Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 113

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Information technology development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Jedno z fundamentalnych pytań związanych z IT dotyczy jej wpływu na gospodarkę. Zmiany zachodzące w IT czynią to pytanie stale aktualnym, a odpowiedź na nie ma szczególne znaczenie w kontekście budowy strategii informatyzacji współczesnych organizacji. Niniejsza praca jest efektem studiów literaturowych prowadzonych w ramach szerszego projektu badawczego dotyczącego planowania strategicznego w zakresie IT. Jej celem jest analiza podstawowych czynników rozwoju IT oraz wpływu IT na gospodarkę. (fragment tekstu)
EN
One of the fundamental questions about IT concerns its impact on the economy. Rapid IT development makes this question constantly current and a reply to the question is of great significance for IT strategy development. The goal of the paper is to analyze main factors of IT development and its impact on the economy. The IT impact on the economy is discussed with the use of the Turban Model of Pressures and Responds. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy wpływu skalowania, struktur CMOS i połączeń na ograniczenia procesów synchronicznych. Ciągły postęp technologii VLSI daje możliwości ulokowania całego procesora na jednym chipie. Konsekwencją tego jest to, że cały system jest jednorodny. Daje to możliwość zwiększenia wydajności procesora. Odbywa się to kosztem ciągłego zwiększania częstotliwości taktowania.
EN
This paper describes impact of scaling on limitations of synchronous microprocessor. Continuous advances in VLSI technology have made it possible to implement a system on a chip. One consequence of this is that the system will use a homogeneous technology for interconnections, gates, and synchronizers. Another consequence is that the system size and operation speed increase, which leads to increased problems with timing and synchronization. (short original abstract)
XX
Około 2020 roku nastąpi wyczerpanie potencjału praw Moore'a. Będzie to oznaczało kres miniaturyzacji silikonowego czipa. Do najważniejszych koncepcji "komputera alternatywnego" należy zaliczyć: komputer optyczny, komputer DNA, komputer molekularny i komputer kwantowy. Nowy komputer ma zapewnić kontynuację rozwoju nanotechnologii. Równolegle trwają zaawansowane prace nad rozwojem komunikacji bezprzewodowej. Zdaniem autora tempo rewolucji informatycznej niesie za sobą wiele trudnych wyzwań i dylematów natury społecznej, socjologicznej, kulturowej, psychologicznej oraz etycznej.
EN
Silicon-based computer technology can not sustain Moore'a law beyond 2020. It means the end of the present notion of miniaturization. the search for a successor to silicon has resulted in the following options: the optical computer, the DNA computer, the molecular computer, the quantum computer. The development of "the alternative computer" is supposed to sustain and speed up the process of nanotechnology revolution. At the same time wireless forms of communication are being developed. The speed of information revolution creates many challenges of social, cultural, psychological, and even ethical nature. (original abstract)
4
Content available remote Cloud Computing - stan obecny i perspektywy rozwoju w Polsce
75%
XX
Chmura obliczeniowa (Cloud Computing) stanowi obecnie ważny trend na rynku IT. Usługi Cloud Computing polegają na dostarczeniu i udostępnianiu wydajnych i skalowalnych zasobów IT (sprzętu, oprogramowania i usług), a usługodawca, którym jest zwykle podmiot zewnętrzny (ewentualnie wewnętrzny dział IT), oferuje usługi informatyczne odbiorcom za pośrednictwem sieci. Chmura obliczeniowa dynamicznie się rozwija zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami i coraz częściej uzupełnia, a nawet zastępuje klasyczną formę wdrożeń technologii informatycznych w organizacjach. W artykule, na bazie raportów i opracowań firm analityczno-doradczych i innych organizacji, przedstawiono aktualny stan i prognozy rozwoju Cloud Computing w Polsce oraz niektórych krajach UE. Wskazano również bariery warunkujące dalszy rozwój Cloud Computingu w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Cloud computing is now an important trend in the IT market. Cloud Computing services function by delivery and provision of efficient and scalable IT resources (hardware, software and services), and the service provider, which is usually an external subject (or internal IT department), offers IT services to customers via the network. Cloud computing is growing rapidly, both in Poland and abroad, and more often complements or even replaces the classical form of implementation of information technology in organizations. In the paper on the basis of reports and studies research prepared by different organizations the current status and forecast of Cloud Computing development in Poland and in some EU countries were presented. It also identified barriers conditioning the further development of Cloud Computing in Poland. (original abstract)
