Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1273

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Etyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
EN
In the given article we analyze the personality and the pedagogical contribution of Alasdair MacIntyre, who can be counted among leading philosophers of the 20th century. The important part of Alasdair MacIntyre´s thinking from the point of view of virtue development is the search leading to a good life, which in his theory is inevitably connected with the narrative dimension. Education to virtues is thus becoming inevitable for a child to be once able to recognize what helps to build a good life.(original abstract)
2
Content available remote Moralność - formy obecności. Wprowadzenie
100%
XX
Moralności nadaje się rozmaitą treść, rozróżniając jej sens opisowy oraz normatywny. W znaczeniu opisowym (neutralnym) rozumiana jest jako regulujący relacje międzyludzkie zbiór zasad, norm, ideałów, wartości oraz samych zachowań, ujmowanych w kategoriach dobra i zła. W znaczeniu normatywnym (wartościującym) moralność stanowi zespół zasad, wartości, ocen, a także samych zachowań, postrzeganych w odniesieniu do określonego ideału etycznego jako słuszne. Moralność w takim rozumieniu jest "relatywizowana" do konkretnej koncepcji etycznej lub systemu etycznego (np. etyki chrześcijańskiej) [Mariański]. W powszechnej świadomości pojęcie moralność utożsamia się z jej ujęciem normatywnym, tj. definiuje jako zespół ocen oraz zasad, które określają zakres poglądów, postaw i zachowań, ocenianych zgodnie z określonym, społecznie przyjętym, systemem norm moralnych, jako właściwe. Dyrektywy moralne często przyjmują formę nakazów egzekwowanych przez obowiązujący w tej czy innej społeczności system sankcji.(fragment tekstu)
EN
Vojko Strahovnik, Department Chair and Associate Professor at the Department of Philosophy and Research Fellow in Philosophy at the Faculty of Theology, University of Ljubljana. The impact of his work ranges from insights into the nature of normativity (the role of moral principles in the formation of moral judgments, the authority of the normative domain, epistemic agency, and epistemic virtuousness) to considerations related to practical dimensions of our lives (e.g., the role of guilt and moral shame in reconciliation processes, the importance of intellectual and ethical virtues in dialogue and education, global justice, animal ethics). His recent outreach activities include being a visiting lecturer (2017) and a Templeton and Fulbright research scholar (2016; 2022) at the University of Arizona, Department of Philosophy. The central question that incites him most is the structure and phenomenology of normativity. Webpage: http://vojkostrahovnik.idh.si/papers/.(original abstract)
4
Content available remote Ubóstwo jako problem etyczny
80%
XX
Głównym celem artykułu jest przedstawienie problemu ubóstwa z etycznego punktu widzenia. Tytułowe zagadnienie jest istotne dla nauk społecznych oraz humanistycznych. W naukach tych obecnych jest wiele koncepcji ubóstwa, które różnią się sposobami jego opisu (naświetlają odmienne aspekty definicyjne, niebezpieczeństwa powodowane przez ten stan oraz ścieżki jego przezwyciężania). Niestety, to kluczowe zagadnienie jest relatywnie rzadko analizowane przez etyków. W związku z tym autor pragnie wypełnić tę lukę i przedstawić ubóstwo jako problem etyczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is to consider the phenomenon of poverty from the ethical point of view. The addressed problem is essential among social and humanistic sciences. Therefore many concepts of the phenomenon have been presented. They differ in the way they describe the problem of poverty (highlighting different definitional aspects of poverty, risks entailed by this state and ways of solving this problem). Unfortunately, this crucial issue is relatively rare analyzed by the ethicists. The author's aim is to fill this gap and present the addressed problem from the ethical point of view. (original abstract)
5
Content available remote Etyka jako narzędzie sprawnego funkcjonowania biznesu
80%
XX
