Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 224

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Pojezierze Mazurskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
The organizational work on establishing a subsequent landscape park in Borecka Forest is under way. There are prospects for Borecka Forest to gain the status of a national park in the future. This forested area is located in Mazurian Lakes area. Borecka Forest neighbours Great Mazurian Lakes to the west, it is a part of Ełckie Pojezierze in south-west and it is adjacent to the Gołdapia valley in the north. It covers the area of 22.900 hectares. The author describes tree species occurring in the forest, its exceptional natural values, and the wealth of flora and fauna. Excellent conditions for walking, biking and horse riding are also addressed.
PL
Trwają prace organizacyjne nad utworzeniem kolejnego parku krajobrazowego — Puszczy Boreckiej, z perspektywą uzyskania z czasem statusu parku narodowego. Puszcza Borecka znajduje się na Pojezierzu Mazurskim. Od zachodu dotyka Wielkich Jezior Mazurskich, od południowego wschodu stanowi część Pojezierza Ełckiego, na północy graniczy z doliną Gołdapi. Zajmuje powierzchnię 22 900 ha. Autor opisuje drzewostan puszczy, jej wyjątkowe walory przyrodnicze, bogactwo flory i fauny. Zwraca również uwagę na doskonale warunki do uprawiania turystyki nie tylko pieszej, ale i rowerowej i konnej.
PL
Warunki morfogenetyczne Pojezierza Mazurskiego są związane ze stadiami ostatniego zlodowacenia. Połowa Pojezierza ukształtowana została w stadium pomorskim (najmłodszym), jedna piąta - w stadium poznańskim, a w najstarszym stadium leszczyńskim - jedna trzecia areału Pojezierza. Areał tych biotopów (reprezentowanych przez torfowiska niskie) wynosi od 5,6 do 8,0% i największy jest w stadium leszczyńskim, a najmniejszy w stadium poznańskim. W ich rozwoju dominuje faza decesji. Średnia powierzchnia mokradeł w fazie leszczyńskiej wynosi 20 ha, a w pozostałych fazach jest 2-krotnie mniejsza. Mokradła reofilne na Pojezierzu Mazurskim w przewadze mają charakter pojeziorowy (80-90%), a dowodzi tego obecność gytii w podłożu. W ich złożu dominują torfy olesowe oraz turzycowiskowe.
EN
Geomorphological conditions of the Mazurian Lakeland are connected with the last glaciation phases. About 50% of the region’s area were shaped during the Pomeranian phase (the youngest phase), ca. 20% were formed during the Poznań phase, and ca. 30% - during the Leszno phase (the oldest phase). Wetland biotopes (mostly low peatlands) cover from 5.6% to 8.0% of investigated area. The highest percentage of wetlands’ area originated from the Leszno phase, whereas the lowest - from the Poznań phase. Majority of wetlands (87-95%) are in the decession stage. The average area of wetlands shaped during the Leszno phase amounts ca. 20 ha, while it is about twice smaller for the other phases. Rheophilous wetlands of the Mazurian Lakeland are mostly of lake origin (80-90%), what is proved by the occurrence of gyttja deposits at the bottom. The alder-wood peats and sedge peats prevail in the peat deposits.
PL
W pracy przedstawiono procesy degradacji na odwodnionych torfowiskach trzech typów krajobrazów Pojezierza Mazurskiego. Stwierdzono, że w krajobrazie pagórkowatym i wzgórzowym soligeniczny typ hydrologicznego zasilania oraz procesy deluwialne obniżają degradację torfowisk. Odwodnionym obiektom łatwo przwrócić stan naturalny. W krajobrazie sandrowym o topogenicznym typie zasilania skutki odwodnienia mają daleki zasięg, a torfowiska narażone są na procesy degradacji. Ich renaturalizacja jest trudna. W warunkach krajobrazu równinnego i falistego, gdzie dominuje spływowy fluwiogeniczny typ zasilania degradacja torfowisk uzależniona jest od lokalnych warunków siedliskowych.
