Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 152

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Przeprowadzono badania kruchości wysokotemperaturowej wykorzystując urządzenie Gleeble 3800. Wyniki badań pozwoliły na ocenę wielkości charakterystycznych temperatur w zakresie kruchości wysokotemperaturowej przy łączeniu stali duplex, a w szczególności temperatury utraty wytrzymałości i plastyczności w czasie nagrzewania, temperatury ponownego uzyskania wytrzymałości i plastyczności w czasie chłodzenia, parametru Rf decydującego o skłonności stali duplex do pękania gorącego oraz temperaturowy zakres kruchości. Stwierdzono, że w przypadku badanej stali zakres ten jest szeroki i wynosi ok. 90oC, a łączenie stali duplex za pomocą spawania stwarza duże ryzyko występowania pęknięć gorących w spoinie.
EN
High temperature brittleness tests using the Gleeble 3800 device were conducted. The tests results allowed to evaluate the characteristical temperatures in the brittleness temperature range during the joining of duplex steels, specifically the nil-strength and nil-ductility temperatures during heating, the strength and ductility recovery temperatures during cooling, the Rf parameter deciding about the duplex steel inclination for hot cracking and the brittleness temperature range. It has been stated, that in the case of the examined steel this range is wide and amounts to ca. 90 oC, and the joining of duplex steels with the help of welding techniques creates a significant risk of hot cracks appearing in the weld.
PL
W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania technologiami wytwarzania elementów z nowych stopów magnezu, a przede wszystkim metodami ich odlewania i spawania. Stop ZRE1 z dodatkiem Zn, Zr i pierwiastków ziem rzadkich odlewany jest grawitacyjnie do form piaskowych. W odlewach tych często występują wady i niezgodności odlewnicze, a naprawia się je z zastosowaniem technik napawania i spawania. Celem pracy było zbadanie wpływu obróbki cieplnej na spawalność stopu ZRE1 oraz opracowanie wytycznych technologicznych dla napawania naprawczego odlewów. Zakres badań obejmował próby napawania i spawania, badania metalograficzne i ocenę własności mechanicznych. Opracowano technologię naprawy odlewów grawitacyjnych wykonanych ze stopu ZRE1.
EN
Magnesium based alloy, ZRE1, is sand molded cast. After this process appear defects (misruns, micro-shrinkage, cracks) in materials, especially in large-size castings. Welding process are methods for the removal and repair of casting defects. In this paper evaluation the possibility of welding ZRE1 magnesium alloy was presented. Alloy in the initial state and alloy in the annealed state were researched. Because the possibility to hot cracks, causes stress in largesize castings ZRE1 magnesium alloy, welding should be after annealing process.
3
Content available remote Ni3Al alloy's properties related to hightemperature brittleness
100%
EN
Purpose: The purpose of this paper was to experimentally determine the brittleness temperature range of an alloy based on the intermetallic Ni-Al phase matrix. This was done in order to evaluate the applicability of the said alloy for bonding using welding methods, and specifically, whether the character of the brittleness temperature range of the material indicates susceptibility to hot cracking. Design/methodology/approach: The research was executed using a Gleeble 3800 type simulating device. A simulation of the heating process at a set rate of 20 °C/s was conducted in order to determine the NST and then NDT temperatures during the heating stage, followed by the determination of DRT temperature during the cooling stage. This allowed to evaluate the brittleness temperature range. Findings: The executed tests allowed to determine the brittleness temperature range for the examined Ni3Al alloy which was found to be situated between 1340 °C and the liquidus temperature for the heating stage, and down also to 1340 °C for the cooling stage. Research limitations/implications: The method of simulating the flow of a welding process using the Gleeble 3800 simulator allows to simply and effectively determine the characteristic temperatures of the process and the susceptibility of a given alloy to hot cracking. Practical implications: Presented results and conclusions have been applied to work out the technology for welding of intermetallic Ni3Al. Originality/value: Using a Gleeble 3800 type simulator for the examination of an Ni3Al alloy in a semi-solid state enables one to evaluate the material's suitability for permanent bonding, eg. welding. Such data is indispensable for a technologist or a constructor designing components made of an alloy based on the Ni3Al l phase.
