Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  true protein
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Analizowano zawartość fenoli, białka ogólnego i właściwego oraz aktywność inhibitorów trypsyny w ziarnie różnych odmian jęczmienia jarego (Bielik, Dema, Lot) uprawianego w siewie czystym oraz w proporcjonalnych mieszankach. Porównano zmiany zachodzące w warunkach upraw ekstensywnej i intensywnej, w których zastosowano chemiczne środki ochrony roślin: herbicyd (Chwastox DF), fungicyd (Tilt), insektycyd (Decis) i retardant (Flordimex T).
EN
The effect of extensive and intensive cultivation on total protein, true protein, polyphenol and trypsin inhibitor content in three (Bielik, Dema, Lot) spring barley varieties were studied. In the extensive and intensive cultivation, the following were used: Chwastox DF herbicide, Tild fungicide, Decis insecticide and Flordimex T retardant. The experiment was conducted in 1993 and 1994. The results indicate that the content of the studied components in the grain was dependent on barley variety and on the conditions of cultivation. The effect of the crop protection chemicals was dependent on weather conditions: sunshine caused that protein, phenol and trypsin inhibitor content in the Bielik and Dema grain was higher.
PL
Wyniki badań oparto na 3-letnim doświadczeniu, przeprowadzonym w polowej Stacji Doświadczalnej w Parczewie, na glebie o składzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego. Eksperyment założono metodą losowanych podbloków w 3 powtórzeniach. Badano cztery czynniki: technologie uprawy: a) tradycyjna - jako obiekt kontrolny, b) z osłoną z folii polietylenowej, c) z agrowłókniną polipropylenową, d) z podwójną osłoną z agrowłókniny i folii polietylenowej; sposoby pielęgnacji ziemniaka: a) mechaniczna, b) Afalon, c) Racer, d) mieszanina Afalon + Command; odmiany ziemniaka: Aster i Drop; terminy zbioru bulw: 1) 60 dni od sadzenia, 2) 75 dni od sadzenia, 3) po dojrzeniu. W bulwach, bezpośrednio po zbiorze, oznaczono zawartość białka ogólnego, właściwego i azotanów. Najlepszą jakość bulw, z uwagi na zawartość białka ogólnego i właściwego, w uprawie tradycyjnej, jak i pod osłonami zapewniała pielęgnacja mechaniczna, zaś spośród stosowanych herbicydów - użycie preparatu Racer ЕС. Największy, ujemny wpływ na zawartość tych składników wywarło stosowanie herbicydu Afalon i równorzędnie mieszanki herbicydów Command + Afalon. Wszystkie sposoby pielęgnacji mechaniczno-chemicznej z użyciem herbicydów spowodowały spadek koncentracji białka właściwego i azotanów. Fizjologiczna dojrzałość bulw decydowała, o jakości plonu bardzo wczesnych odmian ziemniaka. W miarę dojrzewania wzrastała w bulwach zawartość: białka ogólnego i właściwego, zaś malała koncentracja azotanów. Odmiana Aster odznaczała się wyższą zawartością w bulwach białka właściwego i azotanów niż odmiana Drop.
EN
The results of investigations were based on three year experiment, conducted in the field of Experimental Station in Parczew, in the sandy light textured soil. The experiment was performed by the split-plot method in three repetitions. The four factors were examined: cultivation technologies: a) conventional technology - control, b) with polyethylene sheeting, c) with polypropylene sheeting, d) with double shield of polypropylene and polyethylene sheeting; methods of potato cultivation: a) mechanical, b) Afalon, c) Racer, d) with herbicide mixture Afalon + Command; potato cultivars: Aster and Drop; harvest terms: 1) 60 days following planting, 2) 75 days following planting, 3) harvest at full maturity. In tubers, directly after harvesting, the content of total and true protein and nitrates was marked. The best quality of tubers, from the point of view of the content of total and true proteins, in traditional cultivation under covere was obtained in the case of mechanical cultivation using the Racer ЕС herbicide. The highest negative effect on the content of those components resulted from the use of the Afalon herbicide and the mixture of Command + Afalon herbicides. All methods of mechanical and chemical weed control using herbicides resulted in the decrease of true protein and nitrates concentrations. Physiological maturity of tubers determined the crop quality of very early potato cultivars. The tuber content of total and true protein increased with the maturation of potatoes and at the same time the concentration of nitrates decreased. Aster cultivar was was characterized with a higher content of true protein and nitrates in tubers than Drop cultivar.
PL
W ścisłych doświadczeniach polowych, przeprowadzonych w dwu miejscowościach w Polsce, o różnym położeniu nad poziomem morza, w latach 2006-2008, stwierdzono wpływ odmian ziemniaka, o różnym zabarwieniu skórki i miąższu na plon, cechy morfologiczne i cechy składu chemicznego bulw. Wyższym plonem ogólnym i handlowym cechowały się odmiany o żółtym niż kolorowym miąższu. Wyższą zawartością suchej masy, skrobi, białka ogólnego i właściwego, witaminy C i kwasu L-askorbinowego w bulwach, odznaczały się odmiany o kolorowym miąższu. Najwyższą koncentracją suchej masy, białka ogólnego właściwego wyróżniała się odmiana Valfi, skrobi - Shetland Black. Najwyższą zawartość witaminy C i kwasu askorbinowego stwierdzono u odmiany Blue Congo, o fioletowej skórce i fioletowym miąższu. Homologiczną zawartością tego składnika cechowały się odmiany: Shetland Black, Highland Burgundy Red i Valfi - o kolorowym miąższu bulw. U odmian o fioletowym i czerwonym zabarwieniu miąższu stwierdzono średnio wyższą zawartość tych składników niż u odmian o zabarwieniu żółtym. Badania nie wykazały wpływu lokalizacji doświadczeń na zawartość suchej masy, skrobi, białka właściwego, witaminy C i kwasu askorbinowego w bulwach.
EN
In field experiments conducted at two localities in Poland, on various height over the sea level, in the years 2006-2008, the influence of potato cultivars was hoted of the various colours of skin and flesh on the crop, morphological traits and chemical composition of tubers. The higher total and commercial crop was obtained in potatoes with yellow rather than colourful flesh. A higher content of dry matter, starch, total and true protein, vitamin C and L-ascorbic acid in tubers were noted in cultivars with coloured flesh. The highest concentration of dry matter, total and true protein was characteristic for cultivar Valfi and starch for Shetland Black. The highest content of the vitamin C and ascorbic acid was noted in cultivar Blue Congo with purple skin and flesh. The homologous content of this component is characteristic for the cultivars: Shetland Black, Highland Burgundy Red and Valfi with colourful tuber flesh. Cultivars with purple and red flesh showed a higher mean content of those components than it was noted with yellow tuber cultivars. The investigation did not show the effect of the localization on the content of dry matter, starch, true protein, vitamin C and ascorbic acid in tubers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.