Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 398

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Game theory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
This note contains an analysis of a matrix game for which a real reference is the willingness to re-use a tram ticket already punched with a perforated code. A discussion of mini-max and optimal strategies in the game is supplemented by an analysis of the availability of the strategy and the invariance of resources restricting the passenger strategies. (original abstract)
XX
Autor zrecenzował książkę Alvina Rotha - profesora ekonomii na Uniwersytecie Stanforda i noblisty, znanego głównie z prac nad teorią skojarzeń, która jest gałęzią teorii gier badającą istnienie optymalnych(w różnym sensie) dopasowań i, gdy takie istnieją, metod ich wyznaczania oraz dochodzenia do nich.
3
Content available Dlaczego w dylemat więźnia warto grać kwantowo?
100%
EN
The Prisoner's Dilemma [PD] is the best known example of a two-person, simultaneous game, for which the Nash equilibrium is far from Pareto-optimal solutions. In this paper we define a quantum PD, for which player's strategies are defined as rotations of the SU(2) group, parameterized by three angles. Quantum strategies are correlated through the mechanism of quantum entanglement and the result of the game is obtained by the collapse of the wave function. Classic PD is a particular case of the quantum game for which the set of rotations is limited to one dimension. Each quantum strategy can be, by appropriate choice of counter-strategy, interpreted as a "cooperation" or "defection". Quantum PD has Nash equilibria that are more favorable than the classic PD and close to the Pareto optimal solutions. With proper selection of strategies, quantum PD can be reduced to the classic, zero-sum, "matching pennies" game. In this paper we show examples of economic phenomena (price collusion, the chess strategy) that mimics the Nash equilibria of quantum PD.
EN
A different perspective from the more "traditional" approaches to studying solutions of games in partition function form has been presented. We provide a decomposition of the space of such games under the action of the symmetric group, for the cases with three and four players. In particular, we identify all the irreducible subspaces that are relevant to the study of linear symmetric solutions. We then use such a decomposition to derive a characterization of the class of linear and symmetric solutions, as well as of the class of linear, symmetric and efficient solutions. (original abstract)
5
80%
EN
Making decisions in joint-stock company on stockholders meeting is an example of cooperative game. Cooperative game theory focuses on the coalition players may form. Voting at the general meeting of shareholders is a special kind of cooperative game. We assume each coalition may attain some payoffs, and then we try to predict which coalitions will form. To determine the solution and measure the ability of shareholders to create victorious coalitions we can use Shapley value. Among the shareholders it assigns a unique distribution of a total surplus generated by the coalition of all players.
6
Content available remote Konflikt bottom up - top down w ujęciu teorii gier
80%
XX
Celem publikacji jest przedstawienie konfliktu bottom up - top down w polityce rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie programu Leader. W publikacji zastosowano teorię gier niekooperacyjnych: podejście klasyczne (równowagę Nasha) oraz alternatywne wprowadzone przez S. Bramsa [1994] - równowagę długowzroczną. Układ preferencji graczy został określony na podstawie sondażu przeprowadzonego pośród przedstawicieli lokalnych grup działania (LGD) w Wielkopolsce. Wyniki badań wykazują, że z obawy przed odrzuceniem projektów zgłaszanych do LGD często wybierane są te bardziej standardowe, mieszczące się w ogólnych ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich, w mniejszym natomiast stopniu wyraźnie dostosowane do specyfiki lokalnych potrzeb. Na zmianę sytuacji w tym zakresie powinna wpłynąć pełna decentralizacja decyzji podejmowanych w ramach programu Leader(abstrakt oryginalny)
EN
The need of decentralization of rural development policy is nowadays widely discussed in economic literature. The supporters of the bottom up approach state that local choice of political programs and their budget allocation provides an opportunity to explore local development potential and consequently results in more effective use of the resources. However, this approach still seems to be underestimated in rural development policy in Poland. Leader program became an interesting research area of interactions between local action groups and public administration. Its implementation raises many conflicts among these two groups of actors mostly over the range of competences. The objective of the paper is to present the possibilities of use of game theory to analyze bottom up-top down conflict in rural development policy at the example of Leader program. To analyze bottom up-top down conflict in rural development policy traditional game theory as well as its relatively new branch known as the Theory of Moves were applied(original abstract)
XX
Podejście interaktywne do wspomagania podejmowania decyzji jest gwałtownie rozwijająca się - choć jeszcze nie klasyczną - dyscypliną zajmująca się analizą procesu decyzyjnego. Rozważania poświęcone tej tematyce muszą być zatem osadzone w kontekście pytań i wątpliwości dotyczących: celów analizy decyzyjnej, przyjmowanych w modelowaniu podejść metodologicznych, koncepcji racjonalności, technik rozwiązywania problemów i wspomagania decydenta. Kolejno omówiono kwestie, a następnie przejdziemy do ogólnej charakterystyki podejścia interaktywnego praz sformowania koncepcji i celu pracy. (fragment tekstu)
8
Content available remote The Application of Nash Game for Determine of Controlling Multidimensional Objects
80%
EN
The article presents the approach of decentralization of calculations related to the synthesis of controlling through division of an optimalization problem into lesser dimensionality subproblems. Applied was differential Nash game for objects of serial structure. The main idea of the method is to assign individual functionals of quality to subobjects and conduct the synthesis of regulators in a sequential way, beginning with the first subobject. Thanks to the sequential structure of the object it is possible to obtain a solution by decentralized optimizations. (original abstract)
