Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Altruism
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Moralna ekonomia - homo oeconomicus jako istota pomagająca innym
100%
XX
Od rewolucji marginalistycznej ekonomia oddalała się od etyki. Skupienie się na działaniach człowieka, a nie jego motywacjach, spowodowało uproszczenie w postrzeganiu człowieka jako maksymalizatora użyteczności. W artykule pokazano problemy wynikające z przedstawienia ludzkiej natury jako walki altruizmu z egoizmem. Człowiek ma wzgląd na innych, ale jest wiele czynników powodujących, że im nie pomaga. Najlepiej widać to na przykładzie żyjących na świecie setek milionów głodujących. W artykule wykorzystano koncepcję efektywnego altruizmu, aby zaprezentować problemy dotyczące rozumu i emocji, które sprawiają, że nie pomagamy, mimo że chcemy to czynić. Wykorzystano przemyślenia Adama Smitha - filozofa moralnego, aby szerzej spojrzeć na ludzką naturę i pokazać, jak wiele w człowieku jest mechanizmów sprawiających, że bierze on pod uwagę innych, a robi to nie dla własnego zysku, lecz dlatego, że jest istotą moralną.(abstrakt oryginalny)
EN
Since the marginal revolution, economics has been moving away from ethics. Focusing on the activities of man, not on his motives, resulted in the simplification of man to an eternal maximiser of utility. The article shows problems arising from present human nature, as the struggle between altruism and selfishness. A man shows consideration for others but there are a lot of factors that make them give up help. These problems can be seen on the example of hundreds of millions of starving people who live in the world. In the article efficient altruism is used to show human problems with reason and emotions which make people give up help, even though they want to do so. The ideas of Adam Smith - a moral philosopher - are used to put the nature of man into perspective and to show how many mechanisms the human nature consists of that make them take into account others and do it not for personal gain but because they are moral beings.(original abstract)
XX
Przy użyciu badania eksperymentalnego (n = 102) przeanalizowano związek między altruizmem (mierzonym za pomocą indywidualnych stop dyskontowania społecznego) a cierpliwością (mierzoną za pomocą dyskontowania w czasie) w warunkach strat finansowych. Dzięki algorytmowi miareczkowania (Holt, Green i Myerson, 2003) oraz wskaźnikowi powierzchni pod krzywą (Myerson, Green i Warusawitharana, 2001) możliwe było zastosowanie procedury dyskontowania do oceny altruizmu i cierpliwości jednostek. Odkryto, że altruizm i cierpliwość mogą, ale nie muszą być pozytywnie skorelowane w dziedzinie strat ekonomicznych. Okazuje się, że występowanie pozytywnej korelacji między altruizmem a cierpliwością (jak jest to przedstawiane w literaturze ekonomii behawioralnej w przypadku materialnych korzyści) zależy od struktury czasowej zadania dyskontowania (czasowego kontekstu wyboru). Gdy zarówno strata decydenta, jak i drugiej osoby ze skali społecznej jest opóźniona, nie obserwuje się dodatnich korelacji pomiędzy altruizmem a cierpliwością. To ostatnie odkrycie jest nowatorskie i poszerza wiedzę ekonomii behawioralnej na temat związku między altruizmem a cierpliwością w wyborach ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
In this empirical study (n = 102), the authors set out to investigate the relation between altruism (measured with the use of individual social discounting rates) and patience (measured with the use of delays) under the conditions of financial losses. Thanks to the titration algorithm by Holt et al. (2003), and the Area Under the Curve indicator by Myerson et al. (2001), the study could apply discounting procedures to assess the altruism and patience of individuals. It was found that altruism and patience can be but do not have to be positively correlated in the domain of economic losses. It turns out that the occurrence of a positive correlation between altruism and patience (as often reported in the behavioural economics literature devoted to economic gains) depends on the temporal structure of the discounting task (temporal context of choice). When both the loss for the decision maker and another person from the social distance scale is delayed (shifted in time), positive correlations between altruism and patience are not observed. The latter finding is novel and nuances the behavioural economics knowledge on the relation between altruism and patience in economic choices.(original abstract)
