Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 962

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wlasciwosci chemiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
PL
Przeprowadzono badania nad określe­niem własności, głównie fizykochemicznych, sorbenta poliamidowego (PA) pod kątem możliwości zastosowania go w rolnictwie. Wykonano także wstępne próby z użyciem PA do zmiany własności gleby piaszczystej i gliniastej. Na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów stwierdzono, iż sorbent poliamidowy jest materiałem słabo porowatym, o odczynie prawie obojętnym. Ze względu na wielkość powierzchni właściwej i pojemności monowarstwy zaadsorbowanej pary wodnej można go umieścić w szeregu pomiędzy pęczniejącymi minerałami ilastymi, a kaolinem i większością gleb mineralnych. Dodatni ładunek powierzchniowy sorbenta sprawia, że sorbuje aniony, a więc może być materiałem zatrzymującym w glebie aniony. Dotyczyłoby to głównie anionów azotanowych, a zatem le­pszego wykorzystania nawozów i ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Duża pojemność wodna sobenta PA oraz spora wartość punktu więdnięcia roślin sugeraje za­stosowanie go do zmiany własności wodnych gleb. Wstępne badania nad zachowaniem się sorbenta w glebie wskazują na brak wpływu jego obecności na odczyn i własności jonowymienne badanej gleby. Sorbent PA nie ma też wpływu na wielkość powierzchni właściwej gleb.
EN
Some selected properties of polyamide sorbent ere investigated from the point of view of its application in agriculture. Preliminary experiments concerning the influ­ence of the polyamide sorbent on some properties of sandy and loamy soils were performed additionally. It was stated that the sorbent has low porosity and neutral pH. The surface area (water adsorption) of the sor­bent lies between the swelling clay minerals and most of mi­neral soils. The positive surface charge of the sorbent makes it an useful anion-exchange component. The possible advantage of the sorbent is then nitrates binding resulting in more effective nitrate fertilizers uptake as well as a pro­tection of their migration into groundwaters. The high wa­ter holding capacity as well as rather high value of moisture at the wilting point of the sorbent suggest its use as an amendment changing soil water properties. Our experiments suggest the absence of the sorbent influence on soil reaction, cation exchange capacity and surface area.
EN
Long term drilling can change soil chemical properties. It refers mainly to P, K and Corg. concentration as well as acidity of surface layer of soil. The main reason for these changes is the superficial usage of mineral fertilizers and modification in plant root distribution. To qualify soil biological activity one can use many indicators - numbers of soil fauna, number of particular microorganism groups or soil enzyme activity. Among them mostly dehydrogenase activity should be considered. Its activity depends on soil chemical properties. That is why dehydrogenase should be regarded as a very sensitive indicator for all changes occurring in the soil environment.
PL
Intensywne nawożenie mineralne gleb przy jednoczesnym niedoborze próchnicy często prowadzi do ich degradacji. Racjonalne wykorzystanie, szczególnie gleb piaszczystych, wymaga zatem uzupełnienia składu organicznego i mineralnego tych gleb w próchnicę, magnez i mikroelementy. Przeprowadzone badania wskazują, że istotnym źródłem wzbogacającym glebę w substancję organiczną i składniki pokarmowe może być niekonwencjonalny nawóz organiczno-mineralny wytworzony z węgla brunatnego. Nawóz ten wprowadzony do gleb piaszczystych spowodował znaczny wzrost ogólnej zawartości węgla organicznego, poprawę odczynu i właściwości sorpcyjnych gleby, o czym świadczy wzrost sumy kationów zasadowych, pojemności sorpcyjnej oraz wzrost stopnia wysycenia zasadami kompleksu sorpcyjnego tych gleb.
