Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Tourism catering facilities
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Catering Services in Poland and in Selected Countries
100%
EN
Present gastronomy in Poland and in the world is associated with the development of catering services, or off-site catering services: in the office, outdoors, at home, etc. Catering is a form of food services which fulfills consumer's nutritional needs and also organizes various events, their execution and ordering and delivery of food. There are several forms of catering. The development of services raises the level of offered service and the quality of the dishes prepared. The consumers gain trust to caterers through high quality services, such as: excellently prepared meals, food safety, fast timing service and the ability to prepare all kinds of events. Catering services in the world are characterized by high dynamics of development(author's abstract)
XX
Turystyka to prężna dziedzina gospodarki w Polsce i na świecie. Jako korzystne dla polityki ekonomicznej zjawisko odgrywa coraz bardziej istotną rolę w gospodarkach większości państw świata. Turystyka pomaga w zwalczaniu takich negatywnych zjawisk ekonomicznych jak bezrobocie czy recesja. Wywołuje przy tym niewspółmiernie niższe zagrożenia dla środowiska naturalnego w porównaniu do przemysłu. Celem niniejszej publikacji było przedstawienie stanu przedsiębiorczości na przykładzie branży turystycznej. Analizie poddano jeden z najciekawszych i jednocześnie mało popularnych regionów w Polsce - województwo lubuskie. W pracy dokonano prezentacji potencjału gospodarczego i turystycznego ziemi lubuskiej. Dokonano charakterystyki najważniejszych walorów turystycznych, dostępności komunikacyjnej oraz infrastruktury turystycznej. Dokładnej analizie poddano stan rozwoju bazy noclegowej, gastronomicznej oraz liczbę udzielonych noclegów. Ukazane dane porównano z danymi z innych regionów Polski. W artykule dokonano również próby ukazania przyszłości przedsiębiorczości w turystyce w województwie lubuskim oraz wskazano na obszary koniecznych do dokonania zmian. Tezą postawioną w pracy było założenie, że turystyka może stanowić ważny obszar rozwoju przedsiębiorczości w regionie lubuskim. Konieczne są jednak dalsze działania w celu wykorzystania istniejącego potencjału. Artykuł powstał na podstawie zwartych materiałów książkowych, czasopism, jak również informacji netograficznych i danych statystycznych. Metoda badawcza zastosowana w publikacji to krytyka piśmiennicza i analiza danych zastanych. Wyniki badań pozytywnie weryfikują postawioną tezę. (abstrakt oryginalny)
EN
Tourism is a vibrant economy in Poland and in the world. As a positive economic policy phenomenon, it plays an increasingly important role in the economies of most countries of the world. Tourism helps in combating such negative economic phenomena as unemployment or recession. It also causes disproportionately lower environmental risks compared to industry. The purpose of this publication is to present the state of entrepreneurship on the example of the tourism industry. One of the most interesting and least popular regions in Poland-Lubusz Voivodeship was analyzed. The work presents the economic and tourist potential of the Lubusz Voivodeship. The characteristics of the most important tourist values, transport accessibility and tourism infrastructure were characterized. The development of accommodation, catering and number of nights were accurately analyzed. The data shown are compared with data from other regions of Poland. The article also attempts to show the future of entrepreneurship in tourism in the Lubusz Voivodeship and points out the areas needed to make changes. The thesis set out in the paper was the assumption that tourism can be an important area for entrepreneurship development in the Lubusz Voivodeship. However, further efforts are needed to exploit the existing potential. The article was created using compact book materials, periodicals, as well as netographic information and statistics. The research method used in the publication is a literary critique and analysis of existing data. The results of the study positively verify the thesis. (original abstract)
XX
W ostatnich dekadach coraz większego znaczenia nabierają wyjazdy turystów związane z jedzeniem. Turystyka gastronomiczna, czy też turystyka kulinarna wynika z atrakcyjności kulinarnej danego kraju, regionu czy miasta. Turystyka kulinarna polega nie tylko na spożywaniu przez turystów potraw i napojów, ale jest związana z ich zainteresowaniem wszystkim, co dotyczy jedzenia; poczynając od używanych produktów, przez proces przygotowywania i podawania potraw, po poznawanie związanych z jedzeniem obyczajów. Tym samym jest ona rodzajem turystyki kulturowej. Wśród różnych miejsc odwiedzanych przez turystów interesujących się jedzeniem i przygotowywaniem potraw, są także duże miasta. Najbardziej atrakcyjne dla ludzi interesujących się jedzeniem są zazwyczaj miasta o długich tradycjach kulinarnych (głównie ze względu na lokalną kuchnię), ale też nowe centra turystyki kulinarnej. Tematem artykułu jest przedstawienie procesu przekształceń przestrzeni miejskiej od najprostszej usługi gastronomicznej (oferowania jedzenia na ulicy), po najbardziej rozwiniętą formę rozwoju usług gastronomicznych w miastach - powstawania tzw. dzielnic kulinarnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In last decades the importance of tourist trips concerning