Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 572

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Convergence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
1
Content available remote Konwergencja Unii Europejskiej
100%
XX
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy występuje zjawisko δ-konwergencji między krajami Unii Europejskiej. Zaprezentowano dane dotyczące PKB per capita wyrażonego w SSN (standard siły nabywczej) w krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2012. Do testowania δ-konwergencji użyto dwóch miar: odchylenia standardowego (i wariancji) logarytmu PKB per capita badanych krajów oraz współczynnika zmienności.(abstrakt autora)
EN
This article attempts to answer the question whether there is δ -convergence between European Union countries. There are presented data about GDP per capita in PPS (Purchasing Power Standard) in European Union between 2004 and 2012 year. δ-convergence was tested by two measures: standard deviation (and variance) logarithm GDP per capita and variation coefficient.(author's abstract)
XX
Celem artykułu jest sprawdzenie, czy i jak kraje Unii Europejskiej dążyły w minionym dziesięcioleciu do spełnienia wymogów stawianych przez tzw. kryteria konwergencji, które określają dopuszczalne wartości długu publicznego, deficytu budżetowego, inflacji oraz kształtowanie się długoterminowych stóp procentowych i zasady uczestnictwa w mechanizmie kursowym Europejskiego Systemu Walutowego. (fragment tekstu)
EN
In the article there are presented the results of the verification referring to complying with the requirements of the convergence criteria by the members of the European Union. The verification is based on the indices referring to the convergence criteria in 1991-1999. The choice of the best and the worst country is associated with the level of a certain variable in the last year of the analysed period. The objects of the analysis are also the values of these indices of all the countries of the European Union and for these belonging to Euroland. After analysing the data it's possible to state that all the members of the European Union would show the tendency to fulfil the convergence criteria. In 1998 and 1999 only few of them didn't comply with the limits of recommended indices' values. (original abstract)
3
Content available remote Kierunki zmian w systemach nadzoru korporacyjnego
80%
XX
W ostatnich dwóch dekadach w debacie międzynarodowej dotyczącej zasad funkcjonowania spółek publicznych jedną z najczęściej poruszanych kwestii stała się konwergencja systemów nadzoru korporacyjnego. Dyskusja koncentruje się na konsekwencjach wzrastającej internacjonalizacji rynków kapitałowych dla nadzoru korporacyjnego, a ściślej - czy owa internacjonalizacja doprowadzi/doprowadzić powinna do harmonizacji standardów nadzoru korporacyjnego w ujęciu międzynarodowym. Dla części badaczy, a również polityków konwergencja jawi się jako zjawisko z jednej strony nieuchronne, a z drugiej nieocenione dla dalszego rozwoju gospodarczego świata. Inni oczekują, że harmonizację krajowych standardów nadzoru korporacyjnego spowalniać będzie ścieżka zależności, a dokładniej takie czynniki, jak: lokalne wartości kulturowe, polityka gospodarcza państw narodowych i ich prawodawstwo. Dyskusja toczy się również w kwestii rodzaju konwergencji. Badacze próbują znaleźć odpowiedź na pytania: czy dojdzie do konwergencji de jure, a może de facto, czy konwergencja przybierze postać konwergencji funkcjonalnej, a może formalnej. Artykuł wpisuje się w tę debatę, a jego celem jest nakreślenie kierunków zmian w systemach nadzoru korporacyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the most frequently raised issues in the international debate on corporate governance systems has become convergence. Discussion focuses on the consequences of the increasing internationalization of capital markets for corporate governance and strictly - whether this internationalization will/should lead to a harmonization of corporate governance standards at international level. For some researchers, as well as politicians, the phenomenon of convergence appears to be inevitable on the one hand, and on the other invaluable for the further economic world development. Others expect that the harmonization of national corporate governance standards will be slowed by a path of dependent factors such as cultural values, and national economic policies and their legislations. Also currently a discussion is taking place on the type of convergence. Researchers are trying to find the answer to the questions - whether it will come to de jure convergence or de facto convergence - and whether convergence becomes functional or formal. The article fits into this debate, and its purpose is to outline the trends in corporate governance systems. (original abstract)
XX