EN
Nowadays, magnesium alloys are used for casting into sand moulds of huge dimensional castings, high-pressure castings and precise casings. In castings of magnesium alloys defects or inconsistencies often appear (like casting misrun, porosities and cracks) particularly in the huge dimensional castings. Such defects are mended with the use of padding and welding. The welding techniques can be applied by using weld material consisting of magnesium alloy, as well as for regeneration of alloys after excessive wear. Nevertheless, the number of the repaired castings, which were permitted for use, is not satisfactory for a profitable production. The main reasons for wear are the cracks appearing during welding in brittleness high-temperature range. This work in combination with industrial tests of casting welding show that the causes of high-temperature brittleness are the partial tears of the structure and the hot cracks of both the castings and the welded and padded joints. Such phenomena should be treated as irreversible failures caused by the process of crystallisation that is in the area of co-existence of the solid and liquid structural constituent. The assessment of the resistance to hot fractures was conducted on the basis of the transvarestriant trial. The transvarestriant trial consists in changing of strain during welding It was stated that the range of the high-temperature brittleness is very broad, which significantly limits the application of the welding techniques to join or mend the elements made of alloy ZRE-1. The brittleness is caused mainly by metallurgical factors, i.e., precipitation of inter-metal phases from the solid solution.
6
Content available remote Properties of Laser Welded Ribbed Pipes (Finned Tubes) Made of Nickel Alloys
100%
PL
Przedstawiono wyniki oceny właściwości rur ożebrowanych ze stopu niklu Inconel 625 w zakresie ich sprawności cieplnej, odporności na korozję wysokotemperaturową oraz korozję elektrochemiczną. Stwierdzono, że zastosowanie żeber jako rozwinięcia powierzchni wymiany ciepła prawie trzykrotnie poprawia sprawność cieplną rur ożebrowanych, przy zachowaniu wysokiej odporności na korozję w atmosferze spalin i korozję elektrochemiczną.
EN
The article presents test results concerning properties of finned tubes made of the Inconel 625 nickel alloy in terms of their thermal efficiency, resistance to high-temperature corrosion and electrochemical corrosion resistance. It was ascertained that the use of ribs (fins) as the extension of heat exchange surface increases the thermal efficiency of pipes almost by thrice without compromising high corrosion resistance in flue gas atmosphere and electrochemical corrosion.
8
Content available remote Makrostruktura spoin wykonanych metodą T.I.M.E.
100%
PL
Przeprowadzono próby spawania oraz napawania odlewniczego stopu magnezu MSR-B. Stwierdzono, że stop w stanie dostawy można łączyć za pomocą spawania metodą TIG, prądem przemiennym z materiałem dodatkowym o zbliżonym składzie chemicznym. W obszarze spoiny złącza następuje rozdrobnienie struktury i utwardzenie do 64 HV3. Mikrostruktura spoiny składa się z kryształów roztworu stałego α-Mg oraz wydzieleń faz międzymetalicznych o składzie odpowiadającym głównie (Mg,Ag)12Nd), Mg4Ag i Mg12Nd.
EN
Nowadays, magnesium alloys are used for casting into sand moulds of huge dimensional castings, high-pressure castings and precise casings. In castings of magnesium alloys defects or inconsistencies often appear (like casting misruns, porosities and cracks) particularly in the huge dimensional castings. Such defects are mended with the use of padding and welding. The welding techniques can be applied by using weld material consisting of magnesium alloy, as well as for regeneration of alloys after excessive wear. Nevertheless, the number of the repaired castings, which were permitted for use, is not satisfactory for a profitable production. The main reasons for wear are the cracks appearing during welding in brittleness high-temperature range. This paper contains research covering: defining liquidus and solidus temperatures, determining nil-strength temperature (NST), nil-ductility temperature (NDT) and ductility recovery temperature (DRT). Acquired results enabled to define brittle temperature range of WE-43 magnesium alloy.
