Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Eurobonds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Zawarte w referacie rozważania dają podstawy, aby twierdzić, że rynek euroobligacji jest rynkiem zapewniającym emitentom z całego świata szeroki dostęp do kapitału pożyczkowego pozyskiwanego na bardzo korzystnych runkach. Dostęp do rynku jest jednak zawężony wyłącznie dla emitentów o nienagannej reputacji w świecie finansów, popartej wysoką oceną ratingową. (fragment tekstu)
XX
Autor, analityk finansowy Netia Telekom SA, uczestniczył w procesie emisji euroobligacji firmy Netia. W artykule dzieli się doświadczeniami z przeprowadzonej transakcji.
XX
Euroobligacje są to dłużne papiery wartościowe na okaziciela, których emitentami są rządy i duże firmy, korporacje, organizacje międzynarodowe, a rozprowadzane i gwarantowane są przez międzynarodowe konsorcja bankowe. Nominowane są w walucie innej niż waluta kraju, w którym są emitowane.
XX
Artykuł omawia przywileje podatkowe z obligacji komunalnych, uprawnienia do emisji i jej ograniczenia, etapy emisji, podmioty uczestniczące w emisji obligacji, strukturę nabywców obligacji, rodzaje obligacji komunalnych oraz metody lokowania obligacji.
XX
W następstwie przeciwdziałania wystąpieniu niewypłacalności Grecji, decydenci krajów UE doprowadzili do powołania Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF). Co więcej, wysunięto wiele propozycji co do zorganizowania wspólnych emisji obligacji skarbowych państw Unii Europejskiej i strefy euro. W opracowaniu wskazano, że zarówno koncepcja EFSF, jak i inne przedłożone propozycje dotyczące euroobligacji są niczym innym jak strukturą zwaną Collateralized Debt Obligation (CDO). Paradoksalnie, ratunku dla strefy euro upatruje się w sekurytyzacji, mechanizmie, który omal nie zniszczył amerykańskiego i światowego systemu finansowego. W dłuższej perspektywie euroobligacje mogą nie uchronić krajów Europy przed groźbą niewypłacalności.(abstrakt oryginalny)
EN
Following the threat of Greek default and wide spreading of financial crisis among other countries, EU policy makers stepped in with an idea of issuing eurobonds within so called EFSF (European Financial Stability Fund) facility. Additionally, numerous other concepts for issuing common European treasury bonds were submitted. The article shows that the EFSF as well as other eurobonds proposals, are shaped much more like Collateralized Debt Obligation Structure (CDO). Paradoxically, the Europeans put their hopes for rescuing the euro-zone in securitization, which nearly devastated the US and the world financial system. As the eurobonds notes bear strong resemblance to CDO on the long run they may not prevent the default of euro-country sovereign debt. Księga1.(original abstract)
EN
The author focuses on the rate equation of the cost of annulling the first Polish Euro-bonds in the debt currency and subsequently in the currency of the emitter. She discusses the possibility of solving the equation of the cost rate in domestic currency in the case of a crawling rate of the emission value. Owing to the fact that the currency rate crawls only during certain periods of time, it is proposed to calculate indices of the growth of the debt currency rate upon the basis of the principle of the equal value of interest in two currencies. With this purpose in mind, the author constructed a profitability curve for the Polish market by means of a method which consists of replacing observations of treasury bonds with permanent interest by parameters of suitable zero-coupon bonds. The estimation of the coefficients of the cost rate equation was obtained by, for example, a market prediction of the average annual devaluation rate during the time up to the purchase of Euro-obligations equal to 11%. (original abstract)
XX
Autor przybliża pojęcie euroobligacji. Następnie zajmuje się zagadnieniem euroobligacji złotówkowych. Przedstawia przyczyny powstania rynku eurozłotówki. Charakteryzuje głównych emitentów oraz inwestorów działających na tym rynku.
XX
W referacie dokonano identyfikacji euroobligacji na tle międzynarodowego rynku papierów dłużnych oraz prezentacji tradycyjnych i uproszczonych procedur emisyjnych właściwych dla eurorynków, a także wskazano aktywność polskich podmiotów na międzynarodowym rynku obligacji.