eating has grown. Gastronomy tourism, culinary tourism or food tourism, is a kind of tourism that provide attractions based on the culinary aspect owned by a country, region, or town. Culinary tourism not only offers food and beverages as the main objects in its attractions, but also everything related to food activities ranging from food ingredients, preparation, processing, serving, as well as the cultural and local values. So, it is one of type of cultural tourism. Among different places which are visited by tourist interested on food and cooking are large cities. The most attractive cities for people who love eat are usually cities with long culinary tradition (usually with specific local cuisine), as well as new hot-spots. The objective of this paper is to describe the process of the transformation of urban space from the most simple kind of gastronomy services (street food), to the most advanced stage of growth culinary services in the cities - arising so-called food districts. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera analizę walorów turystycznych województwa zachodniopomorskiego w kontekście regionalnego rozwoju turystyki. Analiza obejmuje ocenę walorów naturalnych oraz elementów podstawowej bazy turystycznej (noclegowej i gastronomicznej).
EN
Paper presents analysis of aoristic' values with special regard of natural values. Area seaside of Western Pomeranian region characterizes climatically conditions in whole pool of Baltic Sea. Specific microclimate in connection with wholesome properties of sea water as well as presence of sources of deep-seated waters and deposits of heal materials, favors development of function and of a health resort. (original abstract)
5
Content available remote Culinary Tourism in Regional and Local Development in Poland
75%
EN
The paper sets out to analyse the role of culinary tourism in local and regional socio- -economic development. It briefly reviews the origins and the growing popularity of culinary tourism in Europe, with particular emphasis on its creative and regenerative aspects in rural settings. Culinary tourism is presented as an opportunity for the redevelopment of the Polish countryside basing on a review of the existing culinary resources and selected cases of good practice. The paper concludes with a set of recommendations and suggestions for further improvements in this field in Poland. (original abstract)
XX
Tradycje kulinarne i nawyki żywieniowe zmieniają się wraz z historią ludzkości. Te zmiany wynikają z migracji ludności, nowych technologii w przetwarzaniu żywności, zmian kulturowych oraz - co nie jest bez znaczenia - doświadczeń turystycznych. Gwałtowny rozwój w ostatnich dekadach turystyki międzynarodowej spowodował zmiany w zachowaniach żywieniowych, zwłaszcza u młodych osób. Przeprowadzone w ostatnich latach w Polsce badania wykazały, że szczególnie popularne (poza tradycyjną kuchnią polską) są kuchnia włoska i kuchnie azjatyckie. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Warszawskim wśród studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych wykazały zależność między wyjazdami zagranicznymi a zainteresowaniem kuchniami innych grup etnicznych. Wyniki analizy statystycznej przeprowadzonej dzięki użyciu testu χ2 Pearsona wykazały jednak, że ten związek jest umiarkowany, gdyż jest istotny na poziomie α = 0,066. Oznacza to, że na zachowania kulinarne oddziaływuje nie tylko turystyka, ale również inne czynniki, jak kontakty z ludźmi z innych grup etnicznych, literatura, Internet i wiele innych źródeł informacji. Wśród studentów szczególnie popularne są dania kuchni włoskiej (23,5%), indyjskiej (8,8%), chińskiej (7,4%), japońskiej (6,7%) i meksykańskiej (6,4%). Uzyskane wyniki potwierdzają wyniki innych badań prowadzonych w Polsce i innych krajach europejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Culinary traditions and dining customs are changing throughout history of mankind. These changes have been connected with human migration flows, new technologies in food processing, changes in culture, and - last but not least - tourists' experiences. The rapid growth of international tourism in last decades have influenced on changing of culinary behaviour, especially among young persons. The survey organized in last years in Poland have showed that the most popular (besides traditional Polish cuisine) are Italian cuisine and Asian cuisine. Survey made at University of Warsaw among students of the Faculty of Geography and Regional Studies showed relations between travelling and interests of culinary traditions of other ethnic groups. According to statistical analyses these relations are moderate because the significance level of Pearson's Chi-square is α= 0,066. It means that the influence on culinary behaviour have not only tourism but other factors too, as contacts with people form other ethnic groups, literature, Internet and many other sources of information. The most popular among this group of students are Italian (23,5 per cent), Indian (8,8 per cent), Chinese (7,4 per cent), Japanese (6,7 per cent) and Mexican (6,4 per cent) cuisines. In generally these results confirm results other surveys conducted in Poland and other European countries. (original abstract)
XX
Scharakteryzowano turystyczne walory województwa nowosądeckiego, znaczenie Zakopanego w obsłudze ruchu turystycznego: podokręgi turystyczne, wielkość ruchu turystycznego, biura turystyczne, zasoby wód mineralnych, bazę noclegową i gastronomiczną.