PL
Stopy magnezu stosowane są obecnie na odlewane do form piaskowych odlewy wielkogabarytowe, odlewy wysokociśnieniowe oraz odlewy precyzyjne. W odlewach ze stopów magnezu często występują wady odlewnicze (niedolania, rzadzizny oraz pęknięcia), szczególnie w odlewach wielkogabarytowych. Wady te naprawiane są z zastosowaniem technik napawania i spawania. Techniki spawalnicze mogą być również stosowane w przypadku łączenia elementów ze stopów Mg oraz do regeneracji odlewów po ich zużyciu eksploatacyjnym. Liczba odlewów naprawianych oraz konstrukcji spawanych ze stopów magnezu, dopuszczanych do eksploatacji, jest niezadowalająca, co często czyni produkcję nieopłacalną. Główną tego przyczyną są pęknięcia odlewów lub konstrukcji, powstające w procesie spawania w zakresie kruchości wysokotemperaturowej. W pracy podjęto badania, które obejmowały: ustalenie temperatury likwidus i solidus, symulację cyklu cieplnego w SWC, wyznaczenie temperatury utraty wytrzymałości NST, temperatury utraty plastyczności NDT i temperatury odzyskania plastyczności DRT. Uzyskane wyniki umożliwiły określenie zakresu kruchości wysokotemperaturowej dla stopu WE-43.
11
Content available remote Pękanie spawanych ścian szczelnych podczas eksploatacji
100%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przyczyn pękania ścian szczelnych kotłów gazowych podczas eksploatacji. Zakres badań obejmował badania metalograficzne oraz badania twardości. Ujawnione struktury pozwoliły w jednoznaczny sposób określić przyczynę uszkodzenia ścian szczelnych spawanych hybrydowo. Stwierdzono, że przyczyną pękania była korozja naprężeniowa, spowodowana równoczesnym oddziałaniem statycznych naprężeń rozciągających i środowiska korozyjnego.
EN
The paper presents the results of research into the causes of cracking in gas boiler membrane walls during service. The scope of the study included metallographic examinations and hardness tests. The structures revealed made it possible to determine unambiguously the cause of damage to hybrid-welded membrane walls. It was found that cracking had been caused by stress corrosion resulting from the simultaneous action of static tensile stresses and a corrosive environment.
PL
Przeprowadzono badania kruchości wysokotemperaturowej wykorzystując urządzenie Gleeble 3800. Wyniki badań pozwoliły na ocenę wielkości charakterystycznych temperatur w zakresie kruchości wysokotemperaturo- wej przy łączeniu stali duplex, a w szczególności temperatury utraty wytrzymałości i plastyczności w czasie nagrzewania, temperatury ponownego uzyskania wytrzymałości i plastyczności w czasie chłodzenia, parametru Rf decydującego o skłonności stali duplex do pękania gorącego oraz temperaturowy zakres kruchości. Stwierdzono, że dla stali 2205 zakres ten jest szeroki i wynosi ok. 98°C. Przeprowadzono również technologiczną próbę transvarestraint w celu określenia wpływu warunków technologicznych i konstrukcyjnych. Stwierdzono, że do oceny skłonności do pękania gorącego można stosować następujące wskaźniki wyznaczane w próbie transvarestraint: długość pęknięcia w osi spoiny (Lmax), sumaryczną długość pęknięć (L1max), prog pękania (?p), temperaturowy zakres kruchości (TZK), krytyczną intensywność odkształcenia (CST) oraz krytyczną prędkość odkształcenia (CSS). Analiza metalograficzna wykazała, że pęknięcia gorące w spoinie prze- biegają wzdłuż granic kryształów pierwotnych, na których wydziela się austenit wtórny. Istotnym czynnikiem pogarszającym odporność na pękanie gorące jest obecność fazy ? w obszarach miedzy wydzieleniami austenitu. Potwierdzeniem pękania gorącego stali jest obecność tzw. mostków. Mostki te powstają w zakresie wspołistnienia fazy ciekłej i stałej w jeziorku metalu podczas spawania. Porównanie zakresu kruchości wysokotemperaturowej dla stali 2205 wyznaczonego na symulatorze Gleeble 3800 (98°C) oraz w próbie techno- logicznej transvarestraint (377°C) wskazuje na istotny wpływ czynników technologicznych oraz konstrukcyjnych na jego szerokość. Stal 2205 pod- czas spawania jest bardziej skłonna do pękania gorącego niż w procesie np. odlewania. Wynika to z cech charakterystycznych procesu spawania, tj. parametrów spawania, cyklu cieplnego oraz stanu naprężeń i odkształceń w złączu oraz geometrii rowka spawalniczego. Opracowano procedurę wykonania próby transvarestraint dla stali typu duplex gatunku 2205. Wyniki tej próby pozwalają na określenie odporności stali na pękanie gorące podczas spawania. Próba ta może być stosowana do oceny spawalności.
