Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modified silica
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
EN
The functional modification of silica samples based on the reaction of “grafting” of polybutadiene olygomers carried out by gamma-irradiation in the presence of air at room temperature has been investigated. The yield of grafted PB reaches a maximum at doses of about 30 kGy, then decreases as a consequence of the oxidative degradation. The reaction is accompanied by the build up of carbonyls and peroxides up to 0.1 moles/kg and it leads to a rapid consumption of the double bonds concentration as determined by both FTIR and Raman spectroscopy. The results of the EPR analysis are diagnostic of a mechanism of immobilization of the olygomer based on cross-linking of polybutadiene which is initiated by the SiO2 radiolytic species. Depending on the nature of the SiO2 species, the mechanism of initiation leads to immobilized PB either really grafted to the silica surface or simply physically absorbed.
EN
Aminosilane modified silica was prepared and investigated for the adsorption of textile dyes such as C.I. Acid Orange 7 (AO7), C.I. Reactive Black 5 (RB5) and C.I. Direct Blue 71 (DB71) from aqueous media and wastewaters. The values of the sorption capacities obtained from the Langmuir isotherm model were: 5.3 mg g-1, 58.7 mg g-1 and 72.2 mg g-1 for AO7, DB71 and RB5, respectively. The affinity series of the dyes for the modified silica can be presented as follows: C.I. Reactive Black 5 > C.I. Direct Blue 71> C.I. Acid Orange 7. The influence of anionic surfactant (SDS) and sodium chloride on dye sorption was investigated in a system containing 100 mg L-1 dye and 0.1-1 g L-1 SDS or 1-25 g L-1 NaCl. The sorption capacities decrease with increasing concentration of SDS in the solution. Retention of AO7 and RB5 was reduced in the presence of NaCl. A satisfactory agreement of the experimental data with the pseudo second-order kinetic model was found. Effectiveness of the aminosilane modified silica in raw textile wastewater purification was confirmed.
EN
Studies were performed on cleaning the solutions contaminated with organic dyes. Silica modified with the aminosilane coupling agent was used for the adsorption of the dyes. The procedure was followed by the estimation of the extent to which the dye was removed from the contaminated solution. In the obtained pigments, the particle size distribution, the tendency to form agglomerates as well as the particle surface morphology, were examined using the SEM and DLS techniques.
4
Content available remote Zastosowanie modyfikowanej krzemionki w procesie adsorpcji kwasu syryngowego
75%
PL
Przedstawiono wyniki badań poświęconych ocenie właściwości adsorpcyjnych wobec kwasu syryngowego krzemionki MCM-41 modyfikowanej (3-aminopropylo)trietoksysilanem. Wyznaczono parametry izoterm Langmuira oraz Dubinina i Astachowa stosując metodę dopasowania nieliniowego. Otrzymany adsorbent odznaczał się pojemnością adsorpcyjną wobec kwasu fenolowego równą 154,7 mg/g (model Dubinina i Astachowa) oraz znaczną wydajnością adsorpcji w warunkach najniższych stężeń początkowych adsorbatu.
EN
(3-Aminopropyl)triethoxysilane-modified SiO₂ was used for adsorption of syringic acid. Non-linear fitting anal. was employed to estimation Langmuir and Dubinin-Astakhov isotherm parameters. The adsorption capacity (Dubinin-Astakhov model) was 154,7 mg/g. The adsorbent showed substantial adsorption efficiency at the lowest initial adsorbate concn.
PL
Z wykorzystaniem wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej sporządzono kompozycje poliestrowej farby proszkowej BFP z wytypowanymi nanonapełniaczami: zmodyfikowanym bentonitem oraz krzemionką modyfikowaną metakrylanem 3-(trimetoksysililo)propylu i naniesiono je na płytki metalowe. Stwierdzono, że powłoki wykonane z kompozycji farby proszkowej z nanonapełniaczami i dodatkami wykazują znacznie korzystniejsze właściwości: połysk, twardość względną, udarność, plastyczność, odporność na zarysowania, przyczepność do podłoża oraz wytrzymałość przy ścinaniu niż powłoki z niemodyfikowanej farby proszkowej.
EN
The compositions of polyester powder paint BFP and selected nanofillers: modified bentonite and silica modified with 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate were prepared using a co-rotating twin-screw extruder. The obtained compositions were applied to metal plates. It was found that the coatings prepared from the compositions of powder paint, nanofillers and additives showed much better performance (gloss, relative hardness, impact resistance, ductility, scratch resistance, adhesion to substrate and shear strength) compared to the coating obtained using unmodified powder paint.
Tribologia
|
2005
|
tom nr 5
151-159
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych smarów plastycznych przeznaczonych do pracy w niskich temperaturach, opracowanych w wyniku realizowanego projektu badawczego. Opracowane smary niskotemperaturowe (temperatura pracy tych smarów wynosi poniżej -45°C) zawierające zagęszczacz organiczny, jakim jest związek typu mydła oraz związek nieorganiczny, jakim jest modyfikowana krzemionka, zbadano zgodnie z normą polską oraz według testu zmodyfikowanego, opracowanego w ITeE, określając ich właściwości przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe. Porównano właściwości smarne smarów podstawowych z właściwościami smarnymi smarów zawierających dodatek przeciwzatarciowy.