EN
The aim of the paper was to present Zakopane in the tourism of the Nowy Sącz district and to show changes in the accomodation and nourishment base resulting from the market economy. The natural and climatic values as well as the touristic development of Zakopane make it possible to practise various forms of sightseeing, qualified touring, mountain climbing, skiing, resting, couring, and spending holidays. However, the analysis of the data from the years 1990-1992 shows that tourism in Zakopane has declined. The shrinking accomodation base and its decreased use are proof of that. The nourishment base (estimates) in the analysed period was on the increase as redards the number of consumption places. Their number increased in open objects and decreased in hotels and lodging houses.(original abstract)
XX
Autorka przeanalizowała działalność niewielkiej firmy rodzinnej "Tadeusz" funkcjonującej na rynku usług hotelarskich. Jako główny atut tego pensjonatu przedstawiła jego domową atmosferę oraz elastyczność właścicieli. Na tym przykładzie można zauważyć silną motywację działania w przejmowanym przez dzieci biznesie.
EN
I the article "Innovations problems in hotel management" the innovation was described as the combination of survival, development and competition factors feced by small family business running a pension Tadeusz in Lanskorona. All issues concerning family business were discussed through the scope of small business management, its contribution to global economy and actual throats. (short original abstract)
EN
The article is dedicated to the business environment in catering and hospitality services (basic components of tourism products) in Slovakia and Austria during the latest economic recession. It identifies the main burdens of doing business perceived by entrepreneurs according to the results of opinion survey in context of Slovak economic activity indicators' decrease. It analyzes selected factors influencing doing business as well as competitiveness of a country in tourism in Slovakia and Austria based on secondary sources' analysis in connection to the burden's perception.(original abstract)
XX
Segment usług gastronomicznych kierowanych do zmotoryzowanych turystów jest tematyką, która rzadko jest przedmiotem badań i rozważań literaturowych. W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli placówek gastronomicznych z ww. segmentu (124 respondentów) oraz potencjalnych klientów tych placówek, tj. podróżujących samochodami w celach turystycznych (704 respondentów). Z analizy rezultatów wynika, że obecnie na rynku funkcjonują trzy główne rodzaje placówek gastronomicznych usytuowanych przy drogach: tradycyjne restauracje z pełną obsługą, restauracje sieciowe (również z opcją McDrive) oraz bistra na stacjach paliw. Większość ww. lokali kieruje swoją ofertę przede wszystkim do podróżujących samochodami w celach turystycznych, ważną grupą są także osoby podróżujące służbowo. Z badań konsumentów wynika, że korzystają oni z usług gastronomicznych w trakcie podróży stosunkowo rzadko, największy odsetek jada posiłki w restauracjach, liczba zwolenników pozostałych rodzajów lokali gastronomicznych była znikoma.(abstrakt oryginalny)
EN
