Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 407

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
1
Content available remote Budowanie przewagi konkurencyjnej - studium przypadku firmy Solaris Bus&Coach SA
100%
XX
W trakcie rozwoju przedsiębiorstwa zmuszone są do dokonywania różnego rodzaju wyborów w warunkach ograniczeń, presji i szans. Jednym z fundamentalnych obszarów strategicznych wyborów firmy jest określenie przewagi konkurencyjnej. Z punktu widzenia zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju kluczową umiejętnością jest stałe poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co firma robi lepiej od konkurentów. Rozwiązanie tego dylematu stanowi podstawę umiejętności budowania, a następnie utrzymywania przewagi nad konkurentami. Głównym celem artykułu jest próba analizy źródeł oraz sposobów uzyskiwania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej na przykładzie firmy Solaris Bus&Coach SA działającej na wymagającym rynku produkcji autobusów zdominowanym przez światowe koncerny.(abstrakt oryginalny)
EN
During the development stages the companies are forced to make choices in all sorts of conditions, restrictions, pressures and opportunities. One of the fundamental areas of strategic choices is to define the competitive advantage. From the perspective of the company's ability to develop an essential skill is a constant search for answers to the question what the company does better than its competitors. The article attempts to analyze the sources, elements and methods of obtaining and maintaining competitive advantage on the example of Solaris Bus & Coach company.(original abstract)
2
Content available remote Strategia rozwoju w przedsiębiorstwie - dylematy polskich przedsiębiorców
80%
XX
Działanie spontaniczne, kierowane intuicją, aczkolwiek w niektórych sytuacjach korzystne, nie zapewni współcześnie przedsiębiorstwu długofalowego sukcesu. Każdy menedżer powinien zarządzać firmą z punktu widzenia przeszłości, czyli rozumienia tego, co się już wydarzyło, teraźniejszości - związanej z wykonywaniem bieżących analiz i ich interpretacją, oraz przyszłości, czyli planowania różnych wydarzeń, które mogą się wydarzyć. W efektywnym zarządzaniu firmą konieczne jest określenie misji, wyznaczenie celów, jak również wielofalowych planów. Dobry menedżer powinien być przede wszystkim dobrym analitykiem i strategiem. Aby dobrze zarządzać biznesem i zapewnić mu przetrwanie, powinien zadać sobie jedno fundamentalne pytanie: jak zarządzać przedsiębiorstwem długofalowo? Tym właśnie zajmuje się strategia.(fragment tekstu)
EN
The present study deals with the attitude of Polish entrepreneurs from the Bielsko--Biała region towards the notion of a strategy and the role it plays in business activity. It includes the author's observations and reflection drawn on the basis of conducted research and audits, referring to three elements essential to all business entities, i.e. a mission, goal, and strategy understood as a both theoretical and practical action plan. The conclusions drawn emphasize poor strategic activity of the assessed companies. Therefore, the task that follows is to seek a possible reason of the present state of affairs. The final part of the study constitutes the author's attempt to find an answer to this puzzling issue.(original abstract)
XX
Ford rzucił wyzwanie konkurencji z BMW, Mercedesa i Lexususa inwestując 12 mld USD w firmy produkujące luksusowe samochody. W USA na takie auta jest duży popyt.
XX
Louis Schweitzer, szef Renaulta, ma kolejny pomysł. Jego firma zacznie produkować awangardowe, luksusowe modele. Będzie musiała zmierzyć się z najnowszymi niemieckimi projektami.
