Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frailty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Zachowania dobrostanu i samodzielności przez osoby starsze wynika z wdrażania zasad „dobrego starzenia się” opartego na aktywności i uczestnictwie w życiu zawodowym i społecznym oraz promocji zdrowego stylu życia. Coraz większe znaczenie przypisuje się rozpowszechnieniu zespołu słabości wśród pacjentów w wieku podeszłym. Pacjenci ci charakteryzują się zwiększoną wrażliwością na bodźce, upośledzoną zdolnością do radzenia sobie z wewnętrznymi i środowiskowymi czynnikami stresogennymi, a także posiadają ograniczoną zdolność do utrzymania stanu fizjologicznej i psychospołecznej homeostazy W takich przypadkach konieczne jest wsparcie pacjentów opieką zintegrowaną polegającą na wsparciu środowiska oraz najnowszej technologii. Zapewnienie mieszkańcom województwa dolnośląskiego wysokiej jakości życia, dopasowanie usług społecznych do potrzeb mieszkańców oraz sama integracja społeczna są zgodne ze Strategia Integracji Społecznej na Dolnym Śląsku. Dlatego też, na Dolnym Śląsku wsparcie takich pacjentów technologią, zostało zapoczątkowane pilotażem projektu CareWell i WRP®. Zastosowanie nowych technologii wymaga kampanii społecznej, informacji w mediach i wzbudzenia społecznego zaciekawienia, wręcz mody na ich stosowanie. Pozwoli to na doskonalenie nowych usług, obniżenie kosztów i poprawę bezpieczeństwa ludzi. W miejsce kosztownej opieki specjalistycznej pacjenci w wieku podeszłym uzyskują opiekę indywidualizowaną, lokowaną w środowisku, mniej kosztowną lecz bardziej intensywną. Projekt FOCUS zajmuje się zmniejszeniem obciążenia zespołem słabości w populacji osób w wieku podeszłym w Europie z uwzględnieniem wzmocnienia wsparcia środowiskowego. Celem projektu SUNFRAIL jest poprawa identyfikacji, zapobiegania i zarządzanie zespołem słabości oraz opieką nad wielochorobowością wśród osób po 65 roku życia mieszkających w społeczności lokalnej przez regionalne ośrodki i instytucje krajów UE.
PL
Wstęp: Zespół słabości (FS) jest syndromem ograniczeń funkcjonalnych związanych z wiekiem starszym, a jego specyfika, jak i skala występowania, uzasadniają potrzebę jego opisu i uporządkowania wiedzy w tym zakresie Cel: Celem dokonanego przeglądu literatury jest systematyzacja wiedzy w zakresie poszczególnych elementów opisowych FS oraz rehabilitacji dedykowanej FS. Materiał i metody: Publikacja ma charakter przeglądowy i dokonuje systematyzacji materiału badawczego w zakresie frailty syndrome. Przegląd narracyjny oparto na analizie doniesień opublikowanych w bazie Pubmed w okresie 2012-2017 oraz polskich źródłach wydanych w tym okresie. Dokonano selekcji źródeł zgodnie z celem pracy. Wyniki: Zespół słabości jest określany i definiowany w różnorodny sposób, choć główne odniesienie odnosi się do pierwszego jego opisu, sformułowanego przez Fried i wsp. Istnieją trzy główne fenotypy zespołu słabości, klasyfikowane w oparciu o kryteria twórców tego zespołu. W diagnostyce stosowane są różne skale: CHS, FRAIL, EFS, a także wskaźniki GFI, TFI i PLFI. Zespół słabości rozwija się w oparciu o przyczyny i skutki wpisane w tzw. kaskadę słabości, a wśród nich kluczowe znaczenie mają przewlekłe procesy zapalne, sarkopenia i zmiany immunologiczne. Rekomendowane schematy fizjoterapii obejmują różnorodne cykle i rodzaje aktywności fizycznej, przy czym najczęściej podkreślana jest przydatność 12-tygodniowego programu ćwiczeń o różnym charakterze. Wnioski: Frailty jest stanem wyczerpania rezerw i ograniczeń funkcjonalnych wieku starszego, określanym też mianem zespołu słabości, kruchości i wątłości. Najwięcej doniesień potwierdza stosowanie i przydatność skali CHS. Brak jednoznacznych schematów postępowania fizjoterapeutycznego w odniesieniu do FS.
