Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 236

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  seed treatment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
The effect of six SiO2 nanosized concentrations (0, 5, 20, 40, 60 and 80 mg L-1) and three seed prechilling treatments (control, seed prechilling before nano SiO2 treatments, treatments of seed with nano SiO2 before prechilling) on germination and seedling growth of tall wheatgrass (Agropyron elongatum L.) were studied. Results indicated that application of SiO2 nanoparticles significantly increased seed germination of tall wheatgrass from 58 percent in control group to 86.3 and 85.7 percent in 40 and 60 mg L-1, respectively. Applying SiO2 nanoparticles increased dry weight of shoot, root and seedling of tall wheatgrass. Increasing concentration of nanoparticle from 0 up to 40 mg L-1 increased seedling weight around 49 percent compared to the control, nevertheless decreased under 60 and 80 mg L-1 treatments. In conclusion, seed prechilling in combination with SiO2 nanoparticles largely broke the seed dormancy for A. elongatum.
EN
The effect of six SiO2 nanosized concentrations (0, 5, 20, 40, 60 and 80 mg L-1) and three seed prechilling treatments (control, seed prechilling before nano SiO2 treatments, treatments of seed with nano SiO2 before prechilling) on germination and seedling growth of tall wheatgrass (Agropyron elongatum L.) were studied. Results indicated that application of SiO2 nanoparticles significantly increased seed germination of tall wheatgrass from 58 percent in control group to 86.3 and 85.7 percent in 40 and 60 mg L-1, respectively. Applying SiO2 nanoparticles increased dry weight of shoot, root and seedling of tall wheatgrass. Increasing concentration of nanoparticle from 0 up to 40 mg L-1 increased seedling weight around 49 percent compared to the control, nevertheless decreased under 60 and 80 mg L-1 treatments. In conclusion, seed prechilling in combination with SiO2 nanoparticles largely broke the seed dormancy for A. elongatum.
EN
The application of seed treatment in the preparation of seed material significantly improves its quality. Treatments contribute to plant protection throughout its development process. Once bought, the seed material of qualified or selected category is already treated and ready to plant. Most farms, however, prepare the seed material or some part of it on their own. The procedure is regulated by the Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of June 24, 2002 concerning occupational safety and health of application and storage of crop protection chemicals, mineral and organomineral fertilizers. The goal of the thesis was to examine the compliance with the effective laws by the farms based in Wielkopolska, Poland. The obtained results demonstrate that the majority of farmers do not apply any crop protection measures for seed treatment. The process takes place in improper conditions, and the seed leftovers are not used in compliance with the regulations.
PL
Trudne do spełnienia wymagania stawiane zakładom garbarskim w zakresie ochrony środowiska stanowią jeden z czynników powodujących zanikanie tego przemysłu w Polsce i przenoszenia go do innych państw. Dzieje się tak pomimo posiadania krajowego surowca w postaci skór świńskich, bydlęcych czy owczych. Innowacyjne rozwiązanie problemu odpadów może być czynnikiem hamującym niekorzystne dla naszego kraju tendencje. W ramach projektu COLL_LEG_SEED opracowano nowe produkty do powlekania nasion roślin strączkowych. Nowe produkty opracowano na bazie hydrolizatów kolagenowych pochodzących z produktów ubocznych przemysłu skórzanego. Nowe powłoki nasion strączkowych w oparciu o hydrolizaty kolagenowe zostały zastosowane po raz pierwszy w UE i Rosji.
EN
Difficult to meet environmental requirements for tanning factories is one of the factors causing the disappearance of this industry in Poland and transfer it to other countries. This is in spite of having national raw material in the form of pig skins, cattle or sheep. The innovative solution in the field of wastes can be an inhibiting factor for these trends. In the COLL_LEG_SEED project, new products for treatment of the legume seed were developed. These new products were prepared on the basis of collagen hydrolysates derived from leather industry by-products. A new coat of legume seeds based on collagen hydrolysate were applied for the first time in the EU and Russia.
PL
Wykonano testy kiełkowania na pszenicy, której nasiona zaprawiono prepratami zawierającymi ekstrakt ze Spirulina sp. (Alga Seed Sp.) lub glonów bałtyckich (Alga Seed Premium) uzyskany metodą ekstrakcji nadkrytycznym CO2. Zaprawianie przeprowadzono poprzez wytrząsanie nasion z 3 rożnymi dawkami obu formulacji: 8, 14 i 20 μL na 1 g ziarna, które wyznaczono na podstawie badań wstępnych. Zaprawione nasiona w 9-krotnym powtórzeniu dla każdego z badanych stężeń, pozostawiono do kiełkowania na podłożu z waty przez 11 kolejnych dni, po upływie których dokonano pomiarów mokrej masy roślinnej, wysokości kiełków i długości korzeni. Największy wzrost zielonej części, w warunkach prowadzonego doświadczenia, uzyskano w przypadku nasion zaprawionych Alga Seed Sp. w proporcji 8 μL/g ziarna, osiągając przyrost masy i średniej długości kiełków, odpowiednio o 13 i 7%, w stosunku do serii kontrolnej. Natomiast największy wzrost strefy korzeniowej zaobserwowano po aplikacji na nasiona preparatu Alga Seed Premium w dawce 14 μL/g ziarna.