EN
The paper details the degradation processes occuring in the drained peatlands in three kinds of landscape found in the Masurian Lakeland. It has been stated that, in landscapes of hillocks and hills, the degradation processes are restricted by the soligenic type of hydrological supply and the deluvial processes. As for the dewatered peatbogs it is easy to restore them to their natural state. In the outwash landscape with the topogenic type of hydrological supply, the effects of drainage are wide-spread, and the peatlands are subject to degradation. Regeneration of degraded sites is difficult. In the conditions of plain and rolling landscape where the fluviogenic type of hydrological supply predominates, the degradation of peatlands depends mainly on the local habitational conditions.
PL
Pojezierze Mazurskie jest obszarem wododziałowym zlewni Wisły rzek Zalewu Wiślanego, Pregoły i Niemna. Regionalny dział wodny w przybliżeniu pokrywa się z pasem moren czołowych faz vistulianu. Do oceny zasobów wodnych zlewni cząstkowych zastosowano metodę rozdzielenia hydrogramów z 10-dniowym interwałem czasowym. Obliczono moduł zasobów dyspozycyjnych w zlewniach rzek. Zmienia się on od 0,6 do 4,0 dm3/s/km2. Wynika to zarówno z dużej różnicy wskaźnika opadu i ewapotranspiracji (P-E), w granicach 50-210 mm/rok, jak też z różnic właściwości retencyjnych i wodoprzepuszczalności warstw geologicznych w obszarach zlewni.
EN
Across the Mazuria Lakeland goes the water divide of the Vistula, Vistula Lagoon, Pregota and Niemen rivers water catchment areas. The regional water divide confirms approximately the frontier moraine line of the Vistulian age. The hydrograph division method with ten days intervals was taken for water resources estimation of 124 partial drainage basins of the rivers. The modulus of safe yield was calculated for these areas. It ranges within 0,6 to 4,0 1/s/km2. The differences result from the substraction P-E and also from the retention and permeability properties of the sediments in the geological profile of these drainage basins.
PL
Gleby mineralne Poj. Mazurskiego i Równiny Sępopolskiej przedstawiono na tle wydzielonych na tym obszarze 9 typów krajobrazów młodoglacjalnych, które dobrze charakteryzują warunki siedliskowe. Na omawianym obszarze widoczna jest wyraźna południkowa zmienność pokrywy glebowej. Dla krajobrazów części północnej typowe są gleby ciężkie i bardzo ciężkie wytworzone ze zwięzłych glin i iłów, głównie reprezentowane przez gleby brunatne i czarne ziemie. W środkowej pojeziernej części duży areał zajmują gleby brunatne właściwe zaliczane do kategorii gleb średnich, którym towarzyszą gleby płowe o lżejszym uziarnieniu. W krajobrazach silnie urzeźbionych występują gleby deluwialne. Na południu w krajobrazach falistych oraz płaskich równin piaszczystych występuje zdecydowana przewaga gleb bardzo lekkich, głównie rdzawych i bielicowych. Uzyskana charakterystyka gleb mineralnych, rozpatrywana na tle warunków siedliskowych w jednostkach krajobrazowych, umożliwia przedstawienie wniosków odnośnie ich prawidłowego użytkowania zapewniającego równowagę środowiska przyrodniczego.
EN
Mineral soils of the Masurian Lake District and Sępopol Plain are presented in relation to 9 types of young glacial landscapes distinguished in this region, which characterize site conditions in a good way. A distinct meridional differentiation of soil cover is observed all over the area in question. Heavy and very heavy soils composed of compact loams and clays, such as brown soils and black earths, are characteristic of the northern part landscapes. A vast area of the central part (of lake origin) is occupied by brown soils of the medium texture, accompanied by the soils lessives of the leighter grain size distribution. Deluvial soils are found in landscapes of high relief. Very light soils, mostly rusty and podzol ones, prevail in the South, in the landscapes of rolling and level sandy plains. The obtained characteristics of mineral soils, examined taking into account site conditions in landscape units, enables to draw certain conclusions concerning their proper use and preservation of ecological balance of environment.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.