EN
Poland's transformation into a market economy made it possible to create legislative and institutional frameworks to arise a financial market. Its efficient working made it possible to include Polish economy into the international world of finance. The effect of such economic transformation is an increasing activity of such Polish entities as eurobonds issuers. The aim of the paper is: • to locate eurobonds among other international securities, • to present traditional and modified eurobond issuing procedures, • to present the activity of Polish entities on the international bond market. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje tematykę zielonych obligacji korporacyjnych, które umożliwiają przedsiębiorstwom gromadzenie znacznych kapitałów. Współczesne rozwinięte rynki finansowe oferują nowoczesne formy obligacji, które są odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony firm, jak również odzwierciedlają nowe tendencje w finansach, np. zielone finanse. Polskie firmy tylko w niewielkim stopniu korzystają z nowych form obligacji, którymi są np. euroobligacje czy zielone obligacje. Rozwijający się polski rynek obligacji, Catalyst, jest zdominowany przez obligacje skarbowe. Można jednak oczekiwać, że w przyszłości rola rynku Catalyst w gromadzeniu kapitału dłużnego będzie rosła. W artykule przybliżono istotę nowoczesnych form obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem zielonych obligacji oraz ich potencjału dla przedsiębiorstw poszukujących kapitału. Przedstawiono również doświadczenia polskich firm w pozyskiwaniu środków poprzez emisję nowoczesnych form obligacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to analysing green corporate bonds, which are used by companies to accumulate considerable capital. Nowadays, developed financial markets offer modern forms of bonds, which meet the needs of companies and reflect new trends in finance, such as green finance. Polish companies use new forms of bonds, such as Eurobonds or green bonds, but only to a limited extent. The emerging Polish bond market, called Catalyst, is dominated by treasury bonds. However, the role of Catalyst in the accumulation of debt capital can be expected to grow in the future. The article discusses the main idea behind modern forms of bonds, with emphasis on green bonds, and identifies their potential for companies seeking capital. It also presents experiences of Polish companies in raising funds through the issuance of modern forms of bonds.(original abstract)
EN
Theoretical background: The increase in the issuance of Eurobonds by the issuers from Central and Eastern Europe has become a reason for considering the impact of the issuer's creditworthiness assessment on the interest rate of the coupon of the issued debt instruments. Purpose of the article: The aim of the study was to assess whether having a creditworthiness assessment from more than one agency affects the interest rate on the Eurobond coupon. This objective was achieved through the process of analysis of the ratings assigned by the rating agencies. Based on the analysis of the literature and the available data, the research hypothesis was developed and verified in an empirical study. The results were analyzed in the discussion section. Research methods: The credit ratings for the Eurobonds corporate and government issuers, announced on the issue date, have been analyzed. The analysis covered the fixed interest rate debt instruments issued in EUR in the years 2005-2020 (the first half of the year). The empirical research was carried out using the observation method, the analysis of source documents, and the method of deduction. Main findings: The results of the conducted research indicate that the coupon rate is not affected by the number of ratings given to the issuer. Due to the fact that the lowest average coupon interest in 2005-2020 was held by Eurobonds of the issuers with one credit rating, there is no need for an additional creditworthiness assessment by other agencies, and for any additional costs to be incurred by the issuer. It is one of the few studies on the Central and Eastern Europe market of which the author is aware.(original abstract)
XX
Celem artykułu było zbadanie powiązań cen kontraktów CDS na polskie i węgierskie euroobligacje oraz zweryfikowanie potencjalnych przyczyn wzrostu i spadku siły tych powiązań. W badaniu zweryfikowano reakcje zmienności oraz warunkowej kowariancji na szoki regionalne oraz światowe. Szoki identyfikowane były jako zwrot instrumentu w dniu, w którym pojawiło się wydarzenie mogące spowodować gwałtowną zmianę ceny kontraktu (nieoczekiwane oświadczenia przedstawicieli rządu, bankructwa znaczących instytucji finansowych, zmiany ratingów i in.). Do badania wpływu szoku na zmienność wykorzystano funkcję odpowiedzi zmienności na impuls (Volatility Impulse Response Function). Wyniki badania sugerują, że wpływ na zmienność miało nie tyle pochodzenie szoku (regionalny czy światowy), ile stopień zaskoczenia z nim związany. O ile reakcje agencji ratingowych wydają się być wtórne w stosunku do zmian cen instrumentów CDS, o tyle nieoczekiwane bankructwa czy oświadczenia głów państw przyczyniają się istotnie do wzrostu napięcia na rynkach finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The author presents the reaction of conditional covariances of Polish and Hungarian sovereign CDS prices to the regional and international events. The research covers the financial crisis period from 2008 to 2011. The author investigates changes in volatility of the instruments using the Volatility Impulse Response Function proposed in 2006 by Hafner and Herwartz. The results of the research suggest that the reactions of the CDS instruments volatility are faster than the reaction of the rating agencies. Moreover, the strength of the reaction depends mostly on unexpectedness of the event. (original abstract)
XX
Przedstawiono pozycję podmiotów sektora rządowego i prywatnego na międzynarodowym rynku obligacji. Omówiono emisję obligacji zagranicznych wyemitowanych na rynek międzynarodowy w latach 1995-2005 oraz emisje obligacji zagranicznych podmiotów prywatnych (stan na 30.06.2005).