3
88%
EN
The article deals with the definition and description of the concept of altruism from its ethical and philosophical side against the background of prosocial behaviour. We point out the relation between prosocial behaviour of man and altruism based on a summary of respondents 'opinions on the issues of trustworthiness and efficiency of charitable organizations, respondents' participation in their support and the most common way of donation. Effective altruism is supposed to be a kind of helper for people who want to donate part of their money to charity organizations to improve the world, but are unable to make the right decision about whose financial contribution they are donating. Distrust of charities is becoming more and more current, leading people to stagnate charity. The lack of information on efficiency, functioning, results and a non-transparent list of sources of funding for charitable organizations has prompted us to be more interested in this area. A transparent list of the most effective charities with detailed information on the use of funds to which every person would have access could be a way to express charity and humanity more than ever before. The most ideal scenario is for all people to adopt such behaviour, but in today's world there is the opposite extreme - egoism, selfishness, individualism, materialism and lack of interest in others, which, unfortu-nately, often hide behind altruism. Society, as such, cannot do without altruistic be-haviour, so even "impure" motives can bear fruit, of course, to some extent. Altruism is most often confused with the concept of pro-sociality, as a way of helping others, without expecting the reward that can come, but forms the core not only of ethical education but of each education because it leads to more positive relationships. Living in a society where there is positive energy and people are helping each other is a fuller life. Altruism, Egoism, Prosocial behaviour, Social ethics, Effectiveness Artykuł dotyczy definicji i opisu pojęcia altruizmu od strony etycznej i filozoficznej na tle zachowań prospołecznych. Zwracamy uwagę na związek między prospołecznym zachowaniem człowieka a altruizmem w oparciu o podsumowanie opinii respondentów na te- mat wiarygodności i efektywności organizacji charytatywnych, udziału respondentów w ich wsparciu oraz najczęstszego sposobu dawstwa. Skuteczny altruizm ma być rodzajem pomocnika dla osób, które chcą przekazać część swoich pieniędzy organizacjom charytatywnym na rzecz poprawy świata, ale nie są w stanie podjąć właściwej decyzji o tym, czyj wkład finansowy przekazują. Nieufność organizacji charytatywnych staje się coraz bardziej aktualna, co prowadzi do stagnacji działalności charytatywnej. Brak informacji o wydajności, funkcjonowaniu, wynikach i nie- przejrzystej liście źródeł finansowania organizacji charytatywnych skłonił nas do większego zainteresowania tą dziedziną. Przejrzysta lista najskuteczniejszych organizacji charytatywnych ze szczegółowymi informacjami na temat wykorzystania funduszy, do których każda osoba miałaby dostęp, mogłaby być sposobem na wyrażenie miłości i ludzkości bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Najbardziej idealnym scenariuszem jest przyjęcie takiego zachowania przez wszystkich ludzi, ale w dzisiejszym świecie istnieje przeciwna skrajność - egoizm, egoizm, indywidualizm, materializm i brak zainteresowania innymi, które niestety często kryją się za altruizmem. Społeczeństwo jako takie nie może obejść się bez altruistycznych zachowań, więc nawet „nieczyste” motywy mogą oczywiście przy- nieść owoce. Altruizm jest najczęściej mylony z koncepcją prospołeczności, jako sposobu pomagania innym, nie oczekując nagrody, która może nadejść, ale stanowi rdzeń nie tylko edukacji etycznej, ale każdej edukacji, ponieważ prowadzi do bardziej pozytywnych relacji. Życie w społeczeństwie, w którym jest pozytywna energia i ludzie pomagają sobie nawzajem, jest pełniejszym życiem. Altruizm, Egoizm, Zachowanie prospołeczne, Etyka społeczna, Skuteczność
XX
