Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1530

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 77 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Technologia informacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 77 next fast forward last
EN
Visual search for objects of interest in complex environment is an important (and still challenging) problem in mobile robotics. In particular, the usage of content-based visual information retrieval (CBVIR) methods, which are a natural choice for such tasks, is often constrained by the real-time requirements, and the mobility of searching agents is sometimes not sufficiently exploited in the search model. In this paper, a CBVIR-based scheme is proposed, which takes into account motion of the searching agents to achieve a low-cost and highspeed detection of objects of interest in cluttered scenes, with good overall performances. We combine standard CBVIR tools, i.e. MSER detector and SIFT descriptor (quantized into sufficiently large vocabularies) assuming additionally that objects become objects of interest only when approached closely enough by the mobile agent, i.e. when seen at an adequately large scale. Thus, an object of interest is considered detected only if a sufficient number of keypoints from the current video-frame are matched (including the corresponding matches of scales) to the keypoints from the database images of the object. Preliminary experiments on a limited-size dataset confirm performances of the scheme, although in the classical task of video-frame retrieval the scheme cannot compete with more sophisticated CBVIR algorithms. The scheme can prospectively become more flexible if combined with a range-finding device so that the approximate distances to the scene components within the currently inspected part of the image can be used to proportionally modify the scale correspondences.(original abstract)
XX
W opracowaniu przedstawiono projekt INNOvation TRAINing IT Central Europe (INNOTRAIN IT), którego głównym celem jest wzmacnianie innowacji w MŚP poprzez propagowanie idei ITSM oraz dostarczanie praktycznych przykładów, porad i rozwiązań implementacyjnych dostosowanych do specyfiki tego typu organizacji. Na początku zamieszczono wprowadzenie do koncepcji ITSM oraz porównano tę ideę z tradycyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie IT. Następnie przedstawiono główne fakty dotyczące projektu INNOTRAIN IT oraz zadania realizowane w jego ramach. Na zakończenie omówiono obecne i spodziewane rezultaty z realizacji projektu. (fragment tekstu)
3
Content available remote Cryptanalysis of the FSR-255 Hash Function
80%
EN
In this paper we analyse the security of the FSR-255 cryptographic hash function. As a result of our security analysis we present preimage and second-preimage attacks. The attacks base on practical reversibility of the compression function. The complexity of preimage attack is about 211 evaluations of the compression function. The second-preimage attack has the complexity equivalent to one time evaluation of the compression function. Both of the attacks have been practically realised. (original abstract)
4
Content available remote Wykorzystywanie technologii informacyjnych w firmach rodzinnych
80%
XX
W niniejszej pracy omówione zostaną podstawowe kwestie dotyczące wykorzystywania technologii informacyjnych w ramach biznesu rodzinnego. Głównym celem będzie pokazanie tego, jakie są przyczyny wdrażania tych technologii w firmach rodzinnych, jaka jest skala tego wdrażania i do jakich efektów może ono doprowadzić. Praca została podzielona na trzy części, w których kolejno omówiono zagadnienia odnoszące się do istoty tego, czym są technologie informacyjne oraz firmy rodzinne, przyczyn i zakresu wykorzystywania tych technologii przez te firmy, jak również następstw, które są widoczne dzięki stosowaniu IT w ramach biznesu rodzinnego. Przy realizacji podjętej tematyki wykorzystano metodę desk research, czyli analizy danych i treści, które znajdują się w literaturze przedmiotu. (fragment tekstu)
EN
The paper concerns the issues related to the application of information technology within the family business. This is a very important subject, which is affected by the fact that family businesses are important parts of the market and their functioning significantly affects the whole economy, providing employment to many people, as well as being the basis of livelihood for a large part of the family. The main objective of paper is to discuss what the conditions and scope of the implementation of information technology in family businesses are, and what effects this entails. Thus, the attempt will be made to determine the role that information technology has in family businesses. At the same time attention will be focused mainly on those family businesses that operate in Poland. Desk research method will be applied. (original abstract)
XX
Inwestycje polskich przedsiębiorstw w UE nie wpisują się w klasyczne przepływy kapitału z kraju zamożniejszego do słabiej rozwiniętego. Ich niewielka skala i różnorodność pod-miotów je przeprowadzających, oraz ograniczony dostęp do danych o ich działalności, utrudniają przeprowadzenie analiz ilościowych. Sugeruje to potrzebę podjęcia badań jakościowych, adaptujących metodologię teorii ugruntowanej stosowaną już w naukach o przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)
EN
