Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyeing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Badania stabilności pigmentowanych wodnych dyspersji plastizolu PVC
100%
PL
Praca przedstawia zagadnienia barwienia pigmentami suchymi i ich pastami, wodnych dyspersji plastizolu PVC. Do stabilizacji wodnych dyspersji plastizolu użyto Rokanol 0-18, a także nieorganiczne i organiczne zagęszczacze, którymi były: krzemionka koloidalna, bentonit, kaolin, sól sodowa karboksymetylocelulozy, poli(alkohol winylowy) i wodorozcieńczalny oligomer poliuretanowy. Pigmentami suchymi i w pastach były: Błękit B, Zieleń BO, Szkarłat B, Czerwień RLL, Żółcień 10G, Oranż RB, Zieleń Cr. Wykonano badania sedymentacyjne, które miały na celu określenie rodzaju i ilości faz występujących w stanie równowagi. Określono maksymalną wartość wydajności dyspergowania i wielkość cząstek. Na podstawie całości wykonanych badań stwierdzono, że najlepszym pigmentem jest Błękit B, ponieważ charakteryzuje się największą wartością powierzchni właściwej oraz liczby olejowej.
EN
This paper presents problems of dyeing water disperse systems of PVC plastisol, using pigments and their pastes. For stabilization the water disperse systems of PVC plastisol used Rokanol 0-18 and inorganic and organic thickeners, with were: colloidal silica, bentonite, kaolin, sodium salt of carboxymethylcellulose, poli(vinyl alcohol), water-soluble polyurethane oligomer. Dry pigments and pigments in pastes were: Blue B, Green BO, Scarlet B, Red RLL , Yellow 10G, Orange RB and Green Cr. The sedimentation experiments, which had determined quantity and type of phases in the state of sedimentation equilibrium, were made. The maximum dispergation efficiency and size of elementary particles were qualified. On the basis of realised investigations, there were affirmed, that the best pigment was Blue B. That pigment characterises the largest value of specific surface and absorption number.
2
100%
PL
Praca przedstawia zagadnienia barwienia pastami pigmentowymi wodnych emulsji ksylenu oraz wodnych dyspersji ksylenowych roztworów kopolimerów akrylowych MMA/BA/MAA i MBA/AMAA. Do barwienia użyto pasty pigmentowe Oranż RB, Błękit B, Szkarłat B, Zieleń BO i Zieleń Cr. Do stabilizacji wodnych dyspersji układów dodatkowo zastosowano oksyetylenowane aminy tłuszczowe Rokamin SR-8 i SR-22 a także poliuretanowy zagęszczacz. Określono rodzaj pasty pigmentowej i jej optymalną ilość potrzebną do uzyskania najbardziej stabilnej wodnej dyspersji ksylenowych roztworów kopolimerów akrylowych. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że najlepszą pastą pigmentową jest Błękit B, ponieważ pigment w niej zawarty, którym jest ftalocyjanina miedzi, charakteryzuje największa wartość powierzchni właściwej oraz największa wartość liczby olejowej.
EN
This paper presents the issues on dyeing xylene water emulsions and xylene water dispersions of the acrylic copolymer MMA/BA/MAA and MBA/ AMAA solutions with pigment pastes. The following pigment pastes were applied for dyeing: Orange RB, Blue B, Scarlet B, Green BO and Green Cr. To stabilise water dispersions, oxyethylenated fatty amines Rokamin SR-8 and SR-22, as well as a thickening agent were additionally used. A type of pigment paste and its optimal amount necessary to obtain the most stable system of water dispersion of xylene and water dispersions of xylene solutions of acrylic copolymers were determined. Basing on the tests made, it has been found that Blue B is the best pigment paste, because its pigment, i.e. copper phthalocyanine, is characterised by the highest values of specific surface and oil absorption.
3
88%
EN
Investigating cotton dyeing using exotic wood sawdust. The study investigated the possibility of using extracts from various species of exotic wood, obtained from waste sawdust, for dyeing cotton fabrics. Material from Obeche, Iroko, Merbau, Apple tree, American walnut, Tulip tree, Cumaru and Rosewood were used for the tests. Solutions of oxalic acid, tin chloride, aluminum sulfate and ferric chloride were used as mordants, along with no-mordant tests. The color was determined in the CIE L*a*b* coordinate system. Color fastness was tested using n-hexane for dry cleaning and acidic, alkaline and hydrogen peroxide bleach solutions. The results showed a strong dependence on the type of wood, the mortar used and the washing agent and covered a wide spectrum of color intensity and fastness. The best results were obtained for Rosewood, Merbau and Apple trees, while Tulip tree and American walnut turned out to be practically useless. Among the mordants used, the most intense colors were produced by metal salts, including ferric chloride, which strongly darkened fabrics. Dry cleaning proved to be the mildest of those tested, with the least effect on color fading.
