Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2191

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 110 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Competitiveness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 110 next fast forward last
1
Content available remote Competitiveness of the Polish Dairy Industry in the EU Market
100%
EN
The structural transformations occurring in the Polish dairy industry, to a large extent, arise from the processes of its adaptation to the uniform EU market conditions. The thorough modernization of milk production and processing technologies has enabled the producers to achieve a considerable improvement of the quality of dairy products, which alongside the cost and price advantage of Polish dairy producers is an important contributor to the competitiveness in the EU market. The purpose of this study has been to make an assessment of the prospects for further growth in the competitiveness of the Polish dairy industry in international markets. The dairy industry in Poland was compared to selected EU countries with regards to the quality of raw material supplies, the worth and structure of the production of dairy products, labour efficiency, and production concentration. The study showed that any further growth in the export of Polish dairy products will require more intensive promotional campaigns, so that European consumers would be able to identify Poland with a greater array of dairy products.
EN
The article examines the competitiveness of small Baltic container terminals. In order to conduct the research, thirty terminals, whose annual maximum throughput capacity does not exceed 150,000 TEU, have been examined taking into consideration a number of criteria, which are: length of the quay (C1), number of RTG (C2) and STS (C3) cranes, number of shortsea shipping connections (C4), maximum (technical) depth at the quay (C5), distance from motorways and expressways/national roads (C6), distance from the national railway station (C7). Selected k=7 criteria were used to perform PROMETHEE II (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations II) multi-criteria ranking that enabled specifying those Baltic Sea container nodes, which are in the area of strategic benefits for the analysed market sector. (original abstract)
3
100%
XX
Celem opracowania jest przedstawienie zjawiska selekcji wewnętrznej z perspektywy ewolucyjnej jako nośnika konkurencyjności organizacji w selekcyjnym otoczeniu, przy założeniu badawczym stanowiącym, że selekcja na poziomie jednostki (individual level selection) w naturalnym połączeniu z poziomem genetycznym stanowi antecedencję selekcji wewnętrznej. W pierwszej części opracowania zaprezentowano podstawowe poziomy selekcji (nie tylko wewnętrznej) z uwzględnieniem selekcji of i selekcji for. W części drugiej omówiono poziom selekcji na poziomie jednostki jako antecedencję selekcji wewnętrznej, a następnie omówiono ten typ selekcji jako nośnik zdolności organizacji (menedżera) do dopasowania się do procesów zmiany. W części finalnej przedstawiono wnioski z przeprowadzonych rozważań (indywidualny poziom selekcji stanowi antecedencję selekcji wewnętrznej, która to, poprzez swoje behawioralne uwarunkowania, może determinować stopień dopasowania menedżera do warunków zmiany) oraz kierunki przyszłych badań. Wnioskowanie ma charakter dedukcyjny, a zastosowaną metodą są badania literaturowe i rozważania autora(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to present the phenomenon of internal selection from the evolutionary perspective as the vehicle of organizational competitiveness in selective environment. It was assumed that the individual level selection in obvious connection with a genetic level constituted the antecedent of internal selection. The first part of the paper shows basic selection levels (not only internal ones) with taking into consideration the selection of and the selection for. The second part includes individual level selection as the antecedent of internal selection. Thus, internal selection as the vehicle of the capability of a manager to adapt to the processes of a change has been described. The final part of the paper the conclusions 127of considerations have been presented (individual level selection constitutes the antecedent of internal selection that might determine via its behavioral determinants the degree of adjusting to the conditions of change as well the directions of future research). The inference having been conducted is deductive and literature studies and author's considerations have been used(original abstract)
EN
Research background: Under the current conditions of increasing competitiveness and interdependence, national economies are more influenced by the global business environment and its development. Constantly changing economic, social, political aspects, and many other factors, cause the differences in the global competitiveness of economies, so the economies are forced to analyze their competitive level more complexly. Despite that, there is a lack of research studies analyzing the international competitiveness of EU-28 economies from the point of view various multi-criteria indices.Purpose of the article: The paper investigates the relations between the Global Competitiveness Index (GCI) and other selected multi-criteria indices, namely the Global Innovation Index (GII), the Doing Business Index (DBI), the Economic Freedom Index (EFI) and the Corruption Perceptions Index (CPI) in the case of EU-28 economies.Methods: In order to investigate the relations between the global competitiveness and selected multi-criteria indices affecting the EU-28 economies, the multiple linear regression analyses were applied. The multiple regression model was quantified for every single year, as well as, the regression model using the average score of all analyzed indices. The secondary data concerning the scores of individual indices were collected based on annually published online reports over the period of 2014-2018.Findings & Value added: The research confirmed that there is a statistically significant dependence between the global competitiveness, corruption and the level of innovation potential within the EU-28 economies. Besides, we identified the worst results in the context of competitiveness evaluation especially in the area of corruption and innovation activities. In this regard, the issue of insufficient innovation development and inappropriate corruption perception is considered to be key determinants influencing the assessment of the global competitiveness of the EU-28 member states. In our opinion, to improve the competitiveness of these countries, targeted activities should be implemented in the frame of national competitive strategies, programs, and policies. (original abstract)
5
100%
XX
Dobra niematerialne są, oprócz dóbr i usług, równorzędnym im efektem działalności gospodarczej. W artykule utożsamia się je z własnością intelektualną. W polityce Unii Europejskiej widoczne są działania mające na celu podniesienie konkurencyjności całego ugrupowania. Strategia Europa 2020 priorytetowo traktuje rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności. Dotychczasowe rezultaty stawiają UE na relatywnie niskiej pozycji w porównaniu z najważniejszymi globalnymi konkurentami.(abstrakt oryginalny)
EN
Intangibles, similarly to goods and services, are the results of economic activity. The author identifies them with the intellectual property. The European Union undertakes many actions aiming at boosting the competitiveness of the whole grouping. The Strategy Europe 2020 gives the priority to developing economy based on knowledge and innovation. Results so far have put the EU at a relatively low position in comparison to its major global competitors.(original abstract)
XX
Poziom konkurencyjności rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce jest podstawowym czynnikiem, decydującym o możliwości osiągnięcia przez ten obszar rynkowy szybkiego i długookresowego wzrostu, co powinno się przełożyć na ekonomiczne, jakościowe i kosztowe aspekty świadczenia usług telekomunikacyjnych. To oczywiste, że konkurencyjność rynku wynika z konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących na nim działalność gospodarczą. W artykule przedstawiono konkurencyjność poszczególnych segmentów rynku usług telekomunikacyjnych oraz funkcjonujących na nim operatorów telekomunikacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The level of competitiveness of the telecommunications market in Poland is the major factor determining this marketSJability to achieve rapid and long-term growth, which should be translated into economic, qualitative and cost effective aspects of telecommunication services. Obviously, the competitiveness of the market is the result of the competitiveness of enterprises operating on the market. The article presents the competitiveness of particular segments of the telecommunications market as well as the telecommunications operators operating on it.(original abstract)
XX
Wyjaśniono pojęcie konkurencyjności oraz omówiono jego rolę w strategiach regionów Polski. Szczegółowo przedstawiono czynniki sukcesu potrzebne w podnoszeniu konkurencyjności regionu.
