Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydrazine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
100%
EN
The article presents the safety issue bonded to the Polish Air Force F-16 multirole aircraft. The authors pointed out the issue of fuel used for emergency supply system of these aircrafts. The article emphasized the fact that these aircrafts require special fuel with designation H-70, which is 70% aqueous solution of toxic hydrazine. For this reason, the rescue services of Polish Air Force bases where Polish F-16 are stationed had to be adjusted accordingly. Just as importantly, authors noticed that in the event of an emergency landing of this aircraft at different airports could receive difficulties associated with the possible leakage of hydrazine, or its neutralization in the absence of specialized Hydrazine Response Team, which are part of the Airport Rescue Group. After the introduction of new aircraft for use in the Polish Air Force (in this case F-16 multirole aircraft), it is necessary to analyse the safety of their use in the context of potential places on which they can land. This is related, among others, to the safety of managing liquid fuels. In the case of F-16 aircraft, one must bear in mind besides the F-34 fuel, also hydrazine (H- 70). The article presents a functional diagram of EPU system of emergency power supply EPS of F-16 multirole aircraft.
EN
The paper brings details of a simple method for rapid synthesis of triangular silver nanoparticles and their characterization. The method presented proceeds with a simple reaction in aqueous solution at ambient temperature and nanotriangles are synthesized in a few minutes. The formation of triangