Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 357

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zarządzanie bezpieczeństwem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
XX
Zarządzanie jest sposobem na zorganizowanie się społeczeństwa, podejmowanie i wdrażanie decyzji poprzez wzajemne zrozumienie, zawieranie porozumień i podejmowanie działań. Działa to na każdym poziomie, i widoczne jest w wymiarze społecznym, politycznym i ekonomicznym. Obejmuje szereg instrumentów, zasad, instytucji i praktycznych działań. Państwa, jednostki rządowe i pozarządowe posiadające pewne kompetencje w zakresie zarządzania mają na celu zwiększenie poziomu rozwoju i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Koncepcja wielopoziomowego zarządzania (MLG) jest charakterystyczna dla Unii Europejskiej (UE) i tych obszarów, w których jest ona zdolna do sprawowania władzy na wielu poziomach przy użyciu sektorowych polityk wewnętrznych i zewnętrznych. Niniejszy artykuł koncentruje się na wielopoziomowym zarządzaniu bezpieczeństwem przez Unię Europejską w ramach reformy sektora bezpieczeństwa, dedykowanej zewnętrznej polityce, tj. Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony. W artykule autorka spróbuje wyjaśnić, co tak naprawdę oznacza reforma sektora bezpieczeństwa dla Unii Europejskiej. Aby lepiej zrozumieć tę analizę, autorka przyjęła teorię wielopoziomowego zarządzania, żeby pokazać, w jaki sposób można połączyć koncepcję reformy sektora bezpieczeństwa z wielopoziomowym zarządzaniem. Autorka wysunęła tezę, że koncepcja SSR jest realizowana w ramach wielopoziomowego zarządzania bezpieczeństwem, z uwagi na wiele podobieństw, np. w podejściu do zarządzania bezpieczeństwem przez UE w jej relacjach zewnętrznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Governance is a way for society to get organised, take and implement decisions by means of mutual understanding, reaching agreements and taking actions. It works at every level and is visible in social, political and economic dimensions. It includes a range of instruments, principles, institutions and practical action. States, governmental and non-governmental entities with some competences in governance aim to boost development level and provide security to their citizens. The concept of multi-level governance (MLG) is a characteristic of the European Union (EU) and its areas, where it is capable of exercising its governance at many levels using sectorial internal and external policies. This article focuses on multi-level security management by the European Union within the concept of Security Sector Reform (SSR), dedicated to two sectorial external policies, i.e. the Common Foreign and Security Policy (CFSP), and the Common Security and Defence Policy (CFDP). In this article, the author will attempt to explain what Security Sector Reform actually means for the European Union. For better understanding this analysis author adopted the multi-level governance theory to demonstrate how the SSR concept can be combined with MLG. The author put forward a thesis that, due to many similarities, i.e. in the EU approach to security management in external relations. (original abstract)
XX
Zmiany zachodzące w świecie pracy powodują, że zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy stają się coraz ważniejsze. Decydują o tym przede wszystkim nowe zagrożenia stwarzane przez pracę, proces jej świadczenia oraz środowisko pracy, ze szczególnym wskazaniem na stres, molestowanie i przemoc. Skuteczność działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników wymaga, aby były one prowadzone w ramach uporządkowanego systemu zarządzania wdrożonego w tych organizacjach. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinien być integralną częścią ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest wprowadzenie do problematyki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach, zarysowanie najważniejszych zagadnień z tego obszaru. (abstrakt oryginalny)
EN
The current world of work as we know is changing faster than ever. Our workplaces, work practices and processes are constantly changing in character. These new work situations bring new risk and challenges for workers and employers alike. New technologies, new materials and new forms of organization of work might reduce old risks, but they can also lead to new problems, for example psychosocial risks. Therefore, issues of health and safety at work are becoming increasingly important. Increasingly complex work processes and changes in working conditions, together with the resulting new or changing types of hazard, need a new and systematic approach to safety and health at work. Occupational safety and health (OSH) has to be managed. In this context the companies have to introduce or improve their OSH management systems. The occupational safety and health management systems (OSHMSs) should be an integral part of a global company management system (OSH should be managed with the same degree of expertise and to the same standards as other core business activities). The purpose of this paper is to present the most important issues of the occupational safety and health management. (original abstract)
XX
W celu stworzenia warunków do rozwoju relacji opartych na współpracy w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym zostały wprowadzone ustawowo dwa rozwiązania organizacyjne: zespolenie administracyjne oraz komisja bezpieczeństwa i porządku. Jednakże analizy skuteczności tych rozwiązań są trudno spotykane. Pojawia się zatem pytanie, w jakim stopniu zespolenie organizacyjne oraz komisja bezpieczeństwa i porządku wpływają na poziom współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Odpowiedź na tak postawione pytanie badawcze stanowi cel niniejszego artykułu, którego osiągnięcie opiera się na badaniach przeprowadzonych w ramach projektu naukowego "Koordynacja, komunikowanie i zaufanie jako czynniki skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym", finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji DEC-2012/07/D/HS4/00537. (fragment tekstu)
EN
Inter-organisational collaboration is a key instrument for the management of the public services, including public safety management. It helps to increase the effectiveness of joint activities and to achieve goals impossible to reach individually. Inter-organisational collaboration in public safety management is obligatory and legal regulations constitute two categories used in this area - administrative anastomosis and the Committee of safety and order. However, there is the lack of research in the scope of impact of these solutions on the level of inter-organisational collaboration. In this publication the author tries to fill this research gap. (original abstract)
XX
Doświadczenia krajów rozwiniętych gospodarczo są dowodem na to, iż jakość działań podejmowanych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy może stanowić ważny element w procesie podnoszenia standardów bhp. Istotną rolę w tym zakresie spełniają m. in. badania audytowe systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy będące formą i narzędziem kontrolingu. Jednym z pierwszych rozwiązań tego typu zastosowanym w przemyśle wydobywczym w Polsce były badania oparte na ankiecie MERIT (Management Evaluation Regarding Itemized Tendencies). Zastosowany w ramach ankiety model matematyczny pozwala na wyznaczenie wskaźników ocenowych (wskaźnika końcowego WZBP i wskaźników cząstkowych WOPi). Przedstawione w artykułem wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie respondentów - pracowników oddziałów górniczych kopalni - zostały następnie wykorzystane w procesie prognozowania oceny jakości działań podejmowanych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (jako metodę prognozowania wykorzystano liniową funkcję dyskryminacyjną). (abstrakt oryginalny)
EN
The experience of economically developed countries proves that the quality of actions undertaken in the realm involving the management of the occupational health and safety may substantially contribute the attainment of higher OHS standards. A significant role in the improvement of OHS management quality is played among others by audit surveys of the management system of OHS which is viewed as a form of controlling tool. One of the first solutions of that type was applied in the mining industry in Poland, and they were based on the MERIT survey (Management Evaluation Regarding Itemized Tendencies). The mathematical model applied within the scope of that survey makes it possible to determine assessment indexes (final index WZBP and partial indexes WOPi). The results obtained from the survey carried out on a group of respondents - employees of departments of mining coal - were then used for the prediction of the assessment of the quality of actions undertaken in the area of OHS management (the linear discriminant function was applied as the prediction method). (original abstract)
XX
Przedstawiono elementy opisujące bezpieczeństwo systemu oraz klasyfikację modeli bezpieczeństwa z uwzględnieniem metod opisu i cech jakie powinny spełniać. W artykule wprowadzono matematyczną definicje bezpieczeństwa systemu, wyróżniono trzy komponenty systemu bezpieczeństwa: specyfikację, model i politykę.
