Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zbadano korelację pomiędzy wybranymi wskaźnikami finansowymi. Przeanalizowano 46 wskaźników wyznaczonych dla 219 firm notowanych na GPW w Warszawie oraz na rynku New Connect. Każdy ze wskaźników wyznaczono na podstawie raportów finansowych za lata 2008 i 2009. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że większość z badanych wskaźników wykazuje pewien stopień skorelowania. Jedynie 8 spośród badanych wskaźników nie jest skorelowana z pozostałymi. Ponadto analizowana jest zgodność uporządkowania przedsiębiorstw, gdy do budowy rankingu wykorzystuje się wskaźniki o różnym poziomie skorelowania
EN
The author studies the correlation between the chosen financial ratios. The 46 ratios are calculated for 219 companies listed on the Warsaw Stock Exchange or on the alternative trading system New Connect. Each ratio is computed on the base of the annual financial statement for the year 2008 and 2009. As a result, it can be stated that many of the chosen financial ratios are correlated. There are 8 of them, which are not correlated with others. Moreover the ordering compliance of companies in the rankings is analysed, when rankings are created on the base of financial ratios with different level of correlation.
EN
The purpose of the article is to check if proposed method of assessing companies can point out one of the five quantile portfolios that systematically are giving better performance than a benchmark portfolio. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the nominal values of chosen financial ratios and a relative growth rate of them. The author uses data of companies listed on the WSE between 2001 and 2010. The rankings and portfolios are built separately for each year. As a result, it can be stated that the second portfolio and the forth portfolio of the ranking are systematically giving higher rate of return than the benchmark portfolio. Among that two portfolios, the second portfolio of the ranking gives higher geometric average return. Moreover, the forth portfolio has lower average risk than the second portfolio of the ranking. However, the Sharpe ratio cannot unambiguously points out one of analysed portfolios is better than the other.
EN
The constant proportion portfolio insurance (CPPI) strategy is one of the strategies whose main aim is to protect the minimum value of the investor’s portfolio. The implementation of the strategy means that each change in stock prices causes modifications in the portfolio structure. In general, stocks are bought as their prices rise and stocks are sold as their prices fall. As a result, the portfolio risk fluctuates with the changes in the stock prices. The author analyses the efficiency of the CPPI strategy in the Polish capital market over a long period of time. The CPPI strategy is implemented to the chosen stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange.
PL
Od kilku lat rośnie liczba funduszy inwestycyjnych stosujących aktywne strategie zarządzania portfelem, w szczególności strategie polegające na dostosowaniu poziomu ryzyka systematycznego do prognozowanej koniunktury giełdowej. W związku z tym pojawia się pytanie o umiejętności zarządzających tymi funduszami w stosowaniu tego typu strategii. Umiejętność stosowania strategii przez zarządzających przekłada się na efektywność funduszy, dlatego celem artykułu jest ocena umiejętności stosowania aktywnych strategii inwestycyjnych na podstawie efektywności funduszy inwestycyjnych. Ocena efektywności jest dokonywana w oparciu o model Treynora-Mazuya oraz Henrikssona-Mertona.
EN
For several years, there is a growing number of mutual funds using active portfolio management strategies, in particular, the strategies involving adjusting systematic risk to forecast of the stock market situation. In this context, there is the question of management skills in these kind of funds. The aim of this article is to evaluate the effectiveness of the mutual funds that use active management strategies. Evaluation of the effectiveness is carried out based on the Treynor-Mazuy Model and the Henriksson-Merton Model.
PL
Wzrost liczby spółek notowanych na rynkach kapitałowych, oznacza poszukiwanie efektywnych metod umożliwiających ograniczenie analizowanych i wycenianych spółek w kontekście budowanych portfeli. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w kontekście doboru spółek do portfela należy wykorzystywać nominalne wartości wskaźników finansowych czy ich dynamiki. W tym celu budowane są portfele kwantylowe na podstawie obu grup wskaźników. Spółki do portfeli są kwalifikowane ze względu na pozycję w rankingu konstruowanym na podstawie analizowanych wskaźników finansowych. Budowane są dwa rankingi: ranking TMAI_nom jest konstruowany na podstawie wartości nominalnych wskaźników finansowych oraz ranking TMAI_delta budowany jest na podstawie dynamiki wskaźników finansowych. Uzyskane wyniki wskazują na przydatność stosowania dynamiki wskaźników finansowych w ocenie spółek giełdowych.
EN
Increase number of stocks quoted on the capital markets, means searches effective methods that allow to reduce number of analyzed and priced stocks in the context of portfolio construction. The purpose of the article is to check whether in the context of stock selection it should be used nominal values of financial ratios or their dynamics. In that purpose there are quantile portfolios build on the base of those two groups of ratios. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios. There are two rankings: the first one TMAI_nom is built with nominal financial ratios, the second one TMAI_delta is built with the dynamics of financial ratios. We find that it is possible to use dynamics in the stock analysis.
