Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 142

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
2
Content available remote New technology of monodisperse nanometric silicas precipitation
100%
EN
Studies were performed on precipitation of silica in an emulsion system from aqueous solution of sodium metasilicate and hydrochloric acid. Cyclohexane formed the organic phase. Anionie, cationic and non-ionic surfactants were used as emulsifiers. The optimum composition of the emulsion and optimum parameters of performing the precipitation reaction were established. Moreover, the effects of a dispersing medium on the quality of the produced silicas were examined. The obtained silicas were subjected to a physicochemical appraisal. Their bulk density, water, dibutyl phthalate and paraffin oil absorbing capacities were established. The surface charge of the obtained dispersion, particle size and the shape of the formed silicas were estimated. The application of Rokanol K-7 (C16- 22 O(CH2CH2O)7H) as an emulsifier resulted in the production of almost ideally spherical silica particles of nanometric size and of a monodisperse character.
EN
Synthesis of monodisperse silica was performed in a precipitation reaction from aqueous solution of sodium metasilicate using hydrochloric acid in an emulsion system. Effect of N-2-(aminoethyl)-3- aminopropylotrimethoxysilane was studied on surface and morphological properties of the precipitated silica. Particle size and polydispersity were measured using the technique of dynamic light scatter (DLS) and scanning electron microscopy (SEM). The extent of surface modification and its type were evaluated using FTIR spectroscopy. Moreover, adsorptive properties were characterised by estimation of specific surface area (BET) and of macroporosity. The XPS technique permitted to quantify the amount of modifier deposited on silica surface. Alterations in surface charge were studies by estimation of isoelectric point by direct testing of electrophoretic mobility and, indirectly, by calculating zeta potential. Aminosilane modification of SiO2, formed in emulsion medium, results in extensive changes in surface character and in morphology of the particles. Already at the time of silica preparation surface silanol groups become markedly reduced and, in addition, aminosilane chemisorption results in augmented hydrophobicity. Increased particle homogeneity has also been obtained and a decreased value of polydispersity due to aminosilane interactions with the surface of examined silica.
PL
Przeprowadzono syntezę monodyspersyjnej krzemionki w reakcji strącania z wodnego roztworu metakrzemianu sodu kwasem solnym w środowisku emulsji. Badano wpływ N-2-(aminoetylo)-3- aminopropylotrimetoksysilanu na właściwości powierzchniowe i morfologiczne strącanej krzemionki. Wielkość cząstek i polidyspersyjność mierzono stosując technikę dynamicznego rozpraszania światła (DLS) oraz skaningową mikroskopię elektronową (SEM). Stopień powierzchniowej modyfikacji oraz jej charakter oceniano wykorzystując spektroskopię w podczerwieni. Ponadto charakteryzowano właściwości adsorpcyjne przez wyznaczenie powierzchni właściwej (BET) i makroporowatości. Technika XPS umożliwiła wyznaczenie ilościowe obecnego modyfikatora na powierzchni krzemionki. Zmiany ładunku powierzchniowego badano wyznaczając dla poszczególnych krzemionek punkt izoelektryczny przez bezpośredni pomiar ruchliwości elektroforetycznej, a pośrednio przez wyliczenie potencjału zeta. Modyfikacja SiO2 formowanej w środowisku emulsji aminosilanem powoduje duże zmiany charakteru powierzchniowego i morfologicznego. Następuje wyraźne ograniczenie grup silanolowych na powierzchni już w chwili preparatyki krzemionki, a dodatkowo zwiększenie hydrofobowości na skutek chemisorpcji aminosilanu. Uzyskano również wzrost homogeniczności cząstek i zmniejszenie wartości polidyspersyjności na skutek oddziaływań aminosilanu z powierzchnią badanej krzemionki.