XX
Opracowanie i wdrożenie profesjonalnych, multimedialnych i interaktywnych szkoleń elektronicznych jest bardzo czasochłonne i kosztowne. Powstaje zatem pytanie, czy możliwe jest przygotowanie oferty e-learningowej na wysokim poziomie bez konieczności ponoszenia znacznych nakładów finansowych oraz tworzenia zespołu projektowego składającego się z szeregu specjalistów. W tym zakresie przydatna może być koncepcja Rapid Instructional Design (RID) skupiająca się na ograniczaniu kosztów i czasu realizacji projektów szkoleń elektronicznych przy jednoczesnym zapewnianiu ich odpowiedniej jakości. Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobu integracji koncepcji RID z procesem zarządzania projektami e-learningowymi oraz weryfikacja skuteczności proponowanego podejścia. Walidację rozwiązania przeprowadzono w trakcie jego wdrożenia w dwóch inicjatywach związanych z e-nauczaniem, a wyniki pokazują, czy integracja koncepcji RID wspiera skuteczną realizację projektów e-learningowych w warunkach ograniczonych zasobów czasowych i finansowych(abstrakt oryginalny)
EN
Development and implementation of professional multimedia and interactive e-learning courses are time-consuming and expensive. There is a need to find a new ways of improving high standard e-learning offer without incurring significant financial resources. Here, Rapid Instructional Design (RID) might be useful due to its focus on cost and time reduction involved in developing e-learning courses while ensuring an acceptable to users level of quality. The aim of this article is to present adaptation of the RID concept to e-learning projects management process and verify its practical use. It starts with research problem analysis on creating e-learning courses with limited time and financial resources. Then, follows a literature review of the RID concept and potential benefits for its applying to e-learning initiatives realization. Next, there is, based on RID, project management approach on e-learning courses development described. The last two parts of this paper outline methodology and results of using proposed approach obtained during its implementation for two e-learning projects and follow author's discussion on applying it to different kinds of e-learning initiatives, in reference to mentioned results(original abstract)
XX
Dynamiczny rozwój narzędzi e-learningowych dostępnych na rynku komercyjnym i niekomercyjnym spowodował, że e-learning jest dziś powszechną i ogólnie cenioną formą wspomagania procesu dydaktycznego. Na kierunkach ekonomicznych i technicznych często powstaje potrzeba nauki procedur, poznania i wizualizacji struktur zarządzania oraz schematów budowy i instrukcji obsługi rozmaitych urządzeń. W realizacji tych celów poznawczych szczególnie cenne i skuteczne są interaktywne prezentacje dydaktyczne. Godną polecenia funkcją interaktywnej prezentacji wymuszającą zainteresowanie studenta, jest Hotspot. Jest ona dostępna między innymi w autorskim, niekomercyjnym środowisku narzędziowym Xerte. Niniejsza publikacja ma na celu praktyczne przybliżenie możliwości i zalet dydaktycznych tego środowiska. W artykule zaprezentowano doświadczenia związane z tworzeniem Hotspotów w trzech różnych wariantach - w szczegółowy i kompleksowy sposób opisano zarówno sam ten proces, jak też zapisywanie przygotowanych prezentacji w formacie SCORM i umieszczanie ich na platformie e-learningowej Moodle. (abstrakt oryginalny
XX
Od pewnego czasu w rozważaniach nad czynnikami warunkującymi wzrost gospodarczy krajów i regionów, oraz źródłami przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw podkreśla się, że współcześnie wiodące znaczenie ma wiedza. Zdaniem autora jest w tym wiele racji, ale i sporo przesady, gdyż rolę wiedzy doceniano od dawna. Współcześnie wiedza jest wykorzystywana i tworzona w nowy sposób, co wynika z rozwoju telekomunikacji i systemów informatycznych. Autor porównując rozkłady indeksów gospodarki wiedzy, na podstawie badania Banku Światowego, dowodzi, że istnieje związek między tymi wskaźnikami a dochodem narodowym brutto per capita. Ale nie jest to zależność liniowa i powszechna. (abstrakt oryginalny)
EN