W ostatnich latach zauważa się wzrost zainteresowania etyką w biznesie. Wynika ono z większej świadomości i przekonania prowadzących biznes, że brak reakcji na problemy etyczne bardzo często prowadzi do wymiernych obciążeń przedsiębiorstwa, głównie prawnych i finansowych. Coraz częściej społeczeństwo, biznesmeni, menedżerowie wyrażają także przekonanie, że życiem ekonomiczno-gospodarczym muszą rządzić określone zasady. Obecnie we wszystkich gospodarkach świata etyka stała się integralną częścią i codzienną praktyką zarządzania przedsiębiorstwem. Jednocześnie jest jeszcze wiele osób, które uważają, że w interesach nie ma miejsca na etyczne postępowanie. Twierdzi się, że ludzie z natury kierują się interesem własnym, a nie innych czy też dobrem publicznym, a zatem etyka i ekonomia są obszarami rozłącznymi. Tymczasem jest odwrotnie. Otóż, etyka w ekonomii czy w biznesie korzysta z wyjątkowo solidnej podstawy filozoficznej, nawiązującej do zachowań etycznych. Warto przypomnieć, że początki refleksji etycznej nad gospodarowaniem odnaleźć można już w kulturze pradawnego Egiptu. Świadczy o tym tekst znany jako Nauki Ptahhotepa, pochodzący z około 2600 roku p.n.e., autorstwa egipskiego kapłana. (fragment tekstu)
EN
The present discourse concerning business ethics has been initiated it the 80' of the 20th century. At the very beginning it has been noticed (despite the consensus about the fact, that ethics in business is a useful thing), that implementing ethics in business results in many problems, most of all for the enterprises active on highly competitive ground. The main questions were founded on such issues as establishing commonly accepted, universal theoretical bases and research tools and obtaining empirical data enabling the description and identification of the ethical aspect of an enterprise's activity. There are many reasons for misunderstandings and controversies in the relations between business and ethics. The Author of the article claims, that the main reason is the misconception of what is and what should be the business ethics, as well as what it is not and how it should not be conceived. (fragment of text)
6
Content available remote Etyka zawodowa a podstawowe patologie działalności gospodarczej
80%
XX
Środowisko gospodarcze i szeroko pojmowany biznes, aby funkcjonować, muszą się kierować takim samym zbiorem zasad i norm postępowania, jak każda inna dziedzina życia w społeczeństwie. Oczywiście zasady te i normy muszą być odpowiednio dostosowane do formy działalności. Typowym stereotypem1 występującym w biznesie jest stwierdzenie, że na etykę w tej dziedzinie działalności nie ma miejsca. Stwierdzenie takie samo w sobie jest niespójne i wręcz sprzeczne. Jednym z powodów tego błędnego myślenia jest przekonanie, że do funkcjonowania biznesu wystarczą istniejące reguły postępowania, zawarte w kodeksach prawa, na przykład w kodeksie prawa gospodarczego. Niestety, szeroko pojęte prawo nie jest w stanie regulować wszystkich dziedzin działalności gospodarczej. (fragment tekstu)
EN
Listed pathologies of economic sphere are serious barriers of each economic region or country development. Their common feature is functioning on or within the bounds of the law, but morally it is an reprehensible social act, therefore there are difficulties in fighting with economic pathologies. The ethic of business is a necessary tool combating economic pathologies and helps the development of fair and balanced business. (author's abstract)
XX
Każda formacja społeczno-polityczna wyróżnia się swoistym systemem wartości, akceptowanym przez większość społeczeństwa. W strukturze tego systemu ważne miejsce zajmuje etyka zawodowa. Jest ona definiowana .... jako całokształt ocen i norm wyznaczających określone obowiązki moralne, dotyczące zarówno czynności wynikających bezpośrednio z wykonywania danego zawodu, jak i związanych z nim społecznych stosunków zawodowych .Istnienie takich standardów etycznych w sektorze publicznym jest o tyle ważne, że niejednokrotnie jego urzędnicy są zmuszeni dokonywać wyborów, co do hierarchii realizowanych przez nich celów publicznych. Ich realizacja i rozumienie może powodować wiele konfliktów, za których rozstrzyganie odpowiada w dużej mierze administracja publiczna.(fragment tekstu)
EN
The public sector role and its functions in economical and social life make it very important part of every democratic state. The are many sources of threats in public sector (costs of public debt) which should be considered in the process of management of public funds. The decision- makers are obligated to respect cardinal, basic rules of ethics in order to protect and secure public benefits and issues. The code of practice reveals a lot of dysfunctions. Public sector should be effective because of its significant role (creating economical conditions, development and social welfare). Best practices and professional ethics are two important elements which might transform and reform the negative trends in Polish public sector.(author's abstract)