4
Content available remote Kompozyty epoksydowe z napełniaczami krzemionkowymi
63%
PL
Badano kompozycje i kompozyty epoksydowe, których głównym składnikiem była żywica Epidian 6, produkt Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna w Nowej Sarzynie, sieciowane utwardzaczem należącym do grupy imidazoli. Jako napełniacze stosowano krzemionki otrzymane w reakcji strącania z roztworów krzemianu sodu i soli amonu. Do kompozytów wprowadzano 1, 3, 5 cz. wag. napełniaczy i 1 cz. wag. środka sieciującego w postaci 1-butyloimidazolu (1BI). Określono wymiary cząstek napełniacza/krzemionek; badano przebieg procesu sieciowania, lepkość kompozycji z napełniaczami, określono właściwości wytrzymałości na zginanie i rozciąganie opisywanych materiałów epoksydowych w temperaturze pokojowej oraz oszacowano temperaturę zeszklenia kompozytów epoksydowych.
EN
The epoxy compositions and composites hardened with 1-butylimidazole (1BI) with silicas have been investigated. Epoxy resin used was Epidian 6 (product of Chemical Works "Organika Sarzyna" in Nowa Sarzyna) and as fillers were applied silicas, products of precipitation reaction from solutions of sodium silicate and ammonium salts. The fillers were introduced to the compositions in amounts 1, 3 and 5 g per 100 g of the epoxy resin and the hardener was applied 1 g per 100 g of the resin. The time of dispergation of fillers was 20 minutes. Epoxy adhesives/composites were hardened in temperature 140°C for 4 hours. Modified silica's were obtained from solution of sodium silicate and ammonium salts in precipitation method. As the precipitating agents NH4HCO3 (marked as: SiO2, SiO2-SH, SiO2-NH2) or ammonium chloride (SiO2-NH4Cl) were used. Modification of both types of silica's fillers was conducted by adding appropriate silane coupling agents to the reactive mixture. The proadhesion compounds, applied at the amounts of 1, 3 or 5 weight parts per 100 weight parts of SiO2, were used to modify the precipitation system. Moreover, the particles size of the obtained powders using laser diffraction method (Mastersizer 2000, Malvern Instruments Ltd.) was determined. The investigations of viscosity of epoxy composition and curing process were carried out with the use the of rheometr ARES, Rheometric Scientific: the diameter of plates 25 mm, thickness between plates 1 mm. The glass temperature of composites (DMTA method) was measured with use of the apparatus Mark II, Polymer Laboratories, heat rate 3°C/min, frequency 1 Hz. The tensile and bending strengths were measured with standards PN-EN ISO 527-1 (speed rate 5 mm/min) and PN-EN ISO178 (speed rate 1 mm/min) with using of testing machine Instron 4026, Instron Corporation. The particle size remains in interval 12 do 30 žm for three kinds of silicas, whereas for silica with aminosilane in two ranges 36 and 35+70 žm. The addition of 1 and 3 weight part of filler per 100 resin does not influence viscosities of epoxy composition. Introducing of silicas with amino or mercaptan groups accelerated of crosslinking process slightly. The epoxy composites with fillers have been comparable tensile and bending strength with unfilled systems. The introduction of silicas with amino or mercaptan groups increased inconsiderably the shear strength of epoxy composites. The glass temperature of epoxy composites is in the range between 106 and 135°C.
5
Content available remote Kompozycje/kleje epoksydowe z nanonapełniaczami
63%
PL
Badano kompozycje i kleje epoksydowe (jako żywicy użyto Epidianu 6, produktu Zakładów Chemicznych Organika - Sarzyna w Nowej Sarzynie) utwardzane produktem aminoglikolizy poli (tereftalanu etylenu) trietanoloaminą (PET/TEA) lub 1-butyloimidazolem (1BI). Jako napełniacze i nanonapełniacze stosowano krzemionki, otrzymane w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, oraz Organobentonit i MMT-PS1, produkty Zakładów Górniczo- Metalowych Zębiec S.A. w Starachowicach (produkt MMT-PS1 został uzyskany w wyniku technologii opracowanej w Instytucie Polimerów Politechniki Szczecińskiej). (Nano)napełniacze dyspergowano przy użyciu sondy ultradźwiękowej UP 200S firmy Hielscher GmbH, Niemcy, w czasie 20 minut. Do kompozytów wprowadzano 1, 3, 5 g napełniaczy i 28,8 g środka sieciującego w postaci PET/TEA lub 1 g 1BI na 100 g żywicy. W artykule zaprezentowano wyniki badań lepkość kompozycji z napełniaczami w temperaturze 23°C, wytrzymałości mechanicznej, termicznej oraz wytrzymałości na ścinanie opisywanych materiałów epoksydowych w temperaturze pokojowej i 120°C.
EN
The epoxy compositions and composites hardened with the product of chemical degradation of poly (ethylene terephthalate) with triethanolamine and 1-butylimidazole have been investigated. Epoxy resin used was Epidian 6 (product of Chemical Works "Organika Sarzyna" in Nowa Sarzyna) and as fillers and nanofillers were applied two types of silicas, products of Institute of Chemical Technology and engineering, Poznan University of Technology, Organobentonite and MMT-PS1 (the invention of Polymer Institute, Szczecin University of Technology) products of ZG-M "Zebiec" S.A., Starachowice. The nanofillers were introduced to the compositions in amounts 1, 3, 5 g per 100 g of the epoxy resin. The hardeners were applied in 28.8 g PET/TEA or 1 g 1BI per 100 g of the resin. The time of dispergation of nanofillers was 20 minutes. Epoxy adhesives/composites were hardened in temperature 140°C for 4 hour. The investigations of viscosity of epoxy composition were carried out with use of the rheometr ARES, Rheometric Scientific: the diameter of plates 25 mm, thickness between plates 1 mm. The glass temperature composites (DMTA method) was measured with use of the apparatus Mark II, Polymer Laboratories, heat rate 3°C/min, frequency 1 Hz. The bending strengths were measured according to standard PN-EN ISO178 (speed rate 1 mm/min) with using of testing machine Instron 4026, Instron Corporation. The epoxy adhesives were speeded on aluminium the type of duralumin PA6 (the preparation of surface was conducted according to with standard PN-69/C-89300). The investigations of shear strength of epoxy adhesives were done using of testing machine Instron with speed rate 5 mm/min according to with standard PN-ISO 4587. The investigations and analysis of results allowed to draw up the to following conclusions: (i) the rheological investigations shows that addition of small amount of nanofillers increases the viscosity of composition much lower than the introduction of silicas; (ii) the epoxy composites hardened with degradation product PET/TEA have usually higher bending strength and smaller modulus of elasticity; (iii) epoxy composites hardened with degradation product PET/TEA have considerably smaller glass temperatures and smaller thermal durability; (iv) the investigation of shear strength showed that the shear strength of adhesive compositions hardened with degradation product PET/TEA is higher than adhesives hardened with 1-butyloimidazole, (v) obtained adhesive compositions hardened with 1BI have considerably higher shear strength in elevated temperature in comparison to epoxy adhesives cured with PET/TEA degradation product; (vi) introduction of nanofillers MMT-PS 1 increased the shear strength of epoxy adhesives and introduction of the sillicas does not improve shear strength.
PL
Artykuł stanowi kontynuację problematyki pomiaru potencjału zeta, charakteryzującego fizyczne właściwości roztworów koloidalnych i zawiesin, które są silnie uzależnione od charakteru i wielkości oddziaływań na granicy faz: ciało stałe — ciecz. Autorzy podają podstawowe informacje o koloidach oraz czynniki wpływające na stabilność koloidów, a także przedstawiają metodykę pomiaru wartości potencjału zeta stosowaną w przyrządzie ZetaPlus firmy BROOKHAVEN INSTRUMENTS CORPORATION.
8
Content available remote Krzemionka koloidalna : struktura i własności
63%
EN
Natural amorphic silicas were charactrized, present in the form of minerals. Subsequently, synthetic products based on the amorphic silica were described, including, so called, colloidal silica (silica gels, xerogels, aerogels, pyrogenic silicas, precipitated silicas and coacervate silicas). Particle structure of the amorphic colloidal silica was presented and compared to that of silica crystals (e.g. of quarz crystals). Particular attention was given to the outer structure of silica colloidal particles and two types of silanol groups, present on the surface of the particles. Methods of the surface stabilization in the alcaline medium were indicated. Subsequently, effects of temperature on the amounts of individual types of silanol and siloxane groups on the surface of colloidal silicas were discussed. In the next chapter of the presentation physical and selected chemical properties of the silicas were presented. Attention was payed also to the most significant issue of stabilization of silica colloidal systems.