PL
W pracy zbadano możliwość zastosowania ekstraktów z drewna egzotycznego różnych gatunków, pozyskanych z odpadowych trocin, do barwienia tkanin bawełnianych. Do badań użyto materiału z Obeche, Iroko, Merbau, jabłoni, orzecha amerykańskiego, tulipanowca, Cumaru i palisandru. Jako zaprawy użyto roztworów kwasu szczawiowego, chlorku cyny(II), siarczanu glinu i chlorku żelaza(III), równolegle przeprowadzono próby bez zaprawy. Barwa oznaczana była w systemie współrzędnych CIE L*a*b*. Trwałość barwy badano stosując n-heksan do prania chemicznego oraz roztwory kwaśny, alkaliczny i nadtlenku wodoru jako wybielacza. Wyniki wskazały silną zależność od gatunku drewna, zastosowanej zaprawy oraz czynnika piorącego i objęły szerokie spektrum intensywności i odporności barw. Najlepsze wyniki uzyskano dla drewna palisandru, Merbau i jabłoni, natomiast tulipanowiec i orzech amerykański okazały się praktycznie nieprzydatne. Spośród zapraw najintensywniejsze barwy dawały sole metali, w tym chlorek żelaza dawał silne ściemnienie tkanin. Pranie chemiczne okazało się najłagodniejsze ze zbadanych, najmniej wpływając na blaknięcie koloru.
4
88%
EN
The influence of using formic, oxalic, citric, tartaric, hydrochloric, nitric, sulphuric and phosphoric acid for dyebath pH adjustment was investigated upon the dyeing of polyester fabric with CI Disperse Yellow 60. The positions of colour in CIELab coordinates of the samples dyed with the addition of tested acids were assessed and compared to those dyed with the addition of acetic acid. It was found that the differences in dyeabilities obtained with the addition of citric, oxalic, hydrochloric, nitric and sulphuric acid are entirely acceptable according to both M&S 83A and CMC (2:1) standards in comparison to the dyeability obtained with the addition of acetic acid.
5
Content available remote Dyeing of glass fibres by the sol gel method
75%
EN
This study focused on the dyeing of glass fibres by colour layers created by the sol gel method. Glass fibres are used as a typical example of fibres with non-ideal dyeing properties. Glass and similar dyes are rigid, the internal fibre structure is non-porous and the glass transition temperature is very high. The sol gel method is used for the fixation of selected dyes on the fibre surface. In this study , we compared basic, disperse and met al complex dyes. The properties of coloured textiles were tested by standard and modified fastness tests. The stability to temperature, washing and light was different according the basic properties of the used dyes. The results of the tests are discussed in this paper. The process of dyeing fibres with sol simultaneously results in reasonable dye fastnesses to the fibres; at the same time, bright and dark shades can also be obtained. The sol used is based on the blending of 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate in isoprop anol with supporting chemicals (water , HCl, benzoyl peroxide).
EN
Viscose/wool powder blended fibres with 0, 5, 10, 15 and 20% wool powder were produced with the method of wet spinning. SEM, FT-IR spectroscopy, WAXD and TG analysis were used to study the chemical composition and structure of viscose/wool powder blended fibre. The experimental results show that the macromolecule composition, aggregation structure, morphological structure and thermal properties of these viscose/wool powder blended fibres were similar, which mainly show the characteristics of viscose fibre. Absorption studies were carried out to investigate the protein characteristics of the blended fibre. The results showed that the affinity of the blended fibre to acid dye increased with the wool powder content.
PL
Wyprodukowano włókna wiskozowe z dodatkiem sproszkowanej wełny w ilości 0,5, 10, 15 i 20% metodą mokrego przędzenia. Do badań składu chemicznego i struktury zastosowano SEM, FTIR, WAXD i analizę TG. Wyniki wykazały, że skład makromolekularny, struktura agregatowa i morfologiczna oraz właściwości termiczne włókien były podobne, z dominacją właściwości włókien wiskozowych. Przeprowadzono badania absorpcji dla zbadania oddziaływania proteiny w otrzymanych włóknach. Stwierdzono, że powinowactwo mieszanek włókien do kwaśnych barwników zwiększa się ze wzrostem zawartości proszku wełnianego.