W artykule poruszono problematykę skłonności do działań altruistycznych, będącej elementem kształtującym kapitał społeczny. Podstawowym celem artykułu była ocena poziomu skłonności do działań altruistycznych i czynników ją determinujących, w kontekście przeciętnych dochodów w gospodarstwach domowych. Z uwagi na cel pracy skupiono się na skłonnościach do akcji charytatywnych/dobroczynnych. W części teoretycznej podjęto rozważania na temat istoty kapitału społecznego i roli działań altruistycznych, chęci pomocy innym, w kształtowaniu kapitału społecznego. Zidentyfikowano również podstawowe czynniki, które mogą determinować tę skłonność. Było to podstawą do analizy wyników z badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów studiów ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Wyniki badań wskazały, że ankietowani studenci dość rzadko uczestniczą w akcjach charytatywnych, bez względu na poziom dochodu, a ich pomoc osobom trzecim odbywa się głównie poprzez przekazywanie darów(abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the issue of willingness to perform altruistic actions, which are part of the assessment of social capital. The main aim of this article was to evaluate students' willingness to perform altruistic actions and the factors that determine it, within the context of the average income of households. In view of the purpose of the study, attention was focused on the tendency of students to participate in charitable activities. In the theoretical part of the article reflections on the essence of social capital were considered as well as the role of altruistic action, willingness to help others in shaping social capital. The main factors that can determine this inclination was also identified. This was the basis for the analysis of the results of surveys conducted amongst students of business studies at the University of Szczecin. The results of the studies indicated that surveyed students rarely participated in charitable activities and their aid to third parties was largely handled by the transfer of gifts(original abstract)
5
Content available remote Wolontariat - motywy działania
75%
XX
Podstawowym problemem jaki podejmuję w niniejszym artykule jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że niektórzy członkowie społeczeństwa (społeczeństwa uzależnionego od konsumpcji) wykazują gotowość do bezinteresownego pomagania innym. Kim oni są, jakie mają motywacje. Co sprawia, że w świecie pogoni za pieniędzmi i karierą, jest spora część społeczeństwa, która znajduje czas na refleksję i dostrzeżenie czy ktoś takiej pomocy nie potrzebuje? Wrodzone cechy charakteru, etyka katolicka, socjalizacja ucząca empatii? Powodów, dla których ludzie decydują się na bycie wolontariuszem może być wiele, ja zamierzam znaleźć cechy wspólne łączące tych ludzi. (fragment tekstu)
EN
The main issue I take in this article is to find the answer to this question: why some members of our society (society, who is addicted to consumerism) are able to help another selflessly? Who are they, what motivates them? Why in the world, where the most important thing is the pursuit of wealth, there is a large group of people, who finds time for reflection and selfless help? Perhaps there are some personality traits, catholic ethics or socialization, which teach us empathy? It could be a lot of reasons why people decided to be a volunteer. I am going to find the common features, which connect those people. (original abstract)
6
Content available remote Reasons for Doing Good : Behavioural Explanations of Prosociality in Economics
75%
EN
This paper discusses issues of altruism and prosocial behaviour within economics. The first part discusses relations between understanding of expected utility theory and features of an economic man. It also defines the most important properties of the game and provides some simple solutions. The second part includes a critical overview of selected and increasingly complex concepts explaining the phenomenon of prosocial behaviour. It begins with models focusing only on final allocations and ends with those studying the role of intentions, motivations and social status of agents. It also shows how needs, social conditions, norms and individual characteristics affect the propensity to behave prosocially. (original abstract)