Przedmiotem opracowania jest droga, jaką przebyła gospodarka Łotwy od zapoczątkowania transformacji gospodarczej na początku lat 90. XX wieku do wprowadzenia euro na początku 2014 roku. Dokonano krótkiej analizy procesu łotewskiej transformacji gospodarczej oraz zwrócono uwagę na czynniki dynamicznego rozwoju gospodarczego Łotwy, a następnie zbadano przyczyny głębokiego kryzysu ekonomicznego w tym kraju i przedstawiono działania podjęte w celu spełnienia kryteriów konwergencji zgodnie z Traktatem z Maastricht. W końcowej części opracowania skoncentrowano się na aspektach technicznych wprowadzenia euro i nakreślono oczekiwane korzyści z przystąpienia Łotwy do strefy euro.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this paper is to trace the Latvian way to the European Monetary Union. This process could be divided into some stages, namely the economic transformation of Latvia, the financial crisis and the final adopting the euro as the official currency in this country. Latvia fulfilled the Maastricht criteria and as a result entered the Monetary Union in 2014, which is still perceived positively.(original abstract)
XX
Zasady ładu korporacyjnego kształtują sposób ustanawiania i tworzenia hierarchii celów przedsiębiorstwa oraz metod ich realizacji, jak również monitorowania stopnia ich osiągnięcia. Cele te muszą obejmować interesy zarówno osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, jak i akcjonariuszy oraz całego otoczenia zewnętrznego. Konwergencja uregulowań prawnych ładu korporacyjnego w przestrzeni międzynarodowej jest bardzo trudna. Prace nad jednolitymi przepisami księgowymi i dotyczącymi kontroli są możliwe, jednak wdrożenie ich w życie i stosowanie się do reguł dobrych praktyk stwarza trudności. Wynikają one bowiem przede wszystkim z doświadczeń krajów i wypracowanych przez nie rozwiązań. (abstrakt oryginalny)
EN
The principles of the corporate governance shape the way of setting up and creating the hierarchy of the aims of enterprise and the methods of their realization, also monitoring the stage of their achievement. These aims have to respect the matters of both employees of enterprises and stockholders as well as the whole external environment. The process of convergence of the legal settlements of the corporate governance on the international market is very difficult. The unification of accounting and control rules is possible, however their implementation and complying to the rules of good practice creates difficulties. They result first of all from the experience of the states and solutions they worked out. Advantages coming from the achievement of full convergence of the principles of the corporate governance, both for the competitiveness of enterprises and the whole capital market are the reason for efforts, guided by the European Committee. The results were gathered in 2010 in the green book, which defines the current condition of the corporate governance in EU member countries and the possibility of its development. (original abstract)
XX
Modele integracji różnych prędkości były i wciąż są adaptowane w praktyce, zwłaszcza w stosunku do nowych członków Unii Europejskiej. Celem badań jest ocena zbieżności realnej krajów członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską w warunkach integracji różnych prędkości. Jako mierniki zbieżności realnej wykorzystano dwa wskaźniki: PKB na mieszkańca i średnią płacę brutto. W przypadku obu mierników wystąpiła konwergencja absolutna typu beta. Została więc potwierdzona teoria integracji: na wspólnym rynku działają procesy dążące do wyrównywania płac. Proces zbieżności płac zachodzi w wolniejszym tempie niż zbieżność PKB. We wszystkich krajach Europy Środkowo- -Wschodniej PKB per capita wyrażony jako procent średniej UE osiąga wyższe wielkości niż średnie płace wyrażone jako procent średniej UE(abstrakt oryginalny)
EN
Multi-speed models of integration have been and are being adapted in practice, especially in relation to new members of the European Union. The aim of the study is to assess the real convergence of the member states of Central and Eastern Europe with the European Union in the conditions of multi-speed integration. Two ratios were used: GDP per capita and average annual gross earning. Absolute beta convergence occurred for both measures. The process of wage convergence was observed and the theory of the common market was confirmed. The process of wage convergence occurs at a slower rate than the convergence of GDP. In all CEE countries, GDP per capita expressed as a percent of EU average is higher than the average wages expressed as a percent of EU average(original abstract)
XX
