Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 258

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  localization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
Content available remote Memory-Based State-Estimation
100%
EN
In this paper we introduce a state-estimation method that uses a short-term memory to calculate the current state. A common way to solve state estimation problems is to use implementations of the Bayesian algorithm like Kalman filters or particle filters. When implementing a Bayesian filter several problems can arise. One difficulty is to obtain error models for the sensors and for the state transitions. The other difficulty is to find an adequate compromise between the accuracy of the belief probability distribution and the computational costs that are needed to update it. In this paper we show how a short-term memory of perceptions and actions can be used to calculate the state. In contrast to the Bayesian filter, this method does not need an internal representation of the state which is updated by the sensor and motion information. It is shown that this is especially useful when information of sparse sensors (sensors with non-unique measurements with respect of the state) has to be integrated.
2
80%
EN
In this paper, the localization of wideband source with an algorithm to track a moving source is investigated. To locate the wideband source, the estimation of two directions of arrival (DOA) of this source from two different arrays of sensors is used, and then, a recursive algorithm is applied to predict the moving source’s position. The DOA is estimated by coherent subspace methods, which use the focusing operators. Practical methods of the estimation of the coherent signal subspace are given and compared. Once the initial position is estimated, an algorithm of tracking the moving source is presented to predict its trajectory.
3
80%
Open Physics
|
2014
|
tom 12
|
nr 8
541-553
EN
The residual symmetries of the famous modified Korteweg-de Vries (mKdV) equation are researched in this paper. The initial problem on the residual symmetry of the mKdV equation is researched. The residual symmetries for the mKdV equation are proved to be nonlocal and the nonlocal residual symmetries are extended to the local Lie point symmetries by means of enlarging the mKdV equations. One-parameter invariant subgroups and the invariant solutions for the extended system are listed. Eight types of similarity solutions and the reduction equations are demonstrated. It is noted that we researched the twofold residual symmetries by means of taking the mKdV equation as an example. Similarity solutions and the reduction equations are demonstrated for the extended mKdV equations related to the twofold residual symmetries.
PL
W pracy omówiono metody określenia zmian położenia robota mobilnego w środowisku 3D. Przedstawiono dwie implementacje filtru cząsteczkowego, których celem jest przyśpieszenie obliczeń. Omówiono metodę, w której zmiana położenia i orientacji odbywa się oddzielnie oraz metodę wykorzystującą procesory graficzne w algorytmie lokalizacji.
EN
In the article the overview of localization methods is presented. Two modifications of particle filter algorithm are described. In the first approach the position and orientation of the mobile robot are determined separately. In second method parallel processing units are used. Both methods allow us to speedup the process of localization.
EN
The goal of the study was to assess the manner in which the direction of an industrial truck auditory danger signal is perceived in the presence of noise. A particular element of the study was the reconstruction in the laboratory of actual workplace conditions using acoustic signals recorded in the working environment, taking into account the wearing of hearing protectors. The constructed experimental set-up is described (Fig. 1, Fig. 2). A percentage of correctly determined directions was established, for workplace conditions (Fig. 4) and after reducing the ambient noise (Fig. 5). Recognition of the direction from which the sound is coming is the most difficult when the truck is directly behind the person (20% of correct answers) and in front of the person (up to 30% of correct answers). Correct recognition of the direction is much easier (80–98% of the cases), when the sound originates from the side. Lowering the ambient noise level resulted in better recognition of the direction from which sounds played in the front of the person came.
6
Content available Socionomic Modelling in Wireless Sensor Networks
80%
EN
The performance and efficiency of a Wireless Sensor Network (WSN) is typically subject to techniques used in data routing, clustering, and localization. Being primarily driven by resource constraints, a Socionomic model has been formulated to optimize resource usage and boost collaboration among sensor nodes. In this paper, we present several experimental results to ascertain the underlying philosophy of the Socionomic model for improving network lifetime of resource constrained devices - such as, sensor nodes.
