Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 799

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  integracja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania systemowej integracji organizacji, zapewniającej osiąganie jej sukcesu w postaci realizacji zakładanych celów strategicznych. Przedstawiono wyniki badania studium przypadków w dwóch urzędach skarbowych województwa zachodniopomorskiego. Na podstawie przeprowadzonego badania dokonano analizy specyficznych uwarunkowań ich systemowej integracji. Określono podstawowe czynniki sukcesu dla jednostek administracji podatkowej. Przedstawiono sposoby ich integracji wewnętrznej w oparciu o rozwiązania organizacyjno-prawne wynikające z wdrożenia zasad kontroli zarządczej i Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-ISO 9001.
EN
In discussions on overcoming the current integration crisis arguments are put forward that Europe needs more diversified cooperation between states and it is crucial to realise that countries have different preferences regarding the areas, forms and intensity of integration. This would make the entire structure less exposed to the risk of crises, especially that in the past the European Communities and the European Union had been known to pursue differentiated integration successfully. But at the time diversified integration was pursued under specific conditions, which need not be easy to fulfil now or in the future. Consequently, there is a risk that the tendency to diversify integration might push the European Union not towards successful progress, but towards fragmentation, towards the emergence of integration “subgroups” or the formation of an exclusive, closed core surrounded by unstable peripheries.
PL
Doświadczenia zdobyte przy wdrażaniu normy ISO 9001 i ISO 14001 wykorzystano przy opracowaniu koncepcji integracji systemów zarządzania jakością i środowiskiem a w przyszłości, do zarządzania bezpieczeństwem pracy i zarządzania finansami. W FM FADROMA S.A. we Wrocławiu, przyjęto koncepcję zintegrowanego planu nadzoru, wynikającą z założenia, że auditor powinien sprwdzić wszystkie wymagania wynikające z obu (w przyszłości - kilku) norm, dotyczące auditowanej komórki. W oparciu o powyższe założenia podjęto odpowiednie prace, które umożliwiają precyzyjną kontrolę wymagań i zadań kluczowych.
7
80%
PL
Dzisiejsza zjednoczona Europa jest w pewnym sensie zdezorganizowana, w niektórych państwach członkowskich obserwuje się rosnącą popularność różnego rodzaju ruchów nacjonalistycznych, populistycznych i demagogicznych, wzrost popularności partii wyraźnie antyeuropejskich. Nie ulega wątpliwości, że Unia Europejska wymaga reform. Podejmując dyskusję dotyczącą kierunków reform i przyszłego kształtu UE, reform jej instytucji, zasad działania i polityk, powinniśmy odwołać się przede wszystkim do pierwotnych przesłanek procesu powojennej integracji europejskiej – pragnienia zapewnienia Europie pokoju. Celem artykułu jest refleksja nad istotą integracji europejskiej i kierunkami ewentualnych reform UE. Omówione zostały potencjalne scenariusze reform, wraz ze wskazaniem najbardziej z nich prawdopodobnego, jakim jest Europa wielu prędkości. W artykule wykorzystano źródła, do których rzadko odwołują się autorzy tekstów naukowych – artykuły publikowane w prasie zagranicznej.
8
Content available remote Integracja polityczno-militarna w NATO w latach 1999-2003
80%
EN
Since its creation, the North Atlantic Treaty Alliance has been undergoing constant process of qualitative and quantitative changes. Twelve states started it in 1949, now it includes 19 members. During the last enlargement three countries were included: Poland, Hungary and the Czech Republic (1999). The next enlargement is planned for 2004, when the next seven countries invited to accession negotiations at the NATO summit meeting in Prague in November 2002, will join the Alliance. Fighting against international terrorism, that also threats the countries which are not NATO members, is one of the biggest challenges that NATO members face at the beginning of the 21st century.
