Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 907

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
XX
Jednym ze zjawisk w turystyce jest uczestnictwo kibiców w ważnych międzynarodowych widowiskach sportowych, które są formą turystyki sportowej, gdzie konsumpcja realizowana jest za pomocą specyficznych usług nie tylko sportowych, ale również turystycznych. Podróże kibiców w celu uczestnictwa w tego typu widowiskach określa się mianem fanoturystyki. Turystyka międzynarodowych widowisk sportowych staje się w Polsce jedną z ważniejszych form turystyki sportowej. W artykule podjęto próbę pokazania nie tylko wybranych elementów konsumpcji w turystyce międzynarodowych widowisk sportowych, ale także ukazania niektórych uwarunkowań tejże konsumpcji, równocześnie porównując uczestnictwo w imprezach różnych gier sportowych, czyli siatkówki, koszykówki i piłki nożnej.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the phenomena of tourism is the participation of supporters in important international sporting events, which are a form of sports tourism, where consumption is achieved by the specific services not only sports, but also tourism. Travel of tourists to take part in such events is defined as "fantourism". Tourism of international sport events is becoming one of more important forms of sport tourism. The article tries to show not only chosen elements of consumption in the tourism of international sport events, but also to present some determinants of this consumption, at the same time comparing the participation in the events of various sport games, that is: volleyball, basketball and football.(original abstract)
2
Content available remote Sportowiec w realiach organizacyjnych i ekonomicznych polskiego sportu wyczynowego
100%
XX
Od ponad dwóch dekad w Polsce nasila się proces komercjalizacji sportu. Kluby sportowe stają się fabrykami wyniku sportowego, a sportowcy jednoosobowymi firmami. Jednak to państwo ponosi często nieuzasadnione, duże nakłady na utrzymywanie sportowców zawodowych. Przemiany ekonomiczne w sektorze sportu wyprzedzają uregulowania prawne i organizacyjne. Kuriozalne jest ideowe i ideologiczne rozumienie roli społecznej sportu. Sport wyczynowy (zawodowy), w tym także wyczyn niepełnosprawnych, traktowany jest prawie wyłącznie w kategoriach działalności non profit i prospołecznej.(fragment tekstu)
EN
For over two decades the process of the commercialisation of sport in Poland has become more and more intensified. Sports clubs have become the factories of sports results and athletes have turned into sole entrepreneurs. Economic transformations in the sports sector are ahead of legal and organizational regulations. The ideological understanding of the social role of sport is quite odd. Competitive (professional) sport, including competitive sport of the disabled, is treated almost exclusively in terms of pro-social and nonprofit activity. The state spends unjustified large sums to support professional athletes. There is also lack of proper mechanisms related to the economic sphere of sport, which results in no chances for self-financing for most professional sports. Consequently, sports facilities and the logistics of sporting events are supported by the government. Supporting hundreds of thousands of athletes in Poland is the burden for the state and local governments with little spending on sport in home budgets. In the present reality of Polish sport it is essential to discuss the following issues: the legitimacy and structure of the expenditures of the state and local governments on sport, rewards and Olympic benefits and their legitimacy, changes in the tax system for amateur and competitive sports, athletes in the labour market.(original abstract)
XX
Celem pracy było określenie specyfiki budowy somatycznej tancerzy sportowego tańca towarzyskiego stylu standardowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine the specificity of somatic build ballroom dancers sporting standard style. (original abstract)
XX
Golf to nie tylko sport. To pasja i obsesja, by uderzać dalej i lepiej każdego dnia. To nie kończące się pragnienie i wyzwanie wobec samego siebie, którego nie zrozumie nikt lepiej jak inny golfista. Ocenia się obecnie, że około 100 mln. ludzi na świecie oczarowała gra w golfa, o której mówi się także jako o sportowym narkotyku naszych czasów. Na świecie istnieje 30.730 pól golfowych w 199 krajach oraz około 57 milionów golfistów. (abstrakt oryginalny)
EN
"Golf isn't just a game. It's a passion, an obsession. A never-ending dedication to hit longer and straighter than the day before. And unbreakable promise with yourself to best the course, the elements, your opponents. No one understands this better than another golfer." It is said that around 100 milion people all over the world are playing golf or are interested in it. There are a total of 30.730 courses in 119 countries and 57 million golfers. This article gives a complete picture of global golf. For each country it gives the number of courses, number of new courses built, number of golfers and social, cultural historical background of golf. (original abstract)
5
Content available remote Swoboda przemieszczania się sportowców w Unii Europejskiej
80%
XX
Mimo, iż sport nie wchodzi wprost w zakres kompetencji organów UE, nie oznacza to, iż prawo europejskie nie obejmuje go swoimi przepisami. W artykule omówiono zastosowanie zasady swobody przemieszczania się w stosunku do sportowców.