9
Content available remote Kompozyty epoksydowe z krzemionką sieciowane 1-etyloimidazolem
63%
PL
Zaprezentowano wyniki badań kompozytów epoksydowych napełnionych różnymi nanokrzemionkami, których podsta wowym składnikiem była żywica Epidian 6, produkt Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna. Kompozycje epoksydowe sieciowano utwardzaczem należącym do grupy imidazoli. Jako (nano)napełniacze zastosowano 3 typy krzemionek: otrzymaną w reakcji strącania z roztworu krzemianu sodu i soli amonu (SiO2) oraz modyfikowane 3 cz. wag. 3-glicydoksy- propylotrimetoksysilanu (SiO2-EP) lub 3 cz. wag. 3-aminopropylotrietoksysilanu (SiO2-NH). Do kompozytów wprowadzano odpowiednio 1,0; 2,5; 5,0 lub 7,5 g wymienionych wcześniej napełniaczy i 1 cz. wag. środka sieciującego w postaci 1-etyloimidazolu (1EI). Homogenizacja nanonapełniacza została przeprowadzona z użyciem mieszadła wysokoobrotowego w ciągu 2 godzin w temp. 70°C. Wyznaczono wymiary cząstek napełniacza (krzemionki strącanej), lepkość kompozycji z napełniaczami w temperaturze pokojowej, określano właściwości wytrzymałości na zginanie i rozciąganie opisywanych materiałów epoksydowych w temperaturze pokojowej przy użyciu maszyny wytrzymałościowej Instron 4206 wg norm PN-EN ISO 527-1 (szybkość pomiaru 5 mm/mln) i PN-EN IS0 178 (szybkość pomiaru 1 mm/min). Średni rozkład rozmiaru krzemionki mieści się w zakresie średniej wielkości ziarna od 350 do 840 nm w przypadku napełniacza niemodyfikowanego. Krzemionki modyfikowane silanami odznaczają się większymi rozmiarami cząstek, szczególnie napełniacz modyfikowany silanem z grupami aminowymi (SiO2-NH) od 530 do 1050 nm. Wprowadzenie napełniacza powoduje niewielki wzrost lepkości kompozycji (od 12,74 dla samej żywicy epoksydowej Epidian 6 do 15,78 Pa·s dla kompozycji zawierającej 7,5 cz. wag. nanokrzemionki modyfikowanej epoksysilanem). Wprowadzenie nanokrzemionek poprawia wytrzymałość mechaniczną otrzymanych kompozytów, szczególnie w przypadku wytrzymałości na zginanie. Największymi wytrzymałościami odznaczają się materiały o najwyższych zawartościach nanonapełniacza.