EN
High levels of mineral fertilization of soils at low levels of humus frequently lead to their degradation. Rational management of light soils requires supplementing them with humus, magnesium and micronutients. The studies conducted by the author indicate that significant source amending soils with organic substancesn and nutrients can be unconventional organo-mineral fertilizer produced from brown coal and peat. This fertilizer applied to very light soils increased the total content of organic carbon and improved soil reaction and sorptive properties of the soils. This is evidenced by increases in the sum of basic cations, cation exchange capacity and the degree of base saturation.
EN
Results of chemical soil properties assay in soil submitted to overhead irrigation and mineral fertilization are presented. Increased soil moisture causes constant tendency to vertical water movement with dissolved substances. High fertilization (450 kg NPK/ha) rises the nutrient content in the soil, these being in ionic form, migrate with the water thus changing its chemical properties. The minerals content of the soil liquid depended also the amounts drawn by better growing plants. As effects on the environment, changes in soil pH, NO₃⁻ and NH₄⁺ content, and soil sorption were found. The intensification of plant production may be hazardous for the environment.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań chemicznych właściwości gleby lekkiej, kształtujących się pod wpływem deszczowania i nawożenia mineralnego. Wzrost uwilgotnienia gleby powoduje stałą tendencję do pionowego przemieszczania się wody, a razem z nią rozpuszczalnych substancji chemicznych. Wysokie nawożenie (450 kg NPK/ha) zwiększa w glebie zawartość składników pokarmowych, które jako formy jonowe migrując razem z wodą przez glebę, oddziaływały na skład kompleksu sorpcyjnego. Skład roztworu glebowego zależny był także od poboru składników pokarmowych przez intensywnie rozwijające się rośliny. W wyniku nawożenia oraz deszczowania nastąpiły zmiany w odczynie, zawartościach mineralnych form azotu (NO₃⁻+NH₄⁺) oraz właściwościach sorpcyjnych gleby. Przeprowadzona w doświadczeniu polowym intensyfikacja produkcji roślinnej może szkodzić żyzności gleby lekkiej i stać się przyczyną zmian w środowisku przyrodniczym.
EN
The studies were conducted in various parts of the Lublin Upland on the soils formed from loess and loess-like formations as well as from limestone. The greatest and the quickest changes in the soil cover and typology are caused by erosion resulting from the changes of forest soils into cultivated soils. Several cycles of soil development in the undulating terrain are presented in relation to the intensity of erosion, mother rock, and original soil. Forest soils are not prone to undergo transformations. Cultivation going on for several hundreds years causes slow changes, mainly in some of the chemical soil properties (e.g., in the fractional humus contents, soil reaction, the contents of available K and P). A probable soil cover that existed 500-600 years ago, and the cover expected in several hundreds years have also been presented.
PL
Badania przeprowadzono w różnych regionach Wyżyny Lubelskiej na glebach wytworzonych z lessów i utworów lessowatych oraz ze skał wapiennych. Największe i najszybsze zmiany w pokrywie glebowej i w typologii powoduje erozja w wyniku zamiany gleb leśnych na uprawne. Podano też kilka cyklów rozwojowych gleb w terenie falistym, zależnie od natężenia erozji, skały macierzystej i gleby wyjściowej. Gleby leśne są bardzo mało podatne na zmiany w czasie. Kilkusetletnia uprawa rolna wywołuje zmiany powolne, głównie niektórych właściwości chemicznych gleb (np. w składzie frakcjonarnym próchnicy, odczynie, zawartości przyswajalnego fosforu i potasu). Przedstawiono też prawdopodobną pokrywę glebową przed 500-600 laty a także przewidywaną za kilkaset lat.
EN
Lolium perenne is unique in its advantageous chemical composition, considerable palatability and high digestibility. This high assessment is also corroborated by Polish investigations. Moreover, this evaluation is the result of high energetic value of forage obtained from Lolium perenne plantations. It is possible to obtain high quality ryegrass sward in Polish climatic and soil conditions, provided appropriate treatment of grasslands is assured, in particular, its proper utilization. It must be remembered that this grass is susceptible to thermal and water stresses, which may not only modify plant chemical composition but also decrease its persistence. Therefore, the utilization of this grass in Poland for animal nutrition is determined not only by its chemical properties but also by plant persistence and, associated with it, risk of its cultivation.
