Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3457

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 173 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 173 next fast forward last
PL
W artykule proponuje się nowy model nadprzewodnika wysokotemperaturowego (HTSC), w którym uwzględnione jest magnetyczne oddziaływanie prądów, biegnących wzdłuż płaszczyzn kryształowych. Wszystkie znane dla HTSC właściwości znajdują w tym modelu odpowiednie tłumaczenie, łącznie z D-anizotropią przerwy energetycznej.
3
100%
EN
Modeling in construction and exploitation of electric machines has essential influence on efficiency all of real electro-machine system. Development of proper model is tied for electromechanical systems with project design of electric engine operational methods and prognostic solutions for modern driving matches as well as with diagnostics according to model.
PL
Niniejsza praca jest poświęcona zagadnieniom modelowania i symulacji w projektowaniu urządzeń medycznych, przy czym rozważania dotyczą jednostronnych (ang. unilateral) zewnetrznych stabilizatorów ortopedycznych. W pracy prezentowane są różnorodne techniki modelowania oparte na formalizmach mechaniki analitycznej, jak również na technikach heurystycznych bazujących na teorii sztucznych sieci neuronowych. Szczególna uwaga zwrócona została na uwzględnienie w procesie modelowania i symulacji postulatów klinicznych. W zakresie urzadzenia będącego przedmiotem analiz jest to postulat leczenia czynnościowego. Autorka wykazuje ścisły związek tego postulatu z pojęciem stateczności w sensie technicznym. Praca zawiera również przykłady weryfikacji klinicznej uzyskanych wyników badań symulacyjnych oraz projekt nowego rozwiązania stabilizatora do leczenia złamań trzonów kości długich i złamań okołostawowych. Większość przedstawionych w pracy metod i wyników badań jest oryginalnym dorobkiem autorki.
EN
This paper presents selected issues involved with modelling and computer simulation of physical performance of a system: External Unilateral Mechatronic Orthopaedic Fixator - Bone (EUMOFB) intended for treatment of shafts of long bones. The model structure takes both nominal model of the system and mathematical model design technique into consideration. The searching inquiry has been limited to discrete models. While considering a clinic postulate of functional treatment of fractures, it has been involved with stability concept in technical sense. A monitoring method for fracture healing process where both measures of bone union and heuristic techniques depending on artificial neural networks have been employed are presented too. The computer simulation results were used to build fixators of new generation. Some findings obtained in environment of a clinic are also presented in this paper.
PL
W artykule scharakteryzowano system transportu zbiorowego w Zielonej Górze. Opisano również metodologię badań popytu, które zostały przeprowadzone w Zielonej Górze wiosną 2008 r. i przedstawiono ich wyniki. Na podstawie wyników badań popytu określono kierunki modelowania systemu transportu zbiorowego w Zielonej Górze.
EN
In the article public transport system in Zielona Góra was characterized, methodology of demand research, that were carried in Zielona Góra on spring 2008 was described and results of that research were presented. On the base of the results described the directions of public transport system in Zielona Góra.
6
Content available remote Selected problems of partial discharge modelling in the activator gap
100%
EN
This paper describes a model of corona discharge (CD) produced in the interelectrode gap of the foil activator. Equivalent circuits of the basic elements of the activator, including power supply, generator and high voltage transformer have been built based on the Thevenin's theorem. Parameters of various elements of the activator have been established based on previous experiments. Levels of the ignition and extinction voltages of CD have also been determined experimentally. The equivalent circuit of the foil activator has been defined. Simulations of the voltage-current profiles were carried out using the PSPICE computer program and an electronic comparator including the operational amplifier LF411. The dimensional analysis and the theory of resemblance have been used to set up the simulation system. The comparison of numerical simulations with the results of physical testing of the foil activator enabled more accurate estimation of the reliability of the proposed model. The results show that the model provided accurate qualitative description of the tested phenomena.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy modelu obwodowego układu wyładowań niezupełnych, powstających w przestrzeni międzyelektrodowej aktywatora folii. Schemat zastępczy układu zasilacza, generatora, i transformatora wysokiego napięcia, stanowiących podstawowe części aktywatora, zbudowano korzystając z twierdzenia Thevenina. Wartości poszczególnych elementów tego schematu przyjęto na podstawie wyników wcześniej przeprowadzonych badań. Również na tej podstawie oszacowano wartości napięć zapłonu i gaśnięcia wyładowań niezupełnych oraz przyjęto schemat zastępczy układu elektrod wyładowczych. Symulację przebiegów napięciowo-prądowych przeprowadzono za pomocą programu komputerowego PSPICE, wykorzystując do tego celu układ z komparatorem elektronicznym, zawierającym wzmacniacz operacyjny LF411. Podczas budowy układu symulacyjnego korzystano z wyników analizy wymiarowej i teorii podobieństwa. Przeprowadzone badania symulacyjne mają charakter eksperymentu numerycznego. Porównanie wyników tego eksperymentu z wynikami badań fizycznych aktywatora folii umożliwi bliższą ocenę poprawności badanego modelu. Jednak na podstawie uzyskanych wyników można już stwierdzić, że przyjęty model poprawnie odzwierciedla badane zjawiska pod względem jakościowym.
