Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 999

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
PL
Omówiono istotę analizy prętów cienkościennych. Na przykładzie belki swobodnie podpartej o przekroju ceowym wykazano, jak ważne jest jej analizowanie jako zadania przestrzennego, a nie jednowymiarowego.
EN
The merit of design analysis of thin-walled bars is discussed. On an example of design analysis of free supported channel section beam it is shown how important is its consideration as 3D problem but not 1D problem.
2
Content available remote Klasyfikacje bibliologiczne
100%
PL
Celem pracy była charakterystyka związków chemicznych, występujących w odpadach poprodukcyjnych, przeznaczonych do ich dalszej utylizacji. Badania siedemnastu różnego pochodzenia odpadów poprodukcyjnych przeprowadzono metodą dyfrakcji rentgenowskiej, wykorzystując wyposażenie nowoczesnego dyfraktometru Empyrean.
4
Content available remote Tynki zewnętrzne w ochronie obiektów zabytkowych
80%
PL
Problemy z trwałością tynków w obiektach zabytkowych wiążą się zazwyczaj z działaniem agresywnych czynników przemysłowych, takich jak substancje korodogenne. Ich niszczenie ma również wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowania tych obiektów. Remedium dla nich jest przyjęcie typowych metod i sprawdzonych technologii wykonawstwa prac remontowych i renowacyjnych.
5
80%
EN
The paper deals with sensitivity analysis of piles subjects to bending due variable length. The structure is modelled as a beam element while the adjacent soil simulated by the elastic foundation of Winkler type. The functionals of bending and shear energy are defined in the scope of variational calculus based on the principle of virtual energy. They employ the concept of the adjoint structure subject to unit dummy load. The first variations of deformation and static field components are formulated with aid of functionals with moving ends. The evaluation of changes of kinematic and static fields utilizes Taylor's mean value theorem, as well as approximate values of variations of deformation field component not defined within the intervals of shift of soil support conditions. The final forms of sensitivity equations are accompanied with set of equations defining the behaviour and natural boundary conditions for primary and adjoint structure. They form the basis for numerical investigations of the piles penetrating homogeneous and nonhomogeneous soil as well. The obtained sensitivity results are compared with exact solutions and accuracy of the results is examined from the error analysis standpoint.
PL
Artykuł przedstawia badania wpływu zmiennej długości pali poddanych zginaniu z punktu widzenia teorii wrażliwości. Konstrukcja pala symulowana jest elementem belkowym. Odpowiedź otaczającego pal gruntu opisana jest przez model Winklera. Długość pala przyjęto jako zmienną projektową. Jest ona uzyskana przez zmienne położenie końców pala. Wykorzystując twierdzenie pracy wirtualnej, funkcjonały energii zginania i ścinania sformułowane są na podstawie zasad rachunku wariacyjnego z udziałem metody układów sprężonych. Zmienna długość pala uwzględniona jest przez wprowadzenie funkcjonału o zmiennych końcach. Wyznaczenie wariacji tego funkcjonału wykorzystuje zasadę małych przemieszczeń połączoną z twierdzeniem Taylora o wartościach średnich. Otrzymane równania wrażliwości dla składowych pola kinematycznego i statycznego spełniają warunki równowagi oraz naturalne warunki brzegowe, zarówno dla konstrukcji pierwotnej jak i sprzężonej. Tworzą one podstawy do analizy numerycznej konstrukcji palowych poddanych zginaniu. Dokładność uzyskanych wyników jest określona drogą analizy porównawczej w odniesieniu do rozwiązań ścisłych. Prezentowana analiza błędu umożliwia określenie dopuszczalnego zakresu zmiennej projektowej, która zapewnia wymaganą dokładność wyników uzyskanych na podstawie teorii wrażliwości.
PL
Przeanalizowano pracę konstrukcji w trakcie głębienia wykopu, z uwzględnieniem sprężysto-plastycznego modelu ośrodka gruntowego. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów przemieszczeń.
EN
The structural analysis of diaphgram wall with assumption of elasto-plastic model of the subsoil has been prepared in course of excavation works. Results of calculation have been compared with displacements occured.
PL
Przedstawiono wyniki analizy ramy stalowej jednotraktowej, trzykondygnacyjnej z belkami zespolonymi, przyjmując różne sztywności węzłów belka-słup i słup-fundament. Analizowano ramy stężone i niestężone. Rozważono nie tylko zmiany w rozkładzie momentów zginających w ramach, ale także ich skutki w postaci zmian przekrojów prętów otrzymanych z wymiarowania. Podano wnioski praktyczne.
