Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacje odsiarczania spalin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu suchych i półsuchych metod odsiarczania spalin. Przedstawiono przykłady rozwiązań instalacji, w tym także instalacji zbudowanych lub projektowanych dla krajowej energetyki.
EN
In first part of the article the survey of dry and half-dry methods of sulphur removal fom combustion gases has been achieved. The examples of instalation existing and planning for our power industry have presented.
PL
W drugiej części artykułu dokonano przeglądu mokrych metod odsiarczania spalin. Przedstawiono przykłady rozwiązań instalacji, w tym także instalacji zbudowanych lub projektowanych dla krajowej energetyki. Dokonano ekonomicznej i technicznej oceny typowych metod odsiarczania spalin.
EN
In second part of the article the survey of wet methods of sulphur removal from combustion gases has been achieved. The examples of instalation existing or planning for our power industry have presented. Economical and technical evaluation of typical methods of removal have been made.
PL
Instalacje odsiarczania spalin są tymi, w których rury ciśnieniowe pracują w warunkach sprzyjających korozji. Powstaje pytanie, jak chronić instalacje? Co zrobić, aby ograniczyć niekorzystne zjawisko korozji lub całkowicie je wyeliminować? Okazuje się, że ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie tworzyw sztucznych na rury ciśnieniowe. Jakie można uzyskać efekty?
PL
Produkty poreakcyjne instalacji odsiarczania spalin w energetyce w większości stanowią cenny dla gospodarki materiał, który z powodzeniem może zastępować naturalne surowce wykorzystywane w budownictwie, drogownictwie, górnictwie i w innych dziedzinach. W artykule przedstawiono charakterystykę jakości otrzymywanych produktów poreakcyjnych w zależności od stosowanej metody odsiarczania. Omówiono podstawowe kierunki i sposoby wykorzystywania tych produktów, a także stopień ilościowego zagospodarowania.
EN
After-reaction products from FDG installations in power industry are in their majority a valuable material for the national economy which can well be used in such industrial branches like building, road engineering, mining and many others. Presented is a characteristics of the obtained after-reaction products quality depending on the applied desulphurizing method. Discussed are basic directions and methods of the products application and the level of their quantitative utilization.
PL
Energopomiar przeprowadził serię badań nad praktyczną możliwością i skutecznością stosowania różnych substancji chemicznych w celu wychwytywania rtęci w instalacjach odsiarczania spalin. Omówiono przykładowe wyniki wykonanych testów przy dawkowaniu różnych reagentów do instalacji mokrego wapiennego odsiarczania, a także do spalanego paliwa. W podsumowaniu analizy wyników tych testów stwierdzono, że w efekcie właściwego dozowania wybranych reagentów uzyskuje się znaczące zwiększenie istniejącej naturalnej zdolności instalacji do usuwania w niej również rtęci, nawet do poziomu 70 %.
EN
Energopomiar carried out a series of tests concerning practical possibility and effectiveness of applying various chemical substances with the aim to capture mercury in flue gas desulphurising installations. Discussed are exemplary results of carried out tests with dosing various reagents to a wet-limestone desulphurising installation and also to combusted fuel. Test results analysis shows that, as an effect of selected reagents proper dosing, a substantial increase of the existing installation natural capability to remove also mercury is observed, even up to the level of 70%.
PL
W pierwszej części artykułu dowiedzieliśmy się m.in. jakie są struktury i typy tworzyw całkowicie fluorowanych, jak wyglądają procesy ich produkcji, a także gdzie i jak można je (tworzywa) zastosować w branży energetycznej. Teraz kilka słów o różnicach między typami tworzyw całkowicie fluorowanych głównie pod katem stosowania na wężach ciśnieniowych oraz o doświadczeniach z wężami ciśnieniowymi PFA dla różnych paliw.
PL
Wchodzący w skład koncernu Energetycznego ENERGA SA Zespół Elektrowni Ostrołęka SA (ZEO SA) jest największą zawodową elektrownią systemową w północno-wschodniej części Polski. Produkuje energię elektryczną na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz energię cieplną, którą dostarcza odbiorcom przemysłowym i komunalnym z terenu miasta Ostrołęki.
8
Content available remote Korozja elementów instalacji odsiarczania spalin
75%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące korozji ram koszy wymienników ciepła w instalacji odsiarczania spalin. Ramy wykonane były ze stali austenitycznej typu Ni-Cr modyfikowanej 4% Mo (904L), celem poprawy odporności na korozję wżerową. Dokonano oceny składu chemicznego i fazowego osadów obecnych na powierzchni badanych elementów. Stwierdzono obecność dużej ilości siarczanów pierwiastków ziem alkalicznych oraz chlorków tych pierwiastków. Taki skład chemiczny osadów, w połączeniu z wilgocią obecną w warunkach pracy w temperaturze poniżej 100°C, spowodował wytworzenie warunków sprzyjających intensywnym procesom korozji wżerowej. Mimo obecności molibdenu w stali obserwowano bardzo silne efekty korozji wżerowej penetrującej głęboko w głąb materiału podstawowego.