EN
In this work the author presents the results of investigations of tribological properties of low-temperature greases, elaborated in the frame of research project. The operating temperature of elaborated low-temperature greases is below 45°C. The organic compound in the nature of soap and inorganic compound (modified silica) were used as a thickener. The investigations of antiwear and extreme pressure properties of greases were performed according to Polish standard and according to modified tribological test, elaborated in the ITeE. The lubricating properties of basis greases and greases containing lubricating additives were compared.
PL
Przedstawiono zastosowanie krzemionek SBA-15 oraz MCF modyfikowanych 3-aminopropylotrialkoksysilanem jako wydajnych adsorbentów kwasu chlorogenowego. Wykazano zbliżoną pojemność adsorpcyjną obu modyfikowanych materiałów wobec adsorbatu (Qmaks ≈ 250 mg/g). Krzemionki scharakteryzowano m.in. za pomocą skaningowej oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Proces adsorpcji kwasu chlorogenowego na modyfikowanych mezoporowatych sorbentach przebiegał zgodnie z modelem adsorpcji Langmuira.
EN
Two SiO₂ samples were prepd. by conversion of (EtO)₄Si, modified with a com. nonionic surfactant and optionally with 1,3,5-Me₃C₆H₃ and NH₄F precursors, and functionalized with H₂N(CH₂)₃Si(OEt)₃ added at molar ratio 1:6 to the SiO₂. VAdsorption of chlorogenic acid from its Me₂CHOH solns. (concn. 350–7000 mg/L) was studied at 25°C by shaking a suspension of modified silica sample in the chlorogenic acid soln. for 24 h and then spectrophotometric assaying the concn. of chlorogenic acid remaining in the liq. phase after removal of the adsorbent. Both adsorbents had similar waveforms of isotherms and the max. of adsorption capacity at 250 or 244 mg/g. Moreover, the morphol. of SiO₂ samples was studied by scanning electron microscopy.
9
51%
EN
The paper presents the methodology of the process of manufacturing of technical profile models on the example gear wheels made of epoxy composites cast in silicone molds using vacuum casting technology. Research on preparation of epoxy resin composites filled with hybrid modifiers has been carried out. Mechanical and processing properties of composites have been evaluated, particularly in terms of application in rapid prototyping of gear wheels. Considerable improvement of tensile strength (up to 44 %) and unnotched impact strength (up to 93 %) has been observed. Geometric accuracy of gear wheels prepared by casting of the analyzed hybrid composites has been determined using a coordinate measuring machine. Morphology of the brittle fracture of studied composites has been observed on brittle fractures using a scanning electron microscope (SEM).
PL
W artykule przedstawiono metodykę procesu wytwarzania modeli profili technicznych na przykładzie kół zębatych wykonanych z kompozytów epoksydowych metodą odlewania próżniowego w formach silikonowych. Otrzymano kompozyty na osnowie żywicy epoksydowej napełnione modyfikatorami hybrydowymi. Oceniono właściwości użytkowe i przetwórcze kompozytów, zwłaszcza pod względem możliwości ich zastosowania w metodach szybkiego prototypowania do otrzymywania kół zębatych. Stwierdzono wyraźną poprawę wytrzymałości na rozciąganie (do 44 %) oraz udarności bez karbu (do 93 %). Na stanowisku współrzędnościowym określono także dokładność geometryczną odlanych modeli kół zębatych, a za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) zbadano ich morfologię, obserwowaną na kruchych przełomach.
PL
Przedstawiono sposób otrzymywania układów terapeutycznych opartych na połączeniu mezoporowatej krzemionki SBA-15 i polimerów w celu osiągnięcia spowolnionego uwalniania winianu metoprololu. Wykazano, że wzrastająca zawartość polimeru sprzyjała wolniejszemu uwalnianiu substancji leczniczej z matrycy SBA-15. Najwolniejszą kinetykę uwalniania winianu metoprololu obserwowano dla krzemionki zawierającej 4% mas. alginianu sodu lub 16% mas. poli(alkoholu winylowego). Dokonano charakterystyki nośników leków z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej, sorptometrii azotu oraz analizy dyfraktometrycznej (XRD).
EN
Mesoporous SiO2 was impregnated with aq. solns. of poly(vinyl pyrrolidone), poly(vinyl alc.) and Na alginate and used as a support for metoprolol tartrate in a drug-delivery system. The addn. of polymers resulted in a decrease in the drug release (increase in residence time from 5 h up to 10–15 h).