EN
Epoxy compositions and composites hardened with 1-ethylimidazole (1EI) with different silicas have been investigated. The epoxy resin used was Epidian 6 (product of Chemical Works "Organika Sarzyna" in Nowa Sarzyna) and as a filler, different silicas were applied: a product of the precipitation reaction from solutions of sodium silicate and ammonium salts and modified with 3 wt./wt. of 3-glicydoxypropyltrimethoxysilane (SiO2-EP) or 3 wt./wt. of 3-aminopropyl-trimethoxysilane (SiO2-NH). The filler was introduced to the compositions in the amounts of 1.0; 2.5; 5.0 and 7.5 g per 100 g of the epoxy resin and the hardener was added - 1 g 1-ethylimidazole per 100 g of epoxy resin. The dispergation time of the fillers was 120 minutes at 70°C. The epoxy composites were hardened at a temperature of 140°C for 4 hours. The particie sizes of the obtained powders using the laser diffraction method (Mastersizer 2000, Malvern Instruments Ltd.) were determined. The investigations of the viscosity of the epoxy composition were carried out with the use of an ARES rheometer, Rheometric Scientific: the diameter of the plates - 50 mm, the thickness between the plates - 1 mm. The tensile and bending strengths were measured corresponding to standards PN-EN ISO 527-1 (speed rate 5 mm/min) and PN-EN ISO 178 (speed rate 1 mm/min) by using the testing machine Instron 4206, Instron Corporation. The particle size remains in the range of 350 to 840 nm for the unmodified silica. The modified nanosilicas are in a higher particle size range of 530 to 1050 nm for the aminosilane-grafted silica and from 450 to 900 nm for the modified silica with epoxysilane. The addition of a filler increases the viscosities of the epoxy composition from 12.74 Pa·s (epoxy resin Epidain 6) to 15.78 Pa·s for a composition with 7.5 phr silica modified with epoxysilane. The epoxy composites with the nanofiller have higher tensile and bending strength than unfilled systems. The introduction of silica increased both the Young's and elasticity modulus and additionally the tensile and bending strength of the epoxy composites.
10
Content available remote Kompozycje epoksydowe z krzemionką
63%
PL
Badano kompozycje i kompozyty epoksydowe, których głównym składnikiem była żywica Epidian 6, produkt Zakładów Chemicznych Organika Sarzyna w Nowej Sarzynie, sieciowane utwardzaczem należącym do grupy imidazoli. Jako napełniacz zastosowano krzemionkę otrzymaną w reakcji strącania z roztworów krzemianu sodu i soli amonu. Do kompozytów wprowadzano 1; 2,5; 5 lub 7 g napełniacza i 1 cz. wag. środka sieciującego w postaci 2-etyloimidazolu (2EI) lub 1-butylo- imidazolu (1BI). Homogenizacja krzemionki została przeprowadzona przy użyciu mieszadła wysokoobrotowego w ciągu 2 godzin w temp. 70°C. Określono wymiary cząstek napełniacza (krzemionki strącanej), lepkość kompozycji z napełniaczami, określano właściwości wytrzymałości na zginanie i rozciąganie opisywanych materiałów epoksydowych w temperaturze pokojowej przy użyciu maszyny wytrzymałościowej Instron 4206 wg norm PN-EN ISO 527-1 (szybkość pomiaru 5 mm/min) i PN-EN ISO178 (szybkość pomiaru 1 mm/min). Średni rozkład rozmiaru krzemionki mieści się w zakresie średniej wielkości ziarna od 350 do 540 nm. Wprowadzenie napełniacza powoduje wzrost lepkości kompozycji (18,4 do 41,1 Pa*s), wartości modułu Younga i sprężystości, a ponadto wpływa na zwiększenie wytrzymałości w czasie statycznego rozciągania. Kompozyty sieciowane 1-butyloimidazolem odznaczają się lepszymi wytrzymałościami mechanicznymi niż materiały epoksydowe utwardzane 2-etyloimidazolem.
EN
The epoxy compositions and composites hardened with 2-ethylimidazole (2EI) or 1-butylimidazole (1BI) with silica have been investigated. Epoxy resin used was Epidian 6 (product of Chemical Works "Organika Sarzyna" in Nowa Sarzyna) and as filler was applied silica, product of precipitation reaction from solutions of sodium silicate and ammonium salts. The filler was introduced to the compositions in amounts 1; 2.5; 5 and 7 g per 100 g of the epoxy resin and the hardener was applied 1 g per 100 g of the resin. The time of dispergation of fillers was 120 minutes at 70°C. Epoxy composites were hardened in temperature 140°C for 4 hour. The particles size of the obtained powders using laser diffraction method (Mastersizer 2000, Malvern Instruments Ltd.) was determined. The investigations of viscosity of epoxy composition were carried out with the use the of rheometr ARES, Rheometric Scientific: the diameter of plates 25 mm, thickness between plates 1 mm. The tensile and bending strengths were measured with standards PN-EN ISO 527-1 (speed rate 5 mm/min) and PN-EN ISO178 (speed rate 1 mm/min) with using of testing machine Instron 4206, Instron Corporation. The particle size remains in interval 350 to 540 nm for silica. The addition of filler increases viscosities of epoxy composition (from 18.4 to 41.1 Pa*s). The epoxy compo-sites with filler have been higher tensile and bending strength that unfilled systems. The introduction of silica increased Young's Modulus and modulus of elasticity and additionally tensile and bending strength of epoxy composites. Composites hardened with 1-buthylimidazole were characterized better mechanical properties than epoxy materials cured with 2-ethylimidazole.
