Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1403

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wlasciwosci fizyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych trzech gatunków nasion łubinów. Wszystkie badane właściwości fizyczne surowca podano w funkcji wilgotności nasion. Mierzono: gęstość usypową gęstość utrzęsioną masę 1000 nasion, kąt zsypu, średni wymiar nasion.
EN
The authors present test results of physical properties of three sorts of lupin seeds. All tested physical properties of raw materials are presented as a function of the seeds moisture contents. Measured properties were: heap up density, shake down density, mass of 1000 seeds, poure off angle and average dimmension of seeds.
EN
The paper presents results concerning the effect of overhead irrigation and mineral fertilization on physical properties of a sandy soil. In soil watered during vegetation, the soil profile contained more water which enhanced the vertical water movement and with it free ions of the soil solution. The found changes in soil water management suggest negative effects permanent irrigation could influence the soil and the environment.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań fizycznych właściwości gleby lekkiej kształtujących się pod wpływem deszczowania i nawożenia mineralnego. W glebie deszczowanej utrzymywane jest w okresie wegetacyjnym większe uwilgotnienie profilu glebowego, sprzyjające pionowemu przemieszczaniu się wody, a razem z nią składników rozpuszczalnych. Stwierdzone zmiany w gospodarce wodnej gleby sugerują negatywne następstwa, mogące mieć skutki dla samej gleby i środowiska przyrodniczego.
PL
Celem pracy było określenie wpływu aglomeracji nawilżeniowej, poprzez mieszanie w złożu fluidalnym, na wybrane właściwości fizyczne otrzymanych aglomeratów na przykładzie modelowej żywności w proszku. Aglomerację przeprowadzono dwoma metodami: w pneumatycznie i mechanicznie generowanym złożu fluidalnym. Analiza właściwości fizycznych obejmowała: wielkość cząstek, skład granulometryczny, gęstość nasypową luźną i utrzęsioną, porowatość, sypkość i zwilżalność. Modelową żywność w proszku stanowiły mieszaniny tworzone z takich proszków spożywczych, jak: serwatka, izolat białka sojowego, izolat białek serwatkowych, glukoza, proszek mleczny, tłuszcz roślinny. Nieaglomerowane mieszaniny były proszkami drobnoziarnistymi, trudno rozpuszczalnymi w wodzie, o wysokiej gęstości nasypowej luźnej i utrzęsionej oraz słabej sypkości. Aglomeracja nawilżeniowa poprzez mieszanie modelowej żywności w proszku, przeprowadzona zarówno w pneumatycznie, jak i mechanicznie generowanym złożu fluidalnym, umożliwia otrzymanie produktu o zmniejszonej zawartości pyłu, dobrej sypkości i szybkiej rozpuszczalności w cieczach. Wyższa gęstość nasypowa i gęstość rzeczywista oraz niższa porowatość złoża proszków aglomerowanych przez mieszanie mechaniczne wskazuje na istnienie bardziej upakowanej struktury tych aglomeratów. Nawilżanie roztworami węglowodanów podczas aglomeracji, zwłaszcza w przypadku mieszania pneumatycznego i nawilżania roztworem maltodekstryny, może doprowadzić do otrzymania aglomeratu o wyższej gęstości nasypowej i niższej porowatości w porównaniu z aglomeratem wytworzonym z użyciem wody. Nadanie cechy instant zwilżalności modelowej żywności w proszku, poprzez aglomerację, uzależnione jest od jej składu surowcowego.
EN
The objective of the paper was to determine the effect of wet agglomeration performed through mixing in a fluidized bed on some selected physical properties of agglomerates produced; an example of a model food powders was used to exemplify this efefct. The agglomeration process was performed using two methods: in a pneumatic and in a mechanically generated fluidized bed. The analysis of physical properties included: size of particles, granulometric composition, loose and tapped bulk density, porosity, flowability, and wettability. The model food powders were mixtures composed of such food powders as: whey, soy protein isolate, whey protein isolate, glucose, milk powder, and vegetable fat. Nonagglomerated mixtures were fine-grained and sparingly water-soluble powders showing a high loose and tapped bulk density, and a poor flowability. The wet agglomeration process, if carried out by mixing the model food powders, and if performed both in the pneumatically and the mechanically generated fluidized bed, makes it possible to produce a final product containing less dust, showing good flowability, and quickly dissolving in liquids. The higher bulk and apparent density rates, as well as the lower porosity of the bed with powders agglomerated by mechanical mixing show the occurrence of a closer packed structure of those agglomerates. If, during the agglomeration, wetting by carbohydrate is applied, in particular in the case of the pneumatic mixing and wetting by maltodextrin, then, it is possible to produce an agglomerate of a higher bulk density and a lower porosity compared to the agglomerate produced using water. The raw materials composition of model food powders is a factor deciding on whether or not model food powders are provided with instant wettability feature.
PL
Przeprowadzono badania nad określe­niem własności, głównie fizykochemicznych, sorbenta poliamidowego (PA) pod kątem możliwości zastosowania go w rolnictwie. Wykonano także wstępne próby z użyciem PA do zmiany własności gleby piaszczystej i gliniastej. Na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów stwierdzono, iż sorbent poliamidowy jest materiałem słabo porowatym, o odczynie prawie obojętnym. Ze względu na wielkość powierzchni właściwej i pojemności monowarstwy zaadsorbowanej pary wodnej można go umieścić w szeregu pomiędzy pęczniejącymi minerałami ilastymi, a kaolinem i większością gleb mineralnych. Dodatni ładunek powierzchniowy sorbenta sprawia, że sorbuje aniony, a więc może być materiałem zatrzymującym w glebie aniony. Dotyczyłoby to głównie anionów azotanowych, a zatem le­pszego wykorzystania nawozów i ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Duża pojemność wodna sobenta PA oraz spora wartość punktu więdnięcia roślin sugeraje za­stosowanie go do zmiany własności wodnych gleb. Wstępne badania nad zachowaniem się sorbenta w glebie wskazują na brak wpływu jego obecności na odczyn i własności jonowymienne badanej gleby. Sorbent PA nie ma też wpływu na wielkość powierzchni właściwej gleb.