XX
Koncepcja korytarzy transportowych została uznana przez Wspólnoty Europejskie jako efektywne podejście metodologiczne i równocześnie praktyczny instrument w planowaniu rozwoju europejskiej sieci intermodalnych/multimodalnych połączeń transportowych. Korytarz transportowy jest to ciąg infrastruktury transportowej międzynarodowego znaczenia, wzdłuż której przebiegają co najmniej dwie różne dogi transportowe o odpowiednich parametrach techniczno-eksploatacyjnych, z rozmieszczonymi na nich węzłami transportowymi (terminale intermodalne, porty morskie). Do głównych cech korytarza transportowego można zaliczyć: międzynarodowy charakter połączeń transportowych; możliwość obsługi dużych potoków ruchu o trwałym charakterze; zapewnienie dogodnego połączenia regionów, przez które przebiega korytarz, głównie pod względem odległości, czasu i ceny; znaczenie poza transportowe, w tym przede wszystkim oddziaływanie na układ przestrzenno-gospodarczy krajów i regionów oraz ich międzynarodowe powiązania; odpowiedni potencjał społeczno-gospodarczy regionów zlokalizowanych w korytarzu - generujący popyt na usługi transportowe; możliwość tworzenia zintegrowanych łańcuchów transportowych oraz zastosowania technologii intermodalnych. (fragment tekstu)
EN
Competitiveness of International Transport Corridors Transport corridor consists of international infrastructure of two, at least, transport modes with high technical standards and parameters, covering transport routes and nodes. By exploiting economies of scale, corridors offer unique technical and economic opportunities that make it attractive to optimally use the various modes of transport in a seamless door to door services, making use of well designed terminals. The last policy initiatives of European Commission include: the Freight Logistics Action Plan; Communication on a freight-oriented rail network; Communication on a European Ports Policy; Commission working paper on "Toward a European maritime transport space without barriers" and working paper on Motorways of the Sea. To render freight transport more sustainable, efforts must be undertaken to minimise energy consumption, and the emission of noise, pollutants and greenhouse gases caused by carriage of goods. With this mind, the Logistics Action Plan introduces the notion of "green corridors", i.e. freight transport corridors that are characterised by low impacts on the human and environment. Rail and waterborne transport modes are the essential components of these green corridors. The comparative analysis of two international transport corridors North-South, covering sea-land intermodal transport chains, is carried out in the second part of the paper. Taking into account the expected economic and foreign trade growth between Scandinavian and Central-East European countries there is promising potential for development of transport connections on the transport chains and corridors concerned. Development of transport infrastructure is precondition for taking favour of growing potential demand for transport services offered by Central European Transport Corridor and growth its competitiveness against "German" Baltic-Adriatic transport corridor. (author's abstract)
XX
Po integracji Polski z Unią Europejską zaznaczył się niezwykle szybki wzrost obrotów handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, zarówno eksportu, jak i importu. Rozwój wymiany handlowej szczególnie dotyczył krajów UE, w tym nowych państw członkowskich. W latach 2003-2010 eksport produktów rolno-spożywczych do krajów UE-12 wzrósł o blisko 365%, a import z tych krajów o 213%. W efekcie saldo obrotów handlowych produktami rolno-spożywczymi z krajami UE-12 zwiększyło się prawie sześciokrotnie. Dane te świadczą o konkurencyjności polskich producentów żywności na rynku krajów UE-12. Ocenę tę potwierdza analiza wybranych wskaźników konkurencyjności, tj. wskaźnika ujawnionych przewag komparatywnych w eksporcie Balassy (RCA) i wskaźnika Lafaya (LFI), a także wysoka intensywność handlu wewnątrzgałęziowego, mierzona wskaźnikiem Grubela i Lloyda (GL). Polskie produkty rolno-spożywcze postrzegane są jako dobre i relatywnie niedrogie, tj. charakteryzują się wysoką jakością, bezpieczeństwem zdrowotnym i walorami smakowymi, a jednocześnie są atrakcyjne cenowo dla zagranicznych konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