EN
Despite the fact that sport is not a part of the EU organs competence, the EU law includes also sport in its regulations. In this article discussed application of free movement rule with reference to sportsmen. (MP)
XX
Omówiono charakter studiów z zakresu zarządzania sportem, prowadzonych przez uczelnie większości krajów Wspólnoty Europejskiej. Przedstawiono wymogi kadrowe i wymagania stawiane studentom.
EN
Discussed character of studies in the field of sports management, running by universities in most of the EC countries. Presented teaching staff and students requirements.(MP)
XX
W niniejszym artykule został podjęty problem obecności kobiet w sportach samochodowych, a konkretnie w wyścigach Formuły 1. Na podstawie treści artykułów z portali internetowych oraz wpisów zamieszczonych na internetowych formach przeprowadzona została analiza dyskursu. Miała ona na celu wskazanie sposobów i środków, za pomocą których kształtuje się wizerunek kobiet w sporcie zdominowanym przez mężczyzn. (fragment tekstu)
EN
Article concerns the issue of women's exclusion from the motor sports, which happens through language practices. The fastest car racing series - Formula 1 remains a male-dominated sport. One of the reasons for this dominance certainty results from the awareness and social stereotypes. Excluding discourse is shaped and reproduces in the statements which can be found, for example, on the websites dedicated to the Formula 1. Conducted discourse analysis allows to show the methods of reasoning to justify a point of view, in accordance with which the F1 racing is not a sport for women. Secondly, it defines the image of the women who compete or aspire to drive in races of this type. Thirdly, it determines the way in which, from the perspective of woman driver, gender determines the presence in Formula 1. (original abstract)
XX
W artykule tym chciałbym przyjrzeć się obecności mężczyzn w dwóch dyscyplinach: pływaniu synchronicznym oraz gimnastyce artystycznej. Wydawać by się mogło, że pływanie synchroniczne oraz gimnastyka artystyczna łączą w sobie genderowe elementy męskie (wytrzymałość, siła, technika) z kobiecymi (gracja, estetyzacja ciała i jego ruchu). Obecnie są to jednak dyscypliny zdominowane przez kobiety i kojarzące się głównie z kobiecością. W niniejszym artykule zastanowię się nad przyczynami wykluczenia oraz społecznej dezaprobaty, z jaką spotykają się mężczyźni uprawiający analizowane przeze mnie dyscypliny sportowe. W analizie przyjmuję optykę teorii performatywności płci Judith Butler. Zgodnie z nią płeć jawi się jako konstrukt społeczno-kulturowy, wytwór powtarzalnych praktyk społecznych, które tworzą, można nawet powiedzieć - "produkują", jednostki zgodne z binarną, heteroseksualną matrycą. Oprócz analizy sportowego statusu obu dyscyplin, w tekście znajdują się także odwołania do filmów im poświęconych - "Allt Flyter" ("Wszystko płynie") w reżyserii Månsa Herngrena oraz "Men who swim" Dylana Williamsa. (fragment tekstu)
EN
The presence of women in "male" sports is becoming more common and accepted. The reverse situation applies to the participation of men in the "feminine" sports. In this article author analyzes the presence of men in synchronized swimming and rhythmic gymnastics, which disciplines are considered to be typically "feminine". Assuming, in line with the theory of Judith Butler that sport is one of the areas of social life which reproduce heterosexual matrix, the author examines the practices of men' exclusion in "feminine" sports. (original abstract)
9
Content available remote Nowoczesne obiekty sportowe jako atrakcyjne produkty turystyczne regionu
80%
XX
Rynek turystyczny w Polsce w ostatnich latach rozwija się zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej. Równocześnie zauważyć można służący mieszkańcom oraz odwiedzającym wzrost liczby inwestycji w infrastrukturę ogólną, w tym także w nowoczesne wielofunkcyjne obiekty sportowe. Autor w opracowaniu wskazuje kluczowe uwarunkowania atrakcyjności nowoczesnych obiektów sportowych jako produktów regionów na rynku turystycznym. Dla osiągnięcia celu zastosowano metody analizy (z wykorzystaniem źródeł wtórnych) i syntezy uzyskanych wyników. W pierwszej części opracowania przedstawiono specyfikę produktu turystycznego regionu. Następnie pokazano różne aspekty funkcjonowania oraz rozwoju obiektów sportowych jako atrakcji turystycznych spełniających wymagania współczesnych klientów. Autor dokonuje analizy uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych funkcjonowania oraz rozwoju obiektów sportowych w świetle zachodzących zmian po stronie podażowej i popytowej rynku spotkań. (fragment tekstu)
