Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mobbing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available Mobbing w pracy - przyczyny i konsekwencje
100%
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia mobbingu w miejscu pracy, jak też przedstawienia kluczowych kryteriów pozwalających na identyfikację tego zjawiska w przedsiębiorstwach. Omówiono również potencjalne przyczyny odpowiadające za pojawienie się mobbingu (z rozróżnieniem na czynniki indywidualne i organizacyjne). W ostatniej części artykułu opisano najpoważniejsze konsekwencje mobbingu, które ponoszą zarówno indywidualni pracownicy, organizacja jak i całe społeczeństwo.
EN
This article attempts to define the concept of mobbing in the workplace and to present some key criterions which make identifying this phenomenon in enterprises possible. It also discusses some potential causes of mobbing, with a distinction made between individual and organizational factors. The last part of the article provides an overview of the most serious consequences of mobbing suffered by individual employees, organizations and the general public.
2
Content available remote Patologia stosunków międzyludzkich w organizacji
100%
PL
Prezentowane opracowanie stanowi próbę analizy wpływu patologicznych stosunków międzyludzkich w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, na efektywność zarządzania.
EN
The paper presented is an attempt to analyse the influence of pathological interpersonal relations in an organization, the mobbing in particular, on the effectiveness of management.
3
Content available remote Polska adaptacja kwestionariusza NAQ do pomiaru mobbingu
100%
PL
Celem artykułu jest przedstawienie polskiej adaptacji kwestionariusza NAQ do pomiaru mobbingu w miejscu pracy. Należy zaznaczyć, że kwestionariusz NAQ służy raczej do pomiaru mobbingu na poziomie organizacyjnym a nie indywidualnym. Stąd, przeznaczony jest do identyfikowania i oceny stopnia narażenia pracowników na mobbing w określonych środowiskach pracy, a także do porównywania wskaźników uzyskanych w różnych krajach, grupach zawodowych czy organizacjach. Adaptacja NAQ została przeprowadzona na podstawie danych uzyskanych od grupy 1098 polskich nauczycieli. W jej wyniku opracowano polską wersję skali NAQ charakteryzującą się wysoką rzetelnością (alpha Cronbacha = 0,94) oraz trafnością teoretyczną (ustaloną poprzez oszacowanie związku zdrowia psychicznego i zadowolenia z pracy z mobbingiem). Uzyskanie takich wskaźników pozwala na wykorzystywanie opracowanej wersji NAQ w polskich organizacjach i dokonywanie porównań międzykulturowych.
EN
The aim of this article was to present a Polish adaptation of the NAQ questionnaire for measuring mobbing at work. It is necessary to stress that the NAQ questionnaire was designed for measuring mobbing at work on an organizational rather than on an individual level. Hence it is used to identify and assess the extent of exposure to workplace mobbing in specific work settings and also to compare survey results from different countries, occupational groups and organizations. The adaptation of the NAQ was carried out on the basis of data from a sample comprised of 1098 Polish teachers. As a result of this adaptation the Polish version of NAQ was developed; it has satisfactory reliability (Cronbach's alpha = 0.94) and construct validity (via correlations between mental health and work satisfaction and experience of workplace mobbing). This psychometric characteristics make it possible to use this version of questionnaire in Polish organizations and making cross culture comparisons.
4
Content available remote Psychopathology of social life: Job changing as a result of bullying
89%
EN
Bulling is sometimes used by incompetent managers as a motivating tool. However, it oftenleads to a real or mental escape from an organization. Both, personality and situationalfactors affect the occupational mobility of bullying victims. Conducted studies show thatintensive and long-term bullying influence thinking about changing an employer. Activitieswhich effect victims’ abilities to communicate adequately and their occupational situationlead to thinking about changing a job and sending more application documents.