EN
The title of this article is "Polska na międzynarodowym rynku obligacji", which can be translated as: Poland on international bonds market. The article concentrates on polish issue bonds on the international market. The international bonds include: foreign bonds, eurobonds and global bonds. The outstanding Treasury securities consist of Brady bonds (issued in 1994 under the agreement on the reduction and restructuring of the Polish debt to commercial banks associated in the so called London Club) and other bonds issued on international capital markets. The Polish Brady bonds included six various securities with specific terms: Collateralized Discount Bonds, Collateralized Par Bonds, Collateralized RSTA Bonds, PDI Bonds, DCB Bonds, New Money Bonds. At the end of 2004 two types of Brady bonds were outstanding: Par - 744,7mln USD and RSTA - 448,6mln USD. The outstanding bonds issued on the international capital markets consisted of instruments issued between 1997 and 2004. At the end of 2004, 66.8% of all issued bonds are denominated in EUR, 19.3% in USD, 6.4% in JPY, 5.1% in GBP and 2.4% in CHF. The basic objective of the sale of Polish securities on foreign markets is consolidation of Poland's position as a trustworthy issuer on international financial market. Significance of those issues for financing borrowing needs of the State Budget is of importance as well. Poland's presence on the international market allows diversifying the sources of the State Budget borrowing requirement financing and provides access to foreign institutional investors with substantial financial resources. Moreover, foreign issues of Polish governmental securities serve as a benchmark for Polish banks and enterprises that issue their own debt securities on international markets. The banks bonds and enterprises bonds are denominated in EUR and USD. The majority of bonds was issued by: Netia Telekom, BRE Bank, Era GSM -PTC and other. (original abstract)
XX
Emisja obligacji jest jednym z podstawowych sposobów gromadzenia środków finansowych na rozwiniętych rynkach kapitałowych, finansujących działalność rozwojową podmiotów gospodarczych. Międzynarodowy rynek obligacji również w warunkach polskich stanowić powinien ważne źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw.
XX
Autorka scharakteryzowała pojęcie międzynarodowych rynków kredytowych, rynek eurowalutowy, eurokredytów oraz uczestnictwo MFW i grupy Banku Światowego w tym rynku.
XX
Autorka omówiła istotę długu publicznego oraz przeanalizowała jego poziom i strukturę w Polsce w latach 1992-1997. Następnie scharakteryzowała skarbowe papiery wartościowe emitowane na rynek krajowy i na rynki międzynarodowe.
EN
The article examines the level and structure of public debt in Polish economy in the period 1992-1997. The problems of treasury securities issued to internal market and international markets are also discussed. (A.P.)
XX
W artykule omówiono specyfikę międzynarodowego rynku kapitałowego i perspektywy wejścia polskich przedsiębiorstw na międzynarodowy rynek obligacji.
Forbes
|
2006
|
nr nr 11
108-110
XX
Artykuł na temat inwestycji w obligacje zagraniczne, które mogą stanowić dobre uzupełnienie portfela akcji czy obligacji krajowych. Przedstawiono czynniki ryzyka, jakie trzeba wziąć pod uwagę przy inwestowaniu w euroobligacje oraz informacje jakie należy zebrać przed podjęciem działań na rynkach światowych.
XX
W artykule omówiono wielkość i strukturę polskiego zadłużenia zagranicznego w postaci obligacji dewizowych (euroobligacji i obligacji Brady'ego). Określono tendencje, które będą decydować o atrakcyjności polskiego długu dewizowego na rynkach międzynarodowych.
EN
In this article discussed scale and structure of Polish foreign debt in foreign bonds. Described trends, which will decide on attractiveness of Polish debt on international markets. (M.P.)
XX
Przedstawiono rolę euroobligacji w polityce finansowej samorządów terytorialnych oraz omówiono procedury emisji euroobligacji określone przez instytucje finansowe działające na międzynarodowym rynku finansowym.
EN
As the administrative reform was conducted in 19990 Polish public sector was decentralized and municipalities have gained more independence in pursuing financial policies. Nowadays city councils search for non-governmental financial funds. One of the solutions could be an issuance of municipal eurobonds on the International Financial Market, which possesses broad investor base and hence shows great liquidity. The issue process of eurobonds is quite simple to follow because new issuers can model on well-established already worked out by previous borrowers. (original abstract)
XX
Niniejsza publikacja została poświęcona dokumentom prawnym, jakie wymagane są przy procesie emisji euroobligacji. Uwagę poświęcono w głównej mierze rodzajom dokumentów oraz temu, w jakiej kolejności powinny być one składane, a także temu, jaką rolę pełnią doradcy przy transakcji sprzedaży obligacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the legal aspects of a Eurobond issue, with special emphasis on documentation and procedures involved. The author describes the required documents and the procedures for their generation and submission. In addition, the role of advisor in placing a bond issue is discussed. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.