Celem artykułu jest prezentacja wyników badania stopnia konwergencji poziomów nominalnej i realnej krótko- i długoterminowej stopy procentowej oraz tendencji w tym zakresie w krajach Unii Europejskiej. Okres badawczy stanowią lata 2006-2015, a metodę - analiza danych statystycznych i literatury. Jako miernik krótkoterminowej stopy procentowej została przyjęta trzymiesięczna stopa międzybankowego rynku pieniężnego, a przy ocenie zbieżności stopy długookresowej jako wskaźnik zapewniający odpowiedni stopień porównywalności danych z różnych krajów wykorzystano najczęściej używaną do tego celu rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych. Jak wskazują wyniki badania, można mówić o sukcesywnym pogłębianiu skali konwergencji nominalnego oprocentowania krótkoterminowego. Wskazuje na to zasadniczo zgodny kierunek jego zmian w poszczególnych państwach, wysokie wartości współczynnika korelacji (i malejące różnice) pomiędzy stopą w gospodarkach spoza obszaru wspólnej waluty a jej pułapem w strefie euro oraz obniżające się poziomy mierników dyspersji. Gdy jednak podda się badaniu stopy w ujęciu realnym, wnioski nie są już tak jednoznaczne - w krajach występują w tym zakresie bardzo zróżnicowane tendencje, współczynniki korelacji osiągają relatywnie niższe poziomy, a spadek wartości miar dyspersji nie jest tak szybki. Wydaje się, że wciąż istniejące na tym polu rozbieżności mają konwencjonalne przyczyny, którymi są np. różnice w zakresie poziomu rozwoju gospodarczego, tempa wzrostu cen, oczekiwań inflacyjnych, wiarygodności gospodarki i polityki ekonomicznej czy premia za ryzyko kursowe. W przypadku stopy długoterminowej, w ujęciu zarówno nominalnym, jak i - przede wszystkim - realnym, w badanym okresie należy odnotować istotne wahania stopnia konwergencji. Wynikają one w dużej mierze ze wzrostu skali dyspersji tej zmiennej w okresie globalnego kryzysu i kryzysu w strefie euro, kiedy to przeszacowaniu uległy determinanty poziomu rentowności obligacji państwowych emitowanych przez kraje Unii Europejskiej. Co jednak charakterystyczne, skala rozproszenia stopy długoterminowej mierzona współczynnikiem zmienności jest zasadniczo niższa niż oprocentowania krótkoterminowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the results of examining the degree of convergence among the levels of nominal and real short- and long-term interest rates and trends in this field in the European Union member states. The explored period covers the years of 2006-2015 and the analysis of statistical data and literature was used as the research method. The three-month rate of the interbank money market was adopted as a measure of short-term interest rate, and during the assessment of long-term rates' convergence, the yield of ten-year government bonds was applied, as it is the most widely used indicator providing an appropriate level of comparability of data from various countries. As shown by the results of the research, there is a gradual deepening of convergence of the nominal short-term interest rate. This is indicated by generally consistent directions of its changes in individual countries, by high values of the correlation coefficient (and by decreasing differentials) between the rate in economies outside the single currency area and the one in the euro zone and by lowering levels of dispersion measures. However, when examining rates in real terms, the conclusions are not so unambiguous - there are very dissimilar trends in this respect among countries, correlation coefficients reach relatively lower levels, and the decline in the values of dispersion measures is not as rapid. Still existing discrepancies in this field seem to have conventional causes, which are e. g. the differences in the level of economic development, in price growth rate, in inflation expectations, in the credibility of the economy and economic policy or foreign exchange risk premium. In the case of the long-term interest rate, both in nominal and - above all - real terms, significant fluctuations of the degree of convergence can be noted in the analysed period. They result largely from the increase in the scale of this variable's dispersion during the global crisis and the crisis in the euro zone, when the determinants of the level of government bonds yields in the European Union member states underwent a metamorphosis. However, the scale of dispersion of the long-term rate measured by the coefficient of variation is essentially lower than in the case of the short-term one.(original abstract)
EN