EN
The tourist market in Poland for last ten years has developed, both on the supply and demand side. The author indicates the key factors of attractiveness of modern sports venues in Poland as the products of any regions on the tourist market. The methods of analysis (using secondary sources) and the synthesis of the obtained results were used to achieve the goal. The article presents the specificity of the tourist product of the region. The author shows the various aspects of the functioning and development of sports facilities as tourist attractions, meeting the needs of today's customers. The author analyzes the determinants of the internal and external functioning and development of sports facilities in the supply and the demand side of the meetings market. Described conditions for the attractiveness of sports facilities as products of the regions can be used by other destination managers as well as managers of similar sport arenas in Poland, to improve their functioning and development of services. The author is aware of the limitations associated with these studies and the conclusions resulting from the analysis of some of the factors and dynamics of changes in the tourist market in Poland as well as the further development of sports facilities. The article is a review of present concept of development of sports facilities as attractive tourist destination products. (original abstract)
EN
Sport has long been one of the basie human activities. Over time, it has come to be seen not only from a purely physical perspective, but from a technical one also. What is more, with the ever inereasing interest in society and its functioning, sport has become an attractive source of data for cultural and linguistic analyses, including translation studies. Throughout the years linguistic specificity of sport has established a number of characteristic phrases and terms present in motorsport coverage and newspaper or maga- zine reports. However, many of them have been incorporated into this specific language from a day-to-day language, even though with marginally or considerably changed me- aning. The present article is based on a detailed 14-year research project using data from various written and audio-visual materials accessible in Polish and English media outlets. The key aim is to illustrate the importance of the person translating texts concerning Formuła 1 having the appropriate proportions of translation skills and extra-linguistic knowledge of the subject area.(fragment of text)
11
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest próba weryfikacji dotychczasowych poglądów na temat roli wojska w dziejach narciarstwa polskiego oraz ustalenie relacji między narciarstwem wojskowym a cywilnym, uprawianym przez Polaków z Galicji w latach 1891-1914, czyli od momentu wprowadzenia przez cesarsko-królewską armię systematycznego w tej dziedzinie szkolenia aż do wybuchu I wojny światowej. W świetle przeprowadzonych badań ustalono, że systematyczne stosowanie nart w c.k. armii było niemal równoczesne z pierwszymi próbami narciarskimi Polaków. Chociaż wojsko stacjonujące w Galicji nie mogło liczyć na wsparcie tutejszego narciarstwa cywilnego, jak to miało miejsce w alpejskich rejonach monarchii austro-węgierskiej, liczba wyszkolonych żołnierzy-narciarzy była nieporównywalnie większa, niż cywilów uprawiających narciarstwo w Galicji na przełomie XIX i XX w. Doświadczenia w tej dziedzinie Korpusów I, X i XI c.k. armii bez wątpienia służyły popularyzacji narciarstwa wśród ludności polskiej. Relacje prasowe na temat narciarskich wyczynów żołnierzy i oficerów c.k. armii, bezpośrednia obserwacja ich ćwiczeń narciarskich, czy wreszcie możliwość stawiania pierwszych kroków na nartach podczas służby wojskowej, bądź pod kierunkiem oficerów c.k. armii austriackiej na kursach cywilnych, budziły zainteresowanie narciarstwem u wielu Polaków, stając się często impulsem do późniejszego, samodzielnego uprawiania przez nich tej dyscypliny. Nie bez znaczenia były też pierwsze broszury wydane dla potrzeb wojska i polskie podręczniki narciarskie, których autorzy czerpali inspiracje z doświadczeń narciarstwa militarnego. Nie ulega zatem wątpliwości, że narciarstwo wojskowe nie było ściśle oddzielone od cywilnego i, jak wykazano wyżej, przyczyniło do ukształtowania się oraz rozwoju narciarstwa polskiego w Galicji. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this article is an attempt to verify the so far opinions on the role of the army in the history of Polish skiing and to define the relations between military and civil skiing practised by Poles in Galicja in the years 1891-1914, i.e. from the moment of introducing regular training in the Imperial and Royal Army until the break-out of World War I. On the basis of carried out research it has been stated that the regular use of skies in the R.I. Army was just about simultaneous to the first skiing experiences of Poles. Although the army based in Galicja could not count on the support of the local civilian skiing circles, as it was in the case of the Alpine regions of the Austro-Hungarian Empire, the number of trained soldierskiers was significantly higher than the number of civilians enjoying skiing in Galicja at the turn of the 19th and 20th centuries. Without doubt the experience in this field of the 1st, 10th and 11th Corps of the R.I. Army had influence on popularizing skiing among the Polish population. Newspaper reports about the achievements of soldiers and officers of the R.I. Army, direct observation of their training in skiing and finally the possibility of trying first steps in skiing during military service or under the guidance of R.I. Army officers during open courses for civilians brought about great interest in skiing among many Poles. Thus this became a stimulus for later independent development of the discipline. The first brochures issued for the needs of the army as well as Polish skiing books / manuals, the authors of which took inspiration from the experience of military skiing, were of great importance at that time. There is no doubt that military skiing was not strictly separated from civilian one and as shown above, had influence on the formation and development of Polish skiing in Galicja. (original abstract)
12
Content available remote Odnowa biologiczna we współczesnym sporcie
80%
XX
Od dawna sport przejawiający się w wielu różnych formach, towarzyszy człowiekowi w codziennym życiu. Dużo dyscyplin sportowych sięga swoimi korzeniami do czasów odległych, kiedy to sprawność fizyczna gwarantowała przetrwanie. Obecnie żyjemy w takich czasach, w których nie sposób nie zauważyć sportu, pełniącego tak wiele ważnych ról w społeczeństwie. Sport amatorski jak i wyczynowy staje się częstą formą spędzania wolnego czasu. W dzisiejszych czasach jest on ucieczką od codzienności, stresu, zmęczenia. Niestety nie wszyscy wiedzą i rozumieją jak długa droga jest do sukcesu sportowego, zaangażowania i poświęcenia od sportowców i ich trenerów oraz całego sztabu ludzi odgrywających mniej lub bardziej ważne role w karierze zawodników. Aby realizować ambitne plany, należy wyznaczyć optymalne obciążenia treningowe, pamiętając przede wszystkim o zdrowiu sportowca, ponieważ żaden organizm nie będzie tolerował intensywności, nawet tej umiarkowanej, jeżeli nie będzie odpoczywał i regenerował sił. Trudno sobie wyobrazić profesjonalny trening bez prawidłowego i systematycznego prowadzenia postępowania odnawiającego. Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów poszukujących nowych dróg w doskonaleniu sportowców i stosujących prawidłowe metody z zakresu odnowy biologicznej. Celem mojego artykułu jest ukazanie zjawiska oraz czynników temu towarzyszących. Odnowa biologiczna jest oddziaływaniem na organizm różnorodnych środków naturalnych i sztucznych oraz warunków środowiskowych w celu przyśpieszenia fizjologicznych procesów wypoczynkowych.(abstrakt oryginalny)
EN