EN
The elements describing the security of the system are presented in this paper. The mathematical definition of the security system is introduced. Three components of this system are distinguished: specification, model and policy. The manual relations between these elements are determined. The classification of security models is discussed with regard to describing methods and requirements the models should meet. (original abstract)
XX
Cel artykułu: Celem artykułu jest identyfikacja i analiza kluczowych determinant - etnodemograficznych, kulturowych, prawnych, etnopolitycznych i multilateralnych, kształtujących zarządzanie etnopolityką w państwach Europy Wschodniej (Białorusi, Mołdawii i Ukrainy).Metodyka badań: Interdyscyplinarne podejście badawcze; metody charakterystyczne dla nauk o zarządzaniu, o bezpieczeństwie. Zastosowano m.in. analizę systemową, metodę instytucjonalno-prawną, porównawczą, behawioralną, etnopolityczną, etnodemograficzną. Wykorzystano wnioski z obserwacji własnych z wyjazdów zagranicznych w latach 2014-2018.Wyniki: Pomijanie determinant etnodemograficznych, kulturowych, prawnych, etnopolitycznych, multilateralnych utrudnia skuteczne zarządzanie etnopolityką na Białorusi, w Mołdawii i na Ukrainie. Nie uwzględnianie przez władze państwowe powyższych uwarunkowań w formułowaniu celów etnopolityki rzutuję na brak jej skuteczności, sprzyja konfliktom etnicznym, zagrażając bezpieczeństwu państw subregionu.Wkład i wartość dodana: Poszerzenie badań nad uwarunkowaniami zarządzania etnopolityką; artykuł ma charakter interdyscyplinarny, ma rolę poszerzającą perspektywę postrzegania Białorusi, Mołdawii i Ukrainy w kontekście zarządzania procesami etnopolitycznymi, a także potencjalnych inwestycji, ich skali i rodzaju. Znajomość badanych uwarunkowań może być kluczowa przy podejmowaniu decyzji o angażowaniu środków finansowych w tych państwach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issue of conditions of ethno-political management in Eastern European countries. In the first part of the article the author explains what ethno-politics is, in the second part shows the key determinants of national policy in the subregion countries, indicating among them ethno-demographic, cultural, legal, ethno-political and multilateral conditions. In the final remarks, concludes that ignoring the above determinants makes it difficult to effectively plan, organize and control the processes of ethno-political management. The disregard of the above conditions by the state authorities in the subregion during the formulation of ethno-political objectives by the state on the one hand results in the ineffectiveness of the national policy, on the other hand it promotes the emergence of ethnic tensions and conflicts, thus threatening the security of individual states (especially Moldova and Ukraine), and consequently the entire subregion. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania funkcji skrótu do badania zmian atrybutu integralności wiadomości. Zaprezentowano wyniki badań czasu potrzebnego do binarnego porównania plików oraz czasu potrzebnego do wygenerowania funkcji skrótu. Przedstawiono proces postępowania z wiadomością w momencie stwierdzenia naruszenia atrybutu integralności.(abstrakt oryginalny)
EN
Paper presents the concept of the hash function use in order to examine changes in file integration attribute. The results of time necessary to binary comparison of files and time needed to hash function generation were presented. Then, the process of the file handling that its integrity attribute is violated, was shown.(original abstract)
XX
Jednym z zadań realizowanych w trakcie wzmocnienia obrony kraju przez wojska NATO, jest wykonanie przedsięwzięć umożliwiających realizację zadań państwa gospodarza, czyli stworzenie warunków umożliwiających wejście sił sojuszu na terytorium kraju. Należy się liczyć z przybyciem do kraju jednostek lądowych, lotniczych i morskich. Kluczowe znaczenie będzie miało sprawne przyjęcie wojsk i możliwie szybkie włączenie ich do podejmowanych działań przeciwkryzysowych. Istnieje zatem konieczność doskonalenia podejmowanych prac dotyczących HNS1 i ujęcia ich w sposób systemowy. Potrzebne są stabilne rozwiązania uwzględniające obecne struktury administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem fluktuacji działów administracji rządowej. Ministerstwo Środowiska oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska realizują zadania przypisane dla działów administracji rządowej środowisko i gospodarka wodna w czasie przemarszu oraz pobytu wojsk NATO na terytorium Polski. Wymaga to stworzenia sprawnego oraz efektywnego systemu planowania oraz realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji państwa gospodarza w obszarze odpowiedzialności Ministra Środowiska. (fragment tekstu)
EN