The analysis in the paper is focused on a problem of differences in a level of wages and salaries between EU countries in a sectoral dimension. We try to diagnose a scale of the differentiation and direction of changes within the period of 2004-2013. In a search for the reasons of wage inequality between countries we pay our attention to structural differences in remunerations. We try to specify which branches are the most and which are the least diversified across EU countries in terms of a level of wages and salaries. As modern development is connected with servicisation of economies we try to specify a character of a service sector considering its ability to equalise remunerations. We verify a hypothesis if the branches that constitute the service sector are those characterised by the lowest level of wage inequality across EU countries. Structure of the paper leads us from a diagnosis of a relative wage level across branches into assessment of wage inequality in different branches across EU countries. In conclusion we confirm the initial thesis and point out at information and communication as well as financial and insurance activities as the ones with the lowest wage inequality(author's abstract)
XX
W artykule analizie poddano zjawisko konwergencji dochodowej w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego wkładu poszczególnych krajów do tego procesu. W tym celu wykorzystano koncepcję pionowej krańcowej β-konwergencji. Przeprowadzone badanie dotyczyło również wpływu aktualnego kryzysu gospodarczego na szybkość procesu konwergencji realnej. Uzyskane wyniki wskazują na znaczne spowolnienie wyrównywania się poziomów dochodów w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2010 z tego tytułu. Zidentyfikowano również grupy krajów, które pozytywnie (Estonia, Polska, Słowacja i Włochy) i negatywnie (Litwa, Szwecja, Austria, Węgry i Holandia) wpływały na ogólny proces konwergencji dochodowej zachodzący w Unii Europejskiej w ostatnich latach. (abstrakt oryginalny)
EN
The author analyzed income convergence in European Union with special emphasis on individual countries contribution to that process. The new concept of marginal vertical income β-convergence was used for that purpose. The paper also deals with the influence of current economic crisis on the speed of income convergence within European Union. The received results show that in the period 2007-2010 the speed of convergence was reduced due to the economic severe shocks. The other conclusion allows to point out countries that had a positive (Estonia, Poland, Slovakia and Italy) and negative (Lithuania, Sweden, Austria, Hungary and Netherlands) influence on the overall income convergence process during last years. (original abstract)
XX
Dynamiczny rozwój technologii telekomunikacyjnych, pojawienie się nowych mediów telekomunikacyjnych (w tym teleinformatycznych), ich digitalizacja, konwergencja i hybrydyzacja, działania regulacyjne państwa a także atrakcyjny, perspektywiczny rynek telekomunikacyjny w Polsce wymuszają poszukiwanie nowych strategii rozwoju przez dotychczasowych "silnych" graczy rynkowych. Jednocześnie wchodzi na ten rynek nowa liczna, różnorodna grupa podmiotów oferujących usługi z tego zakresu. Wszystko to sprzyja pojawieniu się żywiołowych procesów rynkowej hiperkonkurencji dostawców usług telekomunikacyjnych. Celem artykułu jest prezentacja i analiza tych zjawisk na przykładzie polskiego rynku telekomunikacyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Dynamic development of telecommunication technologies, emergence of new telecommunication media (including teleinformation), digitalization, convergence and hybridization of media, national regulation policies as well as attractive and prospective market of telecommunication services in Poland force the current 'strong' market players to explore new strategies for development. At the same time, the telecommunication market attracts a large and heterogeneous group of new service providers. All the above factors favor the spread of impetuous processes of market hypercompetition among telecommunication providers. This paper presents the phenomena based on the example of Polish telecommunication market. (original abstract)
XX
Pojęcie spójności terytorialnej zyskało na znaczeniu w kontekście rozwoju polityki regionalnej Unii Europejskiej, jednak definicje tego pojęcia są bardzo zróżnicowane. W artykule wykorzystano koncepcję rozwoju przestrzennego wspierającego ekonomiczne i społeczne aspekty spójności i na tej podstawie skonstruowano wielowymiarowy indeks spójności terytorialnej oparty na pięciu wymiarach (ekonomicznym, demograficznym, infrastrukturalnym w dwóch aspektach i środowiskowym) zjawiska. Miara ta została zastosowana do ogółu ludności gmin (2175) na obszarach wiejskich w Polsce, w latach 2005- 2017. Celem badania była ocena spójności terytorialnej gmin w Polsce w ujęciu statycznym i dynamicznym oraz wykorzystanie narzędzi ekonometrycznych do identyfikacji potencjalnej konwergencji spójności i określenia efektu "doganiania", według Jeffreya G. Williamsona [1965], gdzie gminy o niższym poziomie spójności podążają za gminami o wyższym poziomie spójności. Wyniki dotychczasowych badań prowadzonych na różnych poziomach regionalnych wskazują na wzrost polaryzacji dochodów na obszarach wiejskich i tworzenie się wysp konwergencji, gdzie regiony o najwyższym i najniższym poziomie zamożności upodabniają się wewnątrzgrupowo, ale nie międzygrupowo. Wyniki badania wskazują na spadek względnej spójności terytorialnej na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2005-2017 na poziomie gmin i tendencję do tworzenia się skupisk przestrzennych jednostek o zbliżonym poziomie cechy. Nie pozwalają natomiast na potwierdzenie poglądu o konwergencji spójności między jednostkami o różnych poziomach cechy.(abstrakt oryginalny)