EN
Wheat seeds (1 g) were coated with 3 doses (8, 14 and 20 μL) of formulation contg. supercrit. CO2 extract from Spirulina sp. or Baltic seaweeds. The treated seeds were cultivated on cotton base for the next 11 days in nineplicate of each sample. The fresh sprout mass, sprout heights and root lengths were detd. and compared with control samples. The best results of the sprout growth were achieved for seeds coated with 8 μL of Spirulina sp. formulation. The coating resulted in increasing the mass yield and the sprout height by approx. 13 and 7%, resp. Baltic seaweeds contg. formulation improved the root development.
PL
Trudne do spełnienia wymagania stawiane zakładom garbarskim w zakresie ochrony środowiska stanowią jeden z czynników powodujących zanikanie tego przemysłu w Polsce i przenoszenia go do innych państw. Dzieje się tak pomimo posiadania krajowego surowca w postaci skór świńskich, bydlęcych czy owczych. Innowacyjne rozwiązanie problemu odpadów może być czynnikiem hamującym niekorzystne dla naszego kraju tendencje. W ramach projektu COLL_LEG_SEED opracowano nowe produkty do powlekania nasion roślin strączkowych. Nowe produkty opracowano na bazie hydrolizatów kolagenowych pochodzących z produktów ubocznych przemysłu skórzanego. Nowe powłoki nasion strączkowych w oparciu o hydrolizaty kolagenowe zostały zastosowane po raz pierwszy w UE i Rosji.
EN
Difficult to meet environmental requirements for tanning factories is one of the factors causing the disappearance of this industry in Poland and transfer it to other countries. This is in spite of having national raw material in the form of pig skins, cattle or sheep. The innovative solution in the field of wastes can be an inhibiting factor for these trends. In the COLL_LEG_SEED project, new products for treatment of the legume seed were developed. These new products were prepared on the basis of collagen hydrolysates derived from leather industry by-products. A new coat of legume seeds based on collagen hydrolysate were applied for the first time in the EU and Russia.
EN
The experiment was conducted in the years 2001–2003 at the Experimental Station in Złotniki. The aim of the performed investigations was to evaluate economic effectiveness of different fungicidal protection programs in winter wheat. Winter wheat of cv. Sakwa was cultivated using the following two variants of seed treatment: 1) Raxil 060 FS at the dose of 60 ml/100 kg grain, 2) Raxil 060 FS + Latitude 125 FS at the doses of 60 and 200 ml/100 kg, and five variants of fungicidal foliar protection: 1) Vista 228 SE, 2) Sportak Alpha 380 EC, 3) Sportak Alpha 380 EC + Vista 228 SE, 4) Sportak Alpha 380 EC + Vista 228 SE + Juwel 250 SC, 5) control – without protection. The use of the above plant protection products contributed to the increase of winter wheat grain yield from 0.60 t/ha to 2.07 t/ha. This increase of yield covered costs of performed chemical control. The economic analysis showed that most effective variant of winter wheat chemical protection was seed treatment with Latitude 125 FS with additional two foliar treatments with the following fungicides: Sportak Alpha 380 EC and Vista 228 SE. Irrespective of the applied seed dressing, additional application of Juwel 250 SC at the stage of early milk maturity turned out to be economically not justified.
PL
Doświadczenie przeprowadzono w latach 2001–2003 w Stacji Badawczej w Złotnikach. Celem podjętych badań było określenie wpływu zróżnicowanej ochrony fungicydowej na nasilenie występowania chorób grzybowych liści, kłosów, podstawy źdźbła i korzeni pszenicy ozimej. Pszenicę ozimą odmiany Sakwa uprawiano stosując dwa warianty zaprawiania nasion: 1) Raxil 060 FS w dawce 60 ml/100 kg ziarna, 2) Raxil 060 FS + Latitude 125 FS w dawkach odpowiednio 60 i 200 ml/100 kg ziarna oraz pięć wariantów nalistnej ochrony fungicydowej: 1) kontrola bez ochrony, 2) Vista 228 SE, 3) Sportak Alpha 380 EC, 4) Sportak Alpha 380 EC + Vista 228 SE, 5) Sportak Alpha 380 EC + Vista 228 SE + Juwel 250 SC. Zastosowane środki ochrony roślin pozwoliły na uzyskanie wzrostu plonu ziarna pszenicy ozimej w zakresie od 0,60 t/ha do 2,07 t/ha. Ocena ekonomiczna wskazuje, że najbardziej efektywnym wariantem chemicznej ochrony w uprawie pszenicy ozimej było zaprawianie ziarna preparatami Raxil 060 FS + Latitude 125 FS połączone z dwukrotnym zabiegiem fungicydowym preparatami Sportak Alpha 380 EC i Vista 228 SE. Nieuzasadnione ekonomicznie było zastosowanie dodatkowego opryskiwania preparatem Juwel 250 SC w fazie dojrzałości wodno-mlecznej pszenicy, niezależnie od zastosowanej zaprawy nasiennej.