EN
The purpose of the article is to check if restriction of analysed financial ratios to asset turnover ratios in the context of the stock selection, leads to find quantile portfolio that is better than any quantile portfolio constructed with financial ratios that describe each area of company activity. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios. There are two rankings: the first one TMAI is built with all financial ratios, the second one TMAI_S is built with asset turnover ratios. Companies analysed in the study were quoted on the WSE between 2001 and 2011. The rankings and portfolios are constructed separately for each year. As a result, it can be stated that the portfolio 2 of the TMAI ranking as well as the portfolio 4 of the TMAI_S ranking systematically gave higher rate of return than the benchmark portfolio. Among that two portfolios, the portfolio 2 of the TMAI ranking gives higher geometric average return. When risk is analysed then it can be noticed that the portfolio 4 of the TMAI_S ranking has lower risk than the portfolio 2 of the TMAI ranking.
PL
Ze względu na wzrost liczby spółek notowanych na rynkach kapitałowych banki poszukują statystycznych metod ograniczenia analizowanych i wycenianych spółek w kontekście budowanych portfeli. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy ograniczenie analizowanych wskaźników finansowych do wskaźników płynności w kontekście doboru spółek do portfela pozwala na wskazanie portfela kwantylowego, który będzie lepszy od portfela kwantylowego skonstruowanego na podstawie wskaźników finansowych opisujących każdy z obszarów działalności przedsiębiorstwa. Spółki do portfeli są kwalifikowane ze względu na pozycję w rankingu konstruowanym na podstawie wybranych wskaźników finansowych. Budowane są dwa rankingi: ranking TMAI jest konstruowany na podstawie wszystkich wskaźników finansowych oraz ranking TMAI_P jest konstruowany na podstawie wskaźników płynności. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość ograniczenia analizy do wskaźników płynności.
EN
Increase number of stocks quoted on the capital markets makes banks seek statistical methods that allow to reduce number of analysed and priced stocks in the context of portfolio construction. The purpose of the article is to check if selecting the stocks based only on liquidity ratios allows to find quantile portfolio that is better than any quantile portfolio constructed with financial ratios that describe each area of company activity. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios. There are two rankings: the first one TMAI is built with all financial ratios, the second one TMAI_P is built with the liquidity ratios. We find that it is possible to analyse only liquidity ratios instead of all financial ratios.
8
100%
EN
The constant proportion portfolio insurance (CPPI) strategy is one of the strategies the main aim of which is to protect the minimum value of the investor's portfolio. That strategy is one of the active strategies - each changing in prices causes modifications in the portfolio structure. The CPPI strategy is used by some mutual funds that operate at the Polish stock market. The aim of the paper is to check if that strategy is efficient in the Polish market in a long time. It will be checked after implementing the CPPI strategy to the portfolio that replicates the WIG20 index.
EN
The author studies portfolio performance. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios. There are three rankings constructed on different number of financial ratios. Each ranking is constructed on the base of synthetic measure of development. The TMAI ranking is constructed on the base of 48 financial ratios, the TMAI_gr1 ranking is constructed on the base of 14 financial ratios that can be correlated and the TMAI_gr2 ranking is constructed on the base of 8 uncorrelated financial ratios. The author uses data of companies listed on the Warsaw Stock Exchange between 2005 and 2011. The rankings and portfolios are built separately for each year. As a result, it can be stated that the Portfolio 3 in the TMAI_gr1 ranking is the best portfolio for investors who are maximizing the Sharpe ratio.
EN
The purpose of the article is to check if companies should be assessed on the base of dynamics of the financial ratios or both dynamics of financial ratios and nominal values of financial ratios. In order to point out the better portfolio their performances are compared. Companies are chosen to quantile portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios (nominal values and/or their dynamics). As a result, it can be stated that the best portfolios are two portfolios pointed out by the ranking constructed on the base of nominal value of financial ratios and their dynamics.
PL
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy ograniczenie analizowanych wskaźników finansowych do wskaźników sprawności zarządzania (i ich dynamik) w kontekście doboru spółek do portfela pozwala na wskazanie portfela kwantylowego, który będzie lepszy od portfela kwantylowego skonstruowanego na podstawie wskaźników finansowych (i ich dynamik) opisujących każdy z obszarów działalności przedsiębiorstwa. Spółki do portfeli są kwalifikowane na podstawie ich pozycji w rankingu konstruowanym z wykorzystaniem wybranych wskaźników finansowych. Budowane są dwa rankingi: ranking TMAI konstruowany na podstawie wszystkich wskaźników finansowych (i ich dynamik) oraz ranking TMAI_S konstruowany na podstawie wskaźników sprawności zarządzania (i ich dynamik).
EN
The purpose of the article is to check if restriction of analysed financial ratios to asset turnover ratios (and its dynamics) in the context of the stock selection, leads to find quantile portfolio that is better than any quantile portfolio constructed with financial ratios (and its dynamics) that describe each area of company activity. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios. There are two rankings: the first one TMAI is built with all financial ratios (and its dynamics), the second one TMAI_S is built with asset turnover ratios (and its dynamics).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.