PL
Tematem artykułu jest sytuacja romskiej grupy etnicznej w Polsce jako beneficjentów działań pomocowych w szerokim rozumieniu tego pojęcia – zarówno ze strony systemu pomocy społecznej, jak i edukacji oraz instytucji rynku pracy. W części pierwszej przedstawiono krótką charakterystykę społeczności romskiej w Polsce na tle innych krajów regionu ze szczególnym naciskiem na jej sytuację socjalno-bytową i zachodzące przemiany o charakterze obyczajowym. W dalszej części opisano sytuację Romów mieszkających w Polsce jako klientów sektora pomocy społecznej oraz wyzwania i dylematy dla pracy socjalnej i projektowania polityk sektorowych, w tym zwłaszcza zatrudnienia i edukacji, wynikające z pracy w środowisku odmiennym kulturowo od większości społeczeństwa. W kontekście implementacji polityki multikulturalizmu poruszono kwestię potencjalnych możliwości dostosowania krajowej polityki społecznej do specyficznych potrzeb i wymogów kulturowych romskiej mniejszości etnicznej oraz zaprezentowano przykłady dobrych praktyk. Tekst jest oparty na źródłach zastanych, a także częściowo na badaniach własnych autorki związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej oraz na jej osobistych doświadczeniach w pracy z Romami w Małopolsce i na Górnym Śląsku oraz z osobami z ich otoczenia społecznego
XX
Problemy transformacji struktur przemysłowych w Polsce i krajach Europy Środkowej dokonujące się w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej są niezwykle aktualne i wymagają ciągłych badań empirycznych oraz wypracowywania coraz doskonalszych syntetyzujących ujęć teoretycznych i modelowych. Ciągle więc aktualna jest potrzeba śledzenia procesów transformacji dla wypracowywania coraz lepszych koncepcji strategicznych zarówno w skali przedsiębiorstw jako układów mikroekonomicznych jak i mezoekonomicznych układów organizacyjno-kapitałowych tworzących różnej skali terytorialne formy koncentracji przemysłu (skupienia przemysłowe, zespoły, ośrodki i okręgi czy kompleksy przemysłowe) a także układów makroekonomicznych państwa czy układów globalnych. Równocześnie należy przyjąć, i ż zaznaczające się przemiany w środkowej części Europy dokonują się w powiązaniu z globalnymi procesami rozwoju cywilizacyjnego
11
80%
PL
Celem artykułu jest:  refleksja nad kategorią integracja i próba uściślenia definicji integracja na rzecz rozwoju;  przedstawienie wybranych rodzajów integracji, występujących – na obecnym etapie – w otacza-jącej nas rzeczywistości i ich ocena w aspekcie możliwości urzeczywistniania rozwoju; Hipoteza jest następująca: integracja na rzecz rozwoju jest organizacją, która rzeczowo i funkcjonalnie rozumiana powinna być podporządkowana zasadzie zrównoważonego rozwoju i zapew-niać efekt synergiczny współdziałania zintegrowanym podmiotom. Taka integracja stanowi bazę dla zarządzania na rzecz rozwoju.
EN
The purpose of this article is to present:  a reflection on the category of integration and an attempt to clarify the definition of integration for development;  a presentation of selected types of integration occurring – at this stage – in the reality surround-ing us and their evaluation in terms of the possibility of enabling development; The hypothesis is as follows: integration for development is the organization that understood objectively and functionally, should be subordinated to the principle of sustainable development and should provide a synergistic effect for integrated entities. This integration provides the basis for management advocating development.
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba konceptualizacji istoty progresywnego podejścia do modernizacji sektora logistycznego, które jest fundamentem regionalnej strategii logistycznej bloku państw ASEAN. Wykorzystując metody statystyczne oraz analizę dokumentacji, wyróżniono filary procesu integracji regionalnej stanowiące o jej efektywności. Podsumowaniem zaprezentowanych rozważań i wyliczeń jest koncepcja regionalnej strategii logistycznej oraz syntetyczne wskazówki dotyczące harmonizacji działań logistycznych. Uwaga skupiona jest głównie na miernikach bezpośrednio lub pośrednio związanych z handlem oraz działalnością logistyczną, z uwzględnieniem implikacji, jakie mogą spowodować wobec stosowanej strategii logistycznej.
EN
In the research, there were analysed linkages between prices of cereal products and cereal prices as well as linkages between the prices of the meat products and meat prices. The obtained results indicate that there occurs long-term relationships.There occurs price transmission from raw materials to processed products. The quickest adjustment processes occured between the bran prices and the cereal prices. There were found asymmetric reactions of the prices, in some cases.