The selected results of the study on the food service segment dedicated to motorized tourists are presented in this paper. The survey was conducted among food services representatives (124 respondents) and the potential clients ie. tourists that travel by passenger cars (704 respondents).The results showed that there are three main types of food service outlets located along the main roads: restaurants with full-service, network restaurants (including McDrive option) and bistros at fuel stations. Most of them dedicate their offer mainly to individual car travelers. The surveyed segment of travelers rather rarely eat in food service outlets, the most popular are full service restaurants.(original abstract)
Turyzm
|
2019
|
tom 29
|
nr z. 1
35-42
XX
Restauracje oraz inne obiekty świadczące usługi gastronomiczne stanowią istotną część hoteli, mogą być ich wizytówką lub decydować o ich niepowtarzalności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie gestorzy mają obowiązek świadczenia usług gastronomicznych w hotelu. Jednak mimo dynamicznego rozwoju gastronomii w XXI w. prowadzenie obiektów znajdujących się w hotelach jest często dla gestorów obowiązkiem, a nie źródłem dodatkowego dochodu. W niniejszym artykule został zaprezentowany produkt gastronomiczny w łódzkich hotelach, rozumiany jako wszystkie usługi w hotelu związane z gastronomią. Analiza została przeprowadzona pod kątem marki obiektów, oferty związanej z lokalną kuchnią oraz dostępności gastronomii hotelowej dla potencjalnych gości. Ponadto wyróżniono czynniki, które mogą ułatwić dostęp do gastronomii hotelowej, przełamując jej stereotyp jako uznawanej za dostępną tylko dla osób korzystających z noclegu, oraz przedstawiono zalety dobrego wykorzystania możliwości produktu gastronomicznego hotelu. (abstrakt oryginalny)
EN
Restaurants and other facilities providing catering services are an important part of hotels, can be their flagship product or make them unique. The obligation to provide restaurant services was imposed by the Ordinance of the Minister of Economy and Labour of 19th August 2004, concerning hotel and other facilities where hotel services are provided. Despite the dynamic development of gastronomy in the 21st century, running catering facilities in hotels is often an obligation which does not bring additional income. The aim of the research is to present the gastronomic product in Lodz hotels, understood as all the services related to gastronomy that are provided. The analysis was conducted with respect to the brand of the facilities, references to local cuisine and the availability of hotel gastronomy to potential guests. The work also presents factors that may facilitate access to hotel gastronomy, breaking the stereotype of 'available only for hotel guests', as well as the advantages of using the hotel's gastronomic product in a proper way. (original abstract)
XX
Autorzy zanalizowali rozwój placówek gastronomicznych i hotelarskich w Polsce w latach 1989-1998. Rynek ten upodobnił się do modelu występującego w krajach wysoko rozwiniętych. Wykształciły się na rynku usług gastronomicznych trzy podstawowe podsystemy: gastronomii indywidualnej; gastronomii systemowej; gastronomii specjalnej. Korzystne warunki pozwoliły na wzrost liczby prywatnych przedsiębiorstw jednozakładowych. Powstało również wiele placówek gastronomicznych oferujących dania kuchni polskiej i regionalnej. Hotelarstwo, które należy do najważniejszych elementów infrastruktury i biznesu turystycznego angażuje coraz większe nakłady na poprawę jakości oferowanego produktu, przykładem może być tutaj "Orbis". Okres transformacji stworzył korzystne warunki dla rozwoju w Polsce zagranicznej turystyki przejazdowej. Dzięki temu wzrosła także liczba pubów.
