Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prekariat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Wzmożony napływ obywateli państw trzecich na polski rynek pracy jest faktem. Potrzeba korzystania z ich pracy przy historycznie nisko utrzymującym się bezrobociu jest bezsporna. Warunki zatrudnienia obywateli państw trzecich nie mogą różnić się od warunków, w jakich zatrudniani są rodzimi pracownicy. Tym, co jest im jednak oferowane na polskim rynku pracy, są warunki określane mianem prekaryjnych. Jednym z głównych badaczy zjawiska prekariatu jest Guy Standing, którego teoria opisująca to zjawisko spotyka się ze światowym uznaniem. Aby móc z pełnym przekonaniem określać zatrudnienie obywateli państw trzecich na rodzimym rynku pracy jako prekaryjne, należy skonfrontować koncepcję Standinga z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The increased influx of third country nationals to the domestic labour market is a fact. The need to use their work at the time of historically low unemployment is indisputable. Conditions of employment for third country nationals may not differ from the conditions under which domestic workers are employed. However, what is offered to them on the Polish labour market are conditions described as precarious. In order to be able to regard the employment of third country nationals on the domestic labour market as precarious, the concept of Standing should be confronted with the actual legal and factual status. (original abstract)
XX
The West Pomeranian voivodeship in the current composition was established in 2002. A large part of this voivodship were poviats that belonged to the liquidated in 1991 stateowned farms and recording mass unemployment. Due to this situation, almost half of the poviats of the West Pomeranian voivodeship were already among the poviats with the highest unemployment rate in Poland. The aim of this study is to assess the effectiveness of the solutions applied in Poland to combat so called former state owned farms unemployment in the West Pomeranian voivodeship, and the research period was 2002-2017. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to apply the theory of external effects to explain the reasons for fi lm studios to ignore certain situations of unauthorized copying of fi lms via the Internet. The purpose of this article is to show the situation when the external effects caused by unauthorized copying will be benefi cial (positive) for the copyright holder. The article considers three commonly occurring situations that create channels of unauthorized copying and their impact on the profi tability of fi lm production. The analyzed situations are model, while the considerations are conducted in the neoclassical paradigm. The article is concept, preparing the fi eld to further considerations in neo-institutional way.(original abstract)
XX
Od początku ostatniego kryzysu finansowego wiele obserwacji o globalnych przemianach świata pracy ujrzało światło dzienne. Pracownikom w wielu krajach przychodzi mierzyć się z pogarszającymi się warunkami pracy, niedoborem wartościowych miejsc pracy oraz bezrobociem. Aby opisać wszystkie wspomniane przekształcenia na rynku pracy niektórzy badacze zaczęli stosować termin "prekaryzacji". Dlatego też zasadniczym zadaniem niniejszego artykułu jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy o tytułowym zagadnieniu oraz wypracowanie socjologicznego ujęcia zjawiska prekaryzacji pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
Since the beginning of latest global financial crisis many things have been written about the worldwide work-related changes. Workforce in many countries has to cope with deterioration of working conditions, scarcity of rewarding job positions and unemployment. To name all mentioned unfavourable transitions on the labour barket some scholars use the term "precarisation". Thus, the main objective of the article is to summarize foregoing knowledge of title problem and - according to the author's proposition - elaborate a sociological view on the phenomenon of precarity work.(original abstract)
4
75%
EN
The article is a study of collective action frames created during the union organizing campaign of the precariat in Polish non-governmental organizations. NGOs are paradigm precarious working environments with a great share of atypical employment relations, voluntary work and blurred work-life boundaries. Trade union used the frame of the precariat to reach workers of such organizations but during framing contest NGO managers intercepted the frame. Despite their power advantage within organizations, managers' working conditions were precarious, too. Dynamics of the case shows dangers of using extended frames, such as the precariat, in organizing precarious sectors. The very concept of the precariat obscures conflict and power inequalities within organizations. (original abstract)
EN