EN
In the years 1987-1992 field experiments were carried out in five commercial orchards in Poland, growing on acid soils. In these orchards herbicide fallow was kept in the rows of trees and grass between them. In spring 1987, the whole surface of the experimental fields was treated with differentiated doses of calcium (from 750 to 2500 kg CaO/ha). The liming was repeated in spring 1990. The control fields were not limed. Before the beginning of the experiment, i.e. in 1986 and again in 1992 soil samples were taken separately from under the grass and herbicide fallow from the arable and sub-arable layer. The soil in the herbicide fallow strips had lower pH and higher content of available phosphorus and potassium than in grass strips. The content of available magnesium was similar both under grass and herbicide strips. In the soil kept as herbicide fallow and non-limed a distinct decrease in pH and magnesium content occurred within six years of the study. Such process did not take place in soil under grass. Liming caused the increase in soil pH more distinctly under grass than in herbicide strips. The increase in magnesium content was similar in both ways of soil management. Liming did not influence the phosphorus and potassium content under grass and herbicide fallow. The magnesium content lowered as a result of liming, both under grass and in herbicide strips but in sub-arable layer only.
PL
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 1987-1992 w pięciu sadach produkcyjnych w Polsce, rosnących na glebach kwaśnych. W sadach tych utrzymywany był ugór herbicydowy w rzędach drzew i murawa w międzyrzędziach. Wiosną 1987 r. wysiano na całą powierzchnię poletek doświadczalnych zróżnicowane dawki wapna (od 750 do 2500 kg CaO/ha). Wapnowanie powtórzono wiosną 1990 r. Kontrolą były poletka nie wapnowane. Przed rozpoczęciem badań tj. w 1986 r. i ponownie w 1992 r. pobrano próby gleby osobno spod murawy i ugoru herbicydowego z warstwy ornej i podornej. Gleba w pasach ugoru herbicydowego charakteryzowała się niższym pH oraz wyższą zawartością przyswajalnego fosforu i potasu niż w pasach murawy. Zawartość przyswajalnego magnezu była podobna pod murawą i ugorem herbicydowym. W glebie utrzymywanej w ugorze herbicydowym i nie wapnowanej nastąpiło w ciągu sześciu lat wyraźne obniżenie pH i zawartości magnezu natomiast nie zaznaczyło się to w glebie pod murawą. Pod wpływem wapnowania wzrosło pH gleby, wyraźniej pod murawą niż w pasach herbicydowych; wzrost zawartości magnezu był podobny przy obu sposobach pielęgnacji gleby. Wapnowanie nie miało wpływu na zawartość fosforu i potasu w glebie pod murawą i ugorem herbicydowym. Zawartość manganu obniżyła się w wyniku wapnowania, zarówno pod murawą, jak i w pasach herbicydowych ale tylko w podornej warstwie gleby.
PL
Przedstawiono wyniki testu międzylaboratoryjnego opartego na obowiązujących i zaakceptowanych ostatnio przez UE metodach oznaczania właściwości fizycznych i chemicznych podłoży ogrodniczych i ich komponentów. Test zorganizowany został przez Instytut Badawczy Applied Plant Research, Naaldwijk w Holandii. Program trwał od kilku lat, a test ten rozpoczął się w styczniu 2000 roku i trwał do lutego 2001. Wykazał stosunkowo duże zróżnicowanie wyników między biorącymi w nim udział laboratoriami.
EN
Data from interlaboratory trial based on the recently accepted by the EU CEN-methods for physical and chemical properties of growing media determination were presented. The trial was organized by Applied Plant Research in Naaldwijk, the Netherlands, and ran for a few years. The last trial started in January 2000 and ended in February 2001. It showed quite substantial differentiation of results between participating laboratories.
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.