Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 707

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki glebowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
EN
The experiments with Trifolium repens in pure sowing were established on black soil and peat-muck soil. Fertilization in the experiments equated to a dose of 44 kg ha⁻¹ P, 66 kg ha⁻¹ K, 90 kg ha⁻¹ N on mineral soil and 45 kg ha⁻¹ N. In two harvest years (1998-1999) productivity of eleven white clover cultivars: 'Alice' , 'Anda', 'Armena' , 'Arta', "Astra', 'Dara', 'Rema', 'Romena', 'Riesling', 'Riwendel' and 'Santa' was assessed. The plants were cut three times a year. In the study period average yields of white clover cultivars were high. Weather conditions in 1998 were more beneficial for growth and productivity of Trifolium repens than during the next vegetative period. Yielding of white clover in pure sowing depended on the year of clover utilisation and the type of soil and also interaction between soil and clover cultivar. Greater productivity of this species was noted in the first harvest year. Large and medium-leaved cultivars - 'Alice' , 'Anda', 'Armena', 'Arta' and 'Dara' - yielded higher on the light mineral soil than on the peatmuck soil. Habitat conditions did not differentiate the productivity of small-leaved clover cultivars 'Riesling' and 'Riewendel' and caused only minimal changes in the productivity of some medium-leaved cultivars, e.g. 'Rema' and 'Romena'. Such maintenance of mentioned cultivars seems to be indicative of their higher water requirements.
PL
W pracy przedstawiono analizę warunków glebowych dla potrzeb opracowania projektów zagospodarowania przestrzennego. Wykorzystując strategiczny plan rozwoju gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz mapę ewidencyjną i glebowo - rolniczą dokonano analizy warunków glebowych na badanym obszarze. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano koncepcję kierunków zmian przeznaczenia i zagospodarowania gruntów na badanym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem założeń zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań wskazują, że szczegółowa analiza warunków glebowych dla potrzeb gospodarki przestrzennej gminy, jest potrzebna nie tylko dla obszarów z przeważającą funkcją rolniczą, ale również dla innych obszarów wiejskich. Uwzględnianie warunków glebowych w procesie planowania przestrzennego, pozwala na ochronę środowiska przyrodniczego, daje możliwość podnoszenia walorów turystycznych danego regionu, co wpływa również na rozwój ekonomiczny.
EN
This paper presents the analysis of soil conditions for the purposes of drafting local development plans. On the basis of the strategic plan for development of the commune, local development plans, land register maps and soil-agricultural maps the analysis of soil conditions in the investigated area had been performed. Based on the results thereof a concept for directions of changes in allocation and development of lands in the said area, with particular reference to the sustainable development principle, was created. The results of the research indicate that detailed analysis of soil conditions for the purposes of spatial development of the commune is required not only for the areas of predominant agricultural function, but also for other rural areas. Taking into account the soil conditions in the process of spatial planning allows for protection of natural environment and provides possibility for raising touristic assets of the given region, which influences the economic development thereof.
PL
Utrzymanie roślin w miastach w okresie letnim, a więc związanym najczęściej z wysoką temperaturą powietrza i niedostatkiem wody, to najczęściej próba „łatania" niedociągnięć zaistniałych w całym cyklu planowania, projektowania i zakładania terenów zieleni.
PL
Określono zawartości B, Cu, Zn, Fe i Mn w wybranych gatunkach traw i roślin motylkowatych oraz chwastach dwuliściennych z pierwszego odrostu nowo założonych doświadczeń pastwiskowych. Stężenie mikroelementów w runi pastwiskowej zależało od warunków glebowych i gatunku roślin. Rośliny pastwiskowe zawierały więcej Cu i mniej Zn w warunkach malejącej kwasowości gleby. Najmniej Cu zawierały Phleum pratense i Medicago sativa, a najmniej Zn - Trifolium repens. Najbardziej niewłaściwe proporcje Fe/Mn stwierdzono w Dactylis glomerala i chwastach dwuliściennych, pochodzących z gleby torfowo-murszowej. Wprowadzenie roślin motylkowatych do runi pastwiskowej pozwoliło uzupełnić niedobory B i Cu, a tym samym poprawić biologiczną wartość paszy.
EN
Contents of B, Cu, Zn, Fe and Mn were determined in some grass species and legumes and dicotyledoneous weeds from the first regrowth of new established pasture experiments. Concentration of trace elements in the pasture sward depended on soil conditions and plant species. Pasture plants contained more Cu and less Zn in d.m.under lowering soil acidity. The lowest concetration of Cu was characteristic for Phleum pratense and Medicago sativa and lowest content of Zn for Trifolium repens. The most unsuitable ratios Fe/Mn were confirmed in Dactylis glomerata and dicotyledoneous weeds, coming from peat-muck soil. Introduction of legumes to the pasture sward let us complete B and Cu deficit and improve biological value of fodder.
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.