EN
Introduction: The frailty syndrome (FS) is a syndrome of functional limitations related to the older age, and its specificity, as well as the scale of occurrence, justify the need for its description and ordering of knowledge in this area. Aim: The aim of the literature review is to systematize knowledge in the field of individual descriptive elements of FS and rehabilitation dedicated to FS. Material and metods: The publication is a review and systematizes research material in the field of syndrome frailty. The narrative review was based on the analysis of publications contained in the Pubmed database in the period 2012-2017 and Polish sources published in this period. The sources were selected in accordance with the purpose of the work. Results: The frailty syndrome is defined and defined in various ways, although the main reference refers to its first description, formulated by L. Fried et al. There are three main phenotypes of the weakness group, classified based on the criteria of the creators of this team. Different scales are used in diagnostics: CHS, FRAIL, ESF, as well as GFI, TFI and PLFI indicators. The frailty syndrome develops based on the causes and effects of the so-called a cascade of weaknesses, among them chronic inflammatory processes, sarcopenia and immunological changes are of key importance. Recommended physiotherapy regimens cover various cycles and types of physical activity, with the use of a 12-week program of exercises of various types most often emphasized. Conclusions: Frailty is a state of exhaustion of reserves and functional limitations of the older age, also referred to as a team of weakness, frailty and fragility. Most reports confirm the use and usefulness of the CHS scale. Lack of unambiguous physiotherapy regimens for FS. Article received: 04.01.2019; Accepted: 16.07.2019 Key words: frailty, weakness syndrome, exhaustion syndrome, the elderly, rehabilitation
PL
Zaawansowany wiek często obarczony jest wieloma deficytami będącymi konsekwencją procesu starzenia się, niekorzystnego stylu życia i wielochorobowości. Przyczyniają się one do zwiększenia chorobowości i niepełnosprawności osób starszych. Problemy laryngologiczne często dotyczą seniorów, szczególnie postępujące z wiekiem upośledzenie słuchu, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, krwawienia z nosa, choroby nosogardła, krtani, zatok, ślinianek. Stanowią one nie tylko zagrożenie zdrowotne, jak np. choroby nowotworowe w obrębie głowy i szyi, ale przyczyniają się do pogorszenia mobilności, występowania upadków i urazów, depresji, pogorszenia funkcji poznawczych, a w konsekwencji do upośledzenia funkcjonalnego, utraty samodzielności, poczucia izolacji. W tym kontekście, biorąc za przykład najczęstszą dolegliwość, jaką jest upośledzenie słuchu, postępowanie laryngologiczne w postaci zastosowania aparatów słuchowych lub implantacji ślimaka poprawia funkcje poznawcze, nastrój, poczucie własnej wartości, możliwości interakcji społecznych i codziennego funkcjonowania oraz jakość życia osób starszych. Z kolei wobec charakteryzującej okres starości polipatologii i stanu znacznego ograniczenia rezerw organizmu, skuteczne postępowanie mające na celu poprawę stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom diagnostyki i terapii, a także niepełnosprawności z dążeniem do utrzymania samodzielności i dobrej jakości życia wymaga współpracy specjalistów różnych dziedzin. Wiedza i doświadczenie geriatrów oraz stosowana w procesie diagnostycznym całościowa ocena geriatryczna ukierunkowana na identyfikację typowych dla wieku senioralnego deficytów może istotnie przyczynić się do bardziej adekwatnej oceny ryzyka i korzyści, doboru optymalnego dla danej sytuacji zdrowotnej sposobu postępowania oraz identyfikacji osób wysokiego ryzyka wymagających objęcia w okresie leczenia szczególnym nadzorem celem redukcji ryzyka powikłań oraz ryzyka ujawniania się zespołów geriatrycznych, takich jak: majaczenie, zaburzenia poznawcze, niedożywienie, upadki i urazy, niesprawność funkcjonalna.