XX
Głównym celem eksperymentu była identyfikacja czynników wpływających na skuteczność marketingu ważnej sprawy (CrM: cause-related marketing). Empiryczna weryfikacja hipotez potwierdza, że altruistyczna postawa oceniana przez pryzmat skłonności do pomagania innym, różnicuje intencję zakupu produktu wspierającego sprawę społeczną. Zgodnie z założeniem, pozytywny związek między zmiennymi nie będzie wzmacniany ani typem produktu ani stopniem dostosowania sprawy do produktu. Z badań wynika również, że im w większym stopniu przyjmujemy altruistyczne wartości tym przychylnej będziemy nastawieni do kampanii CrM, a w stymulowaniu zakupów bardziej skuteczne będą inicjatywy marketingowe oparte na darowiźnie niż na rekompensacie finansowej (rabat cenowy, zwrot w gotówce), kiedy konsumenci będą raczej bardziej niż mniej chętni pomagać sprawie społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
This study identified factors affecting the effects of cause-related marketing (CrM). An empirical verification of the hypotheses confirmed that an altruistic attitude, evaluated through the willingness to help others, is a differentiating factor in purchase intentions of product supporting a social cause. It was assumed that a positive correlation between variables would not be amplified by either the type of the product or the product-cause fit. The research also shows that the more altruistic attitudes, the more favourable attitude towards the CrM campaign and that marketing initiatives based on donation are more effective in stimulating a purchase than initiatives based on financial compensation (price discount, cash-back) when consumers are more, rather than less willing to help a social cause.(original abstract)
8
Content available remote Altruizm - zabobon czy użyteczna idea?
75%
XX
W artykule przedstawiam potencjalne rozwiązanie klasycznego antropologicznego i etycznego problemu. Czy altruizm jest zabobonem, czy też użyteczną ideą? Używając metody analizy źródeł, pokazuję dwa potencjalne rozwiązania tego problemu. Pierwszy rodzaj rozwiązania, w którym autorzy zaprzeczają istnieniu czystego altruizmu i argumentują: altruizm zawsze jest oparty na społecznym obowiązku, winie, współczuciu lub innym egoistycznym pragnieniu. Drugi rodzaj rozwiązania odnosi się do praktycznych implikacji altruizmu. Autorzy popierają altruizm i pokazują wartość altruizmu dla publicznego dobra. Mój końcowy wniosek: altruizm jest użytecznym przesądem (użyteczną ideą). (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, I describe the potential solution of the classic anthropological and ethical problem. In this case altruism is a superstition or a useful idea. Using the method of the analysis of sources, I show two potential solutions to this problem. In the first sort of solution authors deny the existence of pure altruism and argue that altruism is always based on social obligation, guilt, sympathy or other egoistic desire. The second sort of solution refers to practical implications of altruism. Authors support altruism and they show value of altruism for the public good. My final conclusion is: altruism is a useful superstition (useful idea). (original abstract)
EN
The changed circumstances of medical work, raises the question of how socio-economic changes over the last few decades has affected the professional socialisation of medical students. This paper explores the career choice motivations of medical students, as well as some characteristics of the process of making that choice and their effects on professional socialisation. The study was carried out with a self-administered questionnaire with 503 students in general medicine, randomly selected from two Hungarian Medical Schools. More than half of the students contemplated becoming a doctor as early as in their childhood. Their final decision was typically made in high school. Significant differences can be demonstrated in professional socialisation between those individuals identifying with the profession in early childhood and others turning to the profession later. Altruistic motivations were the most significant career choice reasons. In conclusions, the medical career choice must have deeper roots, yielding to an evolutionary psychological analysis as well, one aspect of which is altruism.