EN
High temperature brittleness tests using the Gleeble 3800 device were con- ducted. The tests results allowed to evaluate the characteristical temperatures in the brittleness temperature range during the joining of duplex steels, spe- cifically the nil-strength and nil-ductility temperatures during heating, the strength and ductility recovery temperatures during cooling, the Rf parametr deciding about the duplex steel inclination for hot cracking and the brittle- ness temperature range. It has been stated, that in the case of the examined steel this range is wide and amounts to ca. 98°C. The technological test transvarestraint was also conducted in the aim of the qualification of the influence of technological and constructional condi- tions. It was affirmed that one can apply following coefficients marked In the test transvarestraint to the opinion of susceptibility to hot cracking: the length of the crack in the axis of the joint (Lmax), the summary length of cracks (L1max), the threshold of cracking (?p), the temperature range of fragil- ity (TZK), the critical intensity of the deformation (CST) and the critical speed of the deformation (CSS). The metallographic analysis showed, that hot cracks in the joint run along the borders of primitive crystals on which the secondary austenite gives off. The presence of phase ? is the essential factor worsening the resistance on hot cracking in the areas of boundary strip beetwen emission of the austen- ite. The confirmation of hot cracking of steel there is the presence called bridges. These bridges come into being in the range of coexistence of liquid and solid phase in the melting point of the metal while welding. Comparison of the range of high-temperature fragility for steel 2205 ap- pointed on the simulator Gleeble 3800 (98°C) and he shows on the Essentials influence of technological and constructional factors on his width in test tech- nological transvarestraint (377°C) . While welding steel 2205 is considerably more prone to hot cracking than in the process e.g. casting. This results from the characteristic features of the process of welding, the parameters of weld- ing, thermal cycle and the condition of tensions and deformations in joint and the geometry of the welding groove. The procedure of the realization of test transvarestraint for the solid type duplex in species 2205. was worked out. The results of this test let on the qualification the resistance steel on hot crack while welding. This test can be employ to made a welding rating.
EN
Magnesium alloys, together with aluminum and titanium alloys, are a member of the group of light alloys that are of the greatest practical importance in construction applications. Magnesium alloys are currently used in mass sand-mould castings, high-pressure castings, and precision castings. Magnesium alloy casting defects (misrun, micro-shrinkage and cracks) are frequently found, particularly in the case of mass castings. These defects can be repaired with surfacing and welding methods that are common practice in foundries. The purpose of this work was to assess the impact of construction factors on the weldability of AZ91E alloy. Various tests were conducted: transvarestraint tests to determine the range of high-temperature brittleness, critical speed of strain and critical temperature intensity of weld strain under the conditions of forced strain; the Fisco test, which simulates welding under the conditions of permanent stiffening of the weld; and the Houldcroft test, which simulates variable strain distribution found in the weld. One concluded that the strain of castings is characteristic of the process of pad welding and welding. Assessment of susceptibility of AZ91E alloy to cracking under the conditions of forced strain (transvarestraint test) allows to determine the width of the range of high-temperature brittleness HTBR, critical strain speed of the weld CSS and critical temperature strain intensity CST. These parameters are the criteria of hot cracking of welds from AZ91E alloy, therefore, they are indicators of the assessment of the alloy's weldability. Castings from AZ91 E alloys with constant rigidity should be classified as easily weldable. On the other hand, variable rigidity of the casting, resulting from e.g. diverse thickness of the walls, causes significant increase of the alloy's susceptibility to hot cracking. Thermal treatment of gravity castings affects weldability of AZ91E alloy. Gravity castings from AZ91E alloy should therefore be pad welded or welded by TIG method, filler metal with chemical composition similar to the basic material after supersaturation with linear energy of the arc in the range from 3.0 kJ/cm to 4.0 kJ/cm.