EN
A grid connected single-phase photovoltaic system is modeled and simulated using a geometrical core-type transformer model. The transformer model that is used takes into account the magnetic core geometry as well as the hysteresis loop of the core material. In particular, the hysteresis loop is introduced using the Jiles-Atherton theory of magnetic hysteresis. Moreover, proper models for the photovoltaic array and the inverter have been used to assemble a system model in the field of state equations. Comparison with published results has been made with a prototype installation of the same configuration. Very good agreement is accomplished between the predicted and measured values. Thus, the proposed methodology can be used for the modeling of single-phase or three-phase grid connected photovoltaic systems.
PL
W pracy przedstawiono sposób kompleksowego podejścia do zagadnienia równowagi żuchwy ludzkiej. W warunkach naturalnych stan równowagi żuchwy zapewniany jest przez selektywne pobudzanie grup włókien odpowiadających poszczególnym mięśniom żwaczowym. W zastosowanym modelu podjęto próbę zastąpienia funkcji układu nerwowego "logiką" dostosowania się wartości reakcji więzów sprężystych do struktury przestrzeni obiektu dla zadanych obciążeń i przyjętych sztywności więzów. Etapem wyjściowym do modelowej oceny stanów mechanicznych żuchwy było zebranie danych dotyczących charakterystyk obiektów naturalnych, takich jak wielkości sił zwarciowych, kierunki działania sił w mięśniach żwaczowych oraz cechy geometryczne modelowanego obiektu. Aktywność mięśni zwierających i wielkość reakcji w stawach określono na podstawie analizy wartości wprowadzonego w pracy bezwymiarowego współczynnika "Wa". Współczynnik ten, odpowiadający stosunkowi wybranej składowej reakcji do siły okluzyjnej, umożliwia oszacowanie udziału rozważanej składowej w wysiłku układu stomatognatycznego, związanego z generowaniem sił zwarciowych. Obliczenia przeprowadzono dla sił przyłożonych w punktach odpowiadających położeniu kolejnych zębów po prawej stronie łuku zębowego. Wyniki badań modelowych przedstawiono w formie wykresów i tablic ujmujących aktywność więzów w kierunkach osi prostokątnego układu współrzędnych, dla różnych systemów podparć. Analiza wartości współczynników aktywności więzów uzyskanych dla modeli żuchw o budowie zróżnicowanej w sposób zgodny z formami spotykanymi w naturze wykazała odpowiedzi więzów na zadane obciążenia, logicznie związane z rozpoznanymi reakcjami rzeczywistych obiektów. Dowodzi to, że opracowany system pozwala, poprzez analizy numeryczne oparte na metodzie elementów skończonych, ocenić wielkość wybranych sił czynnych i biernych utrzymujących równowagę żuchwy w zadanym położeniu.
