Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available remote Nowa technika zgrzewania stopów tytanu
100%
PL
W niniejszym artykule przedstawiono mechanizm i kinetykę powstawania zgrzeiny punktowej. Scharakteryzowano typowe struktury złącza zgrzewanego ze stopu tytanu Ti-2Nb-Sn i podano wyniki pomiarów twardości zgrzeiny punktowej.
EN
Summarizes the mechanism and kinetics forming spot welds. Some typicale structure welded joint a titanium alloy Ti-2Nb-Sn and presente result measurement hardness spot welds.
3
Content available remote Łukowe mikrozgrzewanie punktowe kształtek spiekanych ze stalą nierdzewną
100%
PL
Przedstawiono istotę łukowego mikro zgrzewania punktowego, opisano kinetykę powstawania mikro złącza oraz scharakteryzowano typowe struktury mikro złącza zgrzewanego kształtek spiekanych z tufem ze stalą nierdzewną. Opis matematyczny procesu łukowego zgrzewania ułatwia dobór parametrów zgrzewania punktowego.
EN
Sumarizet the principle arc small capacitor welding, description kinetics forming small welds and some typicale structure small welds pressing welding sintering shaped of tuf and stainless steel. Circumscribe arc process pressure welding facilitation selection parameter spot welding.
5
100%
EN
The self-regulation phenomenon that occurs during friction welding process was characterised, and the effect of the self-regulation of the energy-related parameters on structure and hardness distribution in SW7Mo steel – 55 steel welded joint was determined experimentally. The structure and hardness of the weld zone were examined, the energy required for the stable run of a friction welding process was calculated, and a relationship between the welding energy and weld hardness was derived.
9
63%
PL
Rozwój nowych technologii spawania umożliwia szerokie zastosowanie wstępnego i powtórnego przetapiania (remelting) warstwy materiału rodzimego w celu wyeliminowania jego wstępnego podgrzewania przed naprawczym spawaniem odlewów z żeliwa szarego, żeliwa ciągliwego i żeliwa sferoidalnego. Przedstawiono wyniki analizy teoretycznej i wyniki prób przetapiania metodą TIG brzegów wad odlewów żeliwnych oraz podano warunki naprawczego spawania odlewów z żeliwa szarego, żeliwa ciągliwego i żeliwa sferoidalnego bez wstępnego podgrzewania.
EN
The development of new welding technologies enables wide application of the primary and secondary remelting of the layer of parent metal to eliminate the operation of preheating before the repair welding of castings made from grey iron, malleable iron, and ductile cast iron. The results of theoretical analysis and of tests on TIG remelting of the edges of defects in cast iron castings were discussed, and conditions of repair welding of castings from grey, malleable and ductile cast irons without preheating were presented.
10
Content available remote Metody poprawy jakości złączy spawanych
63%
PL
Rozwój nowych technologii spawania umożliwia szerokie zastosowanie napawania i powtórnego przetapiania (remelting) napoin lub spoin w celu zwiększenia ich właściwości eksploatacyjnych, stanowiących podstawowy czynnik poprawy jakości napoin i złączy spawanych.
EN
The development of new technologies of welding makes possible the wide use of padding and the second remelting the napoin and joints in aim elevation of their exploational proprieties, making up the basic factor of improvement of quality the napoin and joints welded.
11
63%
EN
The effectof thermal cycles during MAG/MIG and TIG welding on the formation of structure in the headaffected zone (HAZ) and on the mechanical properties of the welded joints made in different grades of cast iron was discussed. The macroscopy of the welded joints, the microstructural examinations of HAZ and microhardness measurements were made on the wedge-shaped cast test plates. The microstructures of HAZ in welded joints made of grey, malleable and s.g. cast irons were presented. A relationship between HAZ in cast iron welded joints and the crossection of a welded element was determined for optimum linearenergy of MAG/MIG and TIG welding. A method of casting groove borders in structural elements assigned for welding was proposed.