The article presents the problem of security requirements HNS in government administration environment and water management. The subject of the discussion is also to adapt the tasks arising from the function of the state - the host structures to the needs of implementing them in the Ministry of Environment and subordinate units of the minister and proposed solutions for the proper planning and implementation tasks of the host nation on Polish territory. It also presents the theoretical basis for the support of allies, and identified requirements for the Ministry of Environment and units subordinate to or supervised by the Minister of the Environment as well as the mode of preparing them to act. The presented material does not contain classified information and source material presented content are acts of universally applicable and widely available normative documents and the development compact. (original abstract)
9
Content available remote Zarządzanie humanistyczne bezpieczeństwem człowieka i społeczności lokalnych
80%
XX
Artykuł jest próbą zwrócenia większej niż dotychczas uwagi na problemy bezpieczeństwa człowieka, także w jego lokalnym wymiarze. Uznano, że w tych rozważaniach bardzo przydatny może się okazać nurt zarządzania humanistycznego, zorientowany przede wszystkim na dobro człowieka, na dobro ludzi żyjących w różnych przestrzeniach terytorialnych, politycznych, kulturowych, psychologiczno-społecznych; nurt odwołujący się do wielu dziedzin i dyscyplin naukowych, a do obszaru wiedzy i dziedziny nauk humanistycznych w szczególności. W strukturze artykułu uwzględniono przede wszystkim trzy problemy. Pierwszy koncentruje się wokół pytania: Dlaczego zarządzanie humanistyczne w bezpieczeństwie? Następny dotyczy diagnozy bezpieczeństwa człowieka w organizacjach dokonanej na podstawie analizy publikacji traktujących o zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz o przemianach w kulturze akademickiej [Sułkowski 2016, 2011]. Stanowi to jedynie egzemplifikację postrzegania tych zagadnień w perspektywie humanistycznej. Trzecim problemem jest wskazanie niektórych relacji pomiędzy bezpieczeństwem człowieka a zarządzaniem humanistycznym w kontekście koncepcji human security i koncepcji humanizacji bezpiecznych przestrzeni. W niewielkich fragmentach artykułu nawiązano do monografii traktującej o bezpieczeństwie najbliżej człowieka [Szweda 2016], która z założenia ma związek z zarządzaniem humanistycznym, choć w książce nie zostało to wyartykułowane wprost. (fragment tekstu)
EN
The positioning of scientific discipline of management in two different areas of knowledge [humanities and social sciences] and in the two disciplines of science [humanities and economic sciences] is not only controversial, but also has concrete theoretical and research implications and applications in social practice. This paper analyzes the possibilities of applying the management of human and local community security on the basis of management sciences in the field of humanities. So far, publications on management of security have referred to the management sciences, in the field of social sciences and economics. The question - of whether and to what extent humanistic management should clearly indicate its presence with the respect to the theory and social practice of human security and the security of local communities - is of a paramount importance for the presentation of the problem contained in the article's title. (original abstract)
10
Content available remote Wybrane wyzwania procesu strategicznego zarządzania bezpieczeństwem RP
80%
XX
Celem tego artykułu jest ukazanie wybranych wyzwań dla procesu zarządzania bezpieczeństwem RP. Autor zamierza osiągnąć ten cel przy wykorzystaniu szeregu metod badawczych, w tym m.in. analizy, syntezy, abstrahowania, indukcji i dedukcji, logicznego poznania naukowego czy wnioskowania. (fragment tekstu)
EN
Socio-economic development makes it still reveal new elements of safety, especially in the internal dimension of state activity. In this situation, public administration bodies are obliged to re-examine the process of ensuring safety. Article presents a dilemma level of government's administration in the process Polish security management. From the standpoint of the functioning of central government administration bodies indicated the lack of reference to the strategic paper's, in practice, to ensure security in the socio-economic state. It highlighted the lack of political stability and consistent implementation of strategic thought in the various levels of security. It pointed out the discrepancies in both naming of documents and the time horizon, how the adoption of these documents and procedures for the realization. The author believes that these dilemmas impede the development of a uniform system of planning and programming of national security. (original abstract)
XX