EN
The present dissertation shows a comprehensive approach to the human mandible equilibrium issue. In normal conditions the state of equilibrium is provided by selective stimulation of fiber groups corresponding to the individual muscles of mastication. According to the chosen methodology of the computational model, the nerve system is substituted with the response of elastic constraints, logically ocnnected with the object spatial structure and imposed loading. The starting point for a model assessment of the mandible mechanical states was the acquisition of data describing the properties of natural objects (e.g. the values of occlusive forces, directions of forces in masticatory muscles, geometrical features of the object modeled). The research of occlusive forces values revealed individual diversity, which makes an unambiguous description of the forces very difficult. The occlusive muscles activity and quantity of reaction in joints were derived basing on the analysis of values of the nondimentional coefficient "Wa" (introduced in the present dissertation). The coefficient (corresponding with ratio of chosen reaction component to (occlusive force) enables to estimate the participation of the considered component in the stomatognathic system effort (the effort of occlusive forces generation). The computations realized for the forces applied in the points corresponding with locations of successive teeth along the right side of dental arch. Results of model research are shown in graphs and tables expressing the constraints activity in directions of cartesian co-ordinates for different support systems. Analysis of constraints activity coefficients values obtained for mandible models with natural diverse structure proved the logical connection of constraints responses to imposed loadings with recognized reactions of real objects. It shows, that the system proposed is able to evaluate the value of chosen active and passive forces, which keep the equilibrium of mandible in the arbitrary position, using the numerical analyses based on finite elements method.
PL
W pracy przedstawiono metodę linearyzacji modelu matematycznego układu hydraulicznego i jego identyfikację. [1] Układ hydrauliczny zamodelowano w dwóch postaciach: w postaci równań różniczkowych, oraz modelu quasi-liniowego. Uzyskany model uproszczony poddano weryfikacji z modelem dokładnym. Dane do identyfikacji modelu uproszczonego uzyskano w wyniku badań doświadczalnych.
PL
Zaproponowano wykorzystania metody drganiowej do oceny stanu technicznego okrętowej linii wałów. Przedstawiono podstawowe uszkodzenia eksploatacyjne oraz przykłady ich identyfikacji przy zastosowaniu analiz sygnałów drganiowych. Przeprowadzono dyskusję nad wynikami badań, wrażliwością symptomów oraz wykorzystaniem modelowania oddziaływań zewnętrznych jako źródła pobudzenia dynamicznego na układ napędowy.
EN
There were proposed utilization vibrational method in evaluation of technical condition of shipping shaft line. Basic operating failures and examples of identification using vibrational signals analysis have been presented. Experimental results, sensitivity of symptoms and utilization of external interactions modelling as a source of dynamic stimulation of power transmission system were discussed.
PL
Przedstawiono propozycję postępowania w zadaniu identyfikacji modeli dla celów diagnostyki technicznej. Zwrócono uwagę na uzależnienie stopnia skomplikowania modelu od tego, jakiemu celowi ma on służyć. Wywody - poparte prostymi przykładami analizy pracy łożyska kulkowego - podsumowuje stwierdzenie, że budowa hierarchiczna modeli, od tych prostych do tych bardziej skomplikowanych, umożliwia prostą identyfikację podstawowych parametrów oraz weryfikację wyników działania modeli o różnym stopniu skomplikowania (większe prawdopodobieństwo uniknięcia grubych błędów).
EN
There were presented proposal of procedure in task of models identification for the technical diagnostic. The attention was given on dependence of complication level of the model depending on its appropriation and possibilities of identification. Arguments - supported by simple examples of analysis of ball bearing work - summarizes statement that hierarchical structure of models, from these simple to more complicated enables simple identification of basic parameters and verification of models functioning (with different level of complication) - greater probability to avoid of gross errors.
PL
Celem pracy jest analiza stanów naprężenia i odkształcenia, jakie powstają w strefie materiału otaczającego dno karbu w wyniku działania niesymetrycznych obciążeń cyklicznych. Rozpatrywane zagadnienie obejmuje analizę zachowania się dwuwymiarowej płyty, z poziomą szczeliną środkową, pracującej w płaskim stanie odkształcenia w wyniku niesymetrycznego obciążenia działającego w powtarzalnych cyklach. Rozważania prowadzone w dziedzinie małych deformacji, dla stali miękkiej ST37, z uwzględnieniem założeń cyklicznego modelu idealnej plastyczności, stanowią kontynuację pracy odnoszącej się do analizy uplastycznienia stali SAE4140, reprezentującej klasę materiałów ze wzmocnieniem.