XX
• Celem niniejszej pracy jest zbadanie różnic w etyce krajów ugrofińskich. Teza badawcza brzmi: jak etyczny idealizm i relatywizm rożni się w Finlandii, na Węgrzech i w Estonii oraz jaka jest relacja wieku i płci do etycznego idealizmu i relatywizmu. • Metody: Dane z ankiety odnoszącej się do Kwestionariusza Pozycji Etyki opracowanego przez Forsytha (1980) zostały zebrane w czterech krajach: w Finlandii, Estonii, na Węgrzech oraz wśród mniejszości węgierskiej na Słowacji w roku 2011. Kwestionariusz został przetłumaczony z języka angielskiego na fiński, estoński i węgierski, a następnie ponownie przetłumaczony na język angielski. • Wyniki: Kobiety były bardziej idealistyczne niż mężczyźni, a młodzi ludzie byli mniej idealistyczni i bardziej relatywistyczni niż starsi. Respondenci z Węgier byli najbardziej idealistyczni, za nimi byli respondenci z Finlandii i Estonii. Węgrzy mieszkający na Słowacji byli najmniej idealistyczni. Jeśli chodzi o relatywizm, to wyniki były dokładnie odwrotne. • Wnioski: Z przeprowadzonych badań wynika, że kraj zamieszkania ma większy wpływ na etykę niż kraj pochodzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
• Purpose: The purpose of this paper is to examine differences in ethics in Finno-Ugrian countries. The research question is, how ethical idealism and relativism differ in Finland, Hungary and Estonia and how age and gender are related to ethical idealism and realism. • Methods: Survey data related to Ethics Position Questionnaire developed by Forsyth (1980) were collected in four countries, Finland, Estonia, Hungary, and among Hungarian minority in Slovakia in 2011. The questionnaire was translated from English to Finnish, Estonian, and Hungarian languages and retranslation was done back to English. • Results: The women were more idealistic than men, younger people were less idealistic and more relativistic than older. Respondents from Hungary were most idealistic, followed by respondents from Finland and Estonia. Hungarians living in Slovakia were least idealistic. Results were exactly opposite for relativism. • Conclusions: The main finding is, that country of living has more impact on ethics than country of origin. (original abstract)
XX
Recenzja podręcznika na temat zasad etycznych obecnych w urzędach administracji publicznej na Słowacji
XX
Artykuł prezentuje hermeneutyczną analizę źródeł sposobów rozumienia moralności w zależności od przyjętych pojęć podstawowych. Zwraca tu uwagę zwłaszcza napięcie między klasycznym rozumieniem etyki, które właściwe jest myśli Arystotelesa, opartej na pojęciu dobra, a nowożytnym, zwłaszcza utylitarystycznym jej modelem, opartym na prymacie pojęcia interesu. W części pierwszej omówiono metafizyczne źródła pojęcia dobra oraz konsekwencje jego przyjęcia jako podstawy schematu pojęciowego fundującego klasyczną filozofię praktyczną. W części drugiej zwrócono uwagę na zmianę, jaką przynosi odrzucenie koncepcji Arystotelesa i pojawienie się nowych sposobów opisu sytuacji człowieka oraz realizacji jego podmiotowości, a także na konsekwencje wyłonienia się ekonomii jako nauki i jednocześnie podstawowej teorii działania. Następnie omówiono przynajmniej niektóre z najczęściej podnoszonych obiekcji wobec konsekwencji tych przemian. Efektem tej analizy jest postawienie pytania o możliwość przywrócenia koncepcji dobra jako nie tylko kluczowego terminu etyki, ale też szerszej koncepcji filozofii praktycznej. W części ostatniej analizie poddano niektóre z propozycji zgłaszanych w tej materii.(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper I offer a hermeneutical analysis of the ways of understanding morality depending on the basic terms organizing its conceptual scheme. The main focus is on a distinction between classical, that is an Aristotelian, understanding of ethics rooted in the notion of good, and its modern counterpart based on the concept of individual interest. My argument is threefold: firstly, I discuss the classical concept of the good and its metaphysical background, as well as the way in which it organises the Aristotelian practical philosophy; secondly, I address the change that occurred at the turn of modernity in the way of depicting the human agency, as well as the reasons for which modern economics was recognised, as the basic normative science. I follow this with pointing out some of the consequences of this turn and their problematic nature. This leads to the question of the possibility of restoring the concept of the good as the core concept of practical philosophy (which would include economics). Thirdly, I address some of the contemporary theories dealing with this issue.(original abstract)