W procesie eksploatacji instalacji procesowych w obiektach przemysłowych nadrzędne funkcje bezpieczeństwa pełni człowiek - operator. Szczególnie ważne jest podejmowanie trafnych decyzji w sytuacji awaryjnej, w której popełnione błędy mogą mieć ogromne konsekwencje. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych strat człowieka wspomagają odpowiednie rozwiązania techniczne w postaci wielowarstwowego systemu zabezpieczeń, oraz systemy sterowania i automatycznego nadzorowania procesów. W artykule zawarto przegląd wybranych zagadnień z zakresu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym instalacji procesowej oraz system zabezpieczeń w obiektach przemysłowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the process of operation of the installation process in industrial facilities the overriding safety functions are performed by a human - operator. It is particularly important to make good decisions in an emergency situation in which mistakes can have huge consequences. To minimize the risk of these losses the man is supported by appropriate technical solutions in the form of multi-layered security and control system, as well as automatic process supervision. The article provides an overview of selected issues of functional safety management system and process security system in industrial facilities. (original abstract)
XX
Wsród badaczy problematyki bezpieczeństwa nie zabrakło również przedstawicieli nauk o zarządzaniu. Stanowią oni jeszcze skromną liczebnie grupę, ale potencjał badawczy, który mogą oni wnieść, powinien stanowić znaczący wkład w rozwój nauki o bezpieczeństwie. Stąd też celem opracowania jest próba nakreślenia procesowego i systemowego ujęcia zarządzania bezpieczeństwem. Niewątpliwie problematyka bezpieczeństwa ma multidyscyplinarny wymiar. Daje to ogromną szansę dla implementacji badawczej metod i praktyk także z obszaru dorobku nauki teorii i zarządzania. Samo bezpieczeństwo jest kategorią niezwykle trudną do jednoznacznego zdefiniowania. Dla specjalistów z nauk o zarządzaniu stanowi obszar stwarzający okazję do ukierunkowania właściwego podejścia do tej problematyki. Materia, z którą mają kontakt na co dzień w postaci własnych badań i dociekań, zawiera bowiem podobne charakterystyki, właściwe istocie bezpieczeństwa. (fragment tekstu)
13
Content available remote Zarządzanie bezpieczeństwem procesów - zarys problematyki
80%
XX
Bezpieczeństwo to naczelna potrzeba człowieka, ponieważ dotyczy jego rozwoju społecznego i cywilizacyjnego, a także prowadzi do ograniczenia lęku, obaw i niebezpieczeństw. W odniesieniu do działalności przedsiębiorstw należy zwrócić szczególną uwagę na poziom bezpieczeństwa w procesach produkcyjnych. Podejście to określane jako zarządzanie bezpieczeństwem procesów (Process Safety Management). Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty bezpieczeństwa oraz systemu bezpieczeństwa procesów w rozumieniu przepisów dyrektywy 2012/18/UE sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. (abstrakt oryginalny)
EN
Safety is a major human need, because it refers to social development and civilization, and also leads to a reduction of anxiety, fears and dangers. With regard to the activities of enterprises should be pay a particular attention to the level of safety in production processes. This approach is referred to as Process Safety Management. The aim of the article is present the essence of safety and processes safety system within the meaning of Directive 2012/18 / EU on the control of major-accident hazards involving dangerous substances. (original abstract)
XX
W artykule omówiono wprowadzenie kart identyfikacji środków ochrony indywidualnej w zakładzie pracy oraz jej wpływ na podniesienie bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywania czynności roboczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the introduction of identification cards of personal protective equipment in the workplace and its impact on increasing the safety of employees during work activities. (original abstract)
15
60%
EN
Purpose: The objective of the study is to use selected data mining techniques to discover patterns of certain recurring mechanisms related to the occurrence of occupational accidents in relation to production processes. Design/methodology/approach: The latent class analysis (LCA) method was employed in the investigation. This statistical modeling technique enables discovering mutually exclusive homogenous classes of objects in a multivariate data set on the basis of observable qualitative variables, defining the class homogeneity in terms of probabilities. Due to a bilateral agreement, Statistics Poland provided individual record-level real data for the research. Then the data were preprocessed to enable the LCA model identification. Pilot studies were conducted in relation to occupational accidents registered in production plants in 2008-2017 in the Wielkopolskie voivodeship. Findings: Three severe accident patterns and two light accident