EN
Reliability and fatigue life estimation of structural and mechanical components exercising multiaxial loads need predictions of evolution of stress and strain fields. The solution of the problem demands high accuracy regarding stress-strain distribution especially in zones affected by stress concentrators such as cracks, geometrical or structural notches etc. The paper is addressed to numerical analysis of material plastic flow near the root of the U-type notch, located in a plate made of ST37 steel under non-symmetric cyclilc loads. The FEM will be applied to solve the problem formulated in 2D space. The material behavior will be predicted by using the ideal plasticity cyclic model.
PL
Przedstawiono metodę wyznaczania sił pionowych i bocznych w procesie kucia wspornika. Wykorzystano w tym celu modelowanie fizyczne i dynamometr sześcioosiowy, na którym zamontowano matrycę do kucia. Odkształcaniu poddano przedkuwki z materiału woskowego. Przedstawiono wykres ewolucji wypadkowej sił bocznych ułatwiający wybór konstrukcji matrycy, w której działanie sił bocznych będzie zminimalizowane, co umożliwia otrzymywanie odkuwek o odpowiednio wysokiej dokładności wymiarowej.
EN
. A method to determine axial and lateral forces in bracket lever forging die has been presented. Physical modelling and six-axis transducer have been used in the experiments. Preforms have been made of wax material. As a result of experiments, a diagram showing evolution of lateral forces has been prepared. This diagram could be very helpful in such a die design which would minimize the influence of lateral forces on geometrical accuracy of forgings.
PL
Projektowanie uzbrojenia w dużej mierze opiera się na metodach analitycznych, które obecnie nie pozwalają na znaczną poprawę parametrów broni. Szczególnie istotna jest analiza dynamiki dla ruchu pocisku w lufie na stożku przejściowym i ustalenie optymalnych parametrów procesu. W pracy przedstawiono próbę analizy stanu wytężenia powstającego podczas szybkozmiennych procesów w trakcie współpracy pocisku z lufą. Przedstawiono model numeryczny obiektów i zaprezentowano wyniki analizy w formie planów warstwicowych. Narzędziem zastosowanym do analizy był pakiet obliczeniowy LS-DYNA umożliwiający symulacje w zakresie nieliniowym z jawnym krokiem całkowania.
EN
Design of armament, in large measure, is based on analytical methods, which at present not allowed for considerably improvement of armament parameters. Especially essential is analysis of motion dynamics of missile in the barrel on transient cone and establishment optimum parameters of the process. In the work, attempt of effort state analysis during rapidly variable processes under conditions of barrel-missile interaction was presented. Numerical model of the objects was shown as well as results of analysis in the form of contour line plans. The tool applied in analysis was analytical package LS-DYNA enabled simulations in the nonlinear range with over integration step.
PL
W pracy przedstawiono badania wykorzystujące modele zbudowane na bazie automatów komórkowych. Za pomocą modeli najpierw zbadano wpływ prędkości zarodkowania, prędkości rozrostu ziaren i kształtu ziarna na rozwój struktury krystalicznej. W drugiej częście badań porównano działanie dwóch modeli zarodkowania podczas odkształcenia na przebieg rekrystalizacji i w konsekwencji na naprężenie uplastyczniające.
PL
W pracy przedstawiono dwie numeryczne metody modelowania nieustalonych przepływów występujących w powierzchniach konwekcyjnych oraz parownikach energetycznych kotłów parowych. Pierwsza z nich, uproszczona, bazująca jedynie na równaniu bilansu energii, oparta jest na schemacie różnicowym niejawnym i pozwala wyznaczać czasowo-przestrzenne rozkłady temperatur nośników ciepła jak i ścianki rozdzielającej je przegrody. Podejście drugie natomiast to analiza modelu matematycznego w postaci równań opisujących zasady zachowania masy, pędu i energii. Otrzymany z jego rozwiązania układ równań różniczkowych zwyczajnych rozwiązano metodą Runge-Kutty.