PL
Praca przedstawia wyniki badań właściwości mechanicznych oraz pomiarów skurczu wtórnego kompozytów opartych na polietylenie niskiej gęstości (LDPE) z wypełniaczem frakcjonowanym z popiołów lotnych. Obiektem badań były wiosełka wtryskowe o udziale wypełniacza mineralnego w zakresie od 5 do 50% wag. Wyniki badań pokazały, że skurcz wtórny badanych kompozytów zmniejsza się istotnie w funkcji rosnącego udziału wypełniacza. Najkorzystniejszym kompleksem właściwości mechanicznych cechują się kompozyty o zawartości 30% wag. popiołów lotnych. Próbki o udziale od 5 do 30% wag. wypełniacza nie pękały w próbie udarności z karbem.
EN
The work concerned preparation and characterization of low density polyethylene (LDPE) composites with fly ash. The mineral filler content ranged from 5% up to 50% by weight. The sample preparation procedure followed with mixing powder components, extrusion with a single screw extruder and an injection molding of dumbbell shaped sample. Performed mechanical tests proved that the introduction of fly ash into the LDPE leads to sharp increase in stiffness without reducing the impact strength for composites with 30% by weight of the filler.
PL
Przeprowadzono badania nad modyfikacją krzemionek strącanych. Modyfikację realizowano z zastosowaniem oksymów 2-hy-droksy-5-alkilobenzofenonu. Zmodyfikowane substancje poddano ocenie fizykochemicznej, badano stopień modyfikacji, wielkość cząstek i morfologię powierzchni. Najbardziej jednorodną krzemionkę uzyskano przy zastosowaniu do modyfikacji 3 cz.wag. 2-hydroksy-5—nonylobenzofenonu.
EN
The studies on formation and modification of precipitated silicas were evaluated. The surface modification was conducted using 2-hydroxy-5-alkilbenzophenone oximes. Moreover, tests of physicochemical properties, as well as, degree of modification, particle size and surface morphology were performed. The most monodisperse silicas were obtained for 3 weight parts of 2-hydroxy-5-nonylbenzophenone oxime per 100 weight parts of SiOa in modification.
PL
Wysoko zdyspergowane krzemionki otrzymywane były w procesie strącania z roztworu metakrzemianu sodu dwutlenkiem węgla w obecności glikolu etylenowego. Układ reakcyjny dodatkowo modyfikowano wybranymi sialonowymi związkami wiążącymi w trakcie strącania. Modyfikację krzemionki prowadzono również klasyczną metodą "na sucho". Przeprowadzono analizę fizykochemiczną, morfologiczną oraz badano tendencję do tworzenia aglomeratów cząstek krzemionki, jak również oznaczano stopień hydrofobizacji powierzchni oraz stopień kondensacji powierzchniowych grup silanolowych krzemionki po modyfikacji silanami.
17
Content available remote ZnO-SiO2 oxide composites synthesis during precipitation from emulsion system
63%
EN
A new method of obtaining a ZnO-SiO2 synthetic composite from emulsion systems is described. The reagents were solutions of sodium silicate and zinc sulphate, cyclohexane was used as an organic solvent and non-ionic surfactants as modifiers. The influence of the mode of reagents dosing and type of emulsifiers on the physicochemical properties, structure and particle size of ZnO-SiO2 was evaluated. The choice of the optimum emulsifier or mixture of emulsifiers and their amounts needed for the process of precipitation and ensuring getting products of uniform particles and the smallest possible size was proposed. The ZnO-SiO2 composite obtained was characterised by micrometric particle size. The oxide composites obtained were subjected to thorough analyses to determine their physicochemical properties, dispersion and morphology. Particle size distributions were evaluated by the NIBS technique and laser diffraction method. The products were also characterised by sedimentation profiles, wettability with water and colorimetric analyses, determination of bulk density or ZnO and SiO2 contents.