11
Content available remote Rola i etyka prawnika u Karla Nickersona Llewellyna
80%
XX
Poza krótkim wprowadzeniem na temat filozofii prawa, jaką jest amerykański realizm prawny, w pracy zostały przedstawione rola i etyka prawnika w ujęciu Karla Nickersona Llewellyna. Poglądy tego amerykańskiego realisty prawnego opatrzone są komentarzem autora wraz z próbą ich przeniesienia na grunt polski. Przy tym szczególnie osobliwe jest to, iż zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem prawnik nie ma możliwości odmowy podjęcia się obrony sprawy, w której słuszność nie wierzy. Prawo każdego człowieka do uczciwego procesu wydaje się tutaj mieć bezwzględne pierwszeństwo nad tym, co adwokatom i radcom prawnym dyktuje sumienie - i to nawet przy założeniu, że w praktyce będzie się to czasem odbywało kosztem tego, iż poszczególne sprawy, z powodu braku wiary w ich słuszność, będą prowadzone przez pełnomocników procesowych w sposób nie do końca optymalny. (abstrakt oryginalny)
EN
Apart from a short introduction to the movement known as American Legal Realism, this paper describes the role and ethics of the lawyer as viewed by Karl Nickerson Llewellyn. The author invokes some of Llewellyn's outlooks and comments upon them, revealing their timeless character and highlighting the pertinent Polish peculiarities. Some of these peculiarities may seem slightly astonishing, particularly the lack in Poland of the ethical principle which prescribes that a lawyer should believe in his or her client's case. According to Polish law, the principle that everyone should be assured a fair trial (hearing) appears to be second to none and someone's conscience is no argument against denying the defense of a case that seems unworthy of being won. (original abstract)
XX
Artykuł stanowi próbę przybliżenia pochodzenia etyki gospodarczej w starożytności. Odwołuje się do dwóch podstawowych źródeł - świeckich i religijnych. Sokrates i Arystoteles byli twórcami szeroko pojętej etyki świeckiej, ale ich poglądy odegrały szczególną rolę również w kontekście zasad etyki gospodarczej. Temat pieniądza i bogactwa oraz rządzących nimi reguł był w starożytności równie popularny, jak w czasach współczesnych, stąd wielość przepisów na uczciwe życie i gospodarowanie. Drugim niezwykle istotnym źródłem wskazań etyki gospodarczej była religia. Stary Testament stanowił niezwykły zbiór pouczeń i zasad, którymi kierować powinni się ludzie gospodarujący. W przeciwieństwie do późniejszych filozofów, występowały tam konkretne wskazówki, dotyczące określonych życiowych sytuacji. Połączenie abstrakcyjnego charakteru przemyśleń starożytnych Greków z konkretnymi założeniami Starego Testamentu zaowocowało powstaniem etyki chrześcijańskiej, do dziś stanowiącej punkt odniesienia w kulturze europejskiej, także w kontekście etyki gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to outline the origins of business ethics in ancient times. It draws upon both secular and religious sources to support its claims. Socrates and Aristotle were the founding fathers of a broadly accepted form of secular ethics, but their views also had a significant influence on the foundations of business ethics. The topics of money and wealth, as well as the rules governing their workings, were just as popular in ancient times as they are today, as can be seen in a large number of ethical prescriptions relating to how to lead our lives in a fair and proper way. The other, especially important source of the principles of business ethics was religion. The Old Testament is an exceptionally important collection of teachings and rules to guide people in their economic affairs. In contrast to the works of the aforementioned philosophers, these texts contained clear guidelines relevant to specific situations of everyday life. The ethics of Christianity, which to this day remain the main point of reference in European culture, even in the field of business ethics, were the fruit of combining the abstract thinking of the ancient Greeks with the clear foundations laid by the Old Testament. (original abstract)