PL
Stopy magnezu, obok stopów aluminium i stopów tytanu, wchodzą w skład grupy stopów lekkich, które mają największe znaczenie praktyczne w zastosowaniach konstrukcyjnych. Stopy magnezu stosowane są obecnie na odlewane do form piaskowych odlewy wielkogabarytowe, odlewy wysokociśnieniowe oraz odlewy precyzyjne. W odlewach ze stopów magnezu często występują wady odlewnicze (niedolania, rzadzizny oraz pęknięcia), szczególnie w odlewach wielkogabarytowych. Wady te naprawiane są metodami napawania i spawania. Jest to praktyka powszechnie stosowana w odlewniach. Celem pracy była ocena wpływu czynników konstrukcyjnych na spawalności stopu AZ91E. Przeprowadzono próbę "transvarestraint", która umożliwiła ocenę skłonności do pękania złączy w warunkach wymuszonego odkształcenia odlewu, próbę Fisco, która symuluje spawanie w warunkach silnego usztywnienia złącza oraz próbę Houldcrofta symulującą zmienne odkształcenie złącza. Stwierdzono, że odkształcenie odlewów jest charakterystyczne dla procesu napawania i spawania. Ocena skłonności do pękania gorącego stopu AZ91E w warunkach wymuszonego odkształcenia (próba transvarestraint) umożliwia wyznaczenie szerokości zakresu kruchości wysokotemperaturowej ZKW, krytycznej szybkości odkształcenia złącza CSS oraz krytycznej temperaturowej intensywności odkształcenia CST. Parametry te stanowią kryteria pękania gorącego spoin ze stopu AZ91E, a zatem są wskaźnikami oceny spawalności stopu. Odlewy ze stopów AZ91 E o stałej sztywności należy zaliczyć do łatwo spawalnych. Natomiast zmienna sztywność odlewu wynikająca np. ze zróżnicowanej grubości ścianek powoduje znaczny wzrost skłonności stopu do pękania gorącego. Obróbka cieplna odlewów grawitacyjnych wpływa na spawalność stopu AZ91E. Odlewy grawitacyjne ze stopu AZ91E należy napawać lub spawać metodą TIG, spoiwem o zbliżonym składzie chemicznym do materiału podstawowego, po przesycaniu energią liniową łuku w zakresie od 3,0 kJ/cm do 4,0 kJ/cm.
14
Content available remote Cracking of Welded Structures in Power Engineering Systems
100%
EN
An increase in demand for electric power necessitates the revamping and construction of systems characterised by increasingly high efficiency. The construction of power units exposed to supercritical and ultra-supercritical parameters requires the use of new technologies and materials. The study presents two examples concerned with the cracking of boiler systems related to the use of a new hybrid welding technology and the use of a new material, i.e. Alloy 59. It was ascertained that the use of state-of-the-art technologies and materials is justified, yet requires the analysis and verification of designs assumptions and operating conditions.
PL
Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną powoduję konieczność modernizacji i budowy instalacji o coraz większej sprawności. Budowa bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne i ultranadkrytyczne wymaga stosowania nowych technologii i nowych materiałów. W pracy przedstawiono dwa przykłady pękania instalacji kotłowych związane z zastosowaniem nowej technologii spawania hybrydowego oraz nowego materiału Alloy 59. Stwierdzono, że stosowanie najnowszych osiągnięć, zarówno technologicznych, jak i materiałowych, jest zasadne pod warunkiem analizy i weryfikacji założeń konstrukcyjnych.
15
Content available remote Influence of design factors on weldability of the AZ91E alloy
100%
EN
Basic design factors which influence weldability include casting shape, its stiffness and type of welded joint. The influence of casting stiffness on weldability, understood as susceptibility to hot cracking, in conditions of constant joint stiffness has been determined on the basis of the Fisco test results, and in conditions of varying stiffness on the basis of the Houldcroft test.
PL
Przeprowadzono badania metalograficzne uszkodzonego elementu kolektora wykonanego ze stali P91 (rys. 3}. Uszkodzenie nastąpito w obszarze wtopienia spoiny do ścianki rury, w efekcie zarodkowania pęknięcia, które jednak rozprzestrzeniało się poza ztączem spawanym (fot. 2).
18
Content available remote Odporność złączy spawanych stali 304 i 304H na korozję międzykrystaliczną
63%
PL
Stale austenityczne należą do grupy materiałów o dużym potencjale zastosowania w przemyśle energetycznym. Ze względu na przewidywaną pracę w podwyższonej temperaturze oraz środowiskach korozyjnych konieczne jest określenie odporności na korozję międzykrystaliczną złączy ze stali austenitycznych. W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na korozję międzykrystaliczną złączy spawanych metodą TIG ze stali 304 i 304H. Badania odporności prowadzono w roztworze 40% kwasu siarkowego (VI) i siarczanie (VI) żelaza (III), a następnie próbki były zginane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3651-2. Po przeprowadzonych badaniach mikroskopowych stwierdzono, że stale o strukturze austenitycznej charakteryzują się dobrą odpornością na korozję międzykrystaliczną, co dodatkowo potwierdzono badaniami strukturalnymi przy dużych powiększeniach oraz mikroanalizą składu chemicznego EDS. Na podstawie uzyskanych wyników opisano strukturę złączy spawanych ze stali 304 i 304H po badaniu odporności na korozję międzykrystaliczną.