EN
The concept of territorial cohesion has gained importance in the context of the development of the European Union's regional policy, but definitions of the concept vary enormously. The article uses the concept of spatial development supporting economic and social aspects of cohesion and, on this basis, constructs a multidimensional index of territorial cohesion based on five dimensions (economic, demographic, infrastructural in two approaches and environmental) of the phenomenon. The measure was applied to the total population of municipalities (2,175) in rural areas in Poland in the years 2005-2017. The aim of the study was to assess the territorial cohesion of municipalities in Poland in static and dynamic terms and use econometric tools to identify the potential convergence of cohesion and determine the effect of "catching up", according to Jeffrey G. Williamson [1965], where municipalities with a higher level of cohesion are followed by municipalities with a lower level. The results of previous studies conducted at different regional levels indicate an increase in income polarization in rural areas and the creation of islands of convergence, where the regions with the highest and lowest wealth become similar intra-group but not inter-group. The results indicate a decrease in relative territorial cohesion in rural areas in Poland in 2005- 2017 at a municipality level and a tendency to the formation of spatial clusters of entities with similar levels of the characteristic. They do not allow to confirm the view of convergence of cohesion between entities with different levels of the characteristic.(original abstract)
EN
Here we prove the goodness property of adaptive rolling plans in a multisector optimal growth model under decreasing returns in deterministic environment. Goodness is achieved as a result of fast convergence (at an asymptotically geometric rate) of the rolling plan to balanced growth path. Further on, while searching for goodness, we give a new proof of strong concavity of an indirect utility function – this result is achieved just with help of some elementary matrix algebra and differential calculus.(original abstract)
EN
The European integration efforts have been underway on the European continent for several centuries. Therefore, it is important for a better clarity and transparency of selected processes to understand the term European integration, meaning the integration endeavour into the European Union, which in the case of the Visegrad countries took a notable place since the early nineties of the 20th century. This research paper focuses on analysis and comparison of selected development processes in Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary since the fall of the communist regime in 1989, resulting into the Visegrad Group formation, until joining the European Union in 2004. This research is based on the hypothesis that during this period, the V4 countries had a similar initial economic situation, converging together towards developed structures and corresponding mainly to questions such as what they were their starting situation and how have those countries developed further. It will be further addressed what was the cause of this development and how it continued, showing which countries have led the way, and what factors did influence them the most.
XX
Koncepcja konwergencji jest w ekonomii powszechnie używana do wyjaśniania zjawiska asymilacji pomiędzy członkami UE. Badania nad konwergencją najczęściej opierają się na PKB, ale mogą też uwzględniać czynniki stojące za jego kreowaniem, w tym przypadku - przedsiębiorstwa. Celem artykułu było sprawdzenie, czy integracja europejska spowodowała upodobnianie się krajów UE pod względem "struktury i demografii biznesu". Jako hipotezę badawczą przyjęto, że nowe kraje członkowskie zbliżają się do starej UE, ale wciąż wykazują własną specyfikę. W artykule posłużono się analizą porównawczą, opisem statystycznym struktury branżowej oraz wielkości przedsiębiorstw i ich zdolności przetrwania, a także odległościami euklidesowymi i analizą klastrową w celu zbadania dynamiki upodabniania się gospodarek. Badaniem objęto 23 kraje UE i Norwegię w latach 2006-2016. Zaobserwowano, że kraje zaczynają się upodabniać pod względem struktury biznesowej i demografii, ale wciąż daleko im do bycia jednorodną grupą.