XX
Celem artykułu jest analiza moralnych czynników motywujących altruistyczne zachowania polskich studentów wobec uchodźców wojennych z Ukrainy w kontekście ekonomicznych teorii altruizmu. Za pomocą ankiety internetowej zbadano altruistyczne działania studentów, ich przekonania na temat obowiązków moralnych oraz poglądy dotyczące wsparcia uchodźców. Dane analizowano w odniesieniu do pięciu fundamentów moralnych Jonathana Haidta z wykorzystaniem metod statystycznych: analiza korelacji, modele logitowe. Wykazano, że fundament troska/krzywda istotnie wpływa na altruistyczne działania wobec uchodźców, fundament sprawiedliwość/wzajemność jest negatywnie skorelowany z udzielaniem pomocy, gdy ta pomoc jest uważana za niesprawiedliwą, a poszerzanie kręgu zobowiązań moralnych ma istotny pozytywny wpływ na altruistyczne zachowania. Ujawniono również, że niektórzy polscy studenci działali wbrew swoim deklarowanym preferencjom społecznym i wspierali ukraińskich uchodźców, mimo że uważali to za niesprawiedliwe. Uzyskane wyniki stanowią wyzwanie dla dominującego w ekonomii podejścia do altruistycznych zachowań. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper examines the moral factors that motivate altruistic behavior on the part of Polish students toward Ukrainian war refugees within the context of economic theories on altruism. An online survey is used to itemise the students' altruistic acti-vities, explore what they see as their moral obligations, and elicit their views on supporting refugees. The data are analyzed in relation to Jonathan Haidt's five moral foundations using correlation analysis and logistic models. The findings suggest that Haidt's care/harm foundation significantly influences altruistic conduct towards refugees. The fairness/reciprocity foundation is negatively correlated with supporting refugees when such support is perceived as unfair. Expanding the circle of moral obligations (referred to as loyalty circles) is shown to have a positive and mostly significant effect on altruistic behavior. Moreover, the study shows that some Polish students acted contrary to their stated social preferences by supporting Ukrainian refugees despite believing that it is unfair. The paper concludes that these findings challenge the mainstream economic theories on altruism. (original abstract)
EN
This paper focuses on the interplay between corporate social responsibility (CSR), future time perspective (FTP), altruism and affective attitudes. It questions the view that older workers are likely to be more responsive to CSR, as reflected by their greater satisfaction and organizational commitment, than their younger counterparts. We posit that CSR might address the values that need not be related to one's age, meaning that the actual issue is not the dichotomy between those with a limited and expansive FTP and, by implication, between older and younger individuals, but the one between those with strong and weak altruistic convictions. We found that altruistic convictions moderated the relationships between CSR and satisfaction, and between CSR and commitment. It also turned out that FTP did not moderate the relationship between CSR and satisfaction and that it moderated the relationship between CSR and commitment. The study deepens our understanding of the mechanisms underlying employee responsiveness to CSR in the context of an ageing workforce, thereby contributing to the literature on CSR and age management. (original abstract)
EN
Motivation represents a foundation cornerstone on which analyses in a number of humanities and social sciences are built. For a long time, economists have seen motivation as connected with the act of giving, trying to interpret it in the context of the neoclassical economics assumptions. The objective of this paper is to find answers to the question of what mainly motivates the Czech population in their decisions to make a donation and whether there is any interdependence among such motives. We also ask what the relationship is between the determining motives and the rate or frequency of donating. The donation models that we analyze and use as the basis of our research are nowadays considered being the principal or at least interesting donation models commonly taken into account by economists in their work. We have only focused on selected microeconomics models to make the text clearly targeted; specifically, we are examining the public goods model, private consumption model investment model and impure altruism model. The data were collected through a questionnaire survey and analysed by means of mathematical-statistical methods that are commonly used in similar cases, such as descriptive statistics, the Pearson correlation coefficient and the ANOVA method based on the F-test. The empirical testing confirmed several assumptions connecting with this type of a research; however, our paper opened a space for a follow-up research, too.