5
Content available remote Foresight strategiczny w działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)
80%
XX
Foresight jako narzędzie kształtowania przyszłości także w odniesieniu do przedsiębiorstw zyskuje na znaczeniu. Jest narzędziem wymagającym zarówno wiedzy, jak i odpowiednich nakładów finansowych i organizacyjnych. Wobec tego pojawia się istotne pytanie, czy jest to narzędzie o charakterze uniwersalnym, czy też zważywszy na cechy i warunki funkcjonowania np. małych przedsiębiorstw, znajduje zastosowanie "pod pewnymi warunkami". Z analizy literatury przedmiotu i badań prowadzonych wśród MSP wynika konieczność różnicowania instrumentarium (zakresu) i formy koncepcji planistycznych w zależności od wielkości i warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. W literaturze przedmiotu można spotkać przynajmniej dwa (niewykluczające się) rozwiązania dla MSP. Jedno, w myśl którego przedsiębiorstwa (grupy przedsiębiorstw) korzystają ze wspólnych wyników badań organizowanych i finansowanych przez państwo lub zrzeszenia (sieci); drugie, proponujące zróżnicowanie zakresu badań (różne typy foresightu) i uzależnienie ich stosowania od rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa, determinowanych wewnętrznymi i zewnętrznymi warunkami ich funkcjonowania (foresight "na miarę"). (abstrakt oryginalny)
EN
Foresight, as a tool shaping the future, including that of enterprises, gains importance. Moreover, it requires both knowledge and adequate financial and organisational outlays. Therefore, a valid question arises, in view of the conditions and characteristics of the way small enterprises function, as to whether it is a universal tool, or whether it can only be used "under certain conditions." The result based on the analysis of literature on the subject and the research conducted among the SMEs shows that it is necessary to diversify instruments (scope) and the form of planning concepts. In the reference literature one can encounter at least two (mutually nonexclusive) solutions for the SMEs. According to one solution, enterprises (groups of enterprises) use common research results that are carried out and funded by the state or organisations (networks); the second solution proposes diversifying the scope of research (different types of foresight) which should then be used depending on the actual needs of the enterprise determined by the external and internal conditions of its functioning (a "tailor-made" foresight).(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie zasobowych czynników wzrostu przedsiębiorstwa w perspektywie przedsiębiorcy/menedżera, organizacji oraz strategii rozwoju (kombinacja POS), a także wskazanie możliwości wykorzystania tej wiedzy w decyzjach przedsiębiorców i inwestorów. Scharakteryzowano ponadto sposoby pomiaru wzrostu firmy oraz jego mikro- i makroekonomiczne znaczenie. Jako podstawę wnioskowania wykorzystano koncepcje teoretyczne i przegląd badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the resource-based factors of company growth according to the characteristics of entrepreneur/manager, organization and strategy (the POS model) and to identify the opportunity of utilizing those findings in decision-making of entrepreneurs and external investors. Moreover, the ways of measuring growth and its importance at the micro- and macroeconomic levels were discussed. The text was based on the literature review including theoretical and empirical research of the company growth. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano różnorodność kryteriów podziałów strategii oraz różne ujęcia tego problemu występujące w literaturze przedmiotu.
EN
The basic condition for the subsistence and development of a company is to choose specific development strategy. The article is a presentation of strategy division criteria, as well as policy types established in accordance with those criteria. Whereas there is a certain homogeneity of depictions at the criterion level, what dominates at the type level is absolute discretion and inconsistency. (original abstract)
XX
Przedsiębiorstwa zarówno w Polsce, jak i w szczególności w województwie śląskim zdają sobie sprawę, iż utrzymanie biernej czy też zachowawczej postawy wobec problemów środowiskowych, nieuwzględnianie ich w strategiach firm, skutkuje tym, że konkurencja jest postrzegana nie jako szansa i wyzwane, lecz jako zagrożenie. Podstawowymi barierami wdrażania proekologicznych zachowań w firmach są głównie: niska świadomość ekologiczna, kapitałochłonność nakładów inwestycyjnych oraz brak instytucjonalnego wsparcia. Istotne zatem staje się powszechne rozumienie istoty zarządzania ekologicznego i konieczności jego upowszechniania oraz budowanie i wdrażanie w przedsiębiorstwach strategii ekologicznego rozwoju przedsiębiorstw.
EN
Enterprises both in Poland and particularly in the Silesian Voivodeship realize that maintaining passive or conservative attitudes towards environmental issues, not taking them into consideration in business strategies, result in that competition is seen not as an opportunity or challenge, but as a threat. The fundamental barriers to the implementation of the environmental behaviour of companies are mainly: low environmental awareness, capital-of investment expenditure and lack of institutional support. Therefore, common understanding of the nature of environmental management and the need for its dissemination, and building and implementing enterprise strategy of organic growth companies become important(original abstract)
XX
W opracowaniu zaprezentowano koncepcję Balanced scorecard (BSC)- kompleksowa karta wyników, utworzona przez Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona. BSC ocenia osiągnięcia przedsiębiorstwa z 4 perspektyw: finansowej, klienta, procesów biznesowych i uczenia się.