8
Content available remote Diffusion of disperse dyes into supermicrofibres
75%
EN
All dyers share the common goal of achieving the correct shade as early as the first dyeing. But the dyeing process is very complex, being characterised by the diffusion- controlled sorption of dyes that depends on several physicochemical parameters. Moreover, the dyeing properties relating to microfibres and conventional fibres are caused by different properties such as the exposed surface area and the crystallinity index. Wilson and Hill developed equations describing the uptake rate of disperse dyes by a cylindrical fibre model as a function of t he diffusion coefficient and the nature of the dyebath. The inverse of Shibusawa’s polynomial approximation of Hill’s and Wilson’s equation is used to compute the diffusion coefficient, which depends on the initial dye concentration, the time and the fibre count at a fixed temperature. In this paper, the sorption isotherms, the diffusion coefficient, the dye concentration evolution into the fibres and the dyeing uptake rate are computed from experimental results for conventional fibres, microfibres and supermicrofibres. The sorption isotherms and the diffusion coefficient evolutions as a function of time, initial dye concentration and temperature for supermicrofibres are discussed by considering the surface area and the diffusional boundary layer’s influence. Important differences in the dyeing properties are observed, depending on the fibre count, which should be useful in the optimisation of the supermicrofibre dyeing process. The aim is to provide a tool for dyeing practitioners to increase dyeing reproducibility and to improve the performance of ‘right-first-time’ production.
EN
The infl uence of using formic, oxalic, citric, tartaric, hydrochloric, nitric, sulphuric and phosphoric acid for dyebath pH adjustment was investigated upon the dyeing of polyester fabric with CI Disperse Yellow 60. The positions of colour in CIELab coordinates of the samples dyed with the addition of tested acids were assessed and compared to those dyed with the addition of acetic acid. It was found that the differences in dyeabilities obtained with the addition of citric, oxalic, hydrochloric, nitric and sulphuric acid are entirely acceptable according to both M&S 83A and CMC (2:1) standards in comparison to the dyeability obtained with the addition of acetic acid.
EN
Cotton fabrics were dyed with natural colouring matter extracted from Crocus sativus (saffron) using a traditional heating method and a power ultrasonic method. Factors affecting the dyeing properties such as pH values, salt concentration, temperature, duration of dyeing bath, and ultrasonic power were studied. Environmentally friendly mordants were used in pre-mordanting, post-mordanting, and simultaneous-mordanting methods. The fastness properties including light, washing, and perspiration of dyed and mordanted fabrics were assessed. Colour strength (K/S) was measured for dyed and dyed mordanted cotton fabrics.
11
63%
EN
The development of textile finishing techniques and technologies outside of reports in world-wide publications is also very visible at subsequent fairs. At international fairs, such as ITMA, ATMA and FESPA, machine, equipment and dye manufacturers present new techniques and technologies. The development of chemical fibre processing nowadays goes mainly towards the “ecological optimisation” of technological processes as well as theeconomics of processes. In this article, the main development directions of the chemicaltreatment of textiles in the field of the pre-treatment, bleaching, dyeing, printing and finishing of textile products are discussed.
PL
Rozwój technik i technologii wykańczalniczych we włókiennictwie poza doniesieniami w publikacjach o światowym zasięgu również bardzo widoczny jest na targach takich jak np. ITMA czy ATMA. Producenci maszyn i urządzeń oraz barwników prezentują nowe techniki i technologie. Rozwój chemicznej obróbki włókien w obecnych czasach idzie głównie w kierunku „ekologicznej optymalizacji” procesów technologicznych i ekonomii. W artykule przedstawiono główne kierunki rozwoju technologii chemicznych w zakresie obróbki wstępnej włókien, bielenia, barwienia, drukowania oraz wykańczania wyrobów włókienniczych.
13
63%
EN
In order to study the influence of low-temperature air plasma and enzymatic treatment on the dyeing properties of hemp, “cold dyeing” of hemp fabric with acid dye (C.I. acid blue 113) and direct dye (C.I. direct red 81) was performed. In addition to the determination of dyeing kinetics, colour yield and colour fastness, assessment of weight loss, water retention and whiteness degree, as well as SEM analysis of differently treated samples was carried out. Low-temperature plasma treatment of hemp fabric caused an increase in the dyeing rate, final dye exhaustion and colour yield of dyed samples. The positive effect of plasma treatment was explained by plasma etching and oxidation effect on the hemp fibre surface. Enzymatic treatment led to a decrease in the dyeing rate in the case of C.I. acid blue 113 and slight increase in the case of C.I. direct red 81, whereas the final exhaustion of both dyes decreased. This behaviour has been attributed to a more pronounced digestion of amorphous fibre areas. All samples showed similar and low colour fastness values, which were considered as satisfactory, taking into account that the cold dyeing procedure was carried out.