At the centre of our interest is the construction of relationship between the work and the private life, based on empirical material from the PREWORK research project, devoted to the experiences of young Poles on the labour market. The main thesis of the paper is that within the context of the construction of relationships between the work and the private life of young Poles suffering from the construction of relationships between the work and the private life of young Poles suffering from precarious situation, the sphere of work is dominating the sphere of private life. The private life, in turn, just as professional career, is subject to secondary precarisation. On the basis of selected empirical cases (autobiographical narrative interviews using the method developed by Fritz Schütze) we analyze the ways in which the relationships between the work and the private life are presented in biographical materials. We place main emphasis on relationships between those two spheres as part of deepening or mitigation of precariousness which is treated as a potential source of trajectory, in the sense given to the latter term by Fritz Schütze.(original abstract)
6
Content available remote Company Consolidation and Its Impact on the Precariat in Poland
75%
XX
Celem artykułu jest prezentacja badań na temat konsolidacji przedsiębiorstw, zwłaszcza tych funkcjonujących w sektorze prywatnym. W opracowaniu zastosowano metodę analizy porównawczej i syntezy wyników badań własnych, co pozwoliło na udowodnienie prawdziwości hipotezy, iż konsolidacja badanych przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze prywatnym powoduje stopniowe zmniejszanie się zjawiska prekariatu głównie (lub m.in.) dzięki wzrostowi liczby pracowniczych umów o pracę na czas nieokreślony. Autorka osobiście przeprowadziła wywiady telefoniczne z menedżerami różnej wielkości firm. Badaniom poddano 1000 podmiotów gospodarczych z Polski, w tym: 550 mikroprzedsiębiorstw, 280 małych firm, 120 średniej wielkości podmiotów gospodarczych oraz 50 dużych przedsiębiorstw, które w latach 2005-2018 uległy przekształceniu w wyniku procesów konsolidacyjnych (fuzji bądź przejęć). Wywiady były typu swobodnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present research on consolidation of enterprises, especially units operating in the private sector. The method of comparative analysis and synthesis of the author's own research results was used in the study, which proved the hypothesis that consolidation of the surveyed enterprises, which operate in the private sector, causes a gradual decrease in the phenomenon of the precariat, mainly due to an increase in the number of indefinite duration employment contracts. The author personally conducted telephone interviews with managers of variously sized companies. The survey covered 1,000 business entities from Poland, including 550 micro enterprises, 280 small enterprises, 120 medium-sized entities and 50 large enterprises, which in the years 2005-2018 were transformed as a result of consolidation processes (mergers or acquisitions). These phone conversations were conducted as free interviews. (original abstract)
7
Content available remote Prekariat i prekaryzacja pracy w epoce globalizacji
75%
XX
Alienacja pracy to proces, który od czasów Marksa do czasów współczesnych jest w ciągłej ewolucji i poddany równie ciągłej analizie. Alienacja pracy oraz wynikająca z niej dehumanizacja spotęgowana prekaryzacją pracy oraz lękiem o jutro pokazują kondycję współczesnego, wyalienowanego człowieka pracy - prekariusza. Praca jest, jak pisał Herbert Marcuse: "fundamentalnym tworzeniem istnienia ludzkiego", a gdy zanika jej twórczy charakter, stawanie się człowieka przez pracę jest niepewne, prekarne. (abstrakt oryginalny)
EN
The alienation of work is a process that from Marx to modern times has been in constant evolution and a subject of constant analysis. The alienation of work and the consequent dehumanization enhaced by precarization of work and anxiety about tomorrow shows the condition of a modern working man - precariat. Work is, as Herbert Marcuse wrote, "the fundamental formation of human existence", and when its creative nature disappears, becoming a man through labor is uncertain, precarious. (original abstract)
8
Content available remote The Feminisation of Precarity Poland Compared to Other Countries
75%
EN
Precarity applies to people who, in order to survive, need to work in a low-quality job, which is uncertain, temporary, low-paid, with no prospect of promotion, no security and no contract. In this sense, the precariat is a category related mostly to the secondary segments of the labour market according to the concept of the dual labour market. It is also the universal feature of Post-Fordism and the modern working conditions in which women, more often than men are located in the "worst" segment of the labour market. In this context, it is worth noting that since the beginning of the era of globalisation, women have mostly worked in the sectors more uncertain and unstable e.g., in the service industries and trade. It has been feminisation in a double sense of the word: there have been more and more working women, on the one hand, and on the other hand, women have usually taken the flexible jobs. Most of these jobs are precarious work. Precarity combined with job insecurity and low wages leaves the workforce in this group unable to plan for their future or afford a decent life. This article attempts to prove that the threat of precarity is more probable for women than men. This claim is supported by the OECD and Eurostat data on precarity for Poland and other European countries. (original abstract)
EN