EN
This article presents the Balanced Scorecard (BSC) concept, developed by Robert S. Kaplan and David P. Norton. The Balanced Scorecard is a table of results (a balanced card of performance) that examines an enterprise's achievements in four perspectives: financial, customer, business process and growth and learning. The article discusses the factors that shape the values of the discussed perspectives. It classifies goals and performance measures for each perspective. It also discusses the issue of translating the enterprise's strategy into the four BSC perspectives and presents the BSC as a strategic activity. (original abstract)
XX
Cel artykułu: Celem artykułu jest przedstawienie fuzji i przejęć jako istotnych elementów strategii rozwoju przedsiębiorstw. Problemem badawczym podjętym podczas analizy było wykazanie wpływu połączeń przedsiębiorstw na pozycję podmiotów w gospodarce krajowej i zagranicznej oraz przedstawienie trendów fuzji i przejęć.Metodyka badań: Przyjętą metodą badawczą jest analiza ilościowa przeprowadzanych fuzji i przejęć, oparta na danych IMAA (Institute for Mergers, Acquisitions & Alliances).Wyniki: W ramach przeprowadzonej analizy fuzji i przejęć ukazano, że są to procesy powszechnie występujące, mające znaczący wpływ na rozwój i kształt przedsiębiorstw - zarówno pozytywny, jak i negatywny. Wykazano falowość zjawiska występowania fuzji i przejęć oraz na podstawie omówionych przykładów polskich przedsiębiorstw udowodniono, że odpowiednia strategia rozwoju jest niezbędnym elementem sukcesu tego typu transakcji.Wkład i wartość dodana: W stosunku do istniejącej literatury przedmiotu artykuł analizuje aktualne trendy i tendencje konsolidacji przedsiębiorstw na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is presenting merger and acquisition as important strategy for development. The research problem which were taken during the analysis, shows huge impact on competitive position of entities in the domestic and foreign economy. The adopted research method is the quantitative analysis of mergers and acquisitions, based on data from IMAA (Institute for Mergers, Acquisitions & Alliances). Within the confines of discussed case, the article presents theoretical aspect of mergers and acquisitions, an analysis of trends in processes of consolidation in the post-crisis period and three examples of polish enterprises which were involved in this kind of processes. The conclusion of analysis confirms that mergers and acquisitions are common processes in economy and they have a significant impact on development and future of enterprises - both positive and negative. Mergers and acquisitions have floating character and on the basis of Polish enterprises, it has been pointed out that an appropriate development strategy is a necessary element of success. (original abstract)
11
Content available remote Procesy kreowania strategii rozwoju sieci przedsiębiorstw
60%
XX
W artykule podjęto próbę określenia procesów kreowania strategii rozwoju sieci przedsiębiorstw. Bazę rozważań stanowiło pytanie o charakter strategii organizacji: razem czy osobno? W odpowiedziach oraz ogólnych rozważaniach wskazano na koncepcje strategiczne w procesie usieciowienia, graniczne uwarunkowania strategii, teorie równoważenia i paradoksy przedsiębiorstw i sieci. Ostatni problem, w ramach którego poszukiwano odpowiedzi na kluczowe pytania, stanowiły kosztowe uwarunkowania sieciowości w aspekcie strategicznym. (abstrakt oryginalny)
XX
Celem artykułu jest analiza i ocena działalności inwestycyjnej portu w Szczecinie oraz określenie jej wpływu na kształtowanie się ilości i struktury obrotów ładunkowych portu. W artykule przeanalizowano przeładunki portu w Szczecinie w latach 2005-2014. Przedstawiono najważniejsze zrealizowane i realizowane inwestycje w rozwój infrastruktury i wyposażenia portu w tym okresie w odniesieniu do wybranych grup ładunków. Przeanalizowany zostaw wpływ zrealizowanych inwestycji na obroty ładunkowe portu. Ponadto, wskazano "wąskie gardła" w zakresie infrastruktury mogące zakłócić sprawne funkcjonowanie portu. Zwrócono uwagę na potrzebę włączenia szeregu działań w plany inwestycyjne szczecińskiego portu. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this paper is analysis and accessment of the investment activity of Szczecin port and determine the impact of these investments on shaping of amount and structure of port's cargo turnover. In the paper cargo handling in Szczecin port in 2005-2014 years was analysed. The most important carried out and under construction investments in port's infrastructure and equipment development with reference to chosen cargo groups during specified period were described. The influence of implemented in-vestments on port's cargo turnover was analysed. Moreover, "bottlenecks" in the infrastructure which create barriers at port functioning were indicated. Attention was paid to some activities which can be included into investment plans of the Szczecin port. (original abstract)