5
Content available remote Psychopatologia życia społecznego: Zmiana pracy skutkiem doświadczania mobbingu
89%
PL
Mobbing bywa wykorzystywany przez niekompetentnych menedżerów jako narzędziemotywowania przez zastraszanie. Jednak często prowadzi do rzeczywistej lub mentalnejucieczki z organizacji. Na mobilność zawodową osób doświadczających mobbingu w pracywpływają zarówno czynniki osobowościowe, jak i sytuacyjne. Zrealizowane badaniapokazują, że doświadczanie działań mobbingowych w sposób intensywny i długotrwałysprzyja myśleniu o zmianie pracy. Ofiary mobbingu doświadczające patologii nawiązywaniakontaktów i patologii delegowania zadań częściej myślą o zmianie pracy i wysyłająwięcej dokumentów aplikacyjnych.
PL
W artykule podjęto próby wyjaśnienia pojęcia mobbingu - zaprezentowano jego definicje a także kryteria, na podstawie których można identyfikować to zjawisko. Omówiono również potencjalne przyczyny pojawienia się mobbingu w organizacji, dokonując rozróżnienia na czynniki indywidualne i organizacyjne. W ostatniej części artykułu przedstawiono konsekwencje związane z pojawieniem się przemocy psychicznej w miejscu pracy, uwzględniając przy tym zarówno indywidualnych pracowników, jak i samą organizację oraz całe społeczeństwo.
EN
In this article undertaken have been attempts to explain the notion of mobbing, presented a definition as well as the criteria on the basis of which this phenomenon can be identified. Also discussed have been the potential causes of appearing of a mobbing within an organisation with differentiating the individual and organisational factors. In the final part of the article presented have been the consequences connected with arising of a psychic violence at the work place, with taking into account both individual employees and the organisation alone, as well as the whole community.
7
Content available remote Mobbing w małych firmach - zarys anatomii zjawiska
88%
PL
Ryzyko doznania mobbingu ponosimy przez okres co najmniej 6 miesięcy w ciągu całej kariery zawodowej. W skrajnych przypadkach ofiara prześladowań psychicznych zostaje wykluczona z życia zawodowego, przechodzi na rentę, wcześniejszą emeryturę. Mobbing ma charakter działania celowego, zmierzającego do eliminacji osoby ze środowiska. W prezentowanych badaniach próbowano uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: Czy w wymienianych placówkach występuje problem mobbingu? Czy zachowania pracowników są jego wynikiem?
EN
One can run a risk of mobbing for at least a six month period during the course of the whole career. In the extreme cases, the victim of that kind of harassment may be excluded from their working life or take an early retirement. Mobbing is usually done on purpose and leads to the elimination of an employee from the community. The research tried to find the answers to the following: Is there a problem of mobbing in the mentioned places? Is the employees behaviour the result of mobbing?
PL
Wszelkiej działalności organizacyjnej nieustannie towarzyszą zjawiska niepożądane, które przyczyniają się do tego, że cele organizacyjne nie są w pełni osiągane. Te zjawiska i mechanizmy potocznie określa się m.in. przy użyciu takich pojęć, jak: dysfunkcje, patologie, błędy czy niesprawności. Patologią zarządzania jest długotrwała istotna niesprawność w procesach zarządzania organizacją. Przykładowo mobbing może być traktowany jako stan patologiczny, ale również dysfunkcjonalny mechanizm prowadzący do nieprawności organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie najnowszych sposobów przeciwdziałania patologiom organizacyjnym, w tym mobbingowi. Główną metodą badawczą były nieustrukturalizowane wywiady pogłębione. Przedstawione rozwiązanie opisują konkretne przypadki firm i powody podjęcia takich, a nie innych działań. Autorem części prawnej będzie wieloletni praktyk i twórca podobnych rozwiązań.
EN
Any organizational activity is constantly accompanied by side effects which contribute to the fact that organizational goals are not fully achieved. These phenomena and mechanisms are commonly defined as Using terms such as dysfunctions, pathologies, errors or malfunctions. Management pathology is a long-lasting significant malfunction in organizational management processes. For example, mobbing can be treated as a pathological condition, but also a dysfunctional mechanism leading to organizational malpractice. The aim of this article is to present the latest methods of counteracting organizational pathologies, including mobbing. The main research method was unstructured in-depth interviews. The solution describes specific cases of companies and the reasons for such and not other actions. The author of the legal part will be many years of practice and the creator of similar solutions.