Studies of the scale of unemployment in Poland and in Europe conducted in recent years lead to the conclusion that one of the largest and growing problems of the modern labour market is the unemployment rate among young people. An unfavourable phenomenon related to this issue, which is increasingly often appearing in public debate, is the rising unemployment of graduates. Therefore, it is important to attempt to identify related phenomena in today's job market, and one of such phenomena is the emergence of a new type of employee in the labour market, a member of the precarious class. The analysis aims to present the origins, nature and scale of the precariat phenomenon in Poland. The issue is described from the perspective of the labour market position of a selected social group, i.e. young people entering the labour market after finishing their education. The study attempted to identify factors that affect this phenomenon and the characteristics confirming the sense of its separateness in the labour market. (original abstract)
10
Content available remote Employees' Poverty : Poland in Comparison to other EU Countries
75%
EN
The article attempts to show the problem of the differentiation of the risk of poverty among people working in the European labour market. Based on Eurostat research (the EU-SILC survey), the text presents the dynamics of changes in the phenomenon of in-work poverty in individual EU countries in 2006-2019. A particularly significant increase in this unfavourable phenomenon in 2006-2019 was observed in Bulgaria, Germany, Hungary, Malta and the Netherlands. A clear decrease of the share of people at risk of poverty among the employed was recorded in Finland, Serbia, Poland, Latvia and Ireland. The analysis of the regression models allows us to predict that in Poland, in the coming years, impoverishment of working people will decrease. The article presents the factors that have a key impact on the problem of impoverishment of the economically active. The analysis of the empirical material showed that the factors significantly influencing the level of pauperisation of working people are low level of education, flexible work, part-time work, young age, low work experience and living in multiperson households. (original abstract)
XX
Artykuł koncentruje się na problemie struktury społecznej współczesnych zglobalizowanych społeczeństw. Dokonaliśmy zestawienia dwóch popularnych koncepcji struktury społecznej. Najpierw przyjrzeliśmy się względnie optymistycznej koncepcji klasy kreatywnej Richarda Floridy. Następnie zestawiliśmy ją z popularną obecnie koncepcją prekariatu Guya Standinga. Opis obu perspektyw był podstawą kilku uwag o charakterze krytycznym. Wykazaliśmy, że wizje te są obarczone pewnymi normatywnymi założeniami. Stawia to pod znakiem zapytania ich przydatność w opisywaniu rzeczywistości społecznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article concentrates on the problem of social structure of contemporary globalized societies. We have put together two popular concepts of social structure. Firstly, we have looked at the relatively optimistic Richard Florida concept of creative class. Next we compiled it with the popular Guy Standings' precariat concept. Description of the two perspectives was the basis for some critical remarks. We have shown that these visions are affected by some normative assumptions. This puts into a question its useful in describing the social reality.(original abstract)
12
75%
PL
W artykule postawiona została teza, że upowszechnianie się elastycznego czasu pracy w Polsce jest rezultatem wzrostu poziomu niepewności w gospodarowaniu związanego z takimi procesami jak: globalizacja, ekspansja małych i średnich firm, serwicyzacja, wdrażanie nowych technologii wykorzystujących najnowszą wiedzę czy poszerzanie szarej strefy. Jednocześnie zatrudnienia nie stabilizują ograniczające swoją interwencję w warunkach dużego bezrobocia państwo oraz słabnące związki zawodowe. Niesie to rozległe, również niekorzystne, skutki społeczne, jak pojawienie się klasy prekariuszy oraz zachwianie równowagi między pracą a życiem pozazawodowym. Stąd, w końcowej części artykułu, postawiony jest problem sposobów regulacji czasu pracy przez państwo.
EN
The main purpose of this article is to present the basic causes of flexible working time that is being used more and more commonly in Poland. The sources of this phenomenon are indicated, e.g. globalization, the development of small and medium sized companies, servitization, the spread of the grey economy and the expansion of the knowledge based economy, which is all associated with the restriction of the state’s role in the conditions of high unemployment and the weakening of trade unions. This brings significant social consequences such as the rise of the precariat, a disturbance in worklife balance and the worsening position of discriminated groups, including women. At the same time, however, from an economic perspective, flexibility in management should favour economic growth. Hence, in conclusion, the question of the level of state intervention in the sphere of working time regulations is considered.
XX
Artykuł jest recenzją książki Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi(2020) pod redakcją Adama Mrozowickiego i Jana Czarzastego. Autor omawia zawartość książki oraz komentuje wyniki badania i sposób ich przedstawienia.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is a review of the book titled Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi (2020), edited by Adam Mrozowicki and Jan Czarzasty. The author describes the content of the book, comments on the results, and provides his review.(original abstract)
14
Content available remote Czy prekariat zagraża spokojowi społecznemu?