EN
In the years 1992-94 studies were carried out on the occurrence of the broad bean weevil at the broad bean plantations and evaluation of the effect of insecticidal seed dressings upon this pest. The first beetles of the broad bean weevil begin their flight over the plantation before plant flowering (the 3rd decade of May, the 1st decade of June). A maximum of the laid out eggs was noted in the 2nd and 3rd decades of July. The best effects of the pest control were obtained by applying the insecticidal seed dressing Gaucho 350 FS-and by spraying plants at the pod setting phase with insecticide Karate 025 EC. The performed treatments reduced the seed damage of field bean by, on average, 16.6% and increased the yield by, on average, 0,62 t per ha.
PL
Badania polowe nad określeniem wpływu zapraw insektycydowych na strąkowca bobowego na bobiku przeprowadzono we Wschodniej Małopolsce w latach 1992-1994. Pierwsze chrząszcze strąkowca nalatywały na plantacje bobiku przed zakwitaniem roślin (III dekada maja, I dekada czerwca). Maksimum ich występowania stwierdzono w III dekadzie czerwca i I dekadzie lipca. Największą liczbę złożonych jaj strąkowca odnotowano w II i III dekadzie lipca. Najlepsze efekty chemicznego zwalczania strąkowca bobowego uzyskano stosując zaprawę insektycydową Gaucho 350 FS oraz wykonując opryskiwanie roślin bobiku insektycydem Karate 025 EC w fazie zawiązywania strąków. Wykonane zabiegi zmniejszyły uszkodzenie nasion bobiku średnio o 16,6% oraz spowodowały przyrost plonu średnio o 0,62 t na ha.
EN
In the Institute of Plant Protection Branch in Sośnicowice an investigation was performed on establishing novel methods for testing biological activity or seed dressings against snow mould (Microdochium nivale). Seeds of winter wheat used for the experiments in artificial conditions were disinfected in sodium hypochlorite, subsequently infected with the pathogen, and treated with seed dressing fungicides (Baytan Universal 19.5 WS, Zaprawa Funaben T, Maxim 025 FS, Raxil Extra 515 FS and Vitavax 200 FS). In laboratory tests inoculation with conidial suspension was applied, and in climatic chamber experiments either conidial suspension or inoculum grown on sand-cornmeal medium was used. The field experiment with the same seed dressings was carried out on naturally infested plots, and the disease developed under snow cover lasting for 58 days. Two novel climatic chamber methods (Z and PK) proved to be suitable for testing biological activity of seed dressing fungicides against snow mould (M. nivale) as correlation coefficients with field results at P=0.05 were 0.9760 and 0.9453. Method Z was recognised as more suitable. Differences between seed dressings were statistically insignificant. The laboratory method was recognised as useful for controlling the pathogen (M. nivale), but its usefulness for controlling the disease (snow mould) may not be sufficient under a range of different winter conditions.
PL
W Oddziale Instytutu Ochrony Roślin w Sośnicowicach są prowadzone badania w celu rejestracji nowych zapraw między innymi na pleśń śniegową wywoływaną przez Microdochium nivale. Z powodu coraz częściej występujących trudności oceny skuteczności działania zapraw w ochronie ozimin przed tą chorobą (z jej typowymi objawami) i koniecznością potwierdzania w kontrolowanych warunkach objawów porażenia roślin przez M. nivale będącego również sprawcą m.in. fuzaryjnej zgorzeli siewek prowadzone były badania nad nowymi metodami oceny aktywności biologicznej zapraw przeciw pleśni śniegowej. Oceniano skuteczność działania kilku zapraw z różnych grup chemicznych i o różnym mechanizmie działania w warunkach naturalnych oraz w warunkach sztucznej infekcji w doświadczeniach komorowych (Metoda Z i metoda PK) i laboratoryjnych. Współczynniki korelacji (P=0,05) dla wyników uzyskanych w komorze klimatycznej (metody Z i PK) oraz w laboratorium z wynikami doświadczenia polowego, w którym wystąpiła pleśń śniegowa, były wysokie i wynosiły odpowiednio 0,9760, 0,9453 i 0,9738. Przydatność metody komorowej Z do oceny biologicznej skuteczności działania zapraw nasiennych przeciwko pleśni śniegowej oceniono wyżej niż przydatność metody PK. Stwierdzono, że chociaż metoda laboratoryjna jest łatwa i prosta, to służy raczej do oceny wpływu zapraw na sprawcę choroby (grzyb M. nivale), a nie na występowanie pleśni śniegowej.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.