XX
The article presents the test results for the corrosion of heat exchanger basket frames in fuel gas desulfurization installations. The frames were made of austenitic steel type Ni-Cr modified by 4% Mo (904L), with the aim to improve the pitting corrosion resistance. An assessment of the chemical and the phase composition of the deposits present on the surface of the tested elements was performed, and the presence of a large amount of sulfides different types. Such a chemical composition of the deposits, in combination with the humidity present under the working conditions at the temperature above 100°C, caused the creation of the conditions favorable for intense processes of pitting corrosion. Despite the presence of molybdenum in the steel, very strong effects of pitting corrosion, penetrating deeply inside the substrate material, were observed.
9
Content available remote Degradacja wykładzin organicznych w instalacjach odsiarczania spalin
75%
PL
Przedstawiono wyniki z badań terenowych i laboratoryjnych wykładzin organicznych stosowanych do ochrony wewnętrznych powierzchni w absorberach instalacji odsiarczania spalin w obszarach gdzie kondensują się spaliny oczyszczone. Badania laboratoryjne powłok winyloestrowych przeprowadzono na dwóch wyrobach różniących się wypełnieniem. Pierwsza badana powłoka posiadała wypełnienie płatkowe natomiast druga sferyczne. Stwierdzono różnice w odporności korozyjnej obydwu powłok.
EN
Results of fi eld and laboratory investigations of organic linings have been presented. The linings are used to corrosion protection of inner part of fl ue gas desulphurization units in clean gas moisture area condensation. Two vinylester coatings have been investigated. The coatings had different fi ller, one of them was in the form of fl akes while the other one was in the spherical shape. Differences in corrosion resistance of investigated coatings have been found.
PL
Zmierzono widma impedancyjne próbek trzech nowych nieużywanych wykładzin gumowych oraz trzech próbek wykładzin pobranych ze skrubera po kilkunastu latach ekspozycji. Wykorzystano szereg elektrycznych obwodów równoważnych, aby jak najlepiej dopasować widma generowane przez te obwody do danych eksperymentalnych. Spośród wszystkich badanych materiałów najlepsze właściwości barierowe wykazuje samowulkanizująca się miękka wykładzina gumowa na bazie kauczuku bromobutylowego, oznaczana dalej jako GBB. Zachowanie tego materiału przypomina zachowanie kondensatora rzeczywistego z niskim tangensem strat. Próbki gum eksponowane w skruberze zachowały dobre właściwości ochronne, mimo długotrwałego narażenia na agresywne środowisko. Ich właściwości nie są gorsze niż nowych nieużywanych materiałów: wulkanizowanej miękkiej gumy dwuwarstwowej na bazie kauczuku chlorobutylowego (GCB) i samowulkanizującej się miękkiej wykładziny gumowej na bazie chloroprenu (GCP).
EN
A series of impedance spectra of three new unused rubber linings and the three used ones taken from the scrubber after several years of exposure were measured. In order to best fi t the spectra generated by these circuits to the experimental data a series of electrical equivalent circuits were used. From among tested materials the best barrier properties shows self-vulcanizing soft rubber lining system based on bromobutyl rubber marked as GBB. Behavior of this material resembles that of a real capacitor with low loss tangent. Samples of rubber linings exposed in the scrubber remained good protective properties, in spite of long time exposure to aggressive environment. Their properties are not worse than the new unused materials vulcanized two-ply soft rubber lining based on chlorobutyl rubber (GCB) and self-vulcanizing soft rubber lining based on chloroprene rubber (GCP).
PL
Przedstawiono IOS w elektrowniach PKE S.A. – Jaworzno III, Łagisza, Siersza. Przyjęte założenia do doboru IOS i właściwa jakość prac budowlanomontażowych w pełni potwierdziła dotychczasowa eksploatacja i uzyskiwane wskaźniki, w tym redukcji SO2. Wykonane remonty pozwoliły na utrzymanie wymaganej dyspozycyjności i dobrego stanu urządzeń. Przeprowadzone modernizacje IOS wydłużyły cykle międzyremontowe i podniosły standard techniczny wielu urządzeń, poprawiając niejednokrotnie wskaźniki techniczno-ekonomiczne IOS.
EN
The article presents FGD installations in the following PKE S.A. power plants: Jaworzno III, Łagisza and Siersza. The operation and the operational indexes inclusive of SO2 emission reduction fully confirmed the assumptions made concerning the selection of the FGD technology as well as appropriate quality of the construction and assembly works. The overhauls carried out enabled to maintain the required availability and proper condition of the facilities. The retrofits executed on the FGD installations prolonged the overhaul cycle and improved the technical standard of numerous facilities having positive effect on the technical and economic indexes of the FGD installations.