PL
W celu zbadania wpływu niskotemperaturowej plazmy i obróbki enzymatycznej na barwienie tkanin konopnych, stosowano „zimne barwienie” tkanin za pomocą barwnika kwaśnego (C.I. acid blue 113) i bezpośredniego (C.I. dimet red 84). Niezależnie od określenia dynamiki barwienia, badano wydajność barwnika, trwałość wybarwienia, strukturę masy, retencję wody i stopień białości, oraz za pomocą SEM – charakter powierzchni absorbcyjnych w różny sposób tkania. Zastosowanie nisko temperaturowej plazmy spowodowało wzrost szybkości barwienia, końcowe wykorzystanie barwnika z kąpieli i wydajność barwnika. Korzystnym efektem zastosowania plazmy były wybarwienia i efekty utleniania powierzchni włóknin konopnych. Obróbka enzymatyczna prowadziła do zmniejszenia szybkości barwienia w przypadku stosowania „C.I. acid blue 113” i lekkiego wzrostu przy stosowaniu „C.I. diret red 81”, podczas gdy końcowe wykorzystanie barwnika z kąpieli w obydwu przypadkach zmniejszyło się. Zaobserwowane objawy związane są prawdopodobnie z przemieszczeniem w obrębie obszarów amorficznych. Wszystkie próbki zachowały niską aczkolwiek satysfakcjonującą trwałość wybarwień, biorąc pod uwagę „barwienie na zimno”.
EN
A novel disazo reactive dye of a temporarily high molecular structure containing disulphide bis(ethylsulphone-monochlorotriazine) reactive system has been synthesised and applied to cotton. By virtue of the characteristic disazo disulphide bis(ethylsulphone) dye structure, a good substantivity was observed at the neutral exhaust dyeing conditions. Subsequently, the results assessed for the alkaline dyeing conditions indicate that the dye vinylsulphone-monochlorotriazine reactive system confers a high fixation efficiency for this type of disazo reactive dye. The results also indicate that the high fastness properties were obtained.
EN
African marigold [Tagetes erecta L.], a major source of carotenoids and Lutin, is grown as a cut flower and a garden flower, in addition to being grown for its medicinal values. Marigold flowers [Tagetes], which are yellow to orange red in colour, are a rich source of lutein, a carotenoid pigment. Nowadays, Lutein is becoming an increasingly popular active ingredient used in the Food Industry and Textile coloration. This pigment has acquired greater significance because of its excellent colour value. Although marigold flower extract has been used in veterinary feeds, the potential use of marigold as a natural textile colorant has not been exploited to its full extent. This is due to the lack of information on its safety, stability, and compatibility in textile coloration. In this study, an experiment was conducted to study the use of an extract isolated from marigold as a natural dye. The dye potential of the extract was evaluated by dyeing, using the flower, in 100 % cotton and silk fabrics under normal dyeing conditions. Studies of the dyeability, wash fastness, light fastness, and colour hue were undertaken. The, L,a and 'b' of materials dyed using the extract were studied with the use of Computer Colour Matching software. The surface colour was not affected by washing, and the quality of the flower was maintained even washing at 60o C for 30 minutes. Studies have indicated that the change of some of the colors have been noticed after washing with soap. Most of the metal salts exhibited the highest K/S values, due to their ability to form coordination complexes with the dye molecules. These findings reveal that the extract of Marigold flower can be used for coloration of !00 % cotton, silk, and wool fabrics. This article deals with the chemistry, processing, and stability of the pigment and its applications in textile coloration.
17
63%
EN
The dyeability of chemical pulp and chemithermomechanical pulp (CTMP) and their mixtures with direct dyes were investigated. It was found that direct dyes were useful mainly for dyeing paper containing chemical pulps, but they can also be used for high-yield pulps (with high lignin content – for example BCTMP), reducing costs as a result of using cheaper fibrous semi-products.When increasing the amount of high-yield pulp in the paper product, we have to take into account that after dyeing the colour may change markedly in comparison to dyed chemical pulps
PL
Zbadano podatność bielonych mas celulozowych i bielonej masy chemotermomechanicznej (BCTMP) oraz ich mieszanin na barwienie barwnikami bezpośrednimi. Stwierdzono, że barwniki bezpośrednie są przydatne przede wszystkim do barwienia papierów z udziałem mas celulozowych, ale można je także stosować do barwienia mas wysokowydajnych (z dużym udziałem ligniny, np. BCTMP), umożliwiając obniżenie kosztów wskutek stosowania tańszych półproduktów włóknistych. Zwiększając zawartość mas wysokowydajnych w wytworze papierniczym należy po barwieniu liczyć się jednak z istotną zmianą barwy w porównaniu z barwionymi masami celulozowymi.