EN
We present recently created method of components analysis, i.e. Simple Component Analysis on the background of the well - known construction ofprincipal component and propose an application of some cooperative game model to assessment of informative individuality of each component. We test practical usefulness of our suggestion using set of 18 socio - economic indicators characterizing situation on the labor market in 66 Polish towns with the powiat status in 2002. (original abstract)
EN
The paper presented concerns a voting body divided into subsets (parties). We consider the Banzhaf-Coleman index of an individual counted as a product of its index inside the party in the majority voting game and the index of the party in the weighted voting game and the modified Banzhaf-Coleman index of the game with precoalitions. Both indices are not normalised and have probabilistic interpretation. We also examine changes of values of both indices caused by changes in the structure of precoalitions. (original abstract)
11
Content available remote Modeling Multistage Decision Processes with Reflexive Game Theory
80%
EN
Reflexive Game Theory (RGT) has been designed to model a single session of decision making in a group. On the other hand, often one final decision is a result of series of discussions, which are dedicated to various aspects of the final decision. This paper introduces approach to model such multi-stage decision making processes by means of RGT. The basic idea is to set particular parameters (group structure, mutual relationships and influencess, etc.) during the series of decision making sessions. To illustrate this idea three examples are provided.(original abstract)
12
Content available remote Berge Equilibrium in Discontinuous Games
80%
EN
In this paper we consider some classes of abstract discontinuous games, for which the games possessing essential Berge equilibrium are the generic case. We extend the essential Berge equilibrium result from Deghdak (2014) to general abstract games. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcono metodologicznym rozważaniom nad wykorzystaniem języka gry przez szczegółowe nauki ekonomiczne do rozwiązywania konkretnych problemów badawczych. Myślą przewodnią artykułu jest to, że opieranie się ekonomistów na teorii gry winno być czynnikiem przeciwdziałającym podejmowaniu arbitralnych decyzji gospodarczych.
EN
The article is devoted to methodological consideration on using language game in detailed economic sciences. Base on game theory should be factor, which counteract making of arbitrary decision.(M.P.)
XX
Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji teoretycznej, umożliwiającej uwzględnienie zróżnicowania ideologicznego w zgromadzeniu z bardzo dużą liczbą głosujących. Przy analizie realiów politycznych nie do utrzymania jest bowiem przyjmowany dotychczas w modelach gier oceanicznych warunek o identycznej skłonności poszczególnych głosujących do budowania koalicji ze wszystkimi innymi głosującymi. W pracy rozwijam koncepcję "hybrydowych indeksów siły" dla przypadków gier oceanicznych. Analizuję gry oceaniczne ze strukturą cząstkowej jednolitości graczy. Artykuł jest zarazem podsumowaniem moich prac badawczych z ostatnich lat, związanych z analizą procesów decyzyjnych w dużych zgromadzeniach oraz modelowaniem zróżnicowania ideologicznego w zgromadzeniach decyzyjnych. W pracy podejmuję również próbę pokazania dobrego umocowania teoretycznego prezentowanych modeli w klasycznych teoriach socjologii. Ostatnie części artykułu poświęcone są zarysowaniu możliwych interpretacji socjologicznych opisanych modeli oraz przedstawieniu planów dalszych badań przy wykorzystaniu opisanej koncepcji. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to present a theoretical concept that allows to investigate decision-making in large and ideologically differentiated bodies. Former models of oceanic games were based on the assumption of equal disposition to cooperate with other players among all voters. It is impossible to hold this assumption in a political reality. The paper develops the concept of "hybrid power indices" for oceanic games. Oceanic games with a partial homogeneity structure are analysed in the paper. The paper is the result of my previous studies of decision-making processes in large assemblies and my efforts in modelling ideological differentiation in political bodies. The paper also shows that presented formal models have solid foundations in classical sociological theories. The last part presents several convenient and reliable sociological interpretations of the models as well as my plans for future studies using the models described. (original abstract)
15
Content available remote M&A Cooperative Games
80%
Equilibrium
|
2014
|
tom 9
|
nr nr 1
119-130
EN
Cooperative game theory instruments application to the corporate finance M&A research issues provide an ability to extend the field considered and conclusions obtained. The paper presents the M&A cooperative games modeling and its empirical implementation to analyze the airline strategic alliance as M&A deal.(original abstract)
EN
In this paper multiple criteria decision problem is considered as a noncooperative game. Each criterion is assigned with a player and every feasible (and effective) solution with a pure strategy. Players payoffs result from assessments of solutions in game state where every player chooses the same strategy-solution. In the analysed game status quo situation is a state in which at least one player-criterion chooses different strategy. The problem of payoff definition in such situation is considered in the paper. A proposal is to state pessimistic payoffs in status quo situations as minimal value of payoffs in situations related with considered solutions of multiple criteria problem (exactly multiple criteria choice problem). The proposal is compared with a deterministic model and solution and based on example from Madani and Lund's (2011) work.