For some time now, in the discussions on the factors, which determine the economic growth of countries and regions, and the sources of competitive advantage it has been stressed that knowledge is of paramount importance. According to the author, it's a valid point although slightly exaggerated since the role of the knowledge has been recognized for a long time. Contemporary knowledge is being applied and created in a new way, as a result of the development of telecommunications and IT systems. By comparing the distribution of knowledgebased economy indices - as based on the World Bank's research - the author proves that there is a correlation between these indices and the gross domestic product per capita. However, this is not a linear and common correlation. (original abstract)
8
Content available remote Asset approach to IT cost management in industrial companies
75%
EN
The article introduces the authors' estimation method for measuring the current level of information technologies in companies by four aspects (hardware, software, IT services, and telecommunication equipment) using the proposed original indicators. On the example of 50 sample Russian industrial companies the authors have built and tested an econometric model, which allows to measure how IT costs are affected by such factors as: the current level of IT development, net profit value, number of employees, general wages, salaries of IT specialists, percentage of qualified workers.(original abstract)
XX
Rozwój technologiczny współczesnego społeczeństwa doprowadził w ostatnich latach do zmiany znaczenia terminu personal computer. W dzisiejszych czasach nie oznacza on już komputera biurkowego, ale małe urządzenie mobilne. Do urządzeń tego typu można zaliczyć: notebooki, tablety, smartfony (połączenie telefonu oraz komputera), urządzenia typu PDA (Personal Digital Assistant - komputery kieszonkowe) oraz EDA (Enterprise Digital Assistant). Wraz z rozwojem tego typu urządzeń pojawiły się także liczne nowe ich zastosowania, a to z kolei pociągnęło za sobą gwałtowny rozwój rynku oprogramowania mobilnego.(fragment tekstu)
EN
This paper describes the requirements, design and operation of a prototype system supporting the process of administration of drugs in hospital. The system supports the work of nurses and prevents an erroneous administration of drugs. The application uses an EDA mobile device with in-built barcode scanners and it runs on Windows. The verification of proper drug administration is based on checking the compatibility of drugs in a medication cup with the drugs recorded for the patient in the database. It consists in barcode label scanning. The system also includes a desktop application to print bar codes to label the patient and their medication cups. The central part of the system connects the mobile application to the printing application by means of Web Services. This part of the solution can be integrated with the hospital information system, too.(original abstract)
XX
Jest to książka, jakich brakuje na współczesnym polskim rynku wydawniczym w obszarze szeroko rozumianych nauk społecznych - nie ma w niej "patetycznej" narracji, matematyki i gotowych wzorców działania. Nie jest to jednak typowa "beletrystyka". Książka ta uczy myśleć - i to jest chyba jedna z największych wartości, jakie daje Czytelnikowi. Dlatego w zasadzie każdy powinien zapoznać się z tą pozycją - nawet jeśli nie zajmuje się zawodowo prognozowaniem (bo w życiu prywatnym każdy w zasadzie to czyni - świadomie bądź nie). Ta książka jest o "czymś więcej", co powinno się odkryć samemu... A tego, co pojawi się w umyśle Czytelnika, niestety, nie da się zaprognozować... W tym miejscu można nawiązać do cytatu wprowadzającego do niniejszej recenzji i zauważyć, że w prognozach nie są najważniejsze dane/fakty, tylko człowiek, który potrafi identyfikować i interpretować sygnały i szumy. Niemniej jednak nie należy zapominać o miejscu człowieka w podsystemie prognozowania w każdej organizacji, które z jednej strony jest nadrzędne, a z drugiej związane z działaniami o największym ryzyku popełnienia błędu. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu technologii informacyjnych na zachowania przestrzenne głównych aktorów tworzących układ regionalny (przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, władz publicznych). Artykuł wykorzystuje wyniki regionalnego studium przypadku przeprowadzonego w ramach projektu ESPON 1.2.3. Do przeprowadzonych w 2006 r. badań wybrano województwo podlaskie stanowiące przykład słabo rozwiniętego regionu peryferyjnego. W szczególności przedmiotem analizy był zakres oraz efekty wykorzystania nowych technologii w sektorze przedsiębiorstw oraz w sektorze władz publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the impact of ICT on the spatial behaviour of the main actors (households, enterprises, public administration) that constitute the regional economic system. The results are based on the regional case study developed within the ESPON 1.2.3 project. The research has been conducted in 2006 in the Podlaskie Voivodship - an example of peripheral Polish region. In particular the analysis covers the range and effects of new technologies implementation both in private and public sectors. (original abstract)