18
Content available remote Use of Enzymes and Chitosan Biopolymer in Wool Dyeing
63%
EN
The importance of bio-processes and mild chemical so-called ‘soft chemistry’ processes have been increasing of late. Especially for expensive and fashionable material such as wool and silk, the compatibility with the environment and protecting these fibres’ natural properties during their treatments have been investigated. In this study, we used proteases of different origins to treat wool-woven fabric. Proteolytic treatments were carried out with various commercial protease preparations such as Perizym AFW, Alcalase 2.5L, Savinase 16L and Papain. After proteolytic treatments, the samples were evaluated with regard to the loss of tensile strength, weight loss, degree of whiteness and alkali solubility. The samples were then dyed with different classes of dyestuffs such as reactive dyes, levelling acid, milling acid and metal complex dyestuffs. The effects of these proteolytic treatments on colour strength and various fastness values were evaluated. Moreover, some samples treated with proteases were then treated with chitosan, a polysaccharide-based cationic biopolymer, and dyed. Next, the effects of the treatment with chitosan on colour strength were determined.
PL
Współcześnie wzrasta znaczenie delikatnie chemicznej obróbki tekstyliów za pomocą bio-procesów. Badania dotyczą zwłaszcza obróbki wełny i jedwabiu, drogich, modnych materiałów, ich kompatybilności z otoczeniem i zabezpieczenia ich naturalnych właściwości przed destrukcją podczas procesu. Przedstawiona praca dotyczy zastosowania enzymów proteolitycznych różnego pochodzenia do obróbki wełny. Stosowano handlowe preparaty proteinazy, takie jak Perizym AFW, Alcalase 2.5L, Savinase 16L i Papain. Po proteolitycznej obróbce badano zmniejszenie masy i wytrzymałości na zerwanie, stopień bieli i rozpuszczalność w alkaliach. Następnie próbki barwiono za pomocą barwników, należących do różnych klas aplikacyjnych takich jak barwniki reaktywne, kwasowe egalizujące, kwasowe zwiększające odporność na spilśnianie i metalowo-kompleksowe. Oceniano wpływ obróbki proteolitycznej na wartości K/S i trwałość wy barwień na pranie, tarcie oraz światło. Dodatkowo wybrane próbki były po obróbce proteolitycznej poddawane działaniu chitozanu i dopiero wtedy barwione. Oceniano efekt dodatkowego oddziaływania chitozanu na wartości K/S.
PL
Celem przeprowadzonych badań było zastosowanie podłoży z dodatkiem gliceryny odpadowej z produkcji biodiesla do hodowli wybranych szczepów drożdży i przeprowadzenie barwienia wewnątrzkomórkowego tłuszczu. Zastosowano szczepy z gatunku Candida utilis ATTC 9950 oraz z gatunków Rhodotorula glutinis, Rh. gracilis oraz Rh. mucilaginosa. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że badane szczepy były zdolne do wzrostu w podłożach, w których jako źródło węgla zastosowano glicerynę. Na podstawie wyników barwienia czernią Sudanu B wykazano obecność wewnątrzkomórkowego tłuszczu u wszystkich szczepów drożdży z podłoży hodowlanych o wyższych stężeniach gliceryny (10 i 15%) źródła węgla. W większości przypadków tłuszcz w obrazie mikroskopowym komórek pojawiał się dopiero po 48 h hodowli. W przypadku mniejszych stężeń glicerolu w podłożach (2 i 5% ) nie stwierdzono obecności tłuszczu w komórkach drożdży.
EN
The aim of the study was to employ a crude glycerol from biodiesel production to cultivate selected yeast strains and perform intracellular fat staining. Selected strains were as follows: Candida utilis ATCC 9950, Rhodotorula glutinis, Rh. gracilis, and Rh. mucilaginosa. The results found that all of the selected strains were able to grow in media where crude glycerol was used as a carbon source. The presence of intracellular fat in all strains was observed but only in case when higher concentrations of carbon source were used. In most cases, fat presence in microscopic preparations was observed after 48h of cultivation. In case of lower concentration of glycerol in media (2 and 5%), fat presence in yeast cells was not detected.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.