After the Polish integration with the European Union has an extremely rapid growth of foreign trade in agro-food products been revealed, both in exports and imports. The trade development related mainly to the EU countries, including the new member states. In the period 2003-2010 agro-food exports to the EU-12 countries increased by almost 365%, while imports from those countries rose by 213%. As a result, the trade balance in agro-food products to the EU-12 has increased almost six-time. These figures indicate a competitiveness of Polish food producers in the EU-12 market. This assessment is confirmed by an analysis of selected indicators of competitiveness, i.e. the Balassa indicator of revealed comparative advantages in exports (RCA) and the Lafay index (LFI), and the high intensity of intra-industry trade, measured by the Grubel and Lloyd index (GL). Polish agro-food products are perceived as good and relatively inexpensive, i.e. characterized by high quality, health safety and flavor values, at the same time they are affordable to foreign consumers. (original abstract)
10
Content available remote Determinanty konkurencyjności hiszpańskiego sektora rolnego
80%
XX
Celem artykułu jest analiza najistotniejszych czynników decydujących o konkurencyjności hiszpańskiego sektora rolnego w aspekcie poprawy wykorzystania istniejącego potencjału produkcyjnego. W literaturze przedmiotu istnieje luka w obszarze badania konkurencyjności sektora rolnego. Zdecydowana większość badaczy, skupiając swoją uwagę na sektorach i ich segmentach, wybiera jako przedmiot rozważań sektor przemysłowy. Teza, wokół której są prowadzone rozważania, mówi, że w ciągu ostatniej dekady poprawiła się pozycja konkurencyjna hiszpańskiego sektora rolnego, jednak dalsze jej umocnienie wymaga przede wszystkim poprawy poziomu efektywności gospodarowania i jakości kapitalu ludzkiego na obszarach wiejskich. Zakres analizy obejmował sektor rolny Hiszpanii. Jako wyznaczniki konkurencyjności hiszpańskiego rolnictwa wykorzystano strukturę obszarową gospodarstw rolnych, wartość dodaną brutto (jako miarę dochodowości czynników produkcji) oraz poziom wyksztalcenia rolniczego (jako jedną z miar kapitału ludzkiego). (fragment tekstu) W m1ykule zastosowano metodę analizy porównawczej i przyczynowo-sku- tkowej oraz narzędzia weryfikacji teoretycznej. Podstawowe techniki badawcze to przede wszystkim opis zjawisk, analiza, porównanie i synteza. Wykorzystano dane publikowane przez Eurostat obrazluące stall rolnictwa w Hiszpanii. a także w pozosta- Jych paJ'1stwach członkowskich Unii Europejskiej w 2007 roku. Dane statystyczne przcdstawione w formie tabelarycznej poddano analizie porównawczej.
EN
The main issue of the article is analysis of some determinants which shape competitiveness of Spanish agricultural sector. The article shows the potential of Spanish agriculture in the form of recourses of land and labour and their economic effectiveness. The attention is also paid to the education level of the operation manager as it is one of the human capital measures. According to the research it is worth noting that the low economic effectiveness, low quality of human capital and low level of agricultural income have the most negative influence on agricultural competitiveness in Spain. It is crucial to concentrate arable land and to take at the same time actions that would lead to the increase in qualifications and work output of farmers in order to improve the competitiveness of Spanish agriculture. Furthermore, there is a need to improve the agricultural profitability which can give rise to stepping up investment and environmentally-friendly activity in the future. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie zmian udziałów poszczególnych grup przewoźników (autobusowych i kolejowych) oraz odniesienie do przemian rynku przewozów pasażerskich po wprowadzeniu kursów przewoźnika niezależnego (PolskiBus.com) o dużym potencjale. Wspomniano również o historii i rozwoju przedsiębiorstwa na terenie Polski oraz skomentowano dane dotyczące udziału poszczególnych stron konkurujących w ofercie przewozowej na badanych trasach. Artykuł wpisuje się w problematykę ba- dań transportu regionalnego, silnie oddziałującego na rozwój miast i ich dostępność. Dodatkowo autorzy dokonali oceny roli przewoźnika w ramach polityki transportowej regionu i kompleksowej obsługi w ramach publicznego transportu zbiorowego(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this article is to present recent changes in the interregional transport market in midsized towns following the introduction of new connections provided by the first Polish low- cost bus carrier - PolskiBus.com. The authors present the history of the firm and its role in changing Polish transportation market. The article includes comments on how the introduction of this new carrier has affected the local market. The new image of transport created by prices and good quality is the current issue in transportation analysis and, accordingly, was made the subject of this article. The authors present their assessment of the role of the passenger carrier within the regional transport policy and as regards complex services rendered in public transport(original abstract)