75%
EN
General recognition of the doctrine of neoliberalism, which resulted are flexible forms of work, create a new social class precariat. At the turn of the XX and XXI century there was a lot of scientific literature on this topic. Some scholarly economists, sociologists, social psychologists express the opinion that precariat is the class which threatens social sta-bility just as the proletariat, which in the nineteenth century and the first half of the twentieth century, won for himself a few types of labour security, which rights deprived from precariat. The author of paper shows the opposite view on the current position of precariat. She con-siders that precariat isn't a class with regard for a fight between its subgroups. Not being a class doesn't have enough strength to fight for the improvement of his being. Now, there isn't a dangerous class.(original abstract)
15
Content available remote Socjalne aspekty edukacji studentów
75%
XX
We współczesnym społeczeństwie obserwujemy dużą stratyfikację społeczną. Wśród nowych zjawisk, zdaniem brytyjskiego uczonego prof. G. Standinga, wymienić należy powstanie nowej kategorii (klasy?) społeczej, którą nazwał on prekariatem (od ang. precarious - niepewny) (7). Prekariusze to osoby zatrudniane w różnych elastycznych formach zatrudnienia. Nie mają one, generalnie rzecz ujmując, gwarancji zatrudnienia. Prekariusze to ludzie zdani na kruchą i niepewną egzystencję, na jaką skazana jest spora część światowej populacji (...). Dotyczy ona ludzi czasowo bezrobotnych, utrzymujących się z dorywczych prac, zatrudnionych na krótkoterminowe umowy, migrujących w poszukiwaniu zarobku, pracujących na częściowe etaty. (fragment tekstu)
EN
The article presents the socio-economic situation of the students in terms of current changes. The students are among the more affluent parts of Polish and Russian youth and through this aspect should be regarded her opinions on various aspects of her life and education. (original abstract)
XX
Istotą artykułu jest model relacji pracownik-pracodawca w społeczeństwie informacyjnym i prezentacja wyników dwóch eksperymentów na polskim rynku pracy (w latach 1991-2001 oraz 2010-2015). W konsekwencji symetrycznego postrzegania dorobku mikro- i makroekonomii zidentyfikowane zostały role pracodawcy bezpośredniego i pośredniego oraz znaczenie kapitału intelektualnego i społecznego. Uzyskane wyniki stanowią sygnalizację zjawiska traconych kompetencji kapitału intelektualnego i społecznego w społeczeństwie informacyjnym. Zjawisko to stanowi ogromne zagrożenie dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Znajduje ono uzasadnienie w dorobku Standinga (w zakresie klasy społecznej prekariat) oraz trzech laureatów Nagrody Nobla.(abstrakt oryginalny)
EN
The essence of the article is a model employer-employee in the information society and the presentation of the results of two experiments in the Polish labor market (in 1991-2001 and 2010-2015). As a result of the symmetrical perception of an output of micro and macroeconomics, there have been identified the roles of direct and indirect employer and the importance of intellectual and social capital. The results signalize the phenomenon of the lost competence of intellectual and social capital in the information society. This phenomenon poses a major threat to the development of the knowledge-based economy and is justified by the achievements of G. Standing (in terms of social class - precariat) and three Nobel Prize winners.(original abstract)
17
Content available remote Klasy społeczno-ekonomiczne a normatywne wizje gospodarki
63%
XX
Artykuł poświęcony jest wieloletnim badaniom wizji gospodarki dobrze urządzonej, prowadzonych w SGPiS/SGH; składa się ze wstępu i dwóch części. Wstęp poświęcony jest zagadnieniom metodologicznym: strukturalnej heterogeniczności społeczeństwa, homologii między normatywną wizją ładu społeczno-gospodarczego a pozycją społeczno-ekonomiczną, roli teorii racjonalnego wyboru, spójności mentalności ekonomicznej. Część pierwsza omawia teorie struktury społecznej, które w kolejnych okresach inspirowały badania prowadzone w SGPiS/SGH: marksizm i neomarksizm, inspiracje Webera, teorię Bourdieu, nowe teorie klasowe itd. Druga część omawia wnioski z wybranych badań wizji gospodarki dobrze urządzonej, począwszy od końca lat 80., kończąc na wstępnych wynikach badań prekariatu z 2016 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to long-running studies of the vision of a well-ordered economy conducted by teams of socio-economists from SGPiS / SGH. The introduction is focused to methodological issues: the structural heterogeneity of society, the homology between the normative vision of socioeconomic order and the socioeconomic position, the role of the rational choice theory, the coherence of economic mentality. The first part discusses the theories of social structure, which in subsequent periods inspired research conducted at SGPiS / SGH: Marxism and neo-Marxism, Weber's inspirations, Bourdieu's theory, new class theories, etc. The second part discusses the conclusions of selected research projects of visions of well-ordered economy carried out from the end of the 80s to 2016. The article is ended by the preliminary results of the 2016- 2017 precariat research project. (original abstract)