EN
Some selected properties of polyamide sorbent ere investigated from the point of view of its application in agriculture. Preliminary experiments concerning the influ­ence of the polyamide sorbent on some properties of sandy and loamy soils were performed additionally. It was stated that the sorbent has low porosity and neutral pH. The surface area (water adsorption) of the sor­bent lies between the swelling clay minerals and most of mi­neral soils. The positive surface charge of the sorbent makes it an useful anion-exchange component. The possible advantage of the sorbent is then nitrates binding resulting in more effective nitrate fertilizers uptake as well as a pro­tection of their migration into groundwaters. The high wa­ter holding capacity as well as rather high value of moisture at the wilting point of the sorbent suggest its use as an amendment changing soil water properties. Our experiments suggest the absence of the sorbent influence on soil reaction, cation exchange capacity and surface area.
PL
W latach 1994-1996 przeprowadzono badania laboratoryjne w celu określenie właściwości fizycznych wełny mineralnej o poziomym i pionowym ułożeniu włókien i gęstości materiału świeżego (gęstość wyjściowa) 0,1 g·cm⁻³, 0,07 g·cm⁻³ , 0,04 g·cm⁻³ po kolejnych okresach jej wykorzystywania do uprawy papryki. W stanie wilgotności polowej (WP), gęstość wełny mineralnej wynosiła 0,3 g·cm⁻³ do 0,7 g·cm⁻³, a połowa pojemność wodna (PPW) średnio 40%. Gęstość podłoża w stanie nasycenia wodą wynosiła od 0,6 g·cm⁻³ do 1,0 g·cm⁻³, a wilgotność od 466 do 2126%. Najniższe wartości obydwóch parametrów notowano po I okresie użytkowania wełny. Pojemność wodna wełny w stanie maksymalnej wilgotności (NPW) była najwyższa w przypadku podłoża o poziomych włóknach i gęstości wyjściowej 0,07 g·cm⁻³ i przez cały okres użytkowania utrzymywała się na zbliżonym poziomie 82-92%. Podłoża o włóknach pionowych miały w II cyklu użytkowania mniejszą nasyconą pojemność wodną niż wełna o włóknistości poziomej. Najbardziej korzystne i stabilne właściwości fizyczne miały płyty wełny mineralnej o poziomych włóknach i gęstości wyjściowej 0,07 g·cm⁻³ oraz 0,1 g·cm⁻³. Poprawa właściwości fizycznych wełny o gęstości wyjściowej 0,04 g·cm⁻³ następowała w drugim cyklu uprawy.
EN
The evaluation of sweet pepper yield on the different kinds of rockwool was conducted in a glasshouse of Research Institute of Vegetable Crops in Skierniewice from 1994 to 1997. The investigation included laboratory and cultivation tests with fresh and reused rockwool with horizontal and vertical fibres and available bulk density (ABD) 0.1 g·cm⁻³, 0.07 g·cm⁻³ and 0.04 g·cm⁻³. The changes of slab, its solid phase weight and capacity were found. The highest changes significantly depended on bulk density of fresh material (available bulk density), fibre arrangement and longitude of using period. The best and stable physical properties were observed in the rockwool slabs with horizontal fibres and ABD 0.1 g·cm⁻³ and 0.07 g·cm⁻³. The improvement of physical properties of rockwool ABD 0,04 g·cm⁻³ was noted in the second using period of rockwool. At field humidity (ca. 500 %) rockwool bulk density was 0.3 g·cm⁻³ - 0.7 g·cm⁻³. The average field water capacity of rockwool was 40%. The maximal bulk density of the water saturated slabs was from 0.6 g·cm⁻³ to 1.0 g·cm⁻³ at the humidity of 466-2126%. The lowest data of both parameters were noted after the first cultivating period. The horizontal-fibrous rockwool, ABD 0.07 g·cm⁻³ had the highest level of the maximal water capacity (82-92%). The vertical fibres of reused rockwool were promoted to higher level than horizontal fibres. The moisture index defines air-water conditions in the cultivated medium. In the rockwool its value was 0.2-0.6 at field humidity and 0.5-1.0 at maximal one.
PL
Analizowano wybrane właściwości fizyczne (gęstość właściwą, gęstość objętościową i porowatość całkowitą) oraz skład mineralogiczny (minerały pierwotne i wtórne ) osadów poflotacyjnych w seriach próbek ułożonych wzdłuż wyznaczonych przekrojów i pobranych w czasie napełniania zbiornika Gilów. Stwierdzono zróżnicowanie badanych właściwości fizycznych i składu mineralogicznego w próbkach pobranych z różnych odległości od wylotu rurociągu oraz rodzaju skały, w której występuje ruda miedzi.
EN
Some physical properties (bulk density, volume density and total porosity) and mineralogical composition (primary and secondary minerals) of postflotation sediments were analysed in the sample series placing along determined sections and taken during filling of the Gilów reservoir. Differentiation of the analysed properties was found in the samples taken in various distances from the mouth of a pipeline as well as kind of rock in which copper are can be met.
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.