EN
One of the minor constituents of the Catholic Church which for a considerable amount of time remained at the border, in the Diaspora, and was isolated from the Holy See, due to the overtaking of this particular Christian community by the religious-political currents of the Reformation, is the Catholic community in Scandinavia. Since two centuries ago awareness is reviving successively and a need for a return to unity is growing, still, it is a laborious and, it would seem, a long-term process. After the reformation movement’s complete take-over of the Church structure in Scandinavia, a Church remaining in unity with the Pope practically ceased to exist. However, before long, there appeared several signs of activities in favour of restoring the union with the Holy See. For the pre- sent, there are Catholic Church structures in all Scandinavia, where the constituting countries: Den- mark, Norway, Sweden, Finland and Island have their own diocese, bishops, priests and nuns who carry on evangelical and charity activities, their own religious movements that developed out of the currents and the environment of the teachings of the Second Vatican Council and their own believ- ers who consciously practice the principles of the Christian faith. The specifics of Scandinavia in relation to the Catholic population is that its structure is composed of many different nationalities, nations, cultures, rites and customs despite the small number of people. Consequently, there arises a problem of finding a wise way towards unity, so that a new, overall quality respecting the different diversities will emerge. Doomed to this creative process, among the existential dilemmas deriving from cultural diversity, the community of the Catholic Church in Sweden remains in a continuing process of finding its identity. The following article tries to describe this population in the context of its most characteristic feature – cultural diversity.
15
Content available Skutki brexitu dla budżetu Unii Europejskiej
80%
PL
W marcu 2017 roku Wielka Brytania, powołując się na artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej, złożyła oficjalną deklarację opuszczenia UE. Jedną z konsekwencji są reperkusje dla budżetu unijnego. Celem badań jest identyfikacja możliwych skutków dla budżetu UE, zwłaszcza w kontekście następstw dla Polski. Mimo rabatu brytyjskiego, Wielka Brytania jest jednym z największych płatników netto do wspólnego budżetu. Choć kontrybucja netto wynosi ponad 11 mld euro rocznie, to jest to mniej niż 0,5% DNB Wielkiej Brytanii. Ubytek wpłat brytyjskich będzie wymagał rewizji budżetu. Alternatywą dla zmniejszenia budżetu UE jest zwiększenie wpłat przez pozostałe państwa członkowskie. W tym drugim przypadku Polska będzie musiała wpłacać ponad 400 mln euro więcej niż obecnie. Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla Polski niż ograniczanie wydatków z unijnego budżetu. W przypadku zawarcia umowy stowarzyszeniowej Wielka Brytania wciąż będzie musiała dokładać się do unijnego budżetu.
17
80%
PL
Realizacja wielopłaszczyznowego przedsięwzięcia związanego z przygotowaniem, budową i uruchomieniem Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) wymaga zapewnienia efektywnego transportu. Wybrana lokalizacja w odległości 30 km od Warszawy w okolicy Grodziska Mazowieckiego, gdzie już istnieje duża koncentracja ciągów transportowych, a w przyszłości jest planowana budowa linii dużych prędkości, ułatwia to zadanie. W artykule przedstawiono otoczenie transportowe CPK, istotne uwarunkowania oraz możliwości obsługi pasażerskiej lotniska transportem kolejowym z uwzględnieniem podziału na ruch aglomeracyjny i regionalny oraz dalekobieżny. Jako jeden z kluczowych elementów powodzenia tego przedsięwzięcia wskazano konieczność integracji z siecią kolejową, zarówno regionalną, jak i krajową oraz międzynarodową.
PL
Artykuł przedstawia holistyczne podejście do zarządzania nowoczesną organizacją gospodarczą w oparciu o architekturę przedsiębiorstwa i modele referencyjne. Zaprezentowane zostały definicje pojęć bazowych takich jak integracja przedsiębiorstwa, architektura, model referencyjny, architektura referencyjna. Określono wymagania dla modelowania przedsiębiorstwa. Wyjaśniono pojecie EAF - Enterprise Architecture Framework. W artykule scharakteryzowane również przykłady opracowywanych architektur: CIMOSA, GRAI, Zachmann Framework, CEAF oraz OASIS. Przedstawiono korzyści i wady w prowadzeniu projektów związanych z wdrażaniem EA oraz prognozy z rozwojem tych projektów w Unii Europejskiej.