13
Content available remote Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia jako wyraz zachowań altruistycznych
75%
XX
W pierwszej części artykułu zaprezentowano wnioski z przeglądu dorobku nauk humanistycznych i społecznych, którego celem było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy ustawodawca powinien chronić altruizm. W związku z pozytywną odpowiedzią oraz konstatacją, że jednym z instrumentów ochrony altruizmu może być instytucja prawna oparta na idei negotiorum gestio, drugą część artykułu stanowi analiza regulacji prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia w polskim Kodeksie cywilnym z 1964 r. (art. 752-757). Dostrzeżono, że głównym powodem, dla którego instytucja ta znalazła się w Kodeksie zobowiązań z 1933 r., a następnie w Kodeksie cywilnym był konserwatyzm prawniczy, niemniej nadal istnieje społeczna potrzeba uzasadniająca obecność tej regulacji w polskim systemie prawnym. Ogólna ocena instytucji prowadzi do wniosku, że wbrew deklaracjom doktryny, polski ustawodawca wcale nie jest przychylny względem osób niosących innym pomoc z pobudek altruistycznych. Szczegółowej ocenie z punktu widzenia wniosków płynących z pierwszej części artykułu poddane zostały zagadnienia wymogów posiadania intencji działania w cudzej spawie, działania z korzyścią dla osoby zainteresowanej, a także kwestia wynagrodzenia gestora. (abstrakt oryginalny)
EN
The first part of the paper presents the conclusions of research in the humanities and social sciences into the question of whether the legislator should protect altruism. Assuming a positive answer to the question and with the realisation that one of the ways of protecting altruism may be a legal institution based on the concept of negotiorum gestio, the second part of the paper deals with the analysis of benevolent intervention in another's affairs referred to the Polish Civil Code of 1964 (Articles 752-757). It is stated that the main reason for incorporating this institution into the Code of Obligations of 1933 and then into the Civil Code was legal conservatism but there still exists a social need which justifies its existence in the Polish legal system. The general evaluation of benevolent intervention in another's affairs leads to the conclusion that contrary to the opinion of legal doctrine in Poland, the legislator is not favourable to those who help others from altruistic motives. Finally, three issues concerning the reward for the intervener, the requirements of having an intention to act in another's affairs and of acting to the benefit of another are subjected to a detailed evaluation. (original abstract)
14
Content available remote Altruistyczne zachowania przedsiębiorstw rodzinnych
75%
XX
Celem niniejszej publikacji jest identyfikacja altruistycznych zachowań firm rodzinnych oraz charakterystyka cyklu życia przedsiębiorstwa rodzinnego świadczącego usługi gastronomiczne. (fragment tekstu)
EN
Family businesses are the basis of the world economy. Their foundation, development and functioning are important not only for the domestic economy but also for the global one. Their characteristics can be demonstrated with the use of two subsystems. One is a family, the other is economic system. Between these two exist strong interconnections which determine the objectives and aims and the way the family and the business function. As a result they are becoming the stimuli of the their development. Family businesses are the oldest form of such activities, they exist in the cultures all over the world. Similarly, current family businesses are dominant form of doing business. Family businesses account for a half of SME in Poland. The aim of this article is to identify the altruistic behaviour of family businesses and the characteristics of altruistic dilemmas in the family. (original abstract)
15
Content available remote Dochodzenia online, czyli o działaniach śledczych internautów
75%
XX