EN
During the time of market economy development in Poland, the role of tourism services market considered as a part of consumption goods, rose up. Income gained from tourism services composes an important part in balance of payments. Despite the distinct progress of hotel and catering base development, the market orientation in the firms operating on the mentioned market is far form the marketing one. Recently there has been a huge price growth in services, but that change was hardly reflected in service quality augmentation. (original abstract)
XX
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 2.05.2019 r., C-225/18, Grupa Lotos S.A. przeciwko Ministrowi Finansów - dalej wyrok TS, C-225, Grupa Lotos - dotyczy bardzo istotnej kwestii, a mianowicie zakresu prawa nowego państwa członkowskiego do wprowadzenia ograniczeń w odniesieniu do odliczenia VAT po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Spory w tym przedmiocie pomiędzy polskimi podatnikami a organami podatkowymi pojawiły się w stosunkowo krótkim czasie po dacie akcesji Polski do UE. Jednakże pomimo iż od daty akcesji minęło 15 lat, okazało się, że wciąż można znaleźć obszary, gdzie istnieją wątpliwości, czy przy wdrożeniu szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z 17.05.1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku - dalej szósta dyrektywa - nie popełniono istotnych błędów i nie naruszono zasad regulujących kluczowe prawo podatnika, jakim jest prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Tego zagadnienia dotyczy prezentowany wyrok TS. (abstrakt oryginalny)
EN
The judgment issued by the Court of Justice on 2 May 2019, C-225/18, Grupa Lotos S.A. v. Minister of Finance ('CJ judgment'), concerns a very important issue, namely the scope of the right of a new Member State to introduce restrictions upon VAT deduction after accession to the European Union. Disputes in this area between Polish taxpayers and tax authorities started to appear relatively quickly after Poland's accession to the EU. However, even though 15 years have passed since the accession, areas can still be found where there are doubts whether in the implementation of the Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment there have been no major errors or infringements of the principles which regulate a key right of taxpayers, that is, the right to reduce output tax by input tax. This issue is discussed in the presented CJ judgment. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące atrakcyjności turystycznej małopolskich zamków oraz zasygnalizowano problemy w ich turystycznym zagospodarowaniu. Dokonano próby klasyfikacji zamków według ich pierwotnej i aktualnej własności. W celu określenia charakteru zagospodarowania turystycznego sporządzono ranking zamków, biorąc pod uwagę cztery główne elementy zagospodarowania turystycznego, tj. bazę noclegową, gastronomiczną, komunikacyjną i uzupełniającą. W opracowaniu przedstawiono także wielkość ruchu turystycznego na wybranych zamkach województwa małopolskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Castles, just as all other works made by man, were exposed to the destructive powers of time, nature, and the man himself. This destructive role is to be attributed to both the land form (castles erected on high mountains were destroyed by rifting rocks or sliding slopes, as well as by strong winds) and the frequently occurring fires, especially in castles situated on high mountains. In the history, many cases were reported when castles have been intentionally demolished and destroyed in the name of the state and its society. Numerous castles were destroyed because of human greed, also called " thrift", when, in the 19th century, abandoned residences were used as attractive, inexpensive, and open-access stone pits. Today, the castles are no longer inaccessible fortresses. Restored and protected, they have opened their gates to tourists. Year by year, a regular increase in the number of people visiting castles in the Province of Małopolska is reported. The majority of them are Polish tourists, but, foreigners also visit our castles more and more frequently. Tourists are mainly attracted by the history of castles, their beautiful architecture and unique atmosphere. From the tourist's point of view, castles often play the role of the most important buildings in a town or a district. The development of tourism in these areas focuses on castles as the key elements of any promotion with the aim of attracting as many tourists as possible. Furthermore, the increasing number of tourists stimulates the economic growth of the castles' neighbouring areas. Local residents open new restaurants, rooms for rent, and other tourist supporting facilities. (short original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza roli aglomeracji miejskich jako ośrodków koncentracji ruchu turystycznego oraz ocena stanu rozwoju gastronomii w aglomeracjach miejskich w Polsce na tle wielkości występującego w nich ruchu turystycznego. Zarysowuje on też pożądane kierunki rozwoju gastronomii mogące usprawnić obsługę ruchu turystycznego.(fragment tekstu)
EN
City agglomerations are usually big tenders of tourist traffic. Being the outcome of a long historical development they comprise buildings dating from various historical periods, monuments of national culture, places of worship, castles - and thus are objects of great tourist attractiveness. In Poland the major centers of tourist traffic are Warszawa, Poznań, Kraków. However, they have got a poor tourist infrastructure which causes that profits gained from domestic and foreign tourism are negligent. Thus there is a necessity of accelerating the expansion of chains of catering establishments offering basic and higher standard services.(original abstract)
XX
Przeprowadzone badania empiryczne pozwalają stwierdzić, że istniejące otoczenie instytucjonalno-systemowe stwarza bariery w rozwoju przedsiębiorstw świadczących usługi żywieniowe i noclegowe w województwie lubelskim. Warunkiem pobudzenia rozwoju badanych podmiotów jest dokonanie zmian, które powinny dotyczyć zwłaszcza polityki fiskalnej państwa, barier prawnych i administracyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to identify and define the power of institutional and legal barriers hampering the foundation and development of businesses providing catering and accommodation services in lubelskie province. 281 business entities were taken into consideration in the 2007 research. Fiscal barriers (high taxes, obligatory social-security contributions and other obligatory contributions to the state budget) were described by the respondents as the most burdensome factors. Barriers which hamper the creation and current functioning of the analysed businesses to a moderate extent include legal factors, administrative factors and insufficient region promotion. Smaller hindrance to running a business entity is brought about by financial restrictions. The owners of catering and accommodation businesses feel a strong need for removing the aforementioned barriers which hinder the development of their businesses and result from the institutional and legal background. (original abstract)
XX
W pracy poruszono temat znaczenia gastronomii w zaspakajaniu potrzeb turystów. Autor po pierwsze przedstawił funkcje gastronomii w obsłudze ruchu turystycznego, po drugie omówił rolę gastronomii na rynku turystycznym w gospodarce Polski. Na zakończenie przedstawił opinie turystów na temat jakości polskich usług turystycznych.