9
Content available Mobbing - specyficzny rodzaj przemocy
75%
EN
The aim of this article is to analyze the phenomenon of mobbing, its characteristics, types of this phenomenon, the phases that occur, as well as to present the obligations of the employer in this regard and the possibility of legal protection of the victim of mobbing. The text considers the concept of mobbing based on legal sources and literature. In this chapter, the source of this name was identified and the definitions of mobbing created by many researchers of the phenomenon were presented. The essence of mobbing and its purpose were described, the most characteristic features were defined, its types and reasons for its occurrence were presented. Moreover, factors influencing the development of mobbing and the phases of this phenomenon were determined. The focus was on the features of a mobber and the predispositions that a victim usually has. The article also indicates the obligations incumbent on the employer related to the prevention of mobbing in the workplace he supervises. Attention was drawn to the essence of introducing an anti–mobbing policy in every organization. The legal regulations concerning mobbing are briefly presented. The relationship between the proper organization of work and counteracting mobbing was also determined. The methods of dealing with mobbing activities by the victim – both psychological and social – are presented. Moreover, it describes what a victim of mobbing has solutions to a situation of mental terror and how to help him. An analysis of the legal provisions was also made, which stipulate liability for each case of mobbing in the workplace in relation to the employer. The legal remedies available to the victim are described. It was determined what conditions an employee must meet in order to be considered a victim of mobbing in court. The focus was on legal guarantees of protection against mobbing. The main goal of this text is to draw attention to the enormity of the problem of mobbing in labor relations (also among the teaching staff), due to the imperfection of legal provisions and the low level of social awareness, which in turn leads to individual suffering and the increasing number of suicides caused by the intensification of this problem.
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska, jakim jest mobbing – jego cech charakterystycznych, rodzajów tego zjawiska, występujących faz, a także przedstawienie obowiązków pracodawcy w tym zakresie i możliwości ochrony prawnej ofiary mobbingu. W tekście rozpatruje się pojęcie mobbingu w oparciu o źródła prawne i literaturę. Określone zostało źródło pochodzenia nazwy i przytoczone zostały jej definicje, stworzone przez badaczy. Opisano istotę mobbingu i jego cel, przedstawiono jego rodzaje i przyczyny występowania. Ponadto określono czynniki wpływające na rozwój mobbingu i fazy tego zjawiska. Skupiono się na cechach, jakimi charakteryzuje się mobber oraz predyspozycjach, jakie posiada zazwyczaj ofiara. W artykule wskazano także na obowiązki ciążące na pracodawcy, związane z zapobieganiem temu zjawisku w podległym mu zakładzie pracy. Zwrócono uwagę na istotę wprowadzenia polityki antymobbingowej w każdej organizacji. Krótko przedstawione zostały regulacje prawne dotyczące zjawiska mobbingu. Określono także związek pomiędzy właściwą organizacją pracy i przeciwdziałaniem mobbingowi. Przedstawiono sposoby radzenia sobie z działaniami mobbingu przez ofiarę – zarówno psychologiczne, jak i społeczne. Ponadto opisano jakie ofiara mobbingu ma wyjścia z sytuacji terroru psychicznego i jak można udzielić jej pomocy. Dokonano również analizy przepisów prawa, które stwierdzają odpowiedzialność za każdy przypadek mobbingu w miejscu pracy w stosunku do pracodawcy. Opisano środki prawne, jakie przysługują ofierze. Określono, jakie warunki musi spełnić pracownik, by zostać uznanym za ofiarę mobbingu przed sądem. Skupiono się na gwarancjach prawnych ochrony przed mobbingiem. Celem głównym nadrzędnym niniejszego tekstu jest zwrócenie uwagi na ogrom problemu zjawiska mobbingu w stosunkach pracy (także wśród grona pedagogicznego), ze względu na niedoskonałość przepisów prawa oraz niski stan świadomości społecznej, co z kolei prowadzi do cierpienia jednostki i rosnącej liczby samobójstw spowodowanych nasileniem się tego zjawiska.