XX
Ludzie przemieszczają się od zarania dziejów, a co za tym idzie, każda społeczność jest heterogeniczna. Oznacza, że społeczności różnią się od siebie nie tylko pod względem płci czy wieku, ale także pod względem historii osobistej, edukacji, stylu życia itp. W dzisiejszych czasach, ze względu na wiele otwartych granic i możliwości podróżowania, wszyscy zgadzają się z tym, że kwestia różnorodności staje się coraz ważniejsza. Z tego też względu przedsiębiorcy nie tylko nie mogą ignorować obecności różnorodnych klientów, a także różnorodnych pracowników; muszą zatem dostosowywać swój model biznesowy do nowych okoliczności. Celem artykułu jest pokazanie procesu wdrażania różnorodności z perspektywy modelu biznesowego. W artykule omówiono modele biznesowe oraz wskazano główne zalety i wady modelu opartego na zarządzaniu różnorodnością. Artykuł ma charakter teoretyczny.(abstrakt autora)
EN
Human beings have been moving through the earth globe since the dawn of history, and as a consequence, each community is heterogenic, which means that inhabitants from one place are different from inhabitants from another place not only in terms of gender or age, but also in terms of personal history, education and style of life, etc. Nowadays everyone agrees that the issue of diversity is becoming more and more important, from the point of view of growing migration of people for example. Therefore modern entrepreneurs cannot ignore the presence of diverse clients, as well as diverse employees, and have to adapt their business model to the new circumstances. That is why the purpose of this paper is to show the process of diversity implementation from a business model perspective. This text includes discussion of business models, and indicates main advantages and disadvantages of a diversity management-based model. The article is theoretical in nature.(author's abstract)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this paper is to document the performance of the EU and its Member States in the light of the Europe 2020 strategy, while also painting a broader picture of the context. Its purpose is not to strictly predict whether the 2020 targets will be reached, but also to consider the consequent circumstances. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The problem of this publication is the analysis of competitiveness of the EU and its Member States. The article uses traditional literature studies, as well as an analysis of documents, reports and statistics. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The line of reasoning consists of four sections. The opening one provides a concise overview of the key definitions. Subsequently, the post-crisis instruments of building competitiveness are discussed. The third section juxtaposes the Europe 2020 targets and reality. The last part includes a reflection on the current challenges concerned mainly existing division in the UE. RESEARCH RESULTS: Despite of having new post-crisis competitiveness tools, some of the targets will not be achieved by 2020. Moreover, there are countries which have already over-performed, whereas some of the Member States significantly fall behind their targets. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The capacity to deal effectively with the implementation of necessary policies and reforms in the EU is not enough. Heterogeneity of the Member States involves not only the level of competitiveness, but can be considered in many aspects. The failures seem to be a result not only weak economic performances, but are also determined by the crisis of solidarity. Working on this challenge ought to involve a larger reflection on psychological aspects and how to bring citizens along on the next stages of the European (economic) integration process. (original abstract)
14
Content available remote Competitiveness of the Polish Dairy Industry in the EU Market
80%
XX
Przemiany strukturalne zachodzące w polskim przemyśle mleczarskim w dużej mierze są efektem procesów dostosowawczych do funkcjonowania w ramach jednolitego rynku Unii Europejskiej . Gruntowna modernizacja procesów produkcji mleka i jego przetwórstwa umożliwiła znaczną poprawę jakości produktów mleczarskich, która w połączeniu z przewagą kosztowo-cenową stała się ważnym czynnikiem konkurencyjności na unijnym rynku. Celem artykułu była ocena perspektyw dalszego wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu mleczarskiego na rynkach międzynarodowych. Przemysł mleczarski w Polsce skonfrontowano z wybranymi krajami UE pod względem jakości bazy surowcowej, wartości i struktury produkcji sprzedanej wyrobów mleczarskich, wydajności pracy oraz koncentracji produkcji. W wyniku badania udowodniono, że rozwój polskiego eksportu produktów mleczarskich będzie możliwy w wyniku intensyfikacji działań promocyjnych w taki sposób, aby konsumenci europejscy kojarzyli z Polską coraz większą liczbę tych wyrobów. (abstrakt oryginalny)