XX
Podmiotem kształtującym zainteresowania etyki jako dyscypliny naukowej jest człowiek, a ściślej mówiąc - jego rozum oparty na wiedzy empirycznej. Zainteresowania te mogą być ukierunkowane zarówno na podmiot, jak i przedmiot, rozumiany jako treść badań, przedmiot badawczy, efekty działań sprawczych, także poznawczych. W filozofii kategoria podmiotu występuje zazwyczaj w kontekście zestawienia: podmiot - akt - przedmiot. Owa triada pojęciowa należy do podstawowych pojęć epistemologii, znajduje też zastosowanie w etyce. Etyka jest dyscypliną filozoficzną, której dzieje - na gruncie filozofii zachodniej - sięgają starożytnej Grecji. Od tamtej pory trwają bowiem próby ujęcia istoty jej przedmiotu, tj. powinności moralnej działania, także określenia relacji podmiotu i przedmiotu. Co więcej, próby te trwają nadal, nie milkną też dyskusje w kwestiach etycznych. Mimo upływu lat wciąż istnieją rozbieżności i liczne kontrowersje. Wprawdzie istnieje wiele płaszczyzn wspólnych, umożliwiających porozumienie i wyznaczających etyczne normatywy. Nie zawsze jednak podstawy aksjologiczne pozwalają na osiągnięcie konsensusu. Również w obrębie jednolitego, spójnego systemu wartościowania często trudno jest jednomyślne porozumienie, z racji występowania rożnych interpretacji, dylematów, możliwych ocen. Wiele też kwestii, rozpatrywanych zwłaszcza w kategoriach etyki szczegółowej, pozostaje otwartych, nierozstrzygniętych bądź sprzecznych czy wykluczających się. (fragment tekstu)
XX
Przedmiotem zainteresowania autora jest odpowiedź na pytanie o sens kodeksów etycznych. Aby udzielić odpowiedzi, autor zestawia ze sobą dominujące przeświadczenia o tym, jakie powinny być z ich rzeczywistymi i konkretnymi przykładami. Autor koncentruje się na najpowszechniej spotykanych odmianach kodeksów etycznych: firm oraz kodeksach etycznych radnych. Odpowiedź na tytułowe zapytanie jest raczej pesymistyczna. Struktura, zawartość oraz forma obu uwzględnionych odmian kodeksów nie gwarantują skutecznego przeciwdziałania występowaniu deficytów etycznych we wspomnianych obszarach.(abstrakt oryginalny)
EN
The author's main objective in writing the article was to consider the answer to the question what is the sense of ethical codes. To find the answer, author correlates dominant perceptions of ideal-type codes with their real and particular examples. In his research project, author concentrated on the most commonly encountered kinds of ethical codes: codes of ethics for companies and codes of ethics for town councilors. The response to the title query is rather pessimistic. The structure, contents and form of both considered types of ethical codes do not assure effective reaction against ethical deficits in mentioned fields.(original abstract)
XX
Przedstawiony w artykule nacisk na określenie i przestrzeganie norm etyczno-moralnych w zakresie rachunkowości, stanowiącej jedną z ważniejszych dziedzin ekonomii, jest rezultatem szybkości zachodzących obecnie zmian. W ostatnim czasie zjawisko etyki bywa marginalizowane na rzecz innych zachowań, tworzących nowe wzorce postępowania, mniej wymagających, które są usprawiedliwieniem ogólnie panujących tendencji. Rachunkowość jest zbyt wrażliwą dziedziną, ażeby nie podkreślać istotności roli etyki w jej kształtowaniu. (fragment tekstu)
XX
Artykuł dotyczy lingwistycznych aspektów etyki w biznesie. Problematyka etyki w lingwistyce dotyczy pięciu dziedzin. Pierwsza z nich zajmuje się wykorzystaniem grzeczności jako środka strategicznego potrzebnego do pokonywania barier w komunikacji, druga przedstawia grzecznościowe normy lingwistyczne, trzecia bada socjolongwistyczne i psycholingwistyczne czynniki wpływające na formy i funkcje w ramach grzeczności, czwarta poświęcona jest wpływowi dyskusji na grzeczność i środkom jej wyrażenia oraz piąta dziedzina ocenia przeciwstawne formy grzecznościowe - wyrażanie niegrzeczności. Uwagę poświęcono różnicom w ocenie kategorii grzeczności w codziennej pragmatyce i pragmatyce biznesu. Artykuł zawiera również sposób aplikacji w sferze komunikacji w biznesie, zwłaszcza w dziedzinie dotyczącej formułowania zażalenia.