10
Content available remote Mobbing w miejscu pracy jako przejaw patologii w procesie zarządzania
75%
PL
Celem niniejszego artykuł było poruszenie tematu patologii w zarządzaniu organizacjami, koncentrując się na problemie mobbingu w stosunkach pracy. Za tezę w obranym temacie przyjęto, że mobbing jako zjawisko częściej występuje w firmach z kapitałem polskim niż z kapitałem zagranicznym. W kolejnych etapach pracy podjęto tematykę genezy i znaczenia słów „mobbing”, zaczynając od jego podziału, rodzaju i taktyk, aż do przyczyn i konsekwencji w życiu społecznym. Dywagacje poparto przykładami książkowymi zarówno w ramach literatury przedmiotu, jak i podmiotu. Kolejnym elementem poruszonym w ramach rozdziału teoretycznego były aspekty prawne, w szczególności regulacje mające na celu zapobiegać mobbingowi oraz prezentacja organizacji antymobbingowych. Jednocześnie na potrzeby założonej tezy zostało opracowane badanie ankietowe, aby poznać rzeczywistą skalę zjawiska w wybranej grupie przedsiębiorstw z regionu oraz móc sformułować wnioski z niej płynące.
EN
The purpose of this article was to approach the subject of pathology in managing organizations with main focus on mobbing problem in labor relations. For a thesis in the chosen topic, it was assumed that mobbing as a phenomenon is more common in firms with Polish capital than with foreign capital. In the next stages of work the subject of the origins and meaning of the word mobbing was taken. Starting from its division, kind and tactics, until the causes and consequences in social life. It was exemplified both in the literature and by the subject way according to books examples. Another element raised in the theoretical chapter of framework has been legal aspects, in particular the regulations to prevent mobbing and presentation of antymobbing organizations. At the same time for established thesis there was developed a survey to recognize the real scale of phenomenon in a select group of companies from the region and to be able to conclude from it.
EN
The problem of mobbing in the work environment is significant, there are many factors determining mobbing, and its negative effects affect both the employees of the organization and their social environment as well as the work process. The aim of this study is to determine the relationship of experiencing mobbing with psychological gender dimensions and occupational burnout. 180 people participated in the study, a group of respondents consisted of 123 women and 57 men, aged 20 to 57 years. The research process used: Negative Action Questionnaire (NAQ), Psychological Gender Inventory (IPP) and Questionnaire to study behaviours and experiences related to work (AVEM). In order to analyse the obtained research results, a correlation analysis was performed to check the relationship between experiencing mobbing activities, (1) and the psychological gender and (2) burnout as well as a linear regression analysis to check what predictors of burnout are. The results of statistical analyses revealed that there is no connection between the experience of mobbing and the psychological gender dimension – femininity, while it was noticed that at the level of statistical tendency there is the relationship between the experience of mobbing and the psychological gender dimension – masculinity. Analysing the results obtained, it was noticed that there is a connection between the experience of mobbing and burnout, people experiencing mobbing are at risk of occupational burnout.
PL
Problem mobbingu w środowisku pracy jest znaczący, istnieje wiele czynników determinujących mobbing, a jego negatywne skutki dotyczą zarówno pracowników organizacji i ich społecznego otoczenia jak i procesu pracy. Celem niniejszego opracowania jest określenie związków doświadczania mobbingu z wymiarami płci psychologicznej i wypaleniem zawodowym. W badaniu uczestniczyło 180 osób, grupę respondentów stanowiło 123 kobiety i 57 mężczyzn, w wieku od 20 do 57 lat. W procesie badawczym wykorzystano: Kwestionariusz Działań Negatywnych (NAQ), Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej (IPP) oraz Kwestionariusz do badania zachowań i przeżyć z związanych z pracą (AVEM). W celu przeanalizowania uzyskanych wyników badań wykonano analizę korelacji w celu sprawdzenia związków pomiędzy doświadczaniem działań mobbingowych, (1) a płcią psychologiczną i (2) wypaleniem zawodowym oraz wykonano analizę regresji liniowej, aby sprawdzić jakie są predyktory wypalenia zawodowego. Wyniki analiz statystycznych ujawniły że nie ma związku pomiędzy doświadczaniem mobbingu a wymiarem płci psychologicznej – kobiecość, natomiast dostrzeżono, że na poziomie tendencji statystycznej jest związek pomiędzy doświadczeniem mobbingu a wymiarem płci psychologicznej – męskością. Analizując otrzymane wyniki, dostrzeżono, że istnieje związek pomiędzy doświadczaniem mobbingu a wypaleniem zawodowym, osoby doświadczające mobbingu są zagrożone wypaleniem zawodowym.