XX
Pierwsze kilka lat XXI. wieku potwierdzają, że najważniejszymi wynalazkami poprzedniego stulecia były komputer elektroniczny i infrastruktura informatyczna o nazwie Internet. Już obecnie z prawie każdego miejsca na kuli ziemskiej, można użytkować olbrzymie strumienie informacji liczone milionach bitów na sekundę, z możliwością podręcznego gromadzenia wielu gigabajtów danych. Czynnikami ograniczającymi eksplozję rozpowszechnienia informacji na naszej planecie są wyłącznie czynniki ekonomiczne i społeczne a nie techniczne. Obecnie pionierami rozwoju nowych wielkich systemów informacyjnych są społeczeństwa skandynawskie w Europie i niektóre kraje Azji. Dzięki rozwojowi nowych wielkich systemów informacyjnych "nasz świat" znowu stał się płaski. Wielkie systemy informacji wytworzą "piątą falę" rozwoju gospodarek i społeczeństw, i przyniosą trudne do przewidzenia dzisiaj ogromne zmiany we wszystkich dziedzinach gospodarczych i społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
From today point of you the most important innovation of previous century are electronic computer and Internet. Today from almost any point of our Planet huge stream of information and knowledge is could be accesed and used. The only constrains of today explosion of information are economical and social aspects, not any more technical aspects. Nowadays the pioneer information societies are Scandinavian countries in Europe and few countries in Asia. Due to the new large-scale information systems our Planet is again flat. Due to those infor-mation systems so-called fifth wave will occurred within economy and society with difficult to predicate impacts. (original abstract)
XX
Stopniowo dociera do nas świadomość faktu, że kształcenie na odległość staje się integralną częścią "przestrzeni edukacyjnej". Zapotrzebowanie na wiedzę na różnych poziomach oraz rozwój technologii informacyjnych wpływają na przyspieszenie tego procesu. Jednak nie wszystkie obszary wiedzy są jednakowo "podatne" na taki system. Dyskusji nad tymi zagadnieniami poświęcone było zorganizowane w dniach 27-28 listopada br. w Akademii Morskiej w Gdyni Sympozjum "Narzędzia wspomagające nauczanie na odległość". (abstrakt oryginalny)
XX
Technika i nauka odgrywają olbrzymią rolę w życiu społecznym. Nie można zrozumieć współczesnego świata bez uwzględnienia rozwoju technologicznego. Nowości z tego obszaru przenikają prawie każdy element codziennego życia, kształtują nasze zmysły, zmieniają formy komunikacji międzyludzkiej 1. Kluczowe pytanie, jakie stawiam w niniejszym tekście, brzmi: czy rozwój technologiczny wymusza określone zmiany w stosunkach społecznych, służy określonym interesom, warunkuje transformacje rynku pracy, w polityce społecznej, interakcjach międzyludzkich. Porównując sytuację między krajami o zbliżonym poziomie rozwoju, przyglądam się podobieństwom i różnicom kierunków postępu technologicznego, jak też metodom wykorzystania nowych technologii. W wielu analizach postęp w tej dziedzinie jest pokazywany jako zdeterminowany proces, który na całym świecie przebiegał w podobny sposób. W artykule argumentuję, że nie ma żadnej konieczności wpisanej w rozwój techniki, a sposób wdrażania nowych technologii jest zależny od czynników politycznych. Oznacza to, że w poszczególnych krajach, nawet tych na podobnym etapie rozwoju, ewolucja technologiczna często przebiega odmiennie, a innowacje technologiczne wdrażane są w różny sposób i pełnią różne cele. Również dostępność do osiągnięć współczesnej nauki jest zależna od decyzji o charakterze politycznym, co bezpośrednio wpływa na jakość życia danych narodów i relacje społeczne.(fragment tekstu)
XX
Wiele serwisów internetowych posiada FAQ (Frequently Asked Questions) - listę pytań najczęściej zadawanych przez użytkowników. Społeczeństwo informacyjne jest jednym z terminów najczęściej używanych w publicznej dyskusji o współczesności. Wielu użytkowników tego pojęcia posługuje się nim dość dowolnie i bez głębszej refleksji. Poniższy artykuł jest odwrotnością FAQ, jest listą pytań dotyczących społeczeństwa informacyjnego, które rzadko są zadawane, a powinny zostać zadane. (abstrakt oryginalny)
XX
Przedstawiono definicję pojęcia e-economy. Omówiono założenia Deklaracji Ministerialnej WTO (ITA) w sprawie handlu produktami technologii informatycznych oraz handel towarami ITA.