7
Content available Migration of enterprises - case studies
80%
EN
The aim of this paper was to present the essence of the relocation process of companies with particular consideration of intra-national migration. The author arranged definitions and presented factors of the relocation of companies. The paper ends with case studies of the companies that entirely or partly relocated their business activity in the country. The information on migration was obtained on the basis of the conducted survey among randomly selected enterprises. Further information was collected from web pages of surveyed entities and press releases. As a result of the conducted analysis the conclusions were drawn towards the surveyed enterprises. It was observed that domestic relocation concerns both small and large enterprises dealing with manufacturing, providing services and trading. Internal migration may be conducted entirely or partly. Companies may transfer their seats or branches. The main reason for a change of localization is insufficient supply of manufacturing area. The conducted research reflect only fragment of the process of domestic relocation in order to draw the overall conclusions in this respect is indispensable to make extension at the bigger scale of enterprises.
PL
Celem artykułu było przedstawienie istoty procesu relokacji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem migracji wewnątrzkrajowej. Autorka dokonała uporządkowania pojęć oraz przedstawiła czynniki relokacji przedsiębiorstw. Artykuł został zakończony studiami przypadków firm, które dokonały przemieszczenia części lub całości działalności gospodarczej wewnątrz kraju. Informacje na temat migracji firm uzyskano na podstawie przeprowadzonych badań kwestionariuszowych wśród losowo wybranych przedsiębiorstw. Dodatkowe wiadomości pozyskano ze stron internetowych badanych podmiotów oraz informacji prasowych. W wyniku przeprowadzonej analizy wyciągnięto wnioski w odniesieniu do zbadanych przedsiębiorstw. Zauważono m.in. to, że relokacja krajowa dotyczy zarówno firm małych jak i dużych, produkcyjnych, usługowych i handlowych. Migracja wewnętrzna może przebiegać w całości lub części. Firmy mogą przenosić swoje siedziby lub oddziały. Głównym powodem zmiany lokalizacji jest niewystarczająca podaż powierzchni produkcyjnych. Przeprowadzone badania obrazują jedynie wycinek procesu relokacji krajowej, dlatego, by wyciągnąć wnioski generalne w tym zakresie niezbędne jest ich rozszerzenie na większą liczbę przedsiębiorstw.
EN
Mobile, personal devices are getting more capable every year. Equipped with advanced sensors, mobile devices can use them as a viable platform to implement and test more complex algorithms. This paper presents an energy-efficient person localization system allowing to detect already visited places. The presented approach combines two independent information sources: wireless WiFi adapter and camera. The resulting system achieves higher recognition rates than either of the separate approaches used alone. The evaluation of presented system is performed on three datasets recorded in buildings of different structure using a modern Android device.
PL
Pozycjonowanie osób i obiektów za sprawą satelitarnych systemów lokalizacji stało się w ostatnich latach bardzo łatwe. Znalazło ono liczne implementacje m.in. w nawigacjach samochodowych oraz telefonach komórkowych. Jednak ten sposób pozycjonowania może zostać użyty w stosunku do obiektów, które chcą znać swoją pozycję i jednocześnie mają dostęp do sygnałów emitowanych przez satelity nawigacyjne. Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy źródło fal radiowych jest lokalizowane przez systemy zewnętrzne. Przykładem takiego zastosowania może być próba lokalizacji użytkownika telefonu komórkowego wybierającego numer alarmowy pozostającego bez możliwości wskazania dokładnej pozycji własnej. Wykrywanie i wyznaczanie takiej pozycji emiterów oraz przeciwdziałanie takim czynnościom – to domena systemów wojskowych. Gdy propagacja fal elektromagnetycznych ze źródła podlegającego lokalizacji odbywa się w przestrzeni otwartej, wtedy sytuacja obserwatora jest względnie komfortowa. Jednak w pomieszczeniach zamkniętych ilość odbić może być bardzo duża. Do tego dochodzi problem dużego zróżnicowania materiałów, z których zbudowany jest dany budynek. Skutkuje to brakiem możliwości lub znacznym ograniczeniem zastosowania sprawdzonych w terenie otwartym metod. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań zestawu odbiorników mikrofalowych połączonych w system lokalizacji aktywnych emiterów radiowych w pomieszczeniach zamkniętych. Jako czujniki wykorzystane zostały urządzenia RF Sensor N6841A firmy Agilent. Badania przeprowadzono w budynku o urozmaiconej strukturze wewnętrznej (budynek Instytutu Radioelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej).