For a long time sport manifests itself in many different forms, accompanies man in everyday life. Many sports go back to the distant past, when physical fitness ensured survival. We are now living in times when it is impossible to miss sports that play so many important roles in society. Amateur and professional sports become a common form of leisure. correct methods of wellness. The purpose of my article is to show the phenomenon and factors accompanying it. Biological renewal is the impact on the body of various natural and artificial resources and environmental conditions in order to accelerate physiological resting processes. Nowadays, it is an escape from everyday life, stress, fatigue. Unfortunately, not everyone knows and understands how long the journey is for sports success, commitment and dedication from athletes and their trainers and the entire staff of people playing more or less important roles in the athletes' career. To achieve ambitious plans, the optimal training load should be determined, keeping in mind primarily the athlete's health, since no body will tolerate intensity, even moderate, unless he rests and regenerates. It is difficult to imagine professional training without proper and systematic conduct of renewal. There is a growing demand for professionals looking for new ways to improve athletes and use the correct methods of wellness. The purpose of my article is to show the phenomenon and factors accompanying it. Biological renewal is the impact on the body of various natural and artificial resources and environmental conditions in order to accelerate physiological resting processes.(original abstract)
13
Content available remote Tendencje zmian w zakresie aktywności fizycznej mieszkańców Polski
80%
XX
Celem badań było rozpoznanie zakresu i powodów oraz tendencji zmian w aktywności fizycznej podejmowanej przez Polaków w latach 2013-2018. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 2018 roku 61% respondentów deklarowało uprawianie sportu i odsetek ten był mniejszy o 5 p.p. w stosunku do 2013 roku. Najważniejszym motywem podejmowania aktywności fizycznej przez badanych zarówno w 2013 roku, jak i w 2018 roku była troska o zdrowie, na drugim miejscu znalazła się przyjemność i zabawa, a trzecim miejscu lepsze samopoczucie i możliwość odreagowania stresu. Wśród ankietowanych lepiej wykształconych, bardziej zadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych, mieszkających w większych miejscowościach odsetki tych, którzy uprawiali sport, były większe. Z przeprowadzonych badań wynika, że większość najpopularniejszych dyscyplin sportowych była uprawiana z powodów zdrowotnych. Były jednak wyjątki, do których należały: taniec, sporty zimowe, turystyka piesza, piłka nożna i siatkówka. Te aktywności fizyczne uprawiane były głównie dla przyjemności. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of these studies was to indicate the reasons, why people in Poland do sport, in what areas they are physically active and if there are any changes in their way of doing sport over the years. The analysis showed that 61% of respondents declared in 2018 they did sport and it was 5 p.p. points less than in 2013. Not only in 2013 but also in 2018 the most important reason to work out was to take care of one's health. Further reasons for that were as follows: working out for fun and pleasure, for better mood and relieving stress. The researches distinguished also some trends among different social groups. Well-educated and materially satisfied people living in big cities were more likely to do sport. Moreover, some of the most common sport areas were practiced only because of health reasons. Dancing, winter sports, walking, playing football, playing volleyball were exceptions, that people did only for fun. (original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie dotyczy problematyki uwarunkowań infrastrukturalnych rozwoju fanoturystyki na obszarze województwa dolnośląskiego w odniesieniu do wydarzeń sportowych. Aktywność turystyczna połączona z zainteresowaniem sportem nabiera coraz większego znaczenia na całym świecie. Partycypowanie w wielkich wydarzeniach staje się coraz popularniejsze wśród zarówno młodych, jak i starszych biernych turystów sportowych. Zainteresowanie takim rodzajem aktywności turystycznej ma na celu przeżywanie ekstremalnych doznań, a wszechobecne popularyzowanie zdrowego oraz sportowego stylu życia staje się podstawą do codziennej