XX
W artykule przeanalizowano zagadnienie zabezpieczenia emerytalnego artystów i twórców. Wskazano na zwiększone ryzyko prekaryzacji tej grupy zawodowej, wynikające ze specyfiki ich pracy. Dokonano analizy przypadków systemów ubezpieczeń emerytalnych artystów i twórców w wybranych krajach Europy i Australii. Wskazano ponadto sytuację tej grupy w Polsce i rekomendacje proponowane przez głównych interesariuszy w zakresie ubezpieczeń społecznych. Kwestie zabezpieczenia społecznego artystów i twórców w Polsce powinny zostać uregulowane w całościowym systemie współfinansowanym z różnych źródeł, uwzględniającym ich sytuację ekonomiczną w ciągu kariery zawodowej i po jej zakończeniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the issue of retirement security of artists and creators. High risk of precarisation of that working group caused by the specificity of their work was pointed out. Case studies of pension schemes for artists and creators in the European countries and in Australia were carried out. Besides, the situation of that group in Poland was analysed, followed by recommendations on social security given by the main stakeholders. The article suggests that issues of social security for artists and creators should be regulated within a holistic scheme co-financed from several sources, and should consider the economic situation of that group during their professional career and after its completion. (original abstract)
19
Content available remote Prekariat na polskim rynku pracy. Próba identyfikacji zjawiska
63%
XX
Przyjmuje się, że pojawienie się prekariatu na współczesnych rynkach pracy wiąże się z nasileniem procesu globalizacji, zmian technologicznych oraz umocnieniem neoliberalnych strategii akcentujących w sposób szczególny potrzebę podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarek. W konsekwencji przybiera na sile zjawisko zatrudnienia prekaryjnego utożsamianego z zatrudnieniem niepewnym, bez zabezpieczeń i perspektyw, głównie tymczasowego, często nisko opłacanego. Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn i skali prekariatu na polskim rynku pracy. Wykorzystano w tym celu dostępne dane statystyczne GUS, Eurostatu oraz te pochodzące z Diagnozy Społecznej.(abstrakt oryginalny)
EN
It is assumed that the emergence of precariat on contemporary labor markets, is associated with the intensification the process of globalization, technological change and strengthening of neo-liberal strategies, accentuating the in particular the need to raising the innovation and competitiveness of economies. As a consequence gaining strength phenomenon precarious work identified with uncertain employment, without security and prospects, mainly temporary, often low-paid. The aim of the article is to identify the causes and scale of precariat on the Polish labor market. Used for this purpose available data Central Statistical Office, Eurostat and coming from the Social Diagnosis.(original abstract)
20
63%
XX
Terminem i zjawiskiem, które od przełomu XX i XXI wieku zyskuje na zainteresowaniu ze strony nauk ekonomicznych, jest prekariat (prekarianizm). W artykule przyjęto, że oznacza on zjawisko przymusowej, długoterminowej niepewności i niestabilności funkcjonowania na rynku pracy. W efekcie, zjawisko to wpływa negatywnie na funkcjonowanie prekarianina, szczególnie na jego zadowolenie z życia czy motywację do pracy, a tym samym na funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarki. Celem artykułu jest zarysowanie skali zjawiska prekarianizmu w odniesieniu do wysokości uzyskiwanych wynagrodzeń, czasu pracy i niestabilności zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
Precariat is a notion and phenomenon that has drawn special attention of economists since the turn of 20th and 21st centuries. The article is based on the assumption that precariat involves unwanted and long-term uncertainty as well as unstable situation on the labour market. As a result, it exerts a negative effect on human functioning, his/her life satisfaction or motivation to work and hence less effective functioning of enterprises and the economy. The paper is aimed at presenting the scale of precarianism in the context of earnings, working hours and unstable situation on the labour market. The author will also discuss threats it poses to people, enterprises and economy.(original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.