12
Content available remote Mobbing zagrożeniem współczesnego miejsca pracy
75%
13
Content available Ocena ryzyka mobbingu w miejscu pracy
75%
PL
W artykule przedstawiono skutki i potencjalne przyczyny mobbingu w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czynników organizacyjnych. Zaprezentowano także opracowane do tej pory narzędzia do oceny ryzyka mobbingu w pracy, w tym polski kwestionariusz tzw. ORM, który powstał w CIOP-PIB. Omówiono sposób opracowania tego narzędzia, jego strukturę, właściwości psychometryczne, a także możliwość praktycznego wykorzystania.
EN
This paper presents effects and potential causes of workplace mobbing, especially in the case of organizational factors. It also presents the tools to assessment risk of workplace harassment which were developed until now, including Polish Ouestionnaire (ORM) which was developed in CIOP-PIB. It also discusses the way of devlopment of the tool, its structure, psychometric characteristics and practical use.
EN
Systematic, permanent, time-staggered hostile behavior towards an employee are just some of the features of the phenomenon known as mobbing. Such behaviors lead to mental and often physical destruction. We meet with them every day because it has been accompanied by hostility since the beginning of its existence, as an emotion, and the need to acquire and overcome. The motives of applying such behaviors depend not only on the internal characteristics of the human being that enable him to meet his needs. In a professional environment, it is the lack of appropriate rules of mutual coexistence, consent to such behavior by concealing their occurrence as well as deliberate actions. The article presents the phenomenon of mobbing in the practice of Polish enterprises. It indicates what is mobbing and what behaviors are legally recognized as mobbing. It presents the size of this phenomenon in Poland, its causes as well as the effects of using mobbing for an employee and an entrepreneur. In this article, the author is based on the literature available in this area, compares the research conducted by CBOS in 2002 and 2014, as well as the research by HR Sedlak & Sedlak, from 2015, and tries to complement this multidimensional problem with its perception by the serial employees.
PL
Systematyczne, stałe, rozłożone w czasie wrogie zachowania w stosunku do pracownika to tylko niektóre wybrane cechy zjawiska zwanego mobbingiem. Takie zachowania prowadzą do psychicznego, a często też fizycznego wyniszczenia. Spotykamy się z nimi niemal codziennie, ponieważ towarzyszą człowiekowi od początku jego istnienia – u ich podstaw leży wrogość, jako emocja oraz potrzeba zdobywania i pokonywania. Motywy stosowania takich zachowań zależą nie tylko od cech wewnętrznych człowieka, umożliwiających mu zaspokojenie jego potrzeb. W środowisku zawodowym jest to brak odpowiednich zasad wzajemnego współżycia, przyzwolenie na takie zachowania poprzez przemilczanie ich występowania, a także celowe działania. Artykuł przedstawia zjawisko mobbingu w praktyce polskich przedsiębiorstw. Wskazuje, co jest mobbingiem i jakie zachowania uznawane są przez prawo za mobbing. Przedstawia rozmiar tego zjawiska w Polsce, jego przyczyny, a także skutki stosowania mobbingu dla pracownika i przedsiębiorcy. W artykule Autorka opiera się na dostępnej w tym obszarze literaturze, porównuje badania przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej (dalej: CBOS) w 2002 i 2014 r., a także badania firmy doradczej HR Sedlak & Sedlak z 2015 r. oraz podejmuje próbę uzupełnienia tego wielowymiarowego zagadnienia o postrzeganie go przez szeregowych pracowników.