Polish firms investments in the EU does not follow the classic flow of capital from a wealthier country to another, less developed one. Their small scale and diversity of subjects performing them, and limited access to information about their activities, make it difficult to do quantitative analyzes. This suggests the need for start qualitative research, on how to adapt the methodology of grounded theory, already used in the sciences of entrepreneurship. (original abstract)
XX
Jedno z fundamentalnych pytań związanych z IT dotyczy jej wpływu na gospodarkę. Zmiany zachodzące w IT czynią to pytanie stale aktualnym, a odpowiedź na nie ma szczególne znaczenie w kontekście budowy strategii informatyzacji współczesnych organizacji. Niniejsza praca jest efektem studiów literaturowych prowadzonych w ramach szerszego projektu badawczego dotyczącego planowania strategicznego w zakresie IT. Jej celem jest analiza podstawowych czynników rozwoju IT oraz wpływu IT na gospodarkę. (fragment tekstu)
EN
One of the fundamental questions about IT concerns its impact on the economy. Rapid IT development makes this question constantly current and a reply to the question is of great significance for IT strategy development. The goal of the paper is to analyze main factors of IT development and its impact on the economy. The IT impact on the economy is discussed with the use of the Turban Model of Pressures and Responds. (original abstract)
XX
Technologia informacyjna (IT) w miarę swojego rozwoju postrzegana jest przez firmy jako źródło sukcesu. Przekłada się to na wzrost nakładów na IT. Udział wydatków na IT w inwestycjach rzeczowych firm amerykańskich na początku lat 60. był mniejszy niż 5%. Na początku lat 80. osiągnął poziom 15%, a dziesięć lat później udział ten wynosił już 30%. W latach 90. wydatki na TT przekroczyły 50% inwestycji rzeczowych. Mimo pewnego spowolnienia na początku obecnej dekady, na świecie wydaje się na IT ponad 2 bln USD rocznie. Postęp jaki dokonuje się w obszarze IT stanowi jeden z głównych czynników zmian w gospodarce. IT umożliwia redefinicję procesów działania, zastosowanie nowych metod zarządzania, tworzenie nowych produktów i usług. IT jest wszechobecna, stale rośnie jej siła oddziaływania na gospodarkę. Czy wzrasta również jej strategiczna rola? Czy IT stanowi obecnie źródło trwałej przewagi konkurencyjnej? Celem niniejszej pracy jest wykazanie podobieństw oraz różnic pomiędzy IT i wcześniejszymi GPT. W trzech kolejnych częściach przedstawiono charakterystykę GPT, cechy IT pozwalające uznać tę technologię za GPT oraz wnioski płynące z podobieństw i różnic pomiędzy IT a wcześniejszymi GPT. (fragment tekstu)
8
Content available remote Technologie informacyjne czynnikiem determinującym zmiany na rynku pracy
80%
XX
Dynamiczny rozwój Internetu spowodował powstanie nowych form aktywności człowieka, czego efektem jest rozwój narzędzi telekomunikacyjnych i teleinformacyjnych, które pełnią istotne funkcje w zakresie komunikacji. Od lat 90. wzrósł znacząco udział sektora usług, w tym usług ICT, który objął dziedziny go-spodarki związane zwłaszcza z procesami zbierania, przesyłania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania informacji. Spowodowało to wykreowanie miejsc pracy w branży informatycznej, a także w sektorze usług rynkowych i publicznych, jak: transport, logistyka, biznes, turystyka, edukacja, zdrowie, kultura i rekreacja. Współcześnie praca zawodowa kształtowana jest przez potęgującą się komputeryzację i intelektualizację (cywilizacja bitowa, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo wiedzy). (fragment tekstu)
EN
In the work an attempt has been made to determine the meaning and impact of information technologies and used ICT tools on the changes occurring in the modern labour market, with pointing to conditionings of formation of the structure of occupations in the future. There have been made the characteristics of the occupations of the future and of the areas of intensive development in the labour market which is determined by the expansion of modern ICT, as well as by the change of lifestyle. The growth prospects of the labour market in Poland have been outlined. (original abstract)
XX
Suminng up the results of our research, we note following. Only those states achieved the most impresive results, that managed to use the benefits of globalization of world markets of high-tech products for national economy, widely introducing the latest technologies and ICI in the process of management of socio-economic development.(fragment tekstu)
XX
W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na trzy podstawowe elementy (w dużym uproszczeniu), które składają się na sukces e-nauczania: platforma e-learningowa, podejście metodologiczno-szkoleniowe, ludzie. W oczywisty sposób te wszystkie elementy pozostają ze sobą w ścisłych relacjach i nie ma potrzeby pytać o to, co jest ważniejsze. Przedmiotem niniejszego artykułu jest charakterystyka darmowego systemu e-learningowego LAMS (Learning Activity Manegement System), który powstał i rozwija się na Uniwersytecie Macquarie w Sydney, w ośrodku naukowym MELCOE4 (Macquarie E-Learning Centre Of Excellence). (abstrakt oryginalny)
XX
W pracy omówiono możliwości rozwoju technologii informatycznych na podstawie analizy literatury przedmiotu. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu zastosowanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi może wpłynąć na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej. W zakończeniu artykułu przedstawiono bariery mogące pojawić się przy wprowadzaniu technologii informacyjnych w firmach, oraz zagrożenia wynikające z zastosowania tych rozwiązań.
