraz możliwości poprawy pozycji Polski na rynku UE. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to identify the role of Poland in meeting import demand for information and computer services of EU 27. The first part presents the development of information and computer services imports and the degree of its coverage by intra-EU flows, including the role of Central and Eastern Europe and especially Poland. The second part researches international competitiveness of our information and computer services against other exporters from member states and the possibility of improving Poland's position on the EU market. (original abstract)
20
Content available remote Na ile innowacyjny jest eksport usług z Polski?
63%
XX
Głównym celem tego opracowania1 jest analiza polskiego eksportu usług. Badamy zarówno zmiany rozmiarów eksportu usług, jak i znaczenia w nim poszczególnych branż oraz kierunków geograficznych. Oceniamy innowacyjność polskiego eksportu usług, posługując się definicjami innowacyjności znanymi z literatury przedmiotu oraz przyjętymi przez autorki na potrzeby tego opracowania. (fragment tekstu)
EN
We analyse Polish export of services, examining how innovative it is. We examine both the changes in the size of Polish exports of services as well as the importance of branches and geographical directions. We stress the relatively small economic and, consequently, export potential of Poland, as compared to the EU and the USA. At the same time, similar potentials of the EU and the USA, and different geographic distances and characteristics of their connections with Poland were the reason for comparing Poland's exports to both partners. To analyse Poland's total export of services, we add to the two previously mentioned trade partners a third group, which consists of relatively less developed countries. Consequently, the recipients of services from Poland are divided into the European Union, the United States and other trading partners defined as non-EU markets minus the USA. Due to absence of data and limited research framework, we limit the overall analysis to the years 2004-2013, while the detailed (industry) analysis to the years 2004-2012. In either case, the last year of the survey is also the last year for which annual Eurostat data is available. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.