15
Content available Mobbing jako problem etyki w zarządzaniu
71%
EN
The positive company image and its good reputation are usually results of ethical and honest behaviour towards employees and may cause competitiveness and benefits increase, customer satisfaction and new job places creating. However it occurs often in dynamically developing firms that ethical norms are not kept and this process is observed by lack of equal chances to get a job – people without connections remain without work. Due to different research the very serious problem is a phenomena of mobbing. Psychological terror or mobbing in working life involves hostile and unethical communication which is directed in a systematic manner by one or more individuals, mainly toward one individual, who, due to mobbing, is pushed into a helpless and defenceless position and held there by means of continuing mobbing activities. These actions occur on a very frequent basis (statistical definition: at least once a week) and over a long period of time (statistical definition: at least six months´ duration). Because of the high frequency and long duration of hostile behaviour, this maltreatment results in considerable mental, psychosomatic and social misery.
16
Content available Zjawisko mobbingu a budowanie zaufania w organizacji
71%
EN
The purpose of this paper is to attract attention to the extent of mobbing, especially in the public sector and to its destructive character. Mobbing reduces the value of human capital because of incurred psychological and health losses. It influences innovation negatively and in consequence leads to lowering the effectiveness of an organization. Negative effects of mobbing may be also seen in the social and individual dimensions. According to Heinz Leymann, abandoning moral norms, wrongly comprehended tolerance are creating a climate for practising different forms of hidden violence and psychical terror. Psychological war of this kind in workplace involves the abuse of power and manipulation. Once it has appeared, it is – as put by M.F. Hirigoyen – like a machine, which set in motion, may smash everything on its way. This asymmetric and destructive interaction can only keep strengthening unless someone from the outside intervenes decisively. Yet, the introduction of the notion of mobbing to labour code does not provide sufficient protection from mobbing in workplace – regulations leave too wide, unfilled space which needs to be filled up with concrete solutions and measures. On one hand, action taken by an organization should have a formal, administrative and organizational character. On the other hand, it should take into account the ethical sphere of an organization’s functioning. It should put special emphasis on the maintenance and the development of integrity, one of the most important dimensions of the conception of trust.
EN
This paper looks at student expectation with respect to their first job as well as selected research results on actual job experience. Specifically stressed is the multiplicity of experience underscoring trends in frequency and tendencies relating to qualities such as employment duration, type of employment contract, and the sex of the subject. The set of behaviors was related to pathologies involving interpersonal relations. A divergence of worker expectations with respect to the reality of the workplace is also signaled.
EN
The importance of mobbing as a pathological phenomenon that occurs in the workplace is discussed. Attention was also paid to the issues of human resource management that can be a source of mobbing behavior in organizations. Various approaches to defining mobbing and its characteristics are briefly described. Then the focus was on the types of mobbing pathologies occurring in the organization. Based on empirical research, it indicates human resource management and its relationship with the most common manifestations of pathological behaviors in the workplace of people included in the survey.
EN
The paper presents results of a pilot study aimed to exploration of the forms of resistance to mobbing (bullying at the workplace) and their effectiveness. The aim of the study is to find out what strategies bullied people use in the fight against mobbing. Furthermore, how effective are the strategies used to address mobbing situation. The text outlines the theoretical basis and the results of a study which showed eight strategies of resistance. These are performances against mobbing person, avoiding direct confrontation with mobbing person, finding social support, exodus, change of work pace, distance from mobbing person, accepting negative labels and resistance through leisure activities. This study could not clearly answer the question of what strategy leads to a successful resolution of mobbing. Two strategies that were found help mitigate the impacts of existing bullying in the workplace.
PL
Mobbing i ogólnie zachowania o charakterze toksycznym niestety stają się coraz częstsze w świecie organizacji. W polskim prawie pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Jak wyeliminować lub choćby ograniczyć występowanie przemocy w miejscu pracy?
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.