patterns represented by latent classes were obtained. The classes were subjected to descriptive characteristics and labeling, using interpretable results presented in the form of probabilities classifying categories of observable variables, symptomatic for a given latent class. Research limitations/implications: The results from the pilot studies indicate the necessity to continue the research based on a larger data set along with the analysis development, particularly as regards selecting indicators for the latent class model characterization. Practical implications: The identification of occupational accident patterns related to the production process can play a vital role in the elaboration of efficient safety countermeasures that can help to improve the prevention and outcome mitigation of such accidents among workers. Social implications: Creating a safe work environment comprises the quality of life of workers, their families, thus affirming the enterprises' principles and values in the area of corporate social responsibility. Originality/value: The investigation showed that latent class analysis is a promising tool supporting the scientific research in discovering the patterns of occupational accidents. The proposed investigation approach indicates the importance for the research both in terms of the availability of non-aggregated occupational accident data as well as the type of value aggregation of the variables taken for the analysis. (original abstract)
XX
Artykuł podejmuje temat zarządzania bezpieczeństwem miasta. Autorzy wykorzystali w nim badania sondażowe przeprowadzone w 2013 roku wśród mieszkańców Częstochowy. Wyniki dają możliwość oceny poziomu skuteczności działań wdrażanych przez władze samorządowe i wskazania wyzwań jeszcze przed nimi stojących. Zastosowane metody pozwoliły na wychwycenie wysokiego zróżnicowania ocen poziomu bezpieczeństwa w ramach jednorodnego (w ujęciu administracyjnym) obszaru miejskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Article tackles the topic of safety management of the area of the city. The authors used the surveys conducted in 2013 in Czestochowa. The results show the degree of effectiveness of the measures implemented by the local authorities and the challenges before them erect. The methods used underline the high level of security assessments diversity within homogeneous (in terms of administration) urban area. (original abstract)
XX
Celem badania było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu istnieje związek między czynnikami organizacyjnymi a wynikami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy mierzonymi zachowaniami pracowników i postawami wobec ryzyka w różnych grupach wiekowych. Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeprowadzono badania ankietowe wśród 1524 pracowników. Respondenci zostali poproszeni o ocenę czynników organizacyjnych związanych z: bezpieczeństwem i higieną pracy w ich przedsiębiorstwach, ich zasobami psychicznymi, niebezpiecznymi zachowaniami, a także ich postawami wobec ryzyka oraz doświadczeń związanych z niebezpiecznymi incydentami. Wyniki modelowania strukturalnego pokazują, że istnieje silna i statystycznie istotna zależność między czynnikami organizacyjnymi, bezpiecznymi zachowaniami a postawami pracowników wobec ryzyka. Wyniki pokazują, iż istnieją statystycznie istotne różnice w trzech grupach wiekowych pod względem wysokości czynników organizacyjnych na poziomie indywidualnym a zaangażowania najwyższego kierownictwa. Natomiast zależności między postawami pracowników wobec BHP a wypadkami są słabe, najsilniejsze wśród najmłodszych pracowników (poniżej 35. roku życia), a najsłabsze wśród najstarszych pracowników (45 lat i więcej). (abstrakt oryginalny)
EN
In this study, we examine if and to what extent a relationship exists between organizational factors and OSH (occupational safety and health) management performance measured by employees' behaviours and attitudes towards risks among different age groups. To answer this question, a survey of 1524 employees was conducted. The respondents were asked to assess organizational factors related to occupational safety and health OSH in their enterprises, their mental resources, unsafe behaviours, and their attitudes towards risks and injury and non-injury incident experiences. The findings of the structural equitation modelling show that there is a strong and statistically significant relationship between organizational factors, safe behaviours and employees' attitudes towards risks. Critical ratio analyses show that there are statistically significant differences in the regression weights for the 3 age groups between organizational factors at the individual level and top management commitment. The relationship between employees' attitudes towards OSH and accident experiences is weak. The strongest relationship is among the youngest employees (under 35 years old), and the weakest is among the oldest employees (45 and above). (original abstract)