EN
Positioning of persons and objects thanks to global navigation satellite systems is very easy in recent years) A lot of GPS implementations are known, e.g. car navigation systems or cellular phones. However, this kind of positioning can be applied for objects which want to know their position and have access to the signals emitted by navigational satellite. Sometimes, radio frequency signal source position must be determined by external systems, for example when 112 emergency number was chosen by person who needs help without the possibility of indicating the exact his own position. Military systems can localize active radio sources such a radar too. When radio wave propagation takes place in free space conditions, positioning task is relatively easy but indoors active emitters localization is rather difficult due to a lot of signal reflections. Materials that walls are constructed varies very much too, so free space simple propagation model in the localization process can’t be used. This paper presents the preliminary studies of indoors active emitters localization algorithm. A set of microwave receivers RF Sensor N6841A build by Agilent was used. The scientific research were carried out in Institute of Radioelectronics Military Academy of Technology building.
10
Content available remote On the localization of electrons in disordered molecular wires
80%
EN
The aim of this report is to investigate electronic properties of a chain of atoms when its translational symmetry is broken by a topological disorder. The study uses the inverse participant ratio to obtain information on the localization of electrons in phase space.
11
Content available remote Quantum networks in the presence of the Rashba effect and a magnetic field
80%
EN
We use a simple formalism to calculate the conductance of any quantum network consisting of single-channel one-dimensional quantum wires in the presence of Rashba spin-orbit coupling and a coupling magnetic field. We show that the Rashba effect may give rise to an electron localization phenomenon similar to the Aharonov-Bohm effect. This localization effect can be attributed to spin precession due to the Rashba effect. We present results for linear transport through a finite-size chain connected to leads, taking also the effect of disorder into account. The effects of applying a magnetic field and Rashba spinorbit coupling are studied in two-dimensional networks, showing that their interplay can lead the system to a transition between localized and anti-localized behaviour.
PL
Autorska analiza różnych wariantów lokalizacji nowego portu lotniczego dla Warszawy z punktu widzenia dostępności dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych w poszczególnych strefach odległości od lotniska (w aspektach lokalnym i regionalnym).
EN
Original analysis of different localization variants for new Warsaw airport from the point of view of accessibility for the inhabitants and economic subject with regard to their distance form the airport . local and regional aspects.
EN
This article presents the notion of translation in the context of localizations of video games. It introduces a theory as well as analysis of chosen video games and studies the process of translation. The author considers the obstacles which can be encountered by translators, as well as methods which are used in the process of localization. The author analyses games from different genres: Ace Ventura (1997, adventure), Baldur’s Gate (1998, RPG) and Warcraft 3: Reign of Chaos (2002, RTS), where the plot (and as a consequence its translation) is very important. The author studies fragments from these games and tries to explain and critique (if necessary) the choices taken by translators.
14
Content available remote Optimization schemes for wireless sensor network localization
80%
EN
Many applications of wireless sensor networks (WSN) require information about the geographical location of each sensor node. Self-organization and localization capabilities are one of the most important requirements in sensor networks. This paper provides an overview of centralized distance-based algorithms for estimating the positions of nodes in a sensor network. We discuss and compare three approaches: semidefinite programming, simulated annealing and two-phase stochastic optimization-a hybrid scheme that we have proposed. We analyze the properties of all listed methods and report the results of numerical tests. Particular attention is paid to our technique-the two-phase method-that uses a combination of trilateration, and stochastic optimization for performing sensor localization. We describe its performance in the case of centralized and distributed implementations.
16
Content available Glokalizacja a zarządzanie
71%
EN
The economy spatial organization is a result of the trend towards concentration and a tendency to distraction. Although globalization leads to the global economic space homogenization, but simultaneously leads to the concentration of economic and social life in a relatively small number of sites whose locations are specially attractive. It is therefore essential to reconcile the local interests with the regional, national, international and global ones, but eluding to remain a “scansen”, and to become a colony. The author discusses the essence of the glocalization phenomenon as a “reverse” of the globalization. He draws attention to the changes in management, which occur in the economy and in its entities operating at the local level, which this process enforces. This is of particular importance in view of the disaggregation of national economic space and atomization of its components, at this stage of its development and advance-ment, implied by globalization, the author stresses.