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badania wpływu dodatku polimerowo-krzemionkowego na właściwości smarne wybranych kompozycji smarowych. Do modyfikacji smarów plastycznych wytworzonych na bazie mineralnej oraz silikonowo-mineralnej, zagęszczonych stearynianem litu oraz modyfikowaną krzemionką zastosowano mieszaninę proszku teflonowego oraz krzemionki modyfikowanej w proporcji 3:2. Wykonano testy tribologiczne za pomocą aparatu czterokulowego dla smarów bazowych, tzn. niezawierających dodatku modyfikującego i porównano je z wynikami uzyskanymi dla smarów plastycznych zmodyfikowanych wyżej wymienionym dodatkiem. Do oceny tych właściwości wykorzystano wyniki badań granicznego obciążenia zużycia, obciążenia zespawania, obciążenia zacierającego, granicznego obciążenia zatarcia oraz granicznego nacisku zatarcia. Na podstawie wyników badań tribologicznych smarów plastycznych stwierdzono, że dodatek polimerowo-krzemionkowy wpływa na wzrost właściwości przeciwzatarciowych kompozycji smarowych poddanych badaniom, przy jednoczesnym nieznacznym pogorszeniu się właściwości przeciwzużyciowych nie dyskwalifikujących badanych smarów z zastosowania praktycznego.
EN
In this article, the investigation result on the influence of additive silica and Teflon on lubricating properties of selected lubricated compositions are presented. For modification of greases made on silica-mineral and mineral bases, modified silica thickened with lithium stearate and was used in the shape of Teflon powder and colloidal silica at a ratio 3:2. Tribological tests were carried out using four-ball apparatus for lubricants not containing the modified additive and compared them with the results obtained for greases modified with the additive mentioned above. For the estimation of these properties, the results of investigations limiting load of wear, weld point, scuffing load, limiting load of scuffing and limiting pressure of seizure were used. On the basis of tribological properties of the examined greases, we concluded that additive of silica and Teflon influences the greases by increasing the anti-scuffing properties of lubricating compositions. Simultaneously, insignificant deterioration of antiwear properties is not disqualifying examined greases for practical applications.
EN
Silica having amine functional groups (A-SiO2) obtained by the sol-gel process was used to improve compatibility of polyamide 11 and poly(phenylene oxide) (PA11/PPO 80/20) blend via reactive extrusion in a co-rotating twin screw extruder. Amine functional groups of A-SiO2 can react with the carboxyl groups of PA11 to form graft copolymer with PA11 which can efficiently control the phase morphology of the blend. Silica, thanks to the reinforcing effect, significantly increased stiffness of PA11/PPO blend. On the other hand, it greatly improved impact strength and reduced the crystallinity without affecting the crystallization temperature of PA11due to excellent compatibilizing effect. SEM results showed that despite the lower content of PPO, it formed a continuous phase and PA11 – a dispersed. The addition of A-SiO2 changed the morphology from the droplet-matrix to co-continuous with interpenetrating phases. The greatest size-reduction of both phases, reflecting the highest impact toughness, was observed for the content of 3 wt % A-SiO2. With a higher silica loading, phase inversion was observed with the reappearance of the droplet structure, resulting in a slight decrease in impact strength and significant in elongation at break. TGA showed that the composites exhibited better thermal properties as evidenced by the higher initial degradation temperature (Tonset) and the maximum weight loss rate temperature (Tmax).
PL
Otrzymaną w procesie zol-żel krzemionkę zawierającą aminowe grupy funkcyjne (A-SiO2) zastosowano do poprawy kompatybilności mieszaniny poliamidu 11 z poli(tlenkiem fenylenu) (PA11/ PPO 80/20). Proces prowadzono metodą reaktywnego wytłaczania przy użyciu dwuślimakowej wytłaczarki współbieżnej. Aminowe grupy funkcyjne A-SiO2 mogą reagować z grupami karboksylowymi PA11 i tworzyć kopolimery szczepione z PA11, co może skutecznie kontrolować strukturę mieszaniny. Krzemionka, dzięki efektowi wzmacniającemu, znacznie zwiększyła sztywność mieszaniny PA11/PPO. Natomiast, dzięki doskonałemu efektowi kompatybilizacji poprawiła udarność i zmniejszyła stopień krystaliczności mieszaniny bez wpływu na temperaturę krystalizacji PA11. Wyniki SEM wykazały, że pomimo mniejszego udziału, PPO tworzy fazę ciągłą, a PA11 zdyspergowaną. Dodatek krzemionki zmienił strukturę z kropelkowej na ciągłą z wzajemnie przenikającymi się fazami. Przy zawartości 3% mas. A-SiO2 zaobserwowano największe rozdrobnienie obu faz i najwyższą udarność. Przy większej zawartości A-SiO2 nastąpiła inwersja faz z ponownym pojawieniem się struktury kropelkowej, co skutkowało zmniejszeniem udarności i wydłużenia przy zerwaniu. Badania TGA wykazały, że kompozyty charakteryzują się lepszymi właściwościami termicznymi, o czym świadczy wyższa temperatura początku rozkładu i temperatura maksymalnej szybkości rozkładu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.