EN
The structural transformations occurring in the Polish dairy industry, to a large extent, arise from the processes of its adaptation to the uniform EU market conditions. The thorough modernization of milk production and processing technologies has enabled the producers to achieve a considerable improvement of the quality of dairy products, which alongside the cost and price advantage of Polish dairy producers is an important contributor to the competitiveness in the EU market. The purpose of this study has been to make an assessment of the prospects for further growth in the competitiveness of the Polish dairy industry in international markets. The dairy industry in Poland was compared to selected EU countries with regards to the quality of raw material supplies, the worth and structure of the production of dairy products, labour efficiency, and production concentration. The study showed that any further growth in the export of Polish dairy products will require more intensive promotional campaigns, so that European consumers would be able to identify Poland with a greater array of dairy products. (original abstract)
XX
Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku w sytuacji permanentnych zmian oznacza zdolność utrzymywania dotychczasowej lub tworzenia nowej przewagi konkurencyjnej. Jest to możliwe poprzez zarządzanie zmianami. Przyjmuje się, że zarządzanie zmianami to zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstw.(fragment tekstu)
EN
For purposes of the article was the indication of the advantage of the application through the micro and small enterprises of the idea of the social responsibility of the business (Corporate Social Responsibility - CSR). This idea is based on the dialogue of the enterprise with partners and taking through it responsibilities for her actions in the economic sphere, social and ecological and the ethics in action.(original abstract)
16
Content available remote Mechanizmy i metody konkurowania firm technologicznych
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie mechanizmów i metod konkurowania firm technologicznych w obszarze komercjalizacji technologii na podstawie dwóch koncepcji: strategii zamknięcia (lock-in) i efektów zewnętrznych sieci (network externalities). W kolejnych częściach opracowania przedstawiono znaczenie firm technologicznych na tle sektorów technologicznie zaawansowanych, mechanizmy konkurowania firm technologicznych w ujęciu sieciowym (strategia zamknięcia i efekty zewnętrzne sieci), a następnie metody konkurowania wynikające z przedstawionych podstaw teoretycznych. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article was to discuss the mechanisms and methods of competing by technology based companies in the area of commercializing their solutions, from the perspectives of lock-in strategy and network externalities. The methods of competing derived from the theoretical concepts include forming networks of users (providers of complementary products and services, suppliers and buyers in the value chain and final customers) to make a solution widespread and dominant, and finally to establish a proprietary standard. The methods presented propose both the activities directed at forming strategic, coordinated networks (licensing, joint R+D activities) and the activities to stimulate a spontaneous network development (market signaling to influence the choices of potential users).(original abstract)
XX
Pomimo dużej popularności badań nad konkurencyjnością na poziomie makro, mezo i mikro ciągle brak jest chronologicznych i syntetyzujących analiz w tym obszarze badawczym. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i zorganizowanie w jedną całość istniejących teoretycznych i empirycznych analiz w zakresie konkurencyjności, na podstawie danych bibliometrycznych literatury opublikowanej w ciągu ostatnich 70 lat w bazach ISI Web of Science oraz Econlit. W analizie wykorzystane zostały podstawowe metody bibliometryczne przy wsparciu oprogramowania HistCite. Przeprowadzona analiza pozwoliła, na bazie bardzo licznej literatury, ocenić w czasie rozwój badań nad konkurencyjnością oraz dokonać identyfikacji głównych autorów i publikacji, mających kluczowe znaczenie dla tego obszaru badań. Zidentyfikowana różnorodność podejść do definiowania i podnoszenia konkurencyjności gospodarki/sektora/przedsiębiorstwa potwierdza tezę o braku spójnych ram