EN
This article presents a brief outline of ways in which information systems can support human resource management. The author focuses on computer-assisted service processes employed to realise personnel department tasks in corporations. Problems that can appear during the implementation of computer-based solutions are then illustrated. The author also provides a definition of concepts as well as links to modern technology in the area of virtual personnel function. (original abstract)
XX
Artykuł omawia nowe pojęcie stopnia akceptacji technologii informacyjnych przez konsumentów. Koncepcje te wydają się niezbędne dla skutecznego marketingu produktów i usług technologicznych. Zdolność konsumentów do akceptowania nowoczesnych technologii informacyjnych jest bardzo zróżnicowana i waha się od optymizmu i innowacyjności po brak poczucia komfortu i bezpieczeństwa. Co więcej, jednostki mogą jednocześnie żywić zarówno pozytywne, jak i negatywne przekonania odnośnie technologii. (abstrakt oryginalny)
EN
This article introduces the concepts of IT Marketing (information technology marketing) and IT Acceptance Rate among consumers. This area has not been sufficiently explored yet, and, indeed, there are very few works on the subject of "technology readiness" in marketing. (fragment of text)
XX
Celem pracy jest przedstawienie map strategii jako narzędzia, które może być wykorzystywane w dopasowaniu strategii biznesu i strategii IT w przedsiębiorstwie. Efektem przeprowadzonych studiów literaturowych jest prezentacja klasycznej karty BSC opracowanej przez Kaplana i Nortona oraz kilku jej modyfikacji uwzględniających dodatkowe perspektywy, które warto rozważyć w tworzeniu map strategii w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa. Zaprezentowane przykłady map strategii biznesowej oraz strategii IT mogą być inspiracją dla konkretnych działań dopasowania strategii biznesu i IT podejmowanych przez przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is the presentation of strategy maps as a tool which can be used in the alignment of business strategy and the IT strategy in the enterprise. The effect of the literature studies is the presentation of the classical BSC card elaborated by Kaplan and Norton and its several modifications taking into account additional perspectives which are worth consideration in the creation of maps of strategy depending on the specificity of the enterprise. Presented examples of maps of business strategy and IT strategy can be an inspiration for particular acts of the alignment of business and IT strategy undertaken by enterprises. (original abstract)
XX
Autor przyjął sobie za cel dokonanie próby bliższego zdefiniowania pojęcia społeczeństwa informacyjnego oraz określenia jego atrybutów.