EN
Corporate Social Responsibility is a concept according to which enterprises voluntarily take social interests and environment protection as well as relations with diverse stakeholder groups into account at the stage of building their strategies. Indicating benefits to enterprises from implementation of the concept of Corporate Social Responsibility is the objective of this paper. Results of the authors' survey of 106 enterprises operating in the Mazovian region are compared to these of a national survey commissioned by the Polish Agency for Enterprise Development. They serve to demonstrate application of CSR is in direct proportion to size of a business. In addition, respondents designated improvement of company image as the key external benefit and perception of an enterprise as an attractive employer as the major internal benefit. Results of the authors' research in the region of Mazovia and of the national-wide survey show a marked similarity.(original abstract)
14
Content available remote Bariery rozwoju firm rodzinnych
60%
XX
Artykuł poświęcony jest problematyce firm rodzinnych w Polsce, których waga i udział w gospodarce kraju stale wzrasta. W ramach rozważań podjęto próbę identyfikacji barier stojących na drodze do rozwoju przedstawicieli family business. Firmy rodzinne to stale przenikające się dwie warstwy: warstwa rodzinna i warstwa biznesowa, to z nimi związane są przeszkody napotykane przez właścicieli i zarządzających. Przedstawione w artykule bariery to: zatrudnienie i utrzymane wykwalifikowanej kadry pracowniczej, sukcesja i związane z nią problemy natury prawnej, a także bariera która dotyczy również firmy nierodzinnych związana z pozyskaniem kapitału na dalszy rozwój. Ponad to w artykule przedstawiono niektóre z możliwych do podjęcia przez firmy rodzinne strategii. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the issues of family corporations in Poland, which the weight and the participation in the country's economy constantly are growing. The attempt was taken as the part of solutions to identify the barriers towards the development of the family business. Family corporations are two constantly interpenetrating layers: family layer and business layer obstacles come across by owners are connected with it is them and managing. Barriers described in the article it: employment and held of qualified employee staff, the inheritance and problems associated with her of the legal nature, as well as the barrier which is also regarding the company nonfamily associated with raising capital to the subsequent development. Furthermore, there were submitted some feasible strategies of the development of the family companies. (original abstract)
XX
Opracowanie oparto na wynikach badań przeprowadzonych w 1999 roku. Badania objęły 26 byłych przedsiębiorstw handlu zagranicznego (PZH-etów) prowadzących obrót towarowy i dotyczyły procesu przekształceń własnościowych oraz strategii rozwoju tych przedsiębiorstw w latach 90.
EN
This article is based on the results of studies conducted in the spring of 1999, which embraced 26 former foreign trade enterprices. The subject of the studies were the changes in the ownership of these enterprises in the 90s, and the strategies adopted by them. Information was obtained on the basis of analysis of economic and financial reports available from the Polish Ministry of Finance, analysis of annual reports and share prospectuses of the companies, interviews in selected enterprises, and information available in the press and on the Internet. The financial data are for the period up to 1997 inclusive, and in the case of ctock exchange listed companies, also cover the 1998 financial year. (short original abstract)
16
Content available remote Innovation in Company Development Strategy in Poland
60%
XX
Każdy podmiot gospodarujący podejmuje wiele złożonych poczynań zmierzających do osiągnięcia celów strategicznych. Z całą pewnością trzeba tu zaliczyć aktywność proinnowacyjną polegającą na kreowaniu i wdrażaniu innowacji, które pozwalają na zdobywanie przewagi konkurencyjnej, a tym samym uzyskanie projektowanych celów strategicznych, a więc w rezultacie uzyskanie sukcesu rynkowego. W artykule przedstawiono miejsce innowacji w strategii rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, a także rodzaje strategii innowacyjnych występujących w przedsiębiorstwach. Uprawione jest stwierdzenie, że innowacje mogą być jednym ze sposobów osiągania wyznaczonych celów strategicznych przez przedsiębiorstwo i podstawowym czynnikiem takiej strategii. (abstrakt oryginalny)
XX
W artykule skoncentrowano uwagę wokół zagadnień związanych z tworzeniem strategii oraz metod rozwoju przedsiębiorstw. Teoretyczne wytyczne w tym zakresie zostały skonfrontowane z wybranymi wynikami badań empirycznych przeprowadzonych w 2012 roku przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem SGH wśród 200 dużych i średnich podmiotów działających na rynku polskim. Wiele zagadnień badawczych wiązało się z ustaleniem, jakie metody rozwoju stosują przedsiębiorstwa w praktyce oraz jakie są przesłanki podejmowania decyzji rozwojowych, jakie priorytety decydują o kierunkach rozwoju. I tym zagadnieniom został poświęcony niniejszy artykuł.(abstrakt oryginalny)