XX
Teorie wykorzystywane w celu wyjaśniania zachowań użytkowników internetu wywodzą się z różnych nurtów badawczych. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały trzy najczęściej stosowane w pracach empirycznych podejścia, wywodzące się z nurtu badań nad postawami oraz systemami informacyjnymi: teoria planowego zachowania Ajzena1, model akceptacji technologii Davisa oraz uogólniona teoria akceptacji technologii i korzystania z nich Venkatesha i współautorów. Teoria planowego zachowania oraz model akceptacji technologii powstały jeszcze przed upowszechnieniem się internetu i dopiero później zostały zaadaptowane dla potrzeb badań dotyczących sieci. Okazało się, że moc predykcyjna tych teorii jest duża i że sprawdzają się one jako modele wyjaśniające zachowania użytkowników internetu. W artykule omówiono przykłady wykorzystania wspomnianych teorii w badaniach nad takimi formami aktywności internautów, jak korzystanie ze stron WWW, dokonywanie zakupów online, korzystanie z e-learningu oraz z serwisów społecznościowych.(fragment tekstu)
XX
Po okresie kryzysu rynek IT w Polsce zanotował w 2011 roku wyraźną poprawę wyników. Wzrost liczby zamówień z sektora przedsiębiorstw pozwala realnie ocenić możliwości wzrostu rynku w tym roku na ponad 10%. W 2010 r. polski rynek IT wyraźnie odbił po okresie załamania. Kierunek zmian był relatywnie łatwy do przewidzenia. Zaskoczyła natomiast stopa wzrostu, która była wyższa od prognoz o 2,5 punktu procentowego. Według danych z raportu "Rynek IT w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2015", opublikowanego przez firmę badawczą PMR, wartość rynku IT w Polsce mierzona w złotówkach wzrosła w 2010 r. o 5,8%, osiągając niemal 26 mld zł. Prognozy z pierwszej połowy ubiegłego roku zakładały wzrost na poziomie 3,3%. Najbardziej przewidywalny okazał się rynek sprzętu. Tutaj różnica między prognozami PMR z ubiegłego roku, a faktyczną zmianą wartości rynku była najniższa i wyniosła ok. 100 mln zł. Na pewno dużym pozytywnym zaskoczeniem było wyraźne odbicie na rynku oprogramowania. (fragment tekstu)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono układ człowiek-komputer. Omówiono warunki dostosowania wyposażenia technicznego i środowiska pracy. Na koniec przedstawiono ergonomię kognitywną oraz podział zadań w układzie człowiek-komputer.
EN
The man-computer systems are more and more common elements of work-stands. The optimization of co-operation in the system requires ergonomic formation of its conditions. The paper deals with ergonomic problems of forming a work-stand, technical realization of inputs and outputs, forms of presenting and transferring information as well as the division of functions and tasks in the system.(original abstract)
XX
Projektując model obsługi e-learningu, trzeba wybrać technologie i standardy będące jego fundamentem. Od nich bowiem zależeć będą możliwości systemu edukacji elektronicznej. W obecnym stanie rozwoju technologii informacyjnych wybór ten w pierwszej kolejności powinien uwzględniać stopień otwartości projektu. Otwarte oprogramowanie, standardy oraz licencje tworzą dziś stabilne środowisko, które pozwala na znacznie więcej niż pojedyncze inicjatywy w tym zakresie. Poniższe opracowanie jest analizą modelowych rozwiązań e-learningowych w kontekście ich "nasycenia" elementami otwartymi. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.