Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Podatki i opłaty lokalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest charakterystyka opłat jako źródeł finansowania zadań publicznych oraz uzasadnienie ich wprowadzania na tle doświadczeń międzynarodowych. Wskazano w nim istotę opłat stanowiących źródło finansowania zadań publicznych z wyszczególnieniem opłat o charakterze podatkowym oraz o charakterze zbliżonym do ceny. Przedstawiono klasyfikację opłat pobieranych w Polsce przez miasta na prawach powiatu i cechy charakterystyczne tych opłat . W artykule przedstawiono też uzasadnienie ich wprowadzania . Dokonano także przeglądu literatury pod kątem celów, jakie są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez wprowadzanie opłat. Oprócz oczywistego celu, jakim jest gromadzenie dodatkowych wpływów, opłaty przyczyniają się do regulowania konsumpcji określonych dóbr, a także prowadzić mogą do zmniejszenia wydatków na dostarczanie tych dóbr. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at the presentation of characteristics of charges serving a source of financing of public tasks as well as the justification of their imposition in the light of international experiences. It points to the idea of charges which serve as a source of financing of public tasks and presents a list of tax-like and price-like charges. It classifies charges collected by city counties showing their characteristic features. The article also presents the justification of the introduction of charges with regard to the characteristics of goods financed by them. It reviews the literature from the perspective of goals implemented by local self-government entities through the introduction of charges. Apart from an obvious goal, i.e. raising additional funds, the charges may also contribute to the reduction in expenditure on the supply of these goods (original abstract)
2
Content available remote Advertising fee as a source of the commune's own revenues
75%
EN
The advertising fee was introduced on the list of commune's own revenues in 2015, and it has been practically collected since 2016. The commune council itself, by means of a resolution, decides to introduce this local public levy. The main elements of the legal structure of the advertising fee are specified in the Act on Local Taxes and Fees, i.e. the object of the fee, entities liable to pay the fee, the maximum fee rate for each day, the exemptions from payment. The commune council is entitled to determine the advertising fee rates for the commune, however not higher than those set out in the Act, and also to introduce additional exemptions and the conditions of its collection by the collectors. The advertising fee consists of a fixed part, which is the lump-sum amount regardless of the surface area of the advertising board or device serving for the advertisement display, and a variable component depending on the surface area of the advertising board or device serving for the advertisement display. (original abstract)
XX
Omówiono zadania własne gminy ora źródła i strukturę dochodów gmin w latach 1991-1993.
EN
The article presents the community revenue and its changing in 1991-1993. The budget's incomes are internal source of financing of investments and determine possibilities of the communities. There are presented in outline the external sources of financing and theirs approachability. (original abstract)
XX
Przedstawiono podział dochodów gmin na dochody własne (lokalne), dochody obce (pozalokalne) i dochody równoważące, a także ogólną charakterystykę podatków i opłat lokalnych. Następnie zaprezentowano analizę podatków i opłat w gminie Szczecin za lata 1993-1997.
EN
The author shows division of commune's revenue to self - revenue (local) and foreign revenue (apart from local) and balance revenue. Present general characteristic of taxes and local payment. Next present analyse of taxes and payment in Szczecin commune in years 1993-1997.(M.P.)
XX
Celem artykułu jest nie tylko omówienie poszczególnych elementów konstrukcyjnych opłaty miejscowej, ale także zaproponowanie rozwiązań prawnych, które przyniosłyby pożądane efekty tak z punktu widzenia fiskalnego, jak i pozafiskalnego. W artykule poruszone zostały kwestie dotyczące możliwości ukształtowania elementów konstrukcyjnych danin nakładanych na turystów. Ponadto krytyce poddano niektóre z uregulowań odnoszących się do polskiej opłaty miejscowej, a także zawarto wnioski o charakterze de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is not only to discuss the individual structural elements of the local charge, but also to propose legal solutions that bring the desired effects from both the fiscal and non-fiscal points of view. The article addresses issues of the ability to shape structural elements of levies imposed on tourists. Furthermore, it criticizes certain regulations about the Polish local charge and contains de lege ferenda conclusions. (original abstract)
XX