EN
Advanced age is often burdened with many deficits that are a consequence of the aging process, unfavorable lifestyle and multi-morbidity. They contribute to increased morbidity and disability of the older people. Laryngological problems often concern seniors, particularly progressing with age hearing impairment, dizziness, balance disorders, epistaxis, nasopharyngeal diseases, larynx, sinuses, and salivary glands disorders. They are not only a health threat, such as head and neck cancer, but they contribute to the deterioration of mobility, falls and injuries, depression, cognitive functions impairment and, consequently, functional disability, loss of independence and a sense of isolation. In this context, taking as an example the most common ailment, which is hearing impairment, laryngological procedures in the form of the use of hearing aids or cochlear implant improves cognitive functions, mood, self-esteem, opportunities for social interaction and everyday functioning, and the quality of life of older people. In turn, in view of the typical for older age polypathology and of significant reduction of the reserves of the organism, effective treatment aimed at improving health, preventing complications of diagnostics and therapy as well as disability with the desire to maintain independence and good quality of life requires the cooperation of different specialists. The knowledge and experience of geriatricians and the comprehensive geriatric assessment used as the diagnostic tool, aimed at identifying deficits typical of seniors’ age may significantly contribute to a more adequate risk and benefit assessment, selection of optimal treatment for a given health situation and identification of high-risk individuals requiring during the treatment period special supervision to reduce the risk of complications and the risk of development of geriatric syndromes such as delirium, cognitive disorders, malnutrition, falls and injuries, functional disability.
EN
Advanced age is often burdened with many deficits that are a consequence of the aging process, unfavorable lifestyle and multi-morbidity. They contribute to increased morbidity and disability of the older people. Laryngological problems often concern seniors, particularly progressing with age hearing impairment, dizziness, balance disorders, epistaxis, nasopharyngeal diseases, larynx, sinuses, and salivary glands disorders. They are not only a health threat, such as head and neck cancer, but they contribute to the deterioration of mobility, falls and injuries, depression, cognitive functions impairment and, consequently, functional disability, loss of independence and a sense of isolation. In this context, taking as an example the most common ailment, which is hearing impairment, laryngological procedures in the form of the use of hearing aids or cochlear implant improves cognitive functions, mood, self-esteem, opportunities for social interaction and everyday functioning, and the quality of life of older people. In turn, in view of the typical for older age polypathology and of significant reduction of the reserves of the organism, effective treatment aimed at improving health, preventing complications of diagnostics and therapy as well as disability with the desire to maintain independence and good quality of life requires the cooperation of different specialists. The knowledge and experience of geriatricians and the comprehensive geriatric assessment used as the diagnostic tool, aimed at identifying deficits typical of seniors’ age may significantly contribute to a more adequate risk and benefit assessment, selection of optimal treatment for a given health situation and identification of high-risk individuals requiring during the treatment period special supervision to reduce the risk of complications and the risk of development of geriatric syndromes such as delirium, cognitive disorders, malnutrition, falls and injuries, functional disability.
EN
The article discusses selected strategies of theatrical collaboration with male and female seniors with no stage experience where the aim is not only to encourage health-promoting behaviours in a group with difficult access to culture, but also to produce events of high artistic value that might be included in the professional theatrical circulation. The author describes two performances – Barbara Bujakowska’s The Voice of Seniors and Daria Kubisiak’s Przyjaciółka (A Girlfriend) in which senior people are empowered and share in the creative process together with professional artists. The article also draws attention to the dangers associated with tokenistic, i.e. apparent, inclusion and emotional exploitation of other bodies, and points to possible alternatives to the narratives that infantilise older people. Referring to Judith Butler’s reflections on frail bodies, the author analyses theatrical practices of care and concern. The article argues that stage emanations of the frailty of old bodies disenchant the stereotype of old age as a time of radically limited possibilities.
EN
Introduction. Frailty resulting from the reduced effi ciency of physiological systems, ischaracterized by reduced functional reserve and lack of resistance to stressors in thebody of the elderly.Aim. Analysis and assessment of the relationship between physical fi tness of olderpeople and the potential occurrence of frailty.Study group and methods. The study was conducted in a group of 104 patients aged60–101 years. Physical fi tness was assessed by measuring the criteria of the frailty, i.e.weakening of muscle strength (in relation to BMI and sex of the subjects), slowed gait,unintentional weight loss, exhaustion, reduced physical activity. In assessing muscularstrength, the following measures were used: maximum handshake and body massindex (BMI).Results. Following the progress of ageing the percentage of people physically fi t decreases and the percentage of disabled people evidently increases. The percentageof physically disabled people is the highest (39%) among men whereas it is the percentage of physically weakened people (51%) that occurs among women. 26 people(25%) were not-frail in the group of the weakened and disabled physically, 23 people(22.12%) were pre-frail and 37 people (35.58%) were frail.Conclusions. The higher frequency of frailty in older people is connected with females and with the institutionalized. There is a close connection between the darkening of one’s mood or depression and the loss of physical fi tness in old age. The loss ofphysical fi tness may be a warning sign of the progress of frailty.