EN
The paper presents two numerical methods for modelling transient flow in convection surfaces and boiler proper of the steam boilers. The first simplified method of space and time temperature distribution determination for the working media and separating wails is based on the implicit finite difference method of the iterative character. The second solution of the above heat transfer is also described by a set of nonlinear, coupled partial differential equations representing the conservation laws of mass, momentum and energy, which was solved using Runge-Kutty method.
PL
W pracy w oparciu o równania bilansu masy i ciepła dla przepływającej, reagującej mieszaniny pyłowo-powietrznej analizuje się proces tworzenia się płomienia pyłowego. W równaniach bilansu uwzględnia się wymianę ciepła między reagującą mieszaniną a ścianami komory, wypalenie ziaren pyłu wzdłuż przepływu mieszaniny oraz ubywanie stężenia utleniacza. Założenia modelu opisują proces realizowany w praktyce w komorach spalania kotłów pyłowych. Rozwiązanie równań bilansu pozwala śledzić historię zmian temperatury i stężenia pyłu oraz stężenia utleniacza wzdłuż przepływu. Obliczenia przeprowadzono dla warunków typowych dla technicznych komór spalania. Temperatura komory zmieniała się w zakresie 900-1500 K, współczynnik nadmiaru powietrza w zakresie od 0,6 do 1,4. Na podstawie wyników obliczeń wyznaczono odległość od wlotu do komory do miejsca, w którym tworzy się płomień. Stwierdzono, że położenie miejsca powstawania płomienia zależy od temperatury w komorze oraz warunków przepływu. Płomień oddalał się od wlotu do komory ze zwiększeniem się prędkości wypływu z palnika oraz ze wzrostem współczynnika nadmiaru powietrza. Wzrost temperatury w komorze spalania powodował sprzyjające warunki tworzenia się płomienia.
EN
In this study based on the mass and energy equations the formation of pulverized fuel flame in gas-fuel mixture have been considered. These equations have been solved to give temperature, oxidizer and fuel concentration histories. Analysis of these histories allows to determine the flame formation position and ignition temperature. In predicting both the flame position and ignition temperature, not only the fuel and the oxygen concentrations, the flow velocity, the excess air ratio but also the furnace dimension was found to play a significant role.
PL
Zjawisko zapłonu chmury związane jest z tworzeniem si ę płomienia pyłowego w kotłach energetycznych oraz z wybuchami pyłu w instalacjach przemysłowych. W pracy teoretycznie analizowany jest zapłon chmury pyłowej umieszczonej w gorącym powietrzu. Model teoretyczny zapłonu chmury pyłowej jest opracowany w oparciu o teorię wybuchu cieplnego Siemionova. Model matematyczny opisują równania bilansu ciepła, masy i równanie szybkości reakcji utleniania. W równaniach bilansu energii uwzględniono wymianę ciepła na drodze konwekcji między pyłem i atmosferą gazową chmury oraz między chmurą i jej otoczeniem gazowym. Uwzględniono również wymianę ciepła na drodze promieniowania. Rozwiązanie równań pozwala śledzić historię zmian temperatur otoczenia gazów i pyłu od momentu umieszczenia ziaren pyłu w gorącym powietrzu do chwili zapłonu. Na tej podstawie można wyznaczyć dwie podstawowe charakterystyki zapłonu pyłu: temperaturę zapłonu oraz czas indukcji zapłonu. W wyniku przeprowadzonych obliczeń numerycznych, wg opracowanego modelu, stwierdzono między innymi, że temperatura zapłonu rosła, kiedy zwiększał się wymiar ziaren oraz obniżało się stężenie pyłu i utleniacza. Obserwowano również, że czas indukcji zapłonu obniżał się ze zmniejszaniem się wymiaru ziaren oraz zwiększaniem się stężenia utleniacza.
EN
In this work the thermal of fuel particle clouds, have been theoretically examined. The unsteady-state mass and energy equations have been set up for the case of a single and cloud particles plunged into hot air. These equations have been solved to give histories of histories of gas and particles. The effect of the initial particle diameter, gas temperature, oxygen concentration, radiation and mass load on the ignition delay and temperature have been considered.
first rewind previous Strona / 173 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.