EN
The focal point of the article were issues connected with creating strategies and methods of enterprises' development. Theoretical guidelines in this regard were confronted with chosen survey results, conducted by The Chair of Corporate Management, Warsaw School of Economics in 2012 among 200 large and medium entities active on Polish market. Many scientific issues necessitated ascertaining what development methods are utilized by the enterprises in practice, what are the rationales behind arriving at development decisions, and lastly, what priorities have decisive influence on the direction of development.(original abstract)
XX
Przed każdą firmą małą lub średnią, której celem nadrzędnym jest długofalowy rozwój i wzrost wartości przedsiębiorstwa stoi konieczność wyboru strategii działania. Strategia ta ma istotny wpływ ma cykl życia firmy, pomnażanie jej kapitału i wartości rynkowej. Jaką zatem strategię wybrać, aby zarządzając trafnie oraz efektywnie strategicznie kreować wartość przedsiębiorstwa, utrwalać cykl życia firmy. Firmy małe, a także średnie mają do wyboru zazwyczaj trzy kierunki strategicznego wyboru: specjalizacje produktowe, decyzje portfelowe rynku kapitałowego, umożliwiające rozwojowe procesy inwestycyjne, wybór modelu stabilnego rozwoju firmy. Słuszność wyboru każdej z nich musi być poparta rzetelną, głęboką merytorycznie analizą decyzyjną czynników mających istotny wpływ na wartość przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
19
Content available remote Zarys strategii zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej
60%
XX
Dynamiczne, złożone i wielowymiarowe zmiany w otoczeniu biznesowym determinują konieczność ustawicznego doskonalenia istniejących struktur i zasad funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Ważnym nurtem w ewolucji współczesnych przedsiębiorstw, podkreślanym przez wielu badaczy i praktyków zarządzania, jest zmiana architektury biznesu w kierunku zawiązywania współpracy partnerskiej z wybranymi podmiotami w formie organizacji wirtualnej. Model organizacji wirtualnej stanowi tymczasową i dynamiczną sieć kooperujących podmiotów, które integrują swe zasoby dla realizacji wspólnego i jasno zdefiniowanego celu (zwykle o charakterze gospodarczym). Kluczowym zasobem wnoszonym przez partnerów do organizacji wirtualnej jest wiedza. Konieczne jest zatem stworzenie odpowiedniego podejścia do zarządzania tak zakumulowaną wiedzą, umożliwiającego osiągnięcie wysokiej sprawności, innowacyjności i efektywności organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna może w różnorodny sposób kształtować swoją strategię zarządzania wiedzą. Celem artykułu jest identyfikacja i prezentacja głównych strategii zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej ze szczególnym uwzględnieniem strategii kodyfikacji i personalizacji. Aby zrealizować tak postawiony cel artykułu, wcześniej zasygnalizowano strategiczny kontekst zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The virtual organization is a form of cooperation of subjects directed at achievement of mutual goal, in which the significant role is played by the area of knowledge management. In the article, in the introduction was briefly discussed the notion of knowledge management in the virtual organizations . Then briefly were discussed main strategies of knowledge management in virtual organization with particular reference to the strategy of codification and the personalization. (original abstract)
20
Content available remote Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa - aspekty teoretyczne
60%
XX
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw należą do procesów, które towarzyszą rozwojowi gospodarki. W krajach rozwiniętych są jedną z podstawowych metod realizacji strategii rozwoju firm. W artykule zaprezentowano rolę tych procesów w strategii wzrostu przedsiębiorstwa, charakterystykę fuzji i przejęć, porównano zewnętrzne i wewnętrzne ścieżki wzrostu firmy oraz podjęto próbę syntetycznego przedstawienia motywów fuzji i przejęć przedsiębiorstw, a także ich zalety i wady. (abstrakt oryginalny)
EN
Mergers and acquisitions are among the processes that accompany economic growth. In the developed countries, they are one of the basic corporate growth strategies. The paper presents the role of these processes in the company's growth strategy. It discusses the characteristics of mergers and acquisitions, compares internal and external corporate growth paths and attempts to present in a synthetic way the motives of mergers and acquisitions, as well as their advantages and disadvantages. (original abstract)
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.