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is intended to be a 'balance sheet' of integration process in the framework of the European Union as regards the biggest enlargement after 2004. The subject of the studies are the 23 economies of the EU and Norway over the period 2006-2016 in the aspect of whether the new entrants followed more advanced countries. The concept of economic convergence has been assumed as the most crucial theoretical notion explaining the process of assimilation between members of the EU. A cognitive aim is to test whether the integration has induced convergence of the EU countries in terms of 'structure and demography of business'. The hypothesis states that the new entrants to the EU have neared the old members, however they still retain their specificity related to the post-socialistic system. In order to reach the goal and solve tasks, a comparative analysis, a statistical analysis, Euclidean distance and cluster analysis were applied for revealing the dynamics of the process of making economies more similar.(original abstract)
XX
Celem pracy jest analiza nierówności wewnątrzregionalnych w województwie wielkopolskim. Nierówności te badane są w oparciu o analizę zmian społeczno-gospodarczych w małych miastach województwa wielkopolskiego w trzech przekrojach czasowych w 1992, 2000 i 2008 r. Jest to kontynuacja badań przedstawionych w pracy Koneckiej-Szydłowskiej, Haukego (2011).Wskaźniki zastosowane w analizie uwzględniają różne aspekty badanego zjawiska i odnoszą się do następujących zagadnień: sytuacji ludnościowej, infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa oraz gospodarki.Wanalizie wykorzystano techniki eksploracyjne oparte na modelach regresyjnych zbudowanych i oszacowanych dla badanych wskaźników w trzech powyższych przekrojach czasowych oraz dla różnic między rokiem 2000 a 1992 i między rokiem 2008 a 2000. Modele te konstruowane i interpretowane były w podobny sposób jak w analizie konwergencji. Interpretacja ich jest rozszerzeniem idei konwergencji zwyczajowo analizowanej dla PKB. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to analyze the intra-inequality in the province Wielkopolski. These inequalities are examined in the analysis of socio-economic changes in the small towns in the province of Wielkopolska in three time spots: 1992, 2000 and 2008. This is a continuation of the research of Konecka-Szydłowska, Hauke (2011). The indicators used in the analysis take into account various aspects of the phenomenon studied and refer to the following issues: population, technical infrastructure, housing and the economy. The study used exploratory techniques based on regression models which are constructed and estimated for the indicators examined in the above three sections of time and for differences between 2000 and 1992 and between 2008 and 2000. These models were constructed and interpreter in a similar manner as in the analysis of convergence. Interpretation is an extension of the idea of convergence usually analyzed GDP. (original abstract)
The World Economy
|
2000
|
tom 23
|
nr nr 10
1379-1394
XX
Konwergencja, czyli proces w którym kraje biedniejsze upodabniają się do bogatszych, w żadnym razie nie jest ani automatyczna, ani powszechna. Na poparcie tej tezy autor przedstawia dane z Irlandii, która przez 3/4 wieku nie nadążała za Wielką Brytanią. Dopiero polityka gospodarcza ostatniej ćwierci wieku przyniosła Irlandii oczekiwane upodobnienie. Autor przedstawia analizę tego sukcesu, adresując jej wnioski krajom Europy Środkowo-Wschodniej.
EN
Real convergence, the process by which poorer economies catch up on richer ones, is by no means automatic. When Ireland acceded in 1973 to what would later become the European Union, its level of income per head stood at around 60 procent of that of Britain, its dominant trading partner. This ratio had remained largely unchanged over the previous 60 years. Moreover divergence rather than convergence is the norm across the entire world economy. The general consensus is that the orientation of public policy is a crucial determinant of the likelihood of convergence.
EN
The purpose of this paper is to assess the economic performance of Balkan countries compared to the European Union over the period 1989-2005. We use three economic indicators of income, productivity and employment. The analysis rests on the test of the real convergence process of these indicators. The results show evidence of real convergence (i.e., convergence hypothesis and reduction of inequalities) of labour productivity in Balkans, but they are mixed for income per capita and employment rate. The development gap between the Balkans and the European Union, which has widened considerably in the 1991-1993 period, shows a sign of recovery after this date. However, the gap remains very deep and the process of catching up with the European Union is too slow.