EN
Until 1989 Poland's tourist industry was governed by supply. In the last few years many changes have appeared on the tourism market. Privatisation and the liberalisation of procedures for setting up new firms have improved the quality of the country's tourist product. An important role in this market is played by the catering industry. During the transformation many new domestic and foreign firms have emerged offering increasingly good products. Their quality is valued highly by tourists. In spite of the progress made in recent years, the catering services market still offers great opportunities for the development of new firms and for improving the quality of services offered. The development of catering services may also play an important role in increasing the general standard of living. (short original abstract)
XX
W artykule przedstawiono historię rozwoju hotelarstwa w Krakowie, począwszy od czasów usług gospodnich w okresie średniowiecza aż po lata dziewięćdziesiąte XX wieku.
EN
The article can be treated as the first systematic description of the development processes in Cracow hotel industry placed in Polish literary output. The fact that it has been based on the reach bibliography as well as source publications considerably enriches its authenticity. (short original abstract)
XX
Województwo podlaskie jest regionem o charakterze rolniczym, znanym z wyrazistej kuchni tradycyjnej, dysponującym interesującymi walorami wypoczynkowymi. Wymienione cechy warunkują zróżnicowanie zarówno powodów odwiedzania regionu, jak i dostosowanej do nich bazy noclegowej wraz z ofertą żywieniową. Celem pracy było określenie stopnia wykorzystania regionalnych produktów żywnościowych w ofercie gastronomicznej obiektów hotelarskich różnego typu i o różnej lokalizacji. Badaniem objęto 58 obiektów noclegowych województwa podlaskiego. Zakres pracy obejmował liczbę i rodzaj lokali gastronomicznych w obiekcie, strukturę oferowanych potraw, ocenę zainteresowania klientów daniami tradycyjnymi. Metodę badawczą stanowił wywiad bezpośredni z właścicielami obiektów hotelarskich. Jako wtórne źródła wykorzystano strony internetowe obiektów. Najbogatszą ogólną ofertą gastronomiczną charakteryzowały się obiekty zlokalizowane w miastach. Wszystkie zbadane obiekty deklarowały w menu obecność potraw regionalnych, największy udział tego typu dań dotyczył zakładów zlokalizowanych na terenach wiejskich. Zainteresowanie klientów kuchnią regionalną właściciele obiektów ocenili średnio na 3,6 (skala 5-punktowa). Oferta gastronomiczna była na ogół dopasowana do charakteru obiektów i oczekiwań klientów. Wskazane byłoby szersze wykorzystywanie w ofercie produktów regionalnych. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
Podlasie is an agricultural region, known for its distinctive traditional cuisine and interesting recreational values. These characteristics are the reason for visiting the region by tourists and require adaptation of the catering offer in hotel facilities. The aim of the study was to determine the level of regional food products use in the gastronomic offer of hotel facilities, depending on their nature and location. The study included 58 tourist accommodation facilities from Podlaskie Voivodeship. The scope of work included: the number and type of dining options in the object, structure of menu, and assessment of customers' interest in traditional dishes. The research method is based on the direct interview with hotel facilities owners. As secondary sources there were used the facilities' websites. Generally the richest gastronomic offer was characteristic for the facilities located in cities. All the examined facilities declared the presence of regional dishes in the menu, but the largest share of this type of course was related to the facilities located in rural areas. The average rating of consumer interest in regional cuisine was 3.6 (on the 5-point scale). The catering offer was generally adapted to the type of objects and customers' expectations. However, a wider use of regional products in hotel facilities' offer would be recommended. The article is of the research nature. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.