EN
The analysis of braced and unbraced single-bay three-storey frames as well as with composite steel-concrete beams for various beam-to-column and column bases stiffness has been presented. Results of analysis have involved not only changes in bending moment distribution but also changes in frame elements dimensions. Practical conclusions for designer are also included.
PL
Istota metody polega na tym, że jest sprężany (naprężenia ściskające około 1 N/mm2) młody beton po 6-8 h od zabetonowania, co chroni zarówno przed rysami powierzchniowymi od samoocieplenia twardniejącego betonu, jak i przed występującymi nieco później rysami skurczowymi. Sploty sprężające pozostają w ścianie jako dodatkowe zbrojenie przeciw rysom spowdowanym zmianami temperatury powietrza. Podano wyniki badań laboratoryjnych.
EN
Presented problem concerns new technology of prestressing long monolithic RC walls of rectangular water and waste tanks in order to prevent them against cracks due to thermal and shrinkage distorstions. The main idea of this prestressing method is that the prestressing is applied to early age concrete after 6-8 hours of setting. Prestressing strands remain in concrete as the bonded reinforcement to take over temperature changes hereafter.
PL
Przedstawiono sposób wyznaczania stanu odkształcenia, uwzględniający nieliniowość zależności sigma - epsilon w betonie.
EN
Method of the state of strain analysis with allowance for non-linear dependance sigma - epsilon in concrete has been presented.
PL
Porównano różne metody kształtowania konstrukcji ramowych z ryglami zespolonymi stalowo-betonowymi. Stwierdzono, że w analizie racjonalne i ekonomiczne jest przyjmowanie rygla zespolonego o zmiennej sztywności oraz uwzględnienie rzeczywistych sztywności prętów.
EN
The presented paper deals with comparison of different models applied for calculation of multistorey frames. Design of several types of these frames permits to state that the most economic are these designs where the different stiffness of main steel girders with conjunction concrete floor and the real joint stiffness are taken into account.
PL
Artykuł poświęcony jest zmianom, jakie w minionym dziesięcioleciu nastąpiły w obszarze zagrożeń terrorystycznych. Autor prezentuje rezultaty zarówno analiz ilościowych, odnoszących się do liczby zamachów, ofi ar, rozkładu geografi cznego zagrożeń, jak i jakościowych, dotyczących modus operandi sprawców i zmian w tym zakresie, skuteczności służb antyterrorystycznych, czynników stymulujących zagrożenia, reakcji społeczeństw na nasilającą się imigrację oraz walki informacyjnej prowadzonej przez organizacje terrorystyczne. Wnioski z przeprowadzonych analiz posłużą za punkt wyjścia do opracowania prognozy zagrożeń terrorystycznych na nadchodzące lata. Dokonawszy oceny poziomu i kierunków zagrożeń, autor stawia tezę, iż taktyki terrorystów stanowią odpowiedź na coraz większą sprawność służb antyterrorystycznych, szczególnie w sferze rozpoznania operacyjnego i coraz większej liczby udaremnionych zamachów. Równocześnie państwa zachodnie nadal nie wypracowały skutecznej strategii eliminacji źródeł współczesnego terroryzmu, co powoduje, iż zagrożenia terrorystyczne nadal pozostają na wysokim poziomie.-
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono zasady przyjmowania na drogach kolejowych dopuszczalnych wartości parametrów kinetycznych, wykazując że właściwe jest stosowanie jednakowych zasad dla wszystkich rodzajów krzywych przejściowych. Potwierdzono panującą opinię o przyczynie ograniczonego zakresu stosowania tzw. gładkich krzywych przejściowych. Krzywe te mają jedną, zasadniczą wadę – bardzo małe wartości rzędnych poziomych (i rzędnych rampy przechyłkowej) w rejonie początkowym, w praktyce często niemożliwe do wykonania i następnie utrzymania. Zasadniczą część artykułu poświęcono wyznaczeniu nowej postaci krzywej przejściowej, która w odróżnieniu od powszechnie stosowanej klotoidy, charakteryzuje się łagodnym przebiegiem krzywizny w rejonie wejścia w łuk kołowy. Wykazano zdecydowaną przewagę tej krzywej (z realizacyjnego punktu widzenia) nad krzywą Blossa, reprezentującą gładkie krzywe przejściowe.