Artykuł ma na celu opis śledztw przeprowadzanych przez internautów w Polsce, jak i na świecie. Autor przedstawił kilka przykładów tejże działalności i na tej podstawie podjął próbę wyodrębnienia psychologicznych aspektów motywacyjnych, którymi kierują się ludzie uczestniczący w internetowych śledztwach, jak również ukazał róż- norodność użytych przez nich metod śledczych. W dalszej części wskazano powiązanie omawianego zjawiska z teoriami działań kolektywnych oraz altruizmu z pojęciem "neoplemion" i zjawiskiem "kultury daru". W ostatniej części artykułu autor omawia kwestię zagrożeń wynikających z aktywności dochodzeniowej internautów, a także zawiera krótką refleksję dotyczącą rozwoju opisanego zjawiska.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this paper is to describe the investigations carried out by Internet users in Poland and around the world. The author presents several examples of such activities and on their basis attempts to identify psychological aspects of motivation of people participating in online investigations, as well as showing the variety of their investigative methods. The author also indicates the relationship between this phenomenon and the theories of collective action and with the notion of altruism and the "neotribe" concept and the phenomenon of "the gift culture." In the last part of this paper the author discusses the risks of investigative activity on the Internet and also includes a brief reflection on the development of the aforementioned phenomenon. (original abstract)
XX
Zjawisko obdarowywania było badane pierwotnie na gruncie antropologii przez takich badaczy jak B. Malinowski i M. Mauss, a więc przypisywano je głównie społeczeństwom archaicznym, prymitywnym. Jest jednak faktem niepodważalnym, że kultura daru praktykowana jest również współcześnie, co potwierdzają chociażby badania socjologiczne, np. D.J. Cheala czy też J.G. Carriera. Szczególnym polem, na którym zaobserwowano jej intensywny rozwój, jest internet. Ze względu na swój otwarty charakter oraz powszechność i niski koszt narzędzi ułatwiających użytkownikom tworzenie treści, umieszczanie ich w sieci i przesyłanie, stał się on polem wymiany dóbr informacyjnych, takich jak produkty kultury: muzyka, filmy, książki, a także oprogramowanie i gry komputerowe oraz zasoby naukowe i edukacyjne. Niniejsze opracowanie przybliża zagadnienie altuizmu w sieci na przykładzie otwartych zasobów edukacyjnych. (abstrakt oryginalny)
17
Content available remote Miejsce daru i filantropii w ekonomii
63%
XX
W pracy zostały podjęte zagadnienia związane z ekonomicznym znaczeniem takich pojęć jak: dar, altruizm filantropia i wzajemność. Praca stanowi skrócony przegląd stanowisk wiodących ekonomistów zajmujących się tą tematyką. Autorki także podjęły temat opłacalności darowania i odwzajemnienia w sensie spójności społecznej oraz kapitału społecznego. Jak wskazują badania, społeczeństwa z najbardziej rozwiniętym kapitałem społecznym należą do tych, w których darowanie ma najbardziej altruistyczny wymiar. W ostatniej części artykułu zostało omówione inwestowanie etyczne jako jeden z wymiarów kapitału społecznego i rola tego typu inwestowania dla rynku kapitałowego oraz portfela inwestycyjnego inwestorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents economic approach to such categories as gift, reciprocity, philanthropy and altruism. It is based on researches of leading economist in these fields. The authors also discussed worthiness of giving and reciprocity in the sense of social capital. The research shows that giving in societies with the most developed social capital has most altruistic character. In the last part of the article the idea and role of SRI is presented for individuals and capital markets. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie altruizmu w ekonomii, widziane przez pryzmat współczesnych osiągnięć biologii ewolucyjnej. Celem jest uwzględnienie zachowań altruistycznych w ramach modeli ekonomicznych. Na gruncie teorii dostosowania łącznego Hamiltona dotyczącej doboru krewniaczego, autor udowadnia też racjonalność przejawów zachowań altruistycznych względem krewnych osoby podejmujących takie działanie.