EN
The paper deals with linguistic aspects of business ethics. The problems of ethics are in linguistics oriented at 5 problem fields. The first of them analyses using politeness as a strategic means for overcoming of communication barriers, the second one deals with linguistic enactment of politeness, the third researches sociolinguistic and psycholinguistic factors determining politeness forms and functions, the fourth area deals with the impact of the discourse type on politeness and, finally the fifth field considers the counterparts to politeness, i.e. rudeness. Attention is also paid to differences in classification of categories of politeness in everyday pragmatics and business pragmatics. The article also comprises applications in the area of business communication, especially the use of speech acts of complaint. (original abstract)
XX
Omówiono poglądy Rene Descartesa na temat etyki codzienności.
EN
The article presents ethical views of René Descartes, that he himself called "the provisional morality". They were expected to serve as the foundation of moral and happy life before the elaboration of proper and complete ethical system by French philosopher. The author of the article collates the elaborated views of Descartes with contemporary conceptions of moral psychology in order to show the differences and similarities of Cartesian and contemporary understanding the origin of common moral consciousness. (original abstract)
18
Content available remote Etyka przedsiębiorczości i osobliwości jej rozwoju w Rosji
80%
XX
W artykule podjęto próbę analizy powstania i dziejów etyki gospodarczej w państwie rosyjskim z punktu widzenia współczesności. Udowadnia się, Ŝe w Rosji nie mogła istnieć tzw. etyka niezależna - zawsze była ona związana z prawosławiem i panującym w społeczeństwie światopoglądem. W artykule wykorzystane są metody hermeneutyki, powołuje się on na źródła i opracowania rosyjskie.(abstrakt autora)
EN
The paper attempts to analyze the origin and history of economic ethics in Russia at the viewpoint of modern times. It proves that in Russia there could not exist so-called "independent ethics" - it was always associated with the Orthodox Church and the prevailing worldview in society. The paper used the method of hermeneutics, based on the Russian sources and research papers.(author's abstract)
XX
Zanalizowano zagadnienie etyki w reklamie skupiając się na poziomie moralnym i poziomie etyczno-prawnym oraz omówiono jej także z punktu widzenia Kościoła.
EN
The author has tried to prove that the ethical business is not the myth - it is profitable reality. The non-ethical behaviour destroys sound competition not only on the advertising field. Therefore, more and more acceptation gains the "golden ethical behaviour rule" (among the businessmen and managers), which says: "Do as you would be done by". The article "The ethic in advertising" is a trial of the ethical boundaries definition on the advertising field. (original abstract)
XX
Człowiek z natury dąży do uporządkowania swych relacji ze światem oraz własnego doświadczenia. Równowaga poznawcza oznacza zarazem przewidywalność i racjonalność własnych przekonań i zachowań. Tworzymy w taki sposób na własny użytek wizję świata, w którym żyjemy. Konsekwencją tego jest naturalna skłonność przypisywania wizjom świata innych ludzi podobnego uporządkowania jak własnej. Generalizacja taka wynika jednak nie z bezpośredniego doświadczenia, ale z bieżących potrzeb związanych ze sprawnym funkcjonowaniem w świecie. Można zastanawiać się nad granicami owej generalizacji, ale wydaje się, że innym przypisujemy co najwyżej tyle walorów, ile dostrzegamy w sobie. Stąd z krytycznej oceny siebie wynika przekonanie o moralności innych. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.