EN
The paper presents holistic approach to proper governance and management of modern organizations based on Enterprise Architecture and reference model. Definitions of basic concepts like enterprise integration, reference model, reference architecture - are given. Requirements for enterprise modeling are defined. The concept of Enterprise Architecture framework is explained. Authors present some examples of architectures under construction, including: CIMOSA, GRAI, Zachmann Framework, CEAF and OASIS. Advantages and disadvantages of implementation EA are listed as well.
PL
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) zamierza stworzyć wspólną przestrzeń szkolnictwa wyższego w Azji Południowo-Wschodniej w ramach pogłębiania procesu integracyjnego. Jednakże zróżnicowany charakter systemów szkolnictwa wyższego w dziesięciu krajach członkowskich, wynikający z kontekstu historycznego i kulturowego, stał się istotnym wyzwaniem na drodze do harmonizacji. Celem niniejszej publikacji jest przegląd uwarunkowań i priorytetów działania szkolnictwa wyższego w państwach ASEAN pod kątem oceny możliwości utworzenia wspólnego obszaru szkolnictwa wyższego. Głównym źródłem informacji są raporty i publikacje dostępne na stronach internetowych zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego oraz organizacji rządowych i pozarządowych zaangażowanych w ten proces. Dobór źródeł wynika z dynamiki zmian poruszanej tematyki, a także chęci skorzystania z możliwie najaktualniejszych danych statystycznych
20
Content available remote Tempo konwergencji cenowej w krajach Unii Europejskiej
80%
PL
W niniejszym badaniu podjęto tematykę konwergencji cenowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995-2011. Na badany okres przypada czas szczególnie intensywnych działań ukierunkowanych na integrację Wspólnoty. Zgodnie z teorią ekonomii oczekuje się, że procesy te sprzyjają wyrównywaniu się cen i dążeniu w kierunku spełnienia prawa jednej ceny. W badaniu weryfikowano proces konwergencji cenowej typu sigma i beta. Uwzględniono podział dóbr na handlowe i niehandlowe. Wyróżniono kraje strefy euro oraz tak zwane stare i nowe kraje członkowskie w celu przeprowadzenia analizy porównawczej. W obliczu światowego kryzysu finansowego i kryzysu krajów Unii Europejskiej analizę przeprowadzono na odpowiednich podokresach. Zbadano również zróżnicowanie cen w Unii Europejskiej w odniesieniu do zróżnicowania na rynkach wewnątrzkrajowych. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane z bazy Eurostat. Wykorzystano metody ekonometryczne dla danych panelowych, między innymi estymatory efektów stałych Praisa- Winstena, Uogólnionej Metody Najmniejszych Kwadratów Baltagi- Wu. Wskazano na proces beta konwergencji ze współczynnikiem zbieżności half-life zróżnicowanym dla poszczególnych grup krajów, od niespełna roku dla państw strefy euro do nieco ponad 3 lat dla 25 członków Wspólnoty. Szczególną wartość dodaną badania stanowi analiza tzw. naturalnego poziomu zróżnicowania cen.
EN
The process of price convergence in the EU Member States in the years 1995-2011 was investigated in this research. The period under examination was rich in many intensive activities aimed at integrating the Community. According to economic theory, it is expected that these processes, reflected in the elimination of trade barriers, increasing market transparency, increasing competition, create appropriate environment for price convergence towards the fulfillment of the law of one price. The process of sigma and beta price convergence was tested. The division of goods into tradables and non-tradables was taken into consideration. The results for all UE Members were compared with those for Eurozone countries and the so-called old and new Member States. In the face of the global financial crisis and the crisis in the European Union, analysis was performed on the corresponding sub-periods. The investigation of price dispersion in the European Union was performed with regard to the dispersion in domestic markets. The analysis was based on data from Eurostat. Econometric methods for panel data were estimated, including Prais-Winsten fixed effects estimator, Baltagi-Wu GLS method. The process of beta convergence was detected with half -life differentiated from less than a year for the Eurozone countries to just over three years for the EU-25. A special value-added of this research is the analysis of the so-called natural level of price dispersion
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.