EN
Austenitic steels belong to the group of materials with high application potential in the power industry. Due to the high working temperature and corrosive environment, it is necessary to determine the resistance to intercrystalline corrosion of austenitic steels. The paper presents the results of intergranular corrosion resistance test of TIG welded joints made of 304 and 304H steels. The studies were carried out in a solution of 40% sulfuric acid (VI) and iron (III) sulfate, and then the samples were bent in accordance to the requirements of PN-EN ISO 3651-2. The study has demonstrated that steels with austenitic structure are characterized by good resistance to intergranular corrosion, which was additionally confirmed by structural studies high magnification and microanalysis of chemical composition of EDS. Basing on the obtained results the structure of steel welded joints of 304 and 304H steels after the intergranular corrosion resistance test has been described.
19
63%
EN
Inconel 713C precision castings are used as aircraft engine components exposed to high temperatures and the aggressive exhaust gas environment. Industrial experience has shown that precision-cast components of such complexity contain casting defects like microshrinkage, porosity, and cracks. This necessitates the development of repair technologies for castings of this type. This paper presents the results of metallographic examinations of melted areas and clad welds on the Inconel 713C nickel-based superalloy, made by TIG, plasma arc, and laser. The cladding process was carried out on model test plates in order to determine the technological and material-related problems connected with the weldability of Inconel 713C. The studies included analyses of the macro- and microstructure of the clad welds, the base materials, and the heat-affected zones. The results of the structural analyses of the clad welds indicate that Inconel 713C should be classified as a low-weldability material. In the clad welds made by laser, cracks were identified mainly in the heat-affected zone and at the melted zone interface, crystals were formed on partially-melted grains. Cracks of this type were not identified in the clad welds made using the plasma-arc method. It has been concluded that due to the possibility of manual cladding and the absence of welding imperfections, the technology having the greatest potential for application is plasma-arc cladding.
20
Content available remote Susceptibility of Alloy IN617 to Hot Cracking
63%
EN
The article presents results of tests concerning the susceptibility of alloy IN617 to hot cracking. The research-related tests required the inert gas-shielded melting of test alloy sheets using a tungsten electrode in forced strain conditions. The process of melting involved 3 mm and 5 mm thick test sheets. The tests of the welded joints included the macro and microstructural analysis of the molten area, base material and heat affected zone. Results obtained in the DTA differential analysis were used to perform tests using a Gleeble 3800 simulator. In the above-presented manner it was possible to determine the high-temperature brittleness range (HTBR) of alloy IN617 as well as to identify the effect of strains on the development of hot cracks in the Transvarestraint test. The tests were supplemented with the fractographic analysis of the crack area. It was revealed that the hot cracking phenomenon occurred within the high-temperature brittleness range of the alloy and depended on the size of strain as well as on the presence of eutectics formed in the solid-liquid state.
PL
Przedstawiono wyniki badań skłonności stopu IN617 do pękania gorącego. W tym celu wykonano próby przetopienia płyt z badanego stopu elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego w warunkach wymuszonych odkształceń. Proces przetapiania prowadzony był na płytach próbnych o grubości 3 i 5 mm. Badania złączy spawanych obejmowały analizę makro- i mikrostruktury przetopienia, materiału rodzimego i strefy wpływu ciepła. Na podstawie uzyskanych wyników z analizy różnicowej DTA przeprowadzono badania na symulatorze Gleeble 3800. W ten sposób wyznaczono zakres kruchości wysokotemperaturowej (ZKW) stopu IN617, a także określono wpływ odkształceń na rozwój pęknięć gorących w próbie Transvarestraint. Uzupełnieniem badań była wykonana analiza fraktograficzna obszaru pęknięcia. Wykazano, że zjawisko pękania gorącego zachodzi w zakresie kruchości wysokotemperaturowej stopu i zależy od wielkości odkształcenia oraz obecności eutektyk tworzących się w stanie stało-ciekłym.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.