egzystencji. W tym przypadku zostanie dokonany pewien rekonesans luki badawczej poznawczej oraz empirycznej w zakresie postrzegania uwarunkowań infrastrukturalnych dla rozwoju fanoturystyki w perspektywie obszaru Dolnego Śląska. Dokonano kwerendy literatury i analizy danych wtórnych, przede wszystkim na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Została wykorzystana metoda analizy statystycznej. Celem badań była identyfikacja i charakterystyka uwarunkowań infrastrukturalnych rozwoju fanoturystyki w województwie dolnośląskim w odniesieniu do wydarzeń sportowych. Zaprezentowano obraz tego zjawiska na podstawie wyliczonych wskaźników funkcji turystycznej i funkcji fanoturystycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
This chapter of the monograph deals with the issue of infrastructural conditions for the development of fanotourism in the area of Lower Silesia from the point of view of sports events. Tourism activity combined with interest in sport is becoming increasingly important around the world. Participation in great events is becoming increasingly popular among both young and older sports tourists. The interest in this kind of tourist activity is aimed at experiencing extreme sensations, and the ubiquitous popularization of a healthy and sporty lifestyle becomes the basis for everyday existence. In this case, there will be some reconnaissance of the research gap: cognitive and empirical in terms of perception of infrastructural conditions for development of fanotourism in the perspective of the Lower Silesia area. Literature queries and analysis of secondary data were carried out, mainly on the basis of the Central Statistical Office Local Data Bank. The method of statistical analysis was used. The aim of the research was to identify and characterise the infrastructural conditions for the development of fanotourism in the area of the Lower Silesian Voivodship in relation to sports events. A picture of this phenomenon is presented on the basis of calculated indicators of the tourist and fanotourism function. (original abstract)
XX
W pracy zaproponowano sposób mierzenia odległości między dwoma wynikami meczów piłkarskich. Wynik meczu może być rozpatrywany (z punktu widzenia jednej z drużyn) jako zmienna trzywymiarowa. Pierwszy wymiar ma charakter jakościowy: zwycięstwo, remis, porażka. Dwa następne to zmienne ilościowe: liczba goli strzelonych i liczba goli straconych. W prognozowaniu wyników meczów piłkarskich ważniejsze wydaje się trafne odgadnięcie wyniku "jakościowego", który jednocześnie determinuje relację pomiędzy dwoma wymiarami ilościowymi. Odległość między dwoma wynikami definiowania jest w specjalnej trzysegmentowej przestrzeni dwuwymiarowej. Podano wzory przekształcające surowe wyniki w takie, które pozwalają na zastosowanie klasycznych sposobów liczenia odległości, a jednocześnie zapewniają większe znaczenie jakościowej zgodności wyników. Przedstawiono też dwa inne zastosowania postulowanego podejścia. (abstrakt oryginalny)
16
Content available remote Komputerowe wspomaganie identyfikacji talentów w sporcie
80%
XX
W niniejszej pracy przedstawiono koncepcje systemu do komputerowego wspomagania identyfikacji talentów w sporcie. W koncepcji założono wykorzystanie metody badania podobieństwa opartej na optymalizacji wielokryterialnej oraz nadzorowanym algorytmie klasyfikacji z obszaru uczenia maszynowego: lesie drzew decyzyjnych. Dane do budowy wzorców dyscyplin sportowych pozyskano z publikacji (Santos, Dawson, Matias i in 2014). Dane te również posłużyły do wygenerowania testowego zestawu danych sportowców do przeprowadzenia eksperymentów badawczych. Badania przeprowadzono w autorskim programie oraz w środowisku chmurowym Microsoft Azure Machine Learning Studio. Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że analizowane metody z powodzeniem można zastosować w procesie identyfikacji talentów sportowych.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the concept of the computer decision support system for talent identification in sport. In this concept the use of two methods was assumed: pattern recognition based on multicriteria optimization and machine learning supervised classification algorithm: decision forest. The data for sport dyscyplin patterns has obtained from publication (Santos, Dawson, Matias et al. 2014). This data also has been used to generate test data sets to research purposes. The researches were carried out in author's application and in the cloud environment Microsoft Azure Machine Learning Studio. The results show that both methods can be used with success to talent identification in sport.(original abstract)
