Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biological sewage treatment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Membrane processes in water and sewage technology. Biological membrane reactors. Microfiltrating and ultrafiltrating membranes. Characteristics of selected polymer materials used in their production. Modifications of polymer membranes depending on their use in MBR's.
EN
Characteristics of sewage management in tanneries. Reactor research in technical scale. Technological diagram of a modernized biological sewage treatment plant. Attempts to optimize bioreactor's working.
PL
W osadach ściekowych powstających po oczyszczeniu ścieków komunalnych znajdują się związki fosforu i azotu. Tak więc osady ściekowe można traktować jako wtórne źródło biogenów [14]. Jedną z istotnych informacji pozwalających ocenić rolę osadów jako wtórnego źródła biogenów jest ilość zawartego w nich fosforu biologicznie dostępnego, który może być uwalniany z osadów i wykorzystywany w procesie produkcji pierwotnej. Do określenia zawartości fosforu biologicznie dostępnego wykorzystuje się metody analizy specjacyjnej. W naszych wcześniejszych badaniach wybrano metody analizy specjacyjnej fosforu w osadach [2], a następnie zbadanie jego specjacji w osadach powstających przy oczyszczaniu ścieków z wykorzystaniem różnych rozwiązań technologicznych i różnych warunków prowadzenia procesu oczyszczania. Dotychczas zbadano specjację fosforu w osadzie nadmiernym powstającym podczas oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego [3, 4] i poddawanym działaniu różnych warunków fizyko-chemicznych. W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań specjacji fosforu w osadzie powstającym w technologii EvU-Perl, stanowiącej swoiste połączenie metody osadu czynnego z zawirowalnym złożem biologicznym. Technologia EvU-Perl jest przykładem zastosowania immobilizacji biomasy w oczyszczaniu ścieków. Biomasa jest unieruchamiana na walcowatych kształtkach wykonanych z materiału polimerycznego. Kształtki stanowią wypełnienie komór napowietrzania.
EN
Amounts of phosphorus liberated from sewage sludge during biological wastewater treatment depend on chemical, biological and physical conditions which are found in a treatment plant. Presence of oxygen is one of the basic conditions which decides of phosphorus liberation and accumulation. Under anaerobic conditions liberation of phosphorus through so-called return dissolving takes place [8], while under aerobic conditions phosphorus is assimilated by bacteria present in the sludge mass or in the biological film. Phosphorus speciation in sewage sludge obtained with the EvU-Perl technology was analyzed using the Golterman method. The investigation was conducted for sludge samples subjected to the action of such factors as oxygenation, ultrasonification, precipitation and temperature changes in reference to unprepared sludge. The results show that the predominant fraction of phosphorus, with the content being more than 40%, is Ca-EDTA-P with phosphorus in the biologically available form. Oxygenation is reported to have the greatest influence on P speciation. For a sludge from biological deposit EvU-Perl substantially lower differences of part of phosphorus speciation fractions in comparison to examined earlier [3, 4] sewage sludge coming from wastewater treatment plant using activated sludge method. Lower influence of physico-chemical factors on speciation is caused by movement of shapes used in the deposit, which weaken impact of factors. Even so, in order to determine dependence between part of phosphorus speciation forms in sewage sludge and impact of phisico-chemical factors, analysis of multiple regression was conducted. Values of coefficients achieved after analysis are given in table 2. To sum up data in table 2 following conclusions may be formulated: oxygenation has the biggest impact on speciation of phosphorus in sewage sludge coming from biological deposit EvU-Perl, influence of other examined parameters is lower, part of mobile and biologically available fractions is increasing during oxygenation; this creates favourable conditions of phosphorus availability when sewage sludge is used in agriculture.
EN
Scheme for finał technological system. Computer simulation of the sewage treatment process during wet weather. Changes in the process of biological treatment. Options for biological grade working: omission channe! - working and not working states.
PL
Komory systemu "ODRA" są przeznaczone do biologicznego oczyszczania ścieków - sprężone powietrze stosowane do ich obsługi jest wykorzystywane do natlenienia i wywoływania w komorach poziomej cyrkulacji ścieków. Wg tej koncepcji, zależnie od wkładu energii, mogą być tworzone różne modele komór biologicznego oczyszczania - od bardzo prostych niskoobciążonych do wysoko wydajnych komór osadu czynnego. Szczególną zaletą systemu jest duża elastyczność tak pod względem technologicznym, jak i wymiarowania komór. Jednorodność instalacyjna i energetyczna biologicznych oczyszczalni minimalizuje potrzebę stosowania w nich innych urządzeń mechanicznych, upraszcza eksploatację i obniża jej koszty.