Dochody z podatków i opłat lokalnych od nieruchomości są jednym z podstawowych składników dochodów własnych w budżetach gmin w Polsce. Ich wysokość ma bardzo duży wpływ na kształtowanie się budżetu gminy. W opracowaniu scharakteryzowano pojęcia gminy i zasady funkcjonowania, omówiono pojęcie budżetu, a także elementy składowe budżetów. Opisany został cel opracowań, zakres przestrzenny, merytoryczny, czasowy oraz opracowanie i prezentacja wyników badań. Scharakteryzowano teren badań, przedstawiono wyniki badań, które zaprezentowano w tabeli. Wyniki badań przedstawiają dochody całkowite porównywanych gmin, dochody własne, jak również udział dochodów własnych w dochodach całkowitych, strukturę dochodów całkowitych oraz udział dochodów z podatku od nieruchomości w dochodach własnych. Badania wykazały, że dochody własne w gminach stanowią bardzo ważne źródło finansowania gminy. Udział dochodów własnych w dochodach całkowitych w gminie Dobre Miasto kształtował się na poziomie 40-50%, natomiast w gminie Jeziorany na poziomie 27-33%. Udział dochodów z podatków od nieruchomości w dochodach własnych w gminie Dobre Miasto kształtował się na poziomie 27-29%, a w gminie Jeziorany na 17-22%. Dochody z podatku od nieruchomości stanowią istotny element składowy dochodów gmin. (abstrakt oryginalny)
EN
Revenues from local taxes and fees on real estates are one of the basic components of revenue-own source in the budgets of municipalities in Poland. Their amounts have a very large impact on the municipal budget. This study characterized the notion of the community and principle functions, and described the concept of the budget and its components. Also, the aim of the study, spatial and substantial aspects, time and development, and presentation of research results are described. The areas of the research are characterized and the results are presented in the table. The total income compared with municipalities own revenues, as well as the share of own revenues in total income, the structure of total income and the share of revenues from property tax revenue of their own are presented. The research has shown that municipalities own revenues are a very important source of funding. The share of own revenues in total income in the municipality of Dobre Miasto ranged from 40-50%, while it represented 27-33% in the municipality of Jeziorany. Furthermore, the share of income from real estate taxes on their income in the municipality of Dobre Miasto and Jeziorany ranged from 27-29% and 17-22%, respectively. Revenues from property tax are an important resource of the municipal income. (original abstract)
XX
W artykule omówiono podatkowe dochody jednostek samorządu terytorialnego. Dokonano oceny znaczenia fiskalnego tych dochodów w systemie zasilania finansowego zarówno jednostek samorządu terytorialnego ogółem, jak i w podziale na gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty ziemskie i województwa. Wnioski sformułowano na podstawie analizy danych z lat 2004-2010, czyli od uzyskania członkostwa przez Polskę w Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with tax revenues of territorial self-government units in Poland. It presents the types of tax revenues obtained by communes, poviats and voivodeships and evaluates the importance of such revenues in these units' financing systems in the period of 2004 2010, i.e. since the Poland's accession to the European Union.(original abstract)
XX
Artykuł jest poświęcony problematyce wydajności podatków stanowiących dochody gmin. "Zagadnienie to zostało przedstawione na tle ogólnej problematyki dochodów gmin. Zwrócono uwagę na to, że wydajność poszczególnych źródeł dochodów podatkowych jest ograniczona nadmiernie rozbudowanym systemem ulg, zwolnień podatkowych oraz że podobny skutek wywołuje szeroko wykorzystywane przez organy podatkowe prawo do obniżenia górnych stawek podatkowych i prawo do umorzeń zobowiązań podatkowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Article is devoted to issue of taxes efficiency which arc income of municipalities. This issue was presented on the background of the issue of income communities. The article noted that the efficiencies of particular sources of tax revenue is limited by overly complex system of incentives, tax exemptions, and that a similar effect makes widely used by tax authorities the right to reduce the top tax rates and the right of redemption of tax liabilities, etc.(original abstract)
XX
Artykuł prezentuje podstawowe źródła dochodów polskich gmin. Omawia również strukturę dochodów własnych gmin.
EN
The article is a presentation of the basic source of revenues of Polish municipalities, i.e. own revenues. It includes municipality revenue figures for 2001 and discusses the major item of municipality own revenues, which in 2001 was property tax revenues.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono podatkowe oraz pozapodatkowe świadczenia przedsiębiorstw uspołecznionych na rzecz regionu krakowskiego.