EN
Electrokinetic properties of the commercial titanium white (Tytanpol® RS) and precipitated TiO2-SiO2 composite were studied. As they depend mainly on the character of the surface of materials studied, the effect of the amount and type of surface modifying agents on the electrokinetic potential was analysed. The study was performed on the commercial titania and TiO2-SiO2 composite precipitated from an emulsion system, both either unmodified or modified with three organofunctional silanes applied in three different concentrations. The effect of ionic strength of the electrolyte used (KCl, NaNO3 or AlCl3) on the electrokinetic potential of the two systems studied was established. Stability of the dispersive systems studied was evaluated.
19
Content available remote Synthesis of MgO in magnesium hydroxide carbonatisation process
63%
EN
A method for synthesis of magnesium oxide by calcination of magnesium carbonate, obtained by carbonisation of magnesium hydroxide with carbon dioxide, is presented and the products obtained are characterised. The influence of the following experimental conditions on the final product properties was established: pH of the reaction medium, mode and rate of reagents supply. The final products were characterised by determination of their dispersion properties, wettability profiles (with water), specific surface area (BET), size and volume of pores. The products were identified by the X-ray diffraction method. The results proved a significant influence of the reaction conditions on the physicochemical parameters of the final magnesium oxide.
PL
Przedstawiono badania nad otrzymywaniem tlenku magnezu z użyciem wodorotlenku magnezu i ditlenku węgla metodą karbonizacji. Otrzymany węglan magnezu poddano termicznemu rozkładowi, prowadzonemu stopniowo w odpowiednich warunkach temperaturowych do uzyskania produktu finalnego - tlenku magnezu. W reakcji strącania uwzględniono następujące warunki eksperymentalne: pH medium reakcyjnego, temperaturę, sposób i szybkość dozowania reagentów. Określono właściwości dyspersyjne oraz profile zwilżalności w układach wodnych tlenku magnezu. W celu sprawdzenia charakteru adsorpcyjnego wytworzonych produktów wyznaczono wielkość powierzchni właściwej BET, wielkość i objętość porów. Ponadto produkt poddano identyfikacji metoda rentgenograficzną. Dowiedziono istotnego wpływu warunków prowadzenia procesu na parametry fizykochemiczne otrzymanego MgO oraz wyłoniono produkty o najbardziej reprezentatywnych właściwościach.
EN
A process of obtaining synthetic magnesium silicate by a precipitation method with the use of silicic acid sols and selected magnesium salts was analysed in order to establish the optimum parameters of the process ensuring getting a product of desired properties. The influence of the following parameters was taken into regard: concentration and type of magnesium salt, concentration of silicic acid sol and direction of reagents supply. The synthetic magnesium silicate was subjected to physico-chemical analysis. The chemical compositions of the products and their crystalline structures were determined. Moreover, the morphology, dispersion and adsorption properties of the products were characterised. The magnesium silicate obtained according to the procedure proposed is highly dispersed, homogeneous and of well-developed surface area.
PL
Przedstawiono rezultaty badań nad otrzymywaniem syntetycznego krzemianu magnezu metodą strąceniową w oparciu o zole kwasu krzemowego i wybrane związki magnezu. Istotnym zagadnieniem realizowanej tematyki było dobranie podstawowych parametrów prowadzenia procesu strącania, celem uzyskania produktu o jak najlepszych właściwościach fizykochemicznych. W trakcie badań przeanalizowano następujące parametry procesu: stężenie i rodzaj soli magnezu, stężenie zolu kwasu krzemowego, kierunek dozowania reagentów. Dodatkowo otrzymany syntetyczny krzemian magnezu poddany został analizie fizykochemicznej.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.