14
Content available remote Komputerowo wspomagana analiza łańcuchów wymiarowych dla potrzeb montażu
80%
PL
Analiza wzajemnego położenia części oraz żądanych luzów oparta jest na łańcuchach wymiarowych, mających kluczowe znaczenie w procesie montażu Opracowany przez autora system projektowania i analizy procesu technologicznego montażu umożliwia, w jednym ze swoich modułów programowych, dokonywanie analizy doboru cech geometryczno-wymiarowych części i zespołów maszyn. W referacie skupiono się na tym właśnie module programowym. Omówiono jego strukturę oraz realizowane w nim zadania związane z identyfikacją równania łańcucha wymiarowego, jego analizą i syntezą. Pokazano też możliwości współpracy opracowanego modułu z systemami komputerowego wspomagania prac inżynierskich jak: AutoCAD, CATIA, Inventor.
EN
In process of constructing the units of machine the designer should decide the problem of selection of geometrical dimensioning features of units and unit sets of machine. The analysis of mutual position of units, the demanded clearance based on dimension chains having the key meanings in assembly. Article presented the solution of problem of identification of dimension chain equation by programme of analysis and synthesis in case of using CAE systems like: AutoCad, CATIA, Inventor.
PL
Przedstawiono analizę statyczną pewnej siatki cięgnowej poddanej obciążeniu zarówno węzłowemu, jak i międzywęzłowemu. Wykazano, że rodzaj obciążenia ma duży wpływ na siły i przemieszczenia ustroju.
EN
The design analysis of a cable net under nodal and continuous loads is presented. It was proved that the kind of load has a great influence on the static behaviour of cable nets.
17
Content available remote Image texture segmentation using microstructural features
80%
EN
A new method for texture analysis based on image surface microstructure feature classification is proposed. To that end a 5x5 feature detector based on the concept of logical filtres is used. This results in a considerable reduction of the dimensionality of the observation space. The filtered images have been used for testing possible improvements in textured images segmentation. Two methods have been exhaustively tested: histogram-based segmentation and feature strength segmentation. The results are evaluated on images representing a range of natural textures. The case of multiple textures was also considered in the context of segmentation.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę analizy tekstury obrazów, opartą na klasyfikowaniu cech mikrostrukturalnych powierzchni funkcji obrazowej. Do analizy użyto oryginalnego detektora cech, zrealizowanego jako filtr logiczny, działający na okienku o wymiarach 5x5. To pozwoliło istotnie zredukować wymiar przestrzeni obserwacji charakteryzujący zadania analizy tekstury. Oryginalne obrazy z teksturą naturalną poddano filtracji przy użyciu wspomnianego detektora, a następnie zbadano korzyści uzyskane w ten sposób, w postaci skuteczniejszej segmentacji obrazów teksturalnie jednorodnych. Przedstawiono wyniki segmentacji uzyskane dwiema metodami: metodą opartą na lokalnych histogramach oraz metodą opartą na kryterium siły cech. Wyniki odnoszą się do obrazów optycznych, przedstawiających obiekty charakteryzujące się naturalnymi teksturami. Zbadano również przypadek tzw. obiektów politeksturalnych.
PL
Przeprowadzono analizę parametryczną drgań własnych dwóch wybranych masztów z odciągami. Uzyskane wyniki porównano z zaleceniami normowymi PN-79/B-03204 oraz DIN 4131.
EN
A parametrical analysis of the free vibration of two guyed masts is presented. The obtained results are compared with standard rules PN-79/B-03204 and DIN 4131.
PL
Artykuł dotyczy liniowej i nieliniowej analizy niezbrojonych konstrukcji murowych. Głównym celem analizy jest rozwój i dobór odpowiednich numerycznych metod na poziomie mikro i makromodelowania. Szczególną uwagę skierowano na przedstawienie możliwości zastosowania analizowanych modeli w praktyce inżynierskiej.
EN
Linear and non-linear analysis of brickwork structures is presented in the paper. The main task of analysis is the developing and selection of apprioprate numerical methods at the level of macro- and micro-modelling. Special attention was directed on possibility of application of analysed models in engineering practice.
PL
Czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw jest ich konkurencyjność zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, jest poziom ich innowacyjności. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw zależy od wielu czynników, szczególnie tych o charakterze ekonomicznym oraz społecznym. Celem opracowania jest analiza porównawcza zewnętrznych społeczno-ekonomicznych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw w poszczególnych regionach Polski.
EN
The factor which determines the functioning and development of businesses is their competitiveness, both in the domestic and the international market. One of the fundamental factors which influence the competitiveness of companies is the level of their innovation. The innovative activity of companies depends on numerous factors of both external character and internal character from the point of view of the company. The aim of this study is to conduct a comparative analysis of the external socio-economic conditionings of innovation of companies in Poland.
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.