PL
Organizacja przestrzenna gospodarki jest wypadkową tendencji do koncentracji i tendencji do dekoncentracji. Choć globalizacja prowadzi do homogenizacji globalnej przestrzeni ekonomicznej, to jednocześnie prowadzi do koncentracji działalności gospodarczej i życia społecznego w relatywnie małej liczbie miejsc o szczególnej atrakcyjności lokalizacyjnej. Istotne zatem jest, aby pogodzić interes lokalny z regionalnym, krajowym, międzynarodowym i globalnym, nie pozostając zaściankiem, ani też nie stając się kolonią. Autor omawia istotę zjawiska glokalizacji, jako „rewersu” globalizacji. Zwraca uwagę na zmiany w zarządzaniu, jakim podlegają gospodarka i podmioty gospodarcze działające na poziomie lokalnym, które ten proces wymusza. Ma to szczególne znaczenie wobec implikowanej przez globalizację, na obecnym etapie jej rozwoju i zaawansowania, dezagregacji narodowych przestrzeni ekonomicznych oraz atomizacji składowych tych przestrzeni – podkreśla autor.
EN
A sensing system utilizing a standard optical fiber as a distributed sensor for the detection and localization of mechanical vibrations is presented. Vibrations can be caused by various external factors, like moving people, cars, trains, and other objects producing mechanical vibrations that are sensed by a fiber. In our laboratory we have designed a sensing system based on the Φ-OTDR (phase sensitive Optical Time Domain Reflectometry) using an extremely narrow laser and EDFAs.
EN
Genuine, physics-based understanding of initiation phenomena in plasticbonded explosives (PBXs) requires knowledge of the physics and chemistry at mesoscopic scales that are far larger than can be simulated directly using atomistic detail, yet far smaller than is directly resolvable in practical engineering scale continuum simulations. Initiation is determined by localization phenomena that arise due to the heterogeneous character of most explosive formulations. Indeed, the "average" temperature behind a weak shock is not a useful measure for understanding initiation phenomena; rather, it is the tails of the distributions in temperature, stress, and strain rates, localized to small, spatially distributed volumes in the material (hot spots), that dictate the outcome of a given loading event. Important factors for predicting hot spot formation and subsequent extinction or growth/coalescence include particle size, concentration, morphology, and void content; physical and chemical interactions between grains and binder; thermophysical and mechanical properties of the constituents and interfaces between them; and, of course, the inherent chemical stability of the explosive component(s) in the formulation. We are in the process of computing many of the thermophysical and mechanical properties required for a complete specification of constituent models for use in mesoscale simulations, wherein grains and binder in representative volumes of a PBX are spatially resolved and then studied within a continuum hydrodynamic framework. In addition to calculating specific properties of interest, we have recently undertaken a series of large-scale molecular dynamics simulations of energetic crystals to understand dissipation phenomena in dynamically loaded single- or poly-crystalline samples; for instance, plastic deformation and stress/energy localization mechanisms, phase transitions, and so on. Recent and ongoing work in these areas will be discussed, along with their specific relevance to emerging mesoscale simulation capabilities.
19
70%
EN
Recent advances in technology have enabled the development of low cost, low power and multi functional wireless sensing devices. These devices are networked through setting up a Wireless Sensor Network (WSN). Sensors that form a WSN are expected to be remotely deployed in large numbers and to self-organize to perform distributed sensing and acting tasks. WSNs are growing rapidly in both size and complexity, and it is becoming increasingly difficult to develop and investigate such large and complex systems. In this paper we provide a brief introduction to WSN applications, i.e., properties, limitations and basic issues related to WSN design and development. We focus on an important aspect of the design: accurate localization of devices that form the network. The paper presents an overview of localization strategies and attempts to classify different techniques. A set of properties by which localization systems are evaluated are examined. We then describe a number of existing localization systems, and discuss the results of performance evaluation of some of them through simulation and experiments using a testbed implementation.
20
Content available Virtual Sound Localization by Blind People
70%
EN
The paper demonstrates that blind people localize sounds more accurately than sighted people by using monaural and/or binaural cues. In the experiment, blind people participated in two tests; the first one took place in the laboratory and the second one in the real environment under different noise conditions. A simple click sound was employed and processed with non-individual head related transfer functions. The sounds were delivered by a system with a maximum azimuth of 32° to the left side and 32° to the right side of the participant’s head at a distance ranging from 0.3 m up to 5 m. The present paper describes the experimental methods and results of virtual sound localization by blind people through the use of a simple electronic travel aid based on an infrared laser pulse and the time of flight distance measurement principle. The lack of vision is often compensated by other perceptual abilities, such as the tactile or hearing ability. The results show that blind people easily perceive and localize binaural sounds and assimilate them with sounds from the environment.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.