XX
Celem opracowania jest analiza i poszukiwanie analogii zachowań w świecie ożywionym określanych jako altruistyczne, czyli polegających na wykazywaniu działań mających na celu odniesienie korzyści przez inne jednostki, przy jednoczesnej rezygnacji z własnych korzyści przez jednego z uczestników tzw. aktu altruistycznego. Działania altruistyczne, jako zaprzeczenie egoizmu, obserwowane są wśród organizmów żywych, w tym również w skomplikowanych kulturowo i ekonomicznie społecznościach ludzkich. Interesujące są formy i mechanizmy takich zachowań, które z reguły nie dążą do zaspokojenia potrzeb konkretnych jednostek, które są gotowe dzielić się swymi zasobami z innymi jednostkami, w wyniku czego same mogą tracić. W biologii zachowania altruistyczne przypisywane są zwłaszcza organizmom blisko spokrewnionym. Tego typu działania mają sens w aspekcie rozważań ewolucyjnych, gdyż pomaganie własnym krewnym zwiększa szansę na dalsze rozprzestrzenienie swoich genów. Inaczej kształtuje się opis takich zachowań w życiu ekonomicznym społeczeństw, gdzie również obserwowane są zachowania altruistyczne, występujące w formie sponsoringu, czy koncepcji państwa opiekuńczego, to znaczy skierowane również w stosunku do jednostek zupełnie obcych. Wyjaśnienie sensu tego typu zachowania wydaje się przybliżać zrozumienie pewnych schematów działalności w biologii oraz w zachowaniach społecznych i ekonomicznych, polegających na postępowaniu przynoszącym korzyść innym. Jednakże bezinteresowność tego typu poczynań jest kwestią warunkowaną w złożony sposób a przez to skomplikowaną, a także często pozorną, pozwalającą na pełniejsze osiągnięcie w długim okresie własnych, egoistycznych celów.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to analyse and seek equivalents of behaviours which in respect of living organisms are defined as altruistic, i.e. consisting of certain activities aimed at drawing advantages by other individuals, with simultaneous resignation of own advantage by one of the participants of the so-called altruistic act. Altruistic acts, as a negation of egoism, are often observed among numerous living creatures, but also within the whole human communities with their complex cultural and economic structures. The forms and mechanisms of such behaviours are interesting, as they are typically not aimed at satisfying the needs of specific individuals, ready to share their resources with other individuals, as a consequence of which they themselves may lose. In biology, altruistic behaviours are typically associated with organisms closely related to each other. Such acts are reasonable in the context of revolutionary considerations, as helping one's own relatives increases the chance of spreading one's genes. Description of such behaviours is different in economic lives of societies, where altruistic behaviours can be observed as well, whether in the form of sponsoring, or of welfare state, i.e. targeted at completely strange individuals as well. Explanation of the reason behind such behaviours seems to get us closer to understanding of certain patterns of activity in biology as well as in social and economic behaviours, which consist of acting in a manner that brings advantage to others. However, altruism of such activities depends on complex factors and is therefore complicated and oftentimes also apparent, leading to more comprehensive achievement of one's own egoistic agenda in the long-term.(original abstract)
XX
Zmiany demograficzne, społeczne i gospodarcze sprawiają, że temat transferów międzypokoleniowych w ostatnich latach nabiera szczególnego znaczenia. Rosnąca długość życia, malejąca liczba dzieci w rodzinie, upowszechnienie rozwodów, wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i tym podobne - wszystko to sprawia, że transfery międzypokoleniowe w rodzinach w krajach wysoko rozwiniętych ulegają silnym przeobrażeniom. Artykuł prezentuje teorie altruizmu i wymiany - jako dwa podstawowe modele tłumaczące występowanie transferów międzypokoleniowych w rodzinach. Opierając się na literaturze, przeanalizowano formy transferów międzypokoleniowych, związki prawdopodobieństwa wystąpienia i wysokości transferów z dochodem rodziców i dzieci (wnuków) z siłą więzi oraz wykształceniem beneficjentów i darczyńców. Szczególną uwagę zwrócono na konsekwencje, jakie dla transferów międzypokoleniowych mają rozwody, długość życia oraz państwo opiekuńcze.
EN
The social, demographic and economic changes make intergenerational transfers in family gain in importance. An increase in the lifespan and divorce rates, a drop in fertility and a declining number of children in family, an increase in the participation of women in the labour force - all these changes affect the nature, form and volume of intergenerational transfers. The paper presents the theories of altruism and reciprocity (exchange) as two main models explaining intergenerational transfers in family. The papers also provides a review of literature on: forms of transfers, their relations to income, education and social links, as well as the consequences that divorces, the lifespan or the welfare state have for intergenerational transfers.(original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.