PL
Przedstawiono doświadczenia z badań i eksploatacji systemów monitoringu zawartości składników zanieczyszczeń w spalinach za instalacjami odsiarczania spalin. Omówiono uwarunkowania techniczne i technologiczne kontrolowanego obiektu, które wymagają uwzględnienia przy wyborze rodzaju i zabudowie systemu monitoringu. Podano procedury niezbędnych badań metrologicznych takich układów pomiarowych. Zwrócono uwagę na podstawowe zasady, które pozwalają na profesjonalne i bezawaryjne kontrolowanie procesu odsiarczania spalin, jak również prawidłowe naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
EN
Presented is experience gained during research and exploitation of systems monitoring pollution components contents in flue gases behind installations for flue gas desulfurizing. Discussed are technical and technological conditions of the controlled object that must be taken into consideration during selection of type and location of a monitoring system. Given are procedures concerning metrological examination of such measuring systems. Attention is paid to basic rules that allow for professional and failure-free controlling of the flue gas desulfurizing process as well as for proper calculation of environmental taxes and charges.
PL
Gips poreakcyjny wytwarzany w instalacjach odsiarczania spalin metodą mokrą wapienno-gipsową w energetyce jest pełnowartościowym surowcem o własnościach zbliżonych do gipsu naturalnego. Główne zagrożenia dla gospodarki gipsem poreakcyjnym wynikają z rosnącej ilości gipsu, którego rynek nie jest w stanie na bieżąco zagospodarować. Jednak gips poreakcyjny spełniający wymagania techniczne i środowiskowe, nieznajdujący obecnie odbiorców, nie powinien być traktowany jako odpad, lecz powinien być gromadzony na składowiskach jako produkt możliwy do wykorzystania także w przyszłości. W artykule przedstawiono najważniejsze problemy i zagrożenia związane z gospodarką gipsem poreakcyjnym.
EN
Post-reaction gypsum produced in power industry flue gas desulfurization installations with the use of wet lime and gypsum method, is a raw material of full value with properties close to natural gypsum. The main hazards for the post-reaction gypsum management result from the growing amount of gypsum that cannot be currently utilized. However, the post-reaction gypsum meeting technical and environmental requirements but not finding purchasers, should not be treated as a waste but stored at stockyards as the product for future utilization. Presented are the most important problems and hazards connected with the post-reaction gypsum management.
14
75%
EN
This paper presents problems associated with corrosion of steel stacks and changes in philosophy of corrosion protection when implemented into flue gas desulphurization systems. In-situ tests were taken by means of electrochemical impedance spectroscopy at a stack which discharges flue gas before wet lime/limestone desulphurization. A very rapid soaking of spherical infill vinylester coating with electrolyte has been observed. Based on the Brasher - Kingsbury equation and data obtained from impedance spectra water content in the tested coating has been calculated.
PL
Przedstawiono podstawowe problemy związane z korozją kominów stalowych oraz zmiany w filozofii zabezpieczenia ich przed korozją, gdy system zawiera instalację odsiarczania spalin. Wykonano badania terenowe metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej w kominie odprowadzającym gazy po odsiarczaniu metodą mokrą wapniakowo-wapienną. Stwierdzono bardzo szybkie nasiąkanie elektrolitem powłoki winyloestrowej z wypełnieniem o kształcie kulistym. Na podstawie równania Brashera-Kingsbury i wyznaczonych na podstawie uzyskanych widm impedancyjnych obliczono zawartość wody w badanej powłoce.
PL
Metoda mokra wapienna jest jedną z popularnych metod odsiarczania spalin. W metodzie tej kluczową rolę odgrywa absorber, w którym zachodzi większa część procesu odsiarczania spalin. Szerokie zastosowanie w zabezpieczaniu absorberów znalazły powłoki gumowe. Trwałość powłoki zależy przede wszystkim od prawidłowego dobrania samego rodzaju powłoki oraz jej właściwości fizykochemicznych. Podstawowym czynnikiem wpływającym negatywnie na trwałość i użyteczność powłoki gumowej jest wilgoć. Istotne są również temperatura, czynniki chemiczne i mechaniczne. Niezwykle ważny w aspekcie wieloletniej eksploatacji jest regularny i stały nadzór diagnostyczny prowadzony od początku powstawania inwestycji.
EN
The wet lime method is one of the popular flue gas desulphurisation (FGD) methods. The key role is played here by an absorber in which the bigger part of the desulphurisation process takes part and to protect the absorbers, rubber linings are widely used. Durability of a lining depends first of all on proper selection of the type of a lining itself and its physical and chemical properties. The main factor, having a negative influence on durability and usefulness of a rubber lining, is moisture. Very important are also such factors like temperature or chemical and mechanical ones but crucial is, in the aspect of many years’ operation, the regular and constant diagnostic supervision conducted from the very beginning of an investment realization.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.