PL
Wstęp. Zespół słabości, wynikający z obniżonej wydolności układów fi zjologicznych, charakteryzuje się zmniejszoną rezerwą czynnościową i brakiem odporności na czynniki stresogenne w organizmie osób starszych. Cel pracy. Analiza oraz ocena związku sprawności fi zycznej osób w wieku starszym z potencjalnym wystąpieniem zespołu słabości. Grupa badana i metody. Badania przeprowadzono w grupie 104 pacjentów w wieku 60–101 lat. Sprawność fi zyczną oceniono, dokonując pomiarów kryteriów zespołu słabości, tj.: osłabienie siły mięśniowej (w odniesieniu do BMI i płci badanych osób), spowolnienie chodu, niezamierzone zmniejszenie masy ciała, wyczerpanie, obniżona aktywność fi zyczna. W ocenie siły mięśniowej posłużono się: pomiarem siły maksymalnego uścisku dłoni oraz wskaźnikiem masy ciała (BMI). Wyniki badań. Wraz z wiekiem maleje udział procentowy osób sprawnych fi zycznie, a wyraźnie rośnie udział procentowy osób niesprawnych. Wśród mężczyzn największy jest udział procentowy osób niesprawnych fi zycznie (39%), a u kobiet – osób osłabionych fi zycznie (51%). W grupie osób osłabionych i niesprawnych fi zycznie – u 26 (25%) nie wykazano zespołu słabości (not-frail), u 23 osób (22,12%) stwierdzono stan przed wystąpieniem zespołu słabości (pre-frail), u 37 (35,58%) stwierdzono zaś wystąpienie zespołu słabości (frail).
11
Content available remote Frailty syndrome in community care – tips for patients and caregivers
75%
EN
Zespół słabości (ZS) jest dynamicznym stanem charakteryzującym się zmniejszeniem fizjologicznych rezerw organizmu, osłabieniem odporności na czynniki stresogenne oraz zaburzeniami funkcjonowania układów ciała. W ZS dochodzi do zmniejszenia masy ciała i siły mięśniowej, problemów z poruszaniem się, utrzymaniem równowagi oraz do zmniejszenia aktywności fizycznej. Wyróżniamy trzy stadia zespołu słabości: wczesny ZS (pre- -frail), zespół słabości (frail) oraz powikłania zespołu słabości. Głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia ZS jest wiek podeszły, ale znaczenie mają również czynniki genetyczne, środowiskowe, styl życia oraz choroby współistniejące. Do rozpoznania ZS stosuje się m.in. skalę Frieda, Rockwooda oraz GF I (Groningen Frailty Index). Podstawą profilaktyki ZS jest regularna aktywność fizyczna, łącząca ćwiczenia aerobowe, siłowe i rozciągające. Podkreśla się także rolę diety zawierającą produkty bogate w białko, witaminy, zwłaszcza witaminę D oraz leucynę i kwasy omega-3. Poza tym należy zwrócić uwagę na suplementację witaminy D, leczenie chorób współistniejących oraz wykonywanie szczepień ochronnych zapobiegających chorobom zakaźnym. Ogromną rolę w profilaktyce i zapobieganiu powikłaniom tej choroby odgrywa rodzina i opiekunowie osób w wieku podeszłym, którzy powinni zwrócić uwagę na pierwsze jej symptomy oraz podjąć działania minimalizujące ryzyko wystąpienia ZS oraz spowalniające przebieg choroby. null
EN
Frailty models are the possible choice to counter the problem of the unobserved heterogeneity in individual risks of disease and death. Based on earlier studies, shared frailty models can be utilised in the analysis of bivariate data related to survival times (e.g. matched pairs experiments, twin or family data). In this article, we assume that frailty acts additively to the hazard rate. A new class of shared frailty models based on generalised Lindley distribution is established. By assuming generalised Weibull and generalised log-logistic baseline distributions, we propose a new class of shared frailty models based on the additive hazard rate. We estimate the parameters in these frailty models and use the Bayesian paradigm of the Markov Chain Monte Carlo (MCMC) technique. Model selection criteria have been applied for the comparison of models. We analyse kidney infection data and suggest the best model.
