Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 109

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The palynological profile of Middle Miocene marine deposits from the Jamnica S-119 borehole is described, and the Miocene plant communities, growing on the shores of the Paratethys sea and on the adjacent uplands, are reconstructed. The age of deposits is probably Early Sarmatian, though there are close similarities between Early Sarmatian and Late Badenian pollen spectra.
PL
Badaniom palinologicznym poddano próbki z otworu wiertniczego Jamnica S-119, wykonanego w północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego, w morskich utworach mioceńskich, które obejmowały głównie dolną część iłów krakowieckich oraz warstwy pektenowe w spągu profilu. Odtworzono obraz zbiorowisk roślinnych porastających brzegi morza Paratetydy i obszary położone w większej odległości, z których transportowany był głównie łatwo lotny pyłek drzew szpilkowych z workami powietrznymi. W sąsiedztwie morza występowały niezbyt rozległe bagienne lasy i torfowiska z takimi rodzajami roślin, jak Taxodium, Alnus, Nyssa, Myrica, Rhus, Pterocarya. Wyniesienia terenu, prawdopodobnie stoki Gór Świętokrzyskich, porastały lasy z dużym udziałem drzew szpilkowych z rodzajów Pinus, Tsuga, Ables, Picea, Cedrus, Sciadopitys, Seyuoia i z drzewami liściastymi, wśród których dominowały Ulmus, Quercus, Fagus, Engelhardtia, Carpinus, Carya oraz z krzewami i paprociami w podszyciu. Charakterystyczny jest udział Ericaceae, które mogły wchodzić w skład lasów bądź nadmorskich krzewiastych zbiorowisk typu makchi. W profilu z Jamnicy brak jest zmian flory, które świadczyłyby o różnicach stratygraficznych. Bogatsze spektra pyłkowe w środkowej części profilu (głęb. 125-185 m) oraz wyższy udział roślin siedlisk bagiennych i drzew liściastych w tym poziomie, przy mniejszej roli drzew szpilkowych, wskazują na małą odległość badanych osadów od brzegu, a tym samym na spłycanie się morza i przybliżanie jego brzegów. Diagram pyłkowy z Jamnicy wykazuje duże podobieństwa zarówno do nielicznych na terenie zapadliska przedkarpackiego profili pyłkowych z morskich osadów górnego badenu, jak też do profili z lądowych utworów dolnego sarmatu. Potwierdza to opinię L. Stuchlika (1980) oraz S. V. Syabryay i L. Stuchlika (1994), że flora późnego badenu i wczesnego sarmatu na obszarze północnego brzegu Paratetydy ma ten sam skład i przejście z jednego do drugiego piętra jest ciągłe. Brak jest natomiast dotychczas opracowanych palinologicznie osadów morskich sarmatu z tego obszaru, z którymi można by porównać uzyskane spektra. Nikły udział roślin ciepłolubnych w profilu z Jamnicy oraz panowanie drzew klimatu umiarkowanego przemawia za zaliczeniem analizowanych zespołów do wczesnego sarmatu.
PL
W artykule przedstawiono analizę geometryczną możliwości stosowania uproszczonego zarysu i wynikających z tego odchyleń od kształtu teoretycznego oraz ocenę wpływu tych zmian na sprawność przekładni.
EN
This article presents a geometrical analysis of possibilities of using a simplified profile with resulting deviations from a teoretical shape, and also an assessment of influence of these changes upon the transmission efficiency.
EN
The aim of the study was to determine the degree of the enrichment of the flora of peat bogs and transition mires in anthropophytes and apophytes. The study included the flora of 87 bogs and mires in the Kashubian Lakeland and Kashubian Coastal Region. 149 species of synanthropic plants were found, most of which were found at a single site. Apophytes represented nearly half of the total number of synanthropic species. Archeophytes were the most numerous anthropophytes. Most of the species locations were noted in the most disturbed parts of mires: rural roads, eutrophic lags and sites with allochtonic substrate. A few species such as Quercus rubra, Picea abies and Larix decidua prefer seminatural habitats. CCA analysis revealed that the degree of synanthropization is positively correlated with the area of a mire, the roads crossing the mire, signs of peat exploitation, and the presence of nearby meadows or pastures. It was negatively correlated with the presence of nearby forests.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.