XX
Warunkiem uzyskania przez przedsiębiorstwo wysokiej pozycji rynkowej jest prowadzenie produkcji w warunkach odpowiednich do potrzeb zatrudnionych oraz wymagań produkcyjnych. Ich częścią są warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą być rozpatrywane w odniesieniu do charakterystyki stanowiska pracy oraz całej organizacji. Jednym ze sposobów zapewnienia wymaganego stanu bezpieczeństwa jest realizacja systemowych zasad kształtowania środowiska pracy. Można w tym celu zastosować rozwiązania oparte na wytycznych międzynarodowej normy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W opracowaniu wskazano podstawowe wymagania normy ISO 45001 pozwalające ujednolicić sposób realizacji działań systemowych. W oparciu o źródła literaturowe zidentyfikowano postęp prac związanych z opracowaniem normy, wskazując na potencjalny wpływ zastosowanych rozwiązań na doskonalenie warunków produkcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The condition for a company to obtain a high market position is to run production in the conditions appropriate to the needs of its employees and production requirements. Their part are occupational health and safety conditions. They may be considered in relation to both the characteristics of the workstation and the whole organization. One of the ways to ensure the required state of safety is a realization of systematic principles of shaping the working environment. For this purpose, solutions based on guidelines of the international standard for occupational health and safety management can be used. The paper outlines the basic requirements of the ISO 45001 standard which will allow to harmonize the way in which systemic actions are implemented. Based on the literature sources, progress has been identified in the development of the standard, indicating the potential impact on the improvement of production conditions. (original abstract)
19
Content available remote Kultura bezpieczeństwa a zarządzanie bezpieczeństwem
60%
XX
Pojęcia administrowanie i zarządzanie funkcjonują w sferze zarządzania publicznego jak również w zakresie działań o charakterze niepublicznym. Powiązane są one z życiem jednostek, z ich samoorganizacją oraz z zarządzaniem przedsiębiorczością. Należy przy tym pamiętać, że funkcje jakie pełnią prawo i dopełniająca zarządzanie bezpieczeństwem kultura organizacyjna, ukierunkowane są tak bezpośrednio jak i pośrednio na podnoszenie jakości życia, poprzez zapewnianie bezpieczeństwa człowieka. Towarzyszą temu moralność i etyka, którym pomaga prawo i dobre zarządzanie, a jednym z podstawowych elementów jakości życia jest możliwie jak najwyższy poziom poczucia bezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The concepts administration and management of function in the sphere of public management as well as of non-public actions. They are linked to the life of individuals, with their self-organization and the management of enterprise. It should be noted that the functions performed by right and complementary to security management organizational culture are focused both directly and indirectly on improvement of the quality of life through the provision of human security. This is accompanied by morality and ethics, which is helped by law and good management, and one of the basic elements of quality of life is as high as possible level of insecurity.(original abstract)
XX
Jednym z istotnych elementów zarządzania bezpieczeństwem państwa i jego obywateli jest system powiadamiania ratunkowego. Ogniwem tego sytemu są Centra Powiadamiania Ratunkowego. Na pracujących w nich operatorach numerów alarmowych spoczywa obowiązek sprawnej i rzeczowej obsługi zgłoszeń, gdyż w ratownictwie kluczowy jest przecież czas i informacja. Umiejętności i kompetencje operatorów mogą okazać się jednak niewystarczające przy braku odpowiedniej współpracy i współdziałania ze służbami i pozostałymi podmiotami ratowniczymi. Celem artykułu jest próba oceny funkcjonującego obecnie systemu powiadamiania ratunkowego w oparciu o badania jakościowe z zastosowaniem metody zogniskowanego wywiadu grupowego FGI (Focus Group Interview) oraz wywiadu swobodnego. (fragment tekstu)
EN
Emergency information system is an important element of security management of the state and its citizens. A link of this system are emergency information centers. The aim of this article is an attempt to assess a current emergency information system pursuant to qualitative research with the application of focus group interview and free interview. The article attempts to assess emergency information system and to determine the role of emergency information centers in this system based on a systemic organization model identified by Harold Leavitt. (original abstract)
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.