XX
Wykorzystując dane o relatywnym poziomie cen żywności i produktów żywnościowych, przeanalizowano proces konwergencji cen tych produktów wśród krajów UE w latach 1999-2014. Przeprowadzona analiza wykazała istnienie procesów konwergencji typu sigma i beta dla cen żywności ogółem. Tempo konwergencji beta dla żywności ogółem wyniosło 3,5%, a czas potrzebny do zredukowania połowy odległości do wspólnego poziomu cen żywności wyniósł 20,1 lat. Konwergencja beta została udowodniona dla wszystkich grup produktów żywnościowych (pieczywa i produktów zbożowych, mięsa, ryb, mleka serów i jaja, olejów i tłuszczów, owoców, warzyw i ziemniaków), jednak tempo konwergencji było zróżnicowane. Nasilenie procesu konwergencji sigma było odmienne w poszczególnych okresach. Spadek zróżnicowania cen miał miejsce w latach 1999-2008, a formalna akcesja w 2004 roku nie wpłynęła na jego tempo. Proces konwergencji cen żywności typu sigma nie wystąpił po 2008 roku, czyli od momentu kryzysu finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Using Comparative Price Level data for food and food products, we analysed a process of convergence in prices of these products among EU countries over the period 1999-2014. The analysis confirms the existence of beta and sigma convergence processes for overall food prices. The rate of beta convergence for overall food was 3.5%, and the half-life coefficient was 20.1 years. Beta convergence has been demonstrated for all food groups (breads and cereal products, meat, fish, milk, cheese and eggs, oils and fats, fruits, vegetables and potatoes), but rate of catch-up effect was differentiated. The severity of the convergence process sigma varied in different periods. The decrease of price differentiation occurred in 1999-2008, but formal accession in 2004 did not affected it's pace. The sigma convergence process for food prices has not occurred after 2008, since the financial crisis. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zbadanie, czy i w jakim tempie w latach 2003-2015 zmniejszaniu dysproporcji w poziomie PKB per capita pomiędzy państwami Unii Europejskiej odpowiadało ograniczanie zróżnicowania w zakresie dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych mierzonego poziomem dochodów do dyspozycji skorygowanych brutto i wydatków konsumpcyjnych per capita. Identyfikacji zachodzących procesów zbieżności, zarówno na poziomie UE-28, jak i w podgrupach tworzonych przez państwa UE-15 i UE-13, dokonano opierając się na współczynnikach β i σ konwergencji. Uzyskane wyniki wskazują, że konwergencji PKB per capita pomiędzy państwami UE-28 towarzyszył proces zwiększania spójności w sferze dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych. Jednocześnie stwierdzono, że tempo konwergencji dochodów do dyspozycji skorygowanych brutto i wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych było większe niż tempo zbieżności PKB per capita. Zachodzące procesy były determinowane głównie dynamicznymi, pozytywnymi zmianami w państwach UE-13. Na podstawie skonstruowanych modeli konwergencji dla przyjętych zmiennych nie można było natomiast stwierdzić występowania zjawiska zbieżności w podokresie 2010-2015 - zarówno w skali całej UE, jak i w grupie nowych i starych państw członkowskich. Wynikało to między innymi z trudnej sytuacji gospodarczej, także sektora gospodarstw domowych w krajach Europy Południowej, zwłaszcza w Grecji. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to investigate whether, and to what extent, reduced disproportions in per capita GDP across European Union countries in the 2003-2015 period were reflected by a reduction of disparities in household welfare, measured with gross adjusted disposable incomes and consumption expenditure per capita. The convergence processes, both at the EU28 level and in sub-groups consisting of EU15 and EU13 countries, were identified based on β and σ convergence coefficients. As shown by the results, the convergence of per capita GDP among EU28 countries was accompanied by an increasing convergence of household welfare. At the same time, the gross adjusted disposable incomes of households and consumption expenditure were found to converge faster than per capita GDP. The processes were primarily determined by positive dynamic changes taking place in EU13 countries. Convergence models were developed for the selected variables, but did not provide a basis for concluding whether convergence took place in the 2010-2015 period both across the entire EU and within the groups of new and old member states. This was due to several reasons, including economic difficulties that affected the condition of households in southern Europe, especially Greece. (original abstract)
20
80%
Open Mathematics
|
2012
|
tom 10
|
nr 1
173-187
EN
We are concerned with convergence of spectral method for the numerical solution of the initial-boundary value problem associated to the Korteweg-de Vries-Kawahara equation (Kawahara equation, in short), which is a transport equation perturbed by dispersive terms of the 3rd and 5th order. This equation appears in several fluid dynamics problems. It describes the evolution of small but finite amplitude long waves in various problems in fluid dynamics. These equations are discretized in space by the standard Fourier-Galerkin spectral method and in time by the explicit leap-frog scheme. For the resulting fully discrete, conditionally stable scheme we prove an L 2-error bound of spectral accuracy in space and of second-order accuracy in time.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.