Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  institutional facts
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper contains the polemics and refers to certain doubts that Maurycy Zaje˛cki presented in his paper. Responding to them, Marek Smolak formulated the following three remarks. Firstly, he accepts the postulate that presuppositions should be divided into, as proposed by M. Zaje˛cki, brute and institutional presuppositions. Secondly, contrary to M. Zaje˛cki’s view, the author of this paper argues that a certain fact is indeed an institutional fact even when, based on mutual expectations, only two persons recognise it as a fact. Thirdly, the author emphasises the fact that the truthfulness of the existence of institutional facts presupposed in a legal text depends on their social acceptance.
PL
Artykuł zawiera polemikę z wątpliwościami, jakie przedstawił w swym artykule Maurycy Zajęcki. Autor sformułował trzy uwagi. Po pierwsze, uznaje zasadność podziału presupozycji zaproponowanego przez M. Zajęckiego na presupozycje surowe oraz presupozycje instytucjonalne. Po drugie, wbrew stanowisku M. Zajęckiego autor argumentuje, że dany fakt jest faktem instytucjonalnym nawet wtedy, gdy na podstawie wzajemnych oczekiwań zostanie uznany tylko przez dwie osoby. Po trzecie, autor podkreśla, że prawdziwość twierdzeń o istnieniu faktów instytucjonalnych presuponowanych w tekście prawnym jest uzależniona od ich społecznej akceptacji.
EN
In the paper, the author comments on some ideas recently presented by Marek Smolak. The aim of the paper is to define the notions of ‘brute presupposition’ and ‘institutional presupposition’ of legal texts. In the first section three main issues of the theory of law where the category of presupposition has been applied are indicated. They are as follows: the notion of obligation, the reflecting of reality in directives, and the reading of legal texts at different levels of meaning. In the second section the notion ‘brute presupposition’ is defined and its potential usefulness in jurisprudence is investigated. The analyses show that the usefulness of the semiotic category of presupposition is, for several reasons, quite limited in the theory of law. Nevertheless, the notions of brute and institutional presupposition may be of some heuristic use when one wishes to define the place of the history of law among other historical studies.
PL
W tekście autor nawiązuje do niedawno przedstawionej idei Marka Smolaka i szkicuję możliwe zastosowania pojęciowego rozróżnienia presupozycji surowych i presupozycji instytucjonalnych tekstu prawnego. W pierwszej części wskazuje się na wybrane problemy prawniczych zastosowań semiotycznej kategorii presupozycji. Są to: konceptualizowanie pojęcia obowiązku, odzwierciedlanie rzeczywistości w wypowiedziach dyrektywalnych oraz odczytywanie tekstu prawnego na różnych poziomach znaczeniowych. W części drugiej wprowadza się pojęcie presupozycji surowej i rozważa możliwe zastosowania tego pojęcia dla charakterystyki nauk prawnych. Na gruncie teorii prawa rozróżnienie to ma ograniczoną użyteczność, może natomiast mieć zalety heurystyczne przy definiowaniu miejsca nauk historycznoprawnych pośród nauk historycznych.
PL
Artykuł przedstawia różne teorie dotyczące zasady kauzalności czynności prawnych przysparzających, obowiązującej w różnych kodyfikacjach prawa cywilnego. Zasada ta w ogólnym zarysie stanowi warunek ważności czynności prawnych przysparzających, wpływając na konstrukcję zobowiązań oraz przeniesienia własności. Wywodzące się jeszcze z prawa rzymskiego, a następnie rozwinięte przez postglosatorów oraz zwolenników szkoły prawa natury typy kauza, takie jak causa solvendi, donandi, aquirendi czy causa cavendi stały się zatem punktem odniesienia dla oceny ważności przysporzeń. Odnosząc się do intencjonalnego działania na płaszczyźnie intersubiektywnej w ujęciu filozofii analitycznej, autorzy opowiadają się za modyfikacją zasady kauzalności i dopuszczeniem możliwości kształtowania czynności oderwanych od przyczyny prawnej, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami.
EN
The paper presents and discusses the principle of causability as expressed in many civil codes. This principle requires that the existence of any obligations of transfers of ownership the legal cause – usually associated with 3 types of dealings having been identified by Roman jurists and elaborated by postglosators and founders of the 17th-century natural law movement, namely: causa solvendi, donandi, aquirendi, or causa cavendi – creates a condition for validity of legal act. Referring to the philosophical background of the analytical philosophy of intention and intersubjectivity, authors advocate a modified theory of causability, according to which it is permissible for the parties to invoke abstract actions if this is not opposed by binding legal provisions.
4
57%
EN
In the contemporary socio-economical scenario, knowledge sharing has become a crucial topic for discussion. As the economy of the societies becoming knowledge centric, knowledge production and dissemination by the educational and other social institutions must play an important role. In this paper, we discuss the notion of knowledge sharing as normative action involving two modes of function: voluntary and obligatory. Knowledge sharing as voluntary action presupposes personal ontology of knowledge. The knower as owner of knowledge has the right to disseminate knowledge. The reason of this dissemination could be sometimes to fulfill certain psychological desire or material needs, rather than purely value centric. Such a mode of sharing could be the reason for the degeneration of knowledge. It is because voluntary dissemination of knowledge does not go beyond the whims and fancies of the knower. On the other hand, knowledge sharing as an obligatory action emphasizes care and commitment. These normative elements could not only transform the attitude of the knower, but also help him to transcend the mere economic and psychological reasons of knowledge sharing. This transcendental logic of sharing would show how knowledge obtains its social ontology.
5
Content available remote How facts become norms
57%
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.