teoretycznych, umożliwiających jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czym naprawdę jest konkurencyjność(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify and gather existing theoretical and empirical analyzes of competitiveness, based on bibliometric one from ISI Web of Science and Econlit databases. In the analysis basic bibliometric methods are used, with the support of HistCite software. The analysis allows to present the development of research on competitiveness over time and identify important publications and leading authors, who are crucial for this area of research. The analysis shows the lack of a coherent theoretical framework, which makes it impossible to clearly answer the question what competitiveness is(original abstract)
XX
Jednym z priorytetów współczesnej polityki regionalnej Unii Europejskiej jest popieranie strategii inteligentnej specjalizacji (smart specjalization). Ma ona przyczynić się do podniesienia konkurencyjności regionów na rynku. Przykładem inteligentnej specjalizacji mogą być gminy o funkcji turystycznej. Celem artykułu jest ocena poziomu konkurencyjności dolnośląskich gmin turystycznych na tle gmin niepełniących funkcji turystycznej. Badania przeprowadzono we wszystkich gminach województwa dolnośląskiego. Za pomocą miary syntetycznej opierającej się na wzorcu rozwoju dokonano oceny konkurencyjności gmin dolnośląskich, w tym gmin turystycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że walory turystyczne gminy można potraktować jako typową inteligentną specjalizację, co koreluje z wysoką konkurencyjnością gminy. Ma to także wpływ na poziom życia mieszkańców tych gmin. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the priorities realized by the current European Union regional policy is the support for smart specialization. It is supposed to contribute to higher market competitiveness of regions. In case of the tourism market tourism municipalities represent the example of smart specialization. The purpose of this article is rating the level of tourism competitiveness presented by Lower Silesian municipalities which tourism function. The research was conducted in all municipalities of Lower Silesia region. Tourism competitiveness assessment of Lower Silesian municipalities was performed using the synthetic measure based on the model of development. The conducted research confirms that tourism values of a municipality can be referred to as typical smart specialization, which correlates with high regional competitiveness of a municipality. It also influences the living standard of residents inhabiting these municipalities. (original abstract)
XX
Na konkurencyjność polskiego przemysłu drzewnego wywiera wpływ wiele czynników w różnym stopniu kształtujących podstawowy miernik, tj. udział danej branży na otwartym rynku Unii. Jest możliwe określenie ważkości wpływu najważniejszych mierników cząstkowych kształtujących funkcję kryterium, tj. wskaźnik udziału w rynku Wspólnoty Europejskiej. Proponowana funkcja ma klasyczną postać wielomianu, gdzie zmiennymi objaśniającymi funkcji są mierniki cząstkowe uwzględniające specyfikę przedsiębiorstw przerobu drewna i towarzyszące im współczynniki ważkości. Mogą być one określane przez rozwiązanie szeregu równań regresji metodą najmniejszych kwadratów ze zbioru wystarczającej liczby danych, co weryfikuje możliwie niski udział tzw. czynnika losowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to verify the assumption that price-cost competitiveness factors affect long-term economic growth in the sample countries. This analysis is based on the neoclassical growth model extended by human capital. Furthermore, variables reflecting the cost-competitiveness and cost-effective real exchange rate and unit labor costs were added to the model. The default is a panel regression methodology and related methods of data analysis. The sample consists of EU member states that meet the requirement of a small open economy and membership in the OECD. On the basis of this criterion, the following countries were selected: Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Ireland, Hungary, Netherlands, Austria, Slovenia and the Slovak Republic. Annual frequency in the time frame 1999-2010 is the reference period. This is shown by the analysis results in the case that the selected sample of countries with affordable cost factors appears to be significant. The selected indicators of competitiveness can be one of the prominent factors that influence economic growth in developed countries, yet they are not a fully sufficient and comprehensive source of growth factors in terms of competitiveness.
first rewind previous Strona / 110 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.