EN
Nationalized enterprises which are located on a definite area effect various charges for the benefit of the region. These are both fiscal and non-fiscal charges. The non-fiscal charges can be divided into obligatory charges, which are payments for using regional goods as well as- penalties, and voluntary charges. The paper is an analysis of the charges of Cracow nationalized enterprises for the benefit of the region in 1986.(original abstract)
11
75%
XX
Wielkość wpływów podatkowych z podatków lokalnych w dużym stopniu determinowana jest przez ustawodawcę, ponieważ to on ustala maksymalny wymiar stawek w podatkach lokalnych. Gmina w tym zakresie ma tak zwane ograniczone władztwo podatkowe, ujawniające się w możliwości uchwalenia stawek podatków lokalnych do wysokości stawek maksymalnych podanych w ustawie (podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych) lub wprowadzania ewentualnych ulg i zwolnień przedmiotowych...Największy udział w dochodach podatkowych gmin uzyskiwanych z podatków lokalnych na Pomorzu Środkowym ma podatek od nieruchomości.(fragment tekstu)
EN
The article presents the essence and diversity of local taxes and taxation analyzed the structure and dynamics of the size of the municipal tax revenues from local taxes in the Middle Pomerania in 2005-2010. Territorial structure of the region and the type determines the amount of local tax revenues, and has influence on the size of income. Character local taxes can predict in most cases possible to obtain revenues from this source of income.(original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań w tym opracowaniu jest, w jaki sposób gminy wykorzystują podatki lokalne? Co decyduje o zróżnicowaniu polityki podatkowej? W jakim kierunku ewoluuje polityka podatkowa gmin?
XX
W artykule porównano podatki i opłaty gminne w Polsce oraz Republice Federalnej Niemiec. Przy porównaniu wzięto w szczególności pod uwagę rolę podatków jako dochodów wtasnych oraz rolę podatków jako instrumentu rozwoju regionalnego. Jednym z najważniejszych elementów rozwoju lokalnego jest rozwój gospodarczy, który bezpośrednio wiąże się z lokalnymi finansami. Autorzy dokonali analizy polskiej i niemieckiej literatury przedmiotu oraz przeprowadzili badania ankietowe wśród wybranych polskich i niemieckich przedstawicieli urzędów gminnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article compares municipal taxes and charges in Poland and in the Federal Republic of Germany. Particular attention is paid in the comparison to the role of taxes as income and the role of taxes as an instrument for development. One of the most important elements of local development is economic development, which is directly related to local finance. The authors analysed Polish and German literature on the subject and conducted a questionnaire survey among selected Polish and German representatives of municipality offices. (original abstract)
XX
Opłata targowa ukształtowana została w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Jednym z najistotniejszych, lecz pomijanym w piśmiennictwie aspektem tejże opłaty, są kwestie związane z jej poborem, który najczęściej dokonywany jest w drodze inkasa. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie instytucji inkasenta opłaty targowej w miastach na prawach powiatu. Analiza zostaje dokonana poprzez systematyczne zestawianie unormowań prawnych kształtujących tę funkcję ze stanowiskiem doktryny oraz orzecznictwem. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w dominującej większości przypadków praktyka działań organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powoływania oraz regulowania zasad działania inkasentów jest prawidłowa. (abstrakt oryginalny)
EN
Market charge is considered as one of the local taxes and fees. One of the most important, but usually overlooked in the literature aspect of that charge are the issues related to its charging, which usually is made by way of collection. The main purpose of this article is to present institutions of market charge collectors in cities with county rights. The analysis is based on a systematic compilation of legal norms which shape the function with the position of the doctrine and case law. The article ends concludes with a summary, which synthetically recognizes the most important conclusions of the article, and lead to a submission that in most cases the practice of the authorities of local government units in terms of appointing and regulating the principles of collectors is correct. (original abstract)
XX
Pobór podatków i opłat lokalnych jest procesem złożonym. Ustalanie wymiaru wysokości zobowiązania podatkowego, jak i jego pobranie, wymaga od organów podatkowych biegłej znajomości ordynacji podatkowej, konkretnych ustaw podatkowych, jak również aktów prawa miejscowego - uchwał rad gminy, w których znajdują się wskazania co do stawek podatków i opłat lokalnych. Całość tych operacji musi zostać zaewidencjonowana na kontach księgowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ponadto, organy podatkowe ze względu na swoją specyfikę muszą respektować wytyczne z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i jej aktów wykonawczych. Również w zakresie sprawozdawczości występują konkretne wytyczne i obowiązki dla jednostek. Celem rozdziału jest ukazanie zasad rachunkowości dla organów podatkowych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz przedstawienie rozwiązań w tym zakresie na przykładzie gminy Łaziska Górne. Zostały w nim przedstawione szczególne zasady rachunkowości mające zastosowanie w ewidencji prowadzonej przez organy podatkowe oraz rozwiązania księgowe w zakresie podatków i opłat lokalnych stosowane w gminie Łaziska Górne. Chcąc zrealizować cel, w rozdziale zastosowano szereg różnych metod badawczych, m.in.: analizę literatury krajowej, analizę aktów prawnych, analizę porównawczą, graficzną i tabelaryczną prezentację danych. (fragment tekstu)