13
Content available remote Čtvrtý věk jako specifické pole pro vyjádření aktérství
63%
EN
The concept of the fourth age has until recently been an overlooked topic in social gerontology, which in past decades has focused more closely on the third age. This article provides an overview of commonly applied definitions of the fourth age. It focuses on concepts that do not view the fourth age as an unavoidable stage in life but rather as a stage in which the shared vulnerabilities and responsibilities for care that some older adults may experience need to be recognised. The article devotes a more in-depth discussion to the issue of agency in the fourth age, the possibilities for the existence of agency, and forms of agency. It challenges the idea that the fourth age is a stage in life without agency and argues that agency can be identified through its relational definitions. It also highlights the problems of understanding independence in the context of advanced old age. The article draws attention to the risk of greater polarisation in old age that lies in the positive value ascribed in current social gerontology to the dominant concept of the third age and in associating the negative stereotypes of old age with just the fourth age. The conclusion highlights the problems surrounding the possibility of active ageing in the fourth age.
EN
Introduction. Idea of frailty was elaborated to provide a clinically useful description of age-associated multisystem dysregulations that result in multimorbidity, disability, and finally death. Allostatic load score was proposed as an integrated measure of pathophysiological disorders leading to frailty. We have analysed these items in a group of subjects included to the Geriatric Rehabilitation Program. Material and methods. Twenty four subjects (15 female and 9 male; 72,3 ± 5,6 years; mean ± SD) were submitted to an assessment defined by frailty criteria according to Fried and Gruenewald. Twelve of 13 biomarkers of the allostatic load score according to Gruenewald, Mini-Mental State Examination (MMSE), Geriatric Depression Scale, Tinetti Test, Fullerton Fitness Test, some items of the Takata Test and Functional Reach Test were also performed. Results. Subjects classified as prefrail according to Fried as compared with normal had lower MMSE score (27.9 ± 1.28 vs. 29.9 ± 1.66; p = 0.041), Tinetti Test score (25.5 ± 4.1 vs. 27.4 ± 1.0; p = 0.048), and worse Timed „Up and Go” Test result (13.5 ± 5.1 vs. 9.6 ± 2.2 sec; p = 0.022). Frailty index according to Fried correlated negatively with MMSE score, Tinetti Test score and knees extensors strength moment, while positively – with Timed „Up and Go” Test. Subjects classified as frail according to ruenewald as compared with prefrail or normal had lower Tinetti Test (18.0 ± 8.5 vs. 26.8 ± 1.5 vs. 27.8 ± 0.5; p = 0.034), Reach Test (5.5 ± 3.5 vs. 21.0 ± 5.9 vs. 25.0 ± 4.1 cm; p = 0.030), and 6-Minute Walk Test (6MWT) (201±25 vs. 368 ± 119 vs. 426±27 m; p = 0.047) results. Frailty index according to Gruenewald correlated negatively with Tinetti Test score, distance of 6MWT, knees extensors strength moment, and Reach Test, and positively – with Geriatric Depression Scale, and Timed „Up and Go” Test. Conclusion. Relationship between frailty indices and functional tests used in geriatric rehabilitation suggests a possibility to use these tests as a screening for frailty. Geriatria 2012; 6: 238-243.
PL
Wstęp. Zespół słabości stanowi próbę opisania w sposób klinicznie użyteczny wieloukładowych zmian związanych ze starzeniem, będących podłożem wielochorobowości oraz niepełnosprawności, prowadzących ostatecznie do śmierci. Wskaźnik obciążenia allostatycznego jest propozycją zintegrowanej miary zaburzeń patofizjologicznych prowadzących do zespołu słabości. Przeprowadzono analizę tych zaburzeń w grupie badanych zakwalifikowanych do Programu Rehabilitacji Geriatrycznej. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiły 24 osoby (15 kobiet oraz 9 mężczyzn) w wieku 72,3 ± 5,6 lat (średnia ± SD). Przeprowadzono badania zdefiniowane przez kryteria zespołu słabości wg Fried i Gruenewald, pakiet 12 spośród 13 składników wskaźnika obciążenia allostatycznego wg Gruenewald, Krótką Ocenę Stanu Umysłowego (MMSE), Geriatryczną Skalę Oceny Depresji (GDS), test Tinetti, Fullerton Fitness Test, elementy testu Takata oraz test sięgania (Functional Reach Test). Wyniki. Badani zakwalifikowani do grupy prefrailty wg Fried w porównaniu do badanych w stanie prawidłowym mieli mniejszą wartość wyniku MMSE (27,9 ± 1,28 vs 29,9 ± 1,66 punktów, p = 0,041), gorszy wynik testu Tinetti (25,5 ± 4,1 vs 27,4 ± 1,0 punktów, p = 0,048) oraz testu „wstań i idź” („Up and Go Test”) (13,5 ± 5,1 vs 9,6 ± 2,2 s, p = 0,022). Liczba punktów wskaźnika zespołu słabości według kryteriów Fried korelowała ujemnie z wynikiem MMSE, testu Tinetti i tensometrycznym pomiarem momentu siły prostowników stawów kolanowych, a dodatnio – z wynikiem testu „wstań i idź”. Badani spełniający kryteria zespołu słabości wg Gruenewald w porównaniu do badanych spełniających kryteria prefrailty lub normy mieli gorsze wyniki testu Tinetti (18,0 ± 8,5 vs 26,8 ± 1,5 vs 27,8 ± 0,5 punktów, p = 0,034), testu sięgania (5,5 ± 3,5 vs 21,0 ± 5,9 vs 25,0 ± 4,1 cm, p = 0,030) i dystansu 6-minutowego testu marszowego (201 ± 25 vs 368 ± 119 m vs 426 ± 27 m, p = 0,047). Liczba punktów wskaźnika zespołu słabości według kryteriów Gruenewald korelowała ujemnie z wynikiem testu Tinetti, dystansem 6-minutowego testu marszowego, momentem siły prostowników stawów kolanowych i wynikiem testu sięgania, a dodatnio – z wynikiem GDS i testu „wstań i idź”. Wniosek. Zależność między wskaźnikami zespołu słabości a testami czynnościowymi stosowanymi w rehabilitacji geriatrycznej sugeruje możliwość wykorzystania tych testów w badaniach przesiewowych zespołu słabości. Geriatria 2012; 6: 238-243.
PL
Resurs kół pociągu może być znacząco różny w zależności od ich miejsca zamontowania, warunków pracy, charakterystyk związanych z reprofilacją, itp. W artykule, porównano koła dwóch wybranych lokomotyw kursujących na Linii Rud Żelaza w północnej Szwecji, aby zbadać niektóre ze wspomnianych różnic. Zaproponowano możliwość łączenia danych pochodzących z oceny niezawodności z danymi degradacyjnymi oraz danymi z reprofilacji. Przeprowadzone badania pozwalają wyciągnąć następujące wnioski. Po pierwsze, krzywa wykładnicza degradacji oraz zadane warunki pracy można wykorzystać w celu przeprowadzenia badań niezawodności z użyciem modelu Weibulla z efektami losowymi (tzw. "frailty model"); po drugie, główną przyczyną zlecania reprofilacji kół jest zmęczenie toczne (RCF); po trzecie, analiza parametrów reprofilacji pozwala na monitorowanie i badanie zarówno szybkości zużycia kół, jak i ubytku materiału podczas reprofilacji, co może mieć zastosowanie w optymalizacji czynności obsługowych.
EN
The service life of railway wheels can differ significantly depending on their installed position, operating conditions, re-profiling characteristics, etc. This paper compares the wheels on two selected locomotives on the Iron Ore Line in northern Sweden to explore some of these differences. It proposes integrating reliability assessment data with both degradation data and re-profiling performance data. The following conclusions are drawn. First, by considering an exponential degradation path and given operation condition, the Weibull frailty model can be used to undertake reliability studies; second, among re-profiling work orders, rolling contact fatigue (RCF) is the principal reason; and third, by analysing re-profiling parameters, both the wear rate and the re-profiling loss can be monitored and investigated, a finding which could be applied in optimisation of maintenance activities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.