EN
The article presents the notion of Information Society and institutional initiatives, which help create it. The areas of information technology accelerating the growth of Information Society have been outlined. These areas include: houses, business and public applications. (original abstract)
XX
Artykuł ukazuje wykorzystanie koncepcji reinżynierii procesów informacyjnych w strukturalizacji problemów zarządzania organizacji. Tradycyjne sposoby zarządzania, oparte na podziale procesów na indywidualne zadania stają się obecnie niewystarczające. Reinżynieria, a szczególnie indukcyjny paradygmat myślenia, ułatwia strukturalizację problemów zarządzania i sytuacji decyzyjnych. Czynnikiem decydującym o sukcesie w tym obszarze działania jest prawidłowe zastosowanie nowoczesnej technologii informacyjnej. Technologia umożliwia identyfikację rozwiązań, a paradygmat indukcyjny sprawia, że pod te rozwiązania szuka się określonych grup problemów. W ten sposób, wiele problemów zarządzania i sytuacji decyzyjnych nabiera nieoczekiwanie parametrów deterministycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents how to use the concept of Business Process Reengineering (BPR) to structure management problems in an organization. Traditional ways of management, based on individual tasks, have become obsolete. BPR, and especially the inductive paradigm of thinking, makes the structuration much easier. The decisive factor in this process is a proper implementation of modern Information Technology (IT). It enables an identification of proper solutions, and the inductive paradigm facilitates the searching for adequate problems. This way, numerous problems and decision situations gain, quite unexpectedly, deterministic attributes. (original abstract)
XX
Praca opisuje możliwą drogę budowania efektywnej strategii technologii informacyjnej w perspektywie długoterminowych korzyści z biznesu w zależności od wielkości firmy, branży i typu biznesu. Na przykładzie wyższej szkoły ekonomicznej podano główny cel a następnie w drugiej części przypadek związany z budowaniem właściwej strategii. (AŁ)
EN
This paper describes possible way of building an effective IT strategy in perspective of long-term business benefits in order to size of the firm, branch and the type of business. Firstly the general scope of this way is given and the second part the case connected with building an appropriate IT strategy for economical High School is described as an example. (short original abstract)
XX
Zaprezentowana propozycja procedur oceny przy wyborze usługodawcy logistycznego może pomóc w docenieniu rzeczywistej, dominującej obecnie roli technologii informacyjnej w outsourcingu usług logistycznych. Uważna analiza i użycie technologii informacyjnej w logistyce i zarządzaniu łańcuchami dostaw może dostarczyć głębszej wiedzy osobom zarządzającym logistyką oraz zarządzającym analizą i wdrożeniami systemów informatycznych. Ciągła obecność na rynku usługodawców logistycznych z zaawansowanymi technologiami informacyjnymi doprowadzi do niższych kosztów logistycznych i zintegruje wszystkie aspekty łańcuchów dostaw wraz ze wzrostem produktywności i wzrostem wydajności. (fragment tekstu)
EN
The paper presents problems connected with IT importance in logistics service providers evaluation The Author points on basis functions realised by the logistics service providers and he also gives proposal of the logistics evaluation estimates. (original abstract)
20
80%
XX
Przedmiotem niniejszego artykułu są technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w kształceniu geograficznym według nowej podstawy programowej z 2017 roku (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej..., 2017). Na potrzeby analizy możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole, opracowano pięć modeli dotyczących włączania TIK do praktyki szkolnej. Od najprostszych modeli, które polegają na wyszukiwaniu materiałów dydaktycznych na lekcje geografii w Internecie przez nauczyciela, po najbardziej zaawansowane - związane z obecnością TIK podczas całego procesu kształcenia. Każdy kolejny model charakteryzuje się coraz większym zaangażowaniem nauczycieli i uczniów w wykorzystywaniu TIK w praktyce szkolnej. Z analizy nowej podstawy programowej do geografii wynika, że zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej wybrane treści powinny być realizowane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przedstawione w opracowaniu przykłady darmowych narzędzi TIK ("Worldometers", "Gry geograficzne. Graj i poznawaj świat", "Kineticcity", "Ventusky", "LearningApps" oraz "Scholaris") stanowią doskonałe środki dydaktyczne. Ułatwiają uczniowi lepiej zrozumieć różne, czasami złożone zagadnienia geograficzne.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is information and communication technologies (ICT) in geographic education according to the new core curriculum from 2017 (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ..., 2017). For the purposes of analysis of the possibilities of using ICT in the school, five models have been developed regarding the inclusion of ICT in the teaching program. From the simplest models, which involve searching for didactic materials for online geography lessons on the Internet by the teacher, to the most advanced ones - related to the presence of ICT throughout education process. Each subsequent model is characterized by a greater involvement of teachers and students in the use of ICT in school practice. The analysis of the new core curriculum for geography shows that in both primary and post-primary school, selected content should be implemented using information and communication technologies. The examples of free ICT tools presented in the study ("Worldometers", "Geographic Games, Play and Explore the World", "Kineticcity", "Ventusky", "LearningApps" and "Scholaris") are an excellent teaching aids. They help the student to better understand different, sometimes complex geographic issues.
first rewind previous Strona / 77 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.