XX
Należy przyjąć, że użyte w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane określenie "trwale związany z gruntem" nie powinno być rozumiane w znaczeniu, o którym mowa w art. 47 § 2 i 3 k.c. w zw. z art. 48 ustawy - Kodeks cywilny, lecz w znaczeniu językowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The commentary addresses one of the important issues in the structure of property tax. This is about the extent to which the permanent attachment of a building to the ground is understood within the framework of the legal definition of a building in the Act on Local Taxes and Charges. The author agrees with the view adopted by the Supreme Administrative Court in the ruling in question and highlights some of the issues that should be taken into account when applying this regulation, both for the doctrine and tax practice, as well as in deliberations on legal definitions, and the use of vague expressions in them. (original abstract)
17
Content available remote Podatki i opłaty lokalne jako instrumenty zasilania budżetów gmin
75%
XX
Główny ciężar zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej należy do gmin. Muszą one jednak dysponować odpowiednim poziomem środków publicznych. Jednym z instrumentów oddziaływania przez gminy na wielkość dochodów są podatki i opłaty lokalne. Celem artykułu jest wskazanie roli podatków i opłat lokalnych w zasilaniu budżetów gmin w Polsce. W szczególności chodzi o przedstawienie ich wydajności fiskalnej oraz konsekwencji wykorzystania przez te jednostki władztwa podatkowego. W pierwszej części artykułu przedstawiono kompetencje organów gmin w kształtowaniu konstrukcji podatków i opłat lokalnych. W drugiej części zaprezentowano rolę podatków lokalnych w budżetach gmin oraz skutki przyznania preferencji podatkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main burden of meeting the needs of the local community is one of the municipalities. However, they must have the appropriate level of public resources. One of the instruments impact the community in terms of revenue are taxes and local fees. This aim of this article is to identify the role of local taxes and charges in the power budgets of municipalities in Poland. In particular, to submit their fiscal performance and the consequences of the use of these units the power to tax. In the first part of the article presents the competences of municipalities in shaping the structure of local taxes and fees. The second part presents the role of local taxes in the budgets of the municipalities and the effects of granting tax preferences. (original abstract)
18
75%
XX
Metody oznaczania wartości szacunkowej budynków jako naniesień nieruchomości gruntowych są relatywnie dobrze znane i dość rozpowszechnione. Pewne problemy w szacowaniu wartości nastręczają jednak budowle, obiekty małej architektury i samodzielne urządzenia budowlane, które coraz częściej są przedmiotem oddzielnych analiz wartości wynikających między innymi z warunków zawartych w odpowiedniej ustawie podatkowej. Jako przykład analizy osobliwej wartości rynkowej wybrano budowlę ziemną wykopu. Rozpatrzono przykład określenia osobliwej wartości rynkowej dla budowli ziemnej, proponując pewien sposób jej oznaczenia.(abstrakt oryginalny)
EN
Methods for determining an estimated value of building as a land annotations are relatively well known and quite common. However, some problems in the estimation are caused by buildings, landscape architecture and self-construction equipment, which more and more frequently become the subject of a separate value analysis resulting from the conditions contained in the relevant tax law. As an example of a peculiar analysis of the market value of the selected earth structures being a cut-earthworks has been selected. An example of peculiar market value estimation of a real property has been examined along with a proposal of its determination.(original abstract)
XX
Celem przedmiotowego artykułu jest wskazanie roli podatków i opłat lokalnych w obowiązujących uwarunkowaniach prawnych oraz ich znaczenia w kształtowaniu dochodów budżetowych gmin. Wykorzystanie dogmatyczno-prawnej metody badawczej pozwoliło na syntetyczne przedstawienie badanego zagadnienia i uzyskanie jednoznacznych wniosków końcowych(fragment tekstu)
EN
The article presents local taxes and local charges in ruling law. Poland has to conduct further reforms of the local tax system which results both from a lot of imperfections of the currnetly functioning system the necessity to prevent budget defi cit self management. It seems a proper solution to keep the current structure of the local tax system and to focus issues concreting detailed solutions within a specifi c local taxes.(author's abstract)
EN
The European Charter for Local Self-Government is one of the most important international documents concerning the status and functioning of local self-government. This document was opened for signature as a convention by the member states of the Council of Europe on the 15th of October 1985. The Charter allows some freedom to the member states of the Council of Europe in the extent to which they commit themselves to fulfill their obligations. The Slovak Republic is bound by all provisions of the Charter. The aim of the paper is to highlight the commitment, application and compliance with the European Charter of Local Self-Government by the Slovak Republic, in comparison to other selected member states, in terms of charging and administration of the local taxes and local fees.(original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.