XX
Artykuł zawiera propozycje procedur kwantowania gier dobrze znanych w klasycznej teorii gier. Przedstawiono proste modele gier kwantowych. Jako pierwszy został omówiony dylemat więźnia zarówno w wersji klasycznej jak i kwantowej, który ma wiele praktycznych zastosowań w ekonomii, jednym z przykładów są oszustwa w porozumieniach kartelowych. Kolejnym modelem gry kwantowej jest kwantowa gra rynkowa opisana za pomocą kwantowego oscylatora harmonicznego. Jako ostami został omówiony model kwantowej gry mniejszościowej. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper builds up on proposed convincing procedures telling how to quantize well-known games from the classical game theory. The thesis introduces some simple models of quantum games. At first, the prisoners' dilemma in classical and quantum version is described. This simple model has many practical applications in economics, one example being frauds in cartel agreements. The next model of quantum game is the quantum market game, described with the help of the quantum harmonic oscillator. It s known that quantum algorithms may be thought of as the games between classical and quantum agents; therefore, as the last example the quantum minority game is introduced. (original abstract)
XX
W niniejszej pracy rozpatrywać będziemy pewną klasę gier wielochodowych, które na użytek dalszych rozważań nazwiemy D-grami. Mianem tym określimy skończone wielodochodowe gry dwuosobowe o sumie zerowej, bez posunięć losowych, z pełną informacją oraz dwuwartościową funkcją wypłaty przyjmująca wartości ze zbioru {-1 ,1}. D-gra jest więc grą ściśle kontrowersyjną, której rezultaty można rozpatrywać w kategoriach wygranej (przegranej) gracza II.(fragment tekstu)
EN
A certain class of two-person multistep games called D-games was considered in the article. Optimal strategy for this sort of game based on the notion of closed and opened position of D-game was formulated.(original abstract)
XX
Powstawanie norm ludzkiego postępowania (obyczajowych i moralnych) wyjaśniają różne modele oparte na założeniu ludzkiej racjonalności. W XX wieku w wyniku rozwoju teorii gier, model wyjaśniania zwany dylematem więźnia zyskał wielu zwolenników (Buchanan, Gauthier, Harsanyi, Nozick, Rawls, Ullmann-Margalit). Jednak pogłębione dociekania pokazują, że zastosowanie dylematu więźnia napotyka na ograniczenia (Ullmann-Margalit, de Jasay), ponieważ matryce dylematu więźnia są zdeterminowane przez normy powstałe w sposób odmienny. W artykule uzasadniane jest stanowisko, wedle którego normy determinujące ludzkie postępowanie mają charakter trójwarstwowy: normy pierwszego rzędu, czyli normy racjonalności, determinujące schematy racjonalnych wyborów w sytuacjach niepewności (dobór zachowań ze względu na cel), utrwalone w procesie ewolucyjnej selekcji grupowej, normy drugiego rzędu - moralne, powstałe w wyniku utrwalania schematów działań (wyborów) opartych na dylemacie więźnia, oraz normy trzeciego rzędu, bazujące na dwóch poprzednich, a utrwalone przez proces selekcji grupowej i krytyczną analizę ich treści i skutków. (abstrakt oryginalny)
EN
Since the second half of the 20th century, the game theory, and particularly the Prisoner's Dilemma, has been widely used to explain the emergence of norms (Buchanan, Gauthier, Harsanyi, Nozick, Rawls, Ullmann-Margalit). Nevertheless, in light of deeper analyses, it has been demonstrated that the Prisoner's Dilemma is not enough, since its matrix itself is determined by norms which could not be explained in its own terms (Ullmann-Margalit, de Jasay). Following E. Ullmann-Margalit, the author argues that the explanation of norms involves three normative levels: norms of rational decision making, solidified in the process of group selection; moral norms based on the action patterns determined by the rational decision making of the Prisoner's Dilemma structure; and finally norms designed and selected in the process of group selection and critical assessment of their meaning and consequences. (original abstract)
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.