PL
Obniżka cen produktów (wyrobów i usług) w przedsiębiorstwach przemysłowych jako element strategii walki konkurencyjnej wymaga przede wszystkim obniżenia kosztów wytwarzania. Jedną z dróg prowadzących do tego celu może być modernizacja struktury organizacyjnej polegająca na wprowadzeniu nowych form zarządzania, opartych na delegowaniu uprawnień na niższe szczeble kierownictwa. Rozwiązaniem takim są centra odpowiedzialności za wynik, zwane też obszarami biznesu -profit center - których charakterystykę przedstawiono w artykule.
EN
The necessity of cutting prices of products (goods and services) in induslrial companies, as an element of competition. above all needs a reduction in manufacturing costs. One of the ways to achieve it may be a modemization of the organizalion structure, consisting in an introduction of new managing models based on delegating tasks to the lower managemeni. Profit centers. known also as a result of responsibility cenlers, have been characterized in the aniele levels.
PL
Żeliwo jest materiałem odlewniczym trudno spawalnym, jednak ze względu na jego szerokie zastosowanie w budowie maszyn, konieczne jest stosowanie spawania naprawczego odlewów w przypadku ujawnienia wad nieciągliwości odlewu. Wady te są najczęściej wykrywane podczas obróbki wykańczającej odlewów za pomocą skrawania. Likwidacja wad w tej fazie produkcji odlewniczej może być wykonana za pomocą metod spajania materiałów, tj. spawania lub klejenia.
PL
Badano kwasy huminowe z gleb mineralnych (bielicy, gleby rdzawej i czarnej ziemi) i organicznej torfowo-murszowej. Z każdej z gleby uzyskano po dwa preparaty KH: KH-PIRO z obojętnych ekstraktów pirofosforanowych i KH-NaOH z ekstraktów alkalicznych. We wszystkich preparatach oznaczono skład pierwiastkowy i wyliczono stosunki atomowe. Procesy utleniania tych substancji przebadano dwiema metodami: metodą termicznej analizy (derywatografia) i metodą chemiluminescencyjną i porównano otrzymane wyniki. Obliczono powierzchnie pików pod krzywymi DTA oraz natężenie początkowe I₀ chemiluminescencji i sumę świetlną.
EN
Humic acids from mineral soils (podsol, black earth and rusty soil) and organic peat muck soil, were investigated. Two samples of each soil were obtained, one of them being humic acid KH-PIRO from neutral phyrophosphate extracts, the other being KH-NaOH from alkalic extracts. In all these samples elemental analysis was performed. The atomic ratios were computed. The two processes of oxidation of these substances were examined and compared. It was done with the use of derivatographic and chemiluminescence analysis. The peak areas in the DTA curves, the initial chemiluminescence intensity I₀ and the luminous sum ƩI, were computed.
EN
Amorphous a-C:N:H layers were deposited at room temperature on (100) silicon, quartz glass, steel substrates by RFCVD (radio frequency chemical vapour deposition) and MWCVD (microwave chemical vapour deposition). A gas mixture of methane, nitrogen and argon is used as the reactive gas. The films have been characterised by XPS, FTIR.
PL
Amorficzne warstwy a:C:N:H na (100) krzemie, kwarcowym szkle i stali otrzymano w pokojowej temperaturze metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganej plazmą o częstotliwości radiowej oraz mikrofalowej. Jako reagenty stosowano mieszaninę metanu, azotu i argonu. Skład chemiczny i strukturę warstw badano rentgenowską spektoskopią fotoelektronów (XPS) i fourierowską spektroskopią w podczerwieni (FTIR).
17
51%
PL
W artykule zaprezentowano wybrane charakterystyki techniczne urządzeń wchodzących w skład systemów monitoringu poboru mocy przez urządzenia odlewnicze. Przedstawione systemy są obecnie analizowane i testowane w Katedrze Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni na Wydziale Odlewnictwa AGH (KMAiPO) pod względem ich przydatności w badaniach wpływu wybranych parametrów technologicznych na pobór mocy i zużycie energii przez określone maszyny i urządzenia odlewnicze.
EN
In the paper the selected technical data of the devices being the elements of the monitoring system of power consumption by foundry machines have been presented. Described system are currently analysed and tested in Mechanization, Automation and Foundry Designing Department of the Foundry Engineering Faculty (UST – AGH) in terms of their usability in the examinations of the selected technological parameters impact on power and energy consumption by casting machines and devices.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.