EN
This study is the basis for theoretical considerations on the functioning of volleyball club business models. The analyzed object is Piłka Siatkowa AZS UWM S.A. in Olsztyn, operating under the Indykpol AZS Olsztyn brand. In the described case, an analysis of the functioning of the volleyball club functioning at the highest league level was made. The article discusses the construction of a volleyball club in accordance with the requirements of the organizer of the competition. The aim of the study was also to identify and analyze the management methods of the sports club in the context of the available budget, its components and organizational structure. The study was conducted using the monographic method, in which the interview was used, supplemented with the analysis of documents and information obtained from the Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A. and Piłka Siatkowa AZS UWM S.A. The research also focuses on the comparison of the current situation with the results obtained in 2013 and presented in the study entitled Management of the Sports Club on the example of Indykpol AZS Olsztyn.(original abstract)
EN
There are many factors which contribute to a successful sports career in football. One of the most important ones is players' comprehensive preparation which consists of motor, technico-tactical and psychical components. The study focuses on a selected psychical aspect and more precisely on the temperamental features that describe and explain relationship between a man and environment. The aim of the study was to determine and compare the level of highly qualified young footballers' temperamental properties in relation to those of the average people of the same age. The subject of the research was 31 players of the Lech Poznań club (Polish champions U-17 from 2016). The research was carried out using the EAS-D questionnaire which consists of five scales: dissatisfaction, fear, anger, activity and sociability. In the conducted study, there was a statistically significant differentiation of the results between the respondents and the average people at the level of two temperamental traits such as fear (a lower score in football players) and activity (a higher score in tested football players compared to the average people of the same age).(original abstract)
EN
The publication discusses the possibility of using antioxidants to mitigate the effects of oxidative stress and increase physical performance in highly qualified athletes who specialize in rowing.(original abstract)
EN
Constant development and commercialization of football makes it somewhat compelling to look for proven solutions in order to determine both the represented players' level of competence and the most important components of the effectiveness or efficiency of a game. Evolution of walking distance over the years directs attention towards the aerobic motor skills. In this report, there have been made attempts to determine the relationship between the effectiveness of the game and the endurance of the tested football players of the BSC Eintracht Südring Berlin club. The research covered a group of 22 players from the Berlin club. The tests were carried out in the autumn round of the 2018/2019 season in Berlin in the period from July to November 2018. The endurance was measured with the help of the Cooper Test, while the players' performance was evaluated by the method of competent judges. The results of the study were statistically analyzed in the Statistica 13.1 program. Descriptive statistics were carried out, the minimum (min), maximum (max), average (X) and standard deviation (SD) values were calculated, and the coefficient correlation was determined. It was noted a significant correlation between the effectiveness of the game and the endurance.(original abstract)
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.