EN
The chambers of the ODRA system are designated for biological treatment of sewage - the compressed air used for their operation is used for aeration of sewage and for initiating their horizontal circulation within the chambers. According to this concept, depending on the energy input different models of biological treatment may be created - from very simple with Iow charge to highly effective chambers of activated sludge. A particular advantage of the system is constituted by its high flexibility in technological as well as in dimensional terms. The installation and energy uniformity of biological treatment plants minimises the need to use other mechanical equipment, simplifies their exploitation and reduces its costs.
EN
Mathematical models are generally created for the needs of the processes control and for the simulations of processes occurring at the really existing objects. For the control of the bioreactors, even for multiparameter models, it is popular to apply both calibration and application at the linear ranges of interactions. If the bioreactor runs the process based on the defined substrate with the application of the previously defined processing factor (for strains, not only species) as an effect only the determined product and the excess biomass are obtained. Also, if the process undergoes in the optimal, constant physical-chemical-biotical conditions, its mathematical description can contain the elements of not only description of transition function but also of mechanisms responsible for the process realization. A kind of bioreactor like a n-step municipal sewage treatment plant with the activated sewage sludge has the unidentified, multicomponent substrate, which differs both in the daily and weekly scale with the multispecies and variable composition. Also, such a bioreactor works in the wide extend of physical-chemical conditions and time-dependent inhibiting factors. Only the product - purified wastewater - is defined by standards and should have the appropriate parameters. It is clear that models with elements describing the process mechanisms have to be complicated and multifactor, thus, the nonlinear models are capable to describe not only the local and global maxima and minima, but also the extreme situations. The models sufficient for processes control and operation should only describe the transition function in the linear interaction of the process important factors (independent variables). That explains the background of the aim of the paper as a methodical assumption presentation of models describing bioreactors like sewage treatment plants with activated sludge together with the elements of the processes running in the particular facilities and calibration of such a model by biomonitoring.
PL
Modele matematyczne mogą być wykorzystywane na potrzeby sterowania procesami w obiektach eksploatowanych, a także do symulacji procesów poza realnie istniejącymi obiektami. Dla sterowania obiektami, takimi jak bioreaktory, praktykowane jest - nawet dla modeli wieloczynnikowych - zarówno ich kalibrowanie, jak i stosowanie w przedziałach oddziaływań liniowych. Jeżeli bioreaktor realizuje proces zdefiniowanego substratu z użyciem zdefiniowanego czynnika procesowego (zdefiniowanego dla szczepu, a nie tylko gatunku) w efekcie uzyskiwany jest ściśle określony produkt i nadmiarowa biomasa czynnika. Ponadto, jeśli proces realizowany jest w optymalnych, ustalonych warunkach fizyczno-chemiczno-biotycznych, matematyczny model procesu może zawierać w sobie elementy opisujące nie tylko funkcje przejścia, lecz również mechanizmy odpowiadające za przebieg procesu. Bioreaktor taki jak n-stopniowa oczyszczalnia ścieków miejskich z osadem czynnym ma niezidentyfikowany, wieloskładnikowy substrat, który jest zmienny w czasie zarówno w skali dobowej, tygodniowej, jak również rocznej. Niezdefiniowany jest również czynnik procesowy o składzie wielogatunkowym i wielorodzajowym, a często nawet wielotypowym. Ponadto bioreaktor taki pracuje w szerokim zakresie warunków fizycznych, chemicznych (różnorodne i różnie przyswajalne źródła C, N, P) oraz różnorodnych i zmiennych w czasie czynników inhibitujących. Jedynie produkt - oczyszczone ścieki - jest ustawowo definiowany i musi spełniać parametry określone w pozwoleniu wodno-prawnym. Jest zatem oczywiste, że modele zawierająceelementy opisujące mechanizmy procesu muszą być rozbudowane i wieloczynnikowe (ponadto nieliniowe), jeśli mają opisywać lokalne oraz globalne maksima i minima, a także sytuacje ekstremalne. Modele przydatne dla sterowania procesami zachodzącymi w urządzeniach oczyszczalni mogą opisywać funkcje przejścia jedynie w liniowych oddziaływaniach ważnych procesowo czynników (zmiennych niezależnych). Celem opracowania jest przedstawienie zasad tworzenia modeli opisujących bioreaktor typu „oczyszczalnia z osadem czynnym” zarówno z wykorzystaniem procesów realizowanych w poszczególnych obiektach, jak i przedstawiających jedynie funkcje przejścia.
EN
Microbiological characteristics of sewage sludge from a mechanical-and-biological sewage treatment plant composted in controlled conditions with straw and sawdust are presented. Prepared composts were placed in four bioreactors with airflow of 4 l air·min⁻¹. In bioreactor K1, K2 and K3 the composted mass consisted of 65% sewage sludge (K1–sewage sludge 1, K2 – sludge 2, K3 – sludge 3) + 30% sawdust + 5% straw; while in bioreactor K4 the proportion was: 45% sludge 2 + 50% sawdust + 5% straw. Compost samples were taken from all chambers at the same time, depending on actual temperature. Microbiological analyses consisted in the determination (by plate method) on selective media of the numbers of mesophilic and thermophilic bacteria, fungi and pathogenic bacteria Salmonella sp. Clostridium perfringens and Enterobacteriaceae. Furthermore, in the experiment, the activity levels of dehydrogenase were determined using 1% triphenyltetrazole chloride as substratum. Studies have indicated that the composting process caused a decrease of the number of fungi and pathogenic bacteria from Enterobacteriaceae family and Clostridium perfringens in all composted matters, as well as an increase in the number of thermophilic bacteria. Changes in the number of mesophilic bacteria depended on the compost type. In composts K1 and K2, the composting process caused an increased proliferation of cells, while in the composts K3 and K4 the number of mesophilic bacteria decreased. On the basis of the obtained results, it was also found that in the majority of analysis terms, the lowest activity of dehydrogenases occurred in compost K3, while their level of its activity, in the majority of the studied composts, correlated most intensively with the number of thermophilic bacteria.
11
Content available remote Amendment of the UE legislation on biowaste management
63%
EN
Due to constant increase of the biowaste production amendment of UE law is required. In 2000, the third working document on sludge application and in 2001 the second working document on biological treatment of biowaste were published. The sludge directive limits the permissible values for heavy metal concentration as well as introduces the monitoring of organic pollutants. In the biowaste directive composting or anaerobic treatment of separately collected biowaste that is not recycled with the application of compost or digestate for agricultural is proposed. The document defines the list of biowaste for biological treatment, sanitation requirements, environmental quality classes for compost and stabilized biowaste, sampling frequency and methods for analysis and sampling, general requirements for biological treatment plants and general requirements for biogas use. Currently, a connection of those documents with Thematic Strategy on the Prevention and Recycling of Waste is planed.
PL
Stale wzrastająca ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji wymusza nowelizację prawa europejskiego dotyczącego ich zagospodarowania. W 2000 r. został ogłoszony trzeci projekt dokumentu roboczego w sprawie stosowania osadów ściekowych, a w 2001 r. - drugi projekt dokumentu roboczego dotyczący biologicznej przeróbki odpadów ulegających biodegradacji. Proponowane zmiany w dyrektywie osadowej to przede wszystkim zaostrzenie wymagań odnośnie do zawartości metali ciężkich oraz wprowadzenie monitorowania zanieczyszczeń organicznych. Dyrektywa w sprawie odpadów ulegających biodegradacji proponuje kompostowanie lub stabilizację beztlenową selektywnie zebranych odpadów, które nie podlegają recyklingowi, z wykorzystaniem kompostu lub odpadu przefermentowanego w rolnictwie. Określa listę odpadów ulegających biodegradacji odpowiednich do obróbki biologicznej, wymagania sanitarne, środowiskowe klasy jakości dla kompostu i stabilizowanych odpadów, metody analiz i pobierania prób oraz ogólne wymagania dla instalacji biologicznej obróbki odpadów i wymagania dla użycia biogazu. Obecnie planowane jest włączenie tych dokumentów do przygotowywanej strategii tematycznej w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu.
EN
This paper presents technological and technical modifications of sewage treatment technology in the Tarnow Group Sewage Treatment Plant with a view to adapting to new law requirements related to cleaned sewage. The new integrated phosphorus and nitrogen removal technology was implemented in three stages which were precisely described. All technological changes introduced over the years 1996-2002 allowed for the stabilisation of the sewage treatment process. The goal of the conducted researches was also the greatest phosphorus concentration accomplishment in sludge with a view to its future reusing as a raw material for phosphorus recovering. Introduction of a new technological process causes an increase of phosphorus concentration in excessive sludge, which results in its significant content in ash and enlarges the attractiveness of that waste as phosphorus source for fertiliser purposes.
EN
Exploitation noxiousness caused by presence of foam. Thread-like microorganisms present in foam. Methods and means limiting excessive development of thread-like microorganisms and foam occurring in the process.
EN
Influence of changed process parameters and applied technology modifications on the outflowing sewage quality. Level of pollution reduction. Aiding biological processes in a primary settling tank and on biological bed with a bio-preparate of proper bacterial content.
EN
Sewage treatment research results with four ranges of dissolved oxygen concentration values. Concentration value ranges for analysed pollution factors in raw and processed sewage and their removal effectiveness for different concentrations of oxygen dissolved in oxygen phases of the processing cycle.
18
Content available remote Effect of BTX on biological treatment of sewage
63%
EN
Aromatic hydrocarbons (BTX) are very often found in municipal sewage in the range from 0 to 933 µg/dm3. The concentration of toluene in the digested sludge liquor from primary settling tanks could increase to 42 000 µg/dm3. Other aromatic hydrocarbons are observed in lower concentrations of about 30 µg/dm3. Aromatic hydrocarbons have a more or less negative effect on the treatment. The effects were evaluated in laboratory experiments for synthetic and real sewage, both under anaerobic and aerobic conditions. BTXs were added in concentrations ranging from 250 to 1250 µg/dm3. The treatment permitted an almost complete BTX removal. However, the presence of aromatic hydrocarbons resulted in poor efficiency of COD, nitrification and total phosphorus removal.
PL
Węglowodory aromatyczne typu BTX dosyć często występują w ściekach komunalnych. Ich stężenia wahają się od 0 do 933 µg/dm3. W cieczach fermentowanych osadów z osadników wstępnych stężenie toluenu może dochodzić nawet do 42 000 µg/dm3. Pozostałe węglowodory tej grupy mają niższe stężenia (do 30 µg/dm3). Obecne w ściekach węglowodory mogą niekorzystnie wpływać na efektywność ich oczyszczania. W badaniach laboratoryjnych analizowano wpływ BTX na biologiczne oczyszczanie ścieków rzeczywistych i syntetycznych. Proces prowadzono w warunkach beztlenowo-tlenowych, stosując dawki BTX w zakresie od 250 do 1250 µg/dm3 i uzyskując prawie całkowite usuniecie BTX. Jednak ich obecność w ściekach poddawanych oczyszczaniu obniżała usuwanie substancji organicznych (ChZT) i fosforu ogólnego oraz ograniczała proces nitryfikacji.
EN
Influence of the wastewater from chosen food processing industries located in Szczecin on a quality of receiver’s water was presented. The theoretical part of the paper comprises general fundamentals of the biological treatment of the wastewater, the sources of the wastewater and their impact onto a sewerage system and the receiver at meat processing and dairy industries were also presented in this part of the paper. Szczecin Dairy and Szczecin Poultry Processing Company are both equipped with biological wastewater treatment plants. The treated wastewater is discharged to the receivers that are directly linked to River Odra, thus has an impact on the quality of River Odra water. Basing on a performed research on parameters of untreated and treated wastewater, the treatment performance of the wastewater treatment plants was described as well as an attempt to estimation of an impact of the wastewater onto the receiver was made.
PL
W pracy został przedstawiony wpływ wybranych zakładów przemysłu spożywczego zlokalizowanych w Szczecinie na jakość wody w odbiorniku. Teoretyczna część pracy opisuje generalne zasady biologicznego oczyszczania ścieków, źródła ścieków w omawianych zakładach - przetwórstwa mięsnego i mleczarni, a także wpływ tych ścieków na odbiornik. Ścieki ze Szczecińskich Zakładów Drobiarskich „DROBIMEX-HEINTZ” oraz Szczecińskich Zakładów Mleczarskich są oczyszczane w biologicznych oczyszczalniach ścieków. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do odbiorników bezpośrednio połączonych z rzeka Odra, w związku z czym maja wpływ na jakość jej wód. W oparciu o przeprowadzone badania parametrów nie oczyszczonych i oczyszczonych ścieków dokonano oceny w/w zakładów na jakość wody w rzece Odrze w jej ujściowym odcinku.
PL
W pracy dokonano przeglądu nowoczesnych rozwiązań sekwencyjnych reaktorów porcjowych z błoną biologiczną (Sequencing Batch Biofim Reactor), pod względem ich wykorzystania do zintegrowanego usuwania węgla, azotu i fosforu ze ścieków. Przedstawiono reaktory z błoną biologiczną w postaci złoża ruchomego, stałego i zanurzanego. Przegląd piśmiennictwa wykazał, że sprawność systemów SBBR kształtuje się na różnym poziomie, w zależności od zastosowanego wypełnienia, i uwarunkowana jest odpowiednią strategią pracy reaktora porcjowego. Analiza literatury przedmiotu wskazała na znaczny potencjał systemów SBBR w usuwaniu związków biogennych. Spośród zaprezentowanych systemów zdecydowanie najwyższą efektywność zintegrowanego usuwania C, N i P zapewniają reaktory porcjowe ze złożem zawieszonym MBSBBR.
EN
The paper presents literature review of new types of sequencing batch biofilm reactors in respect of integrated removal of carbon, nitrogen and phosphorus from wastewater. The article contains a extensive review of biofilm reactors with moving bed, fixed bed and periodically submerged fixed bed operated as a sequencing batch reactor. On basis of information analysis contain in literature it was been possible to affirm that efficiency of SBBR systems on different level were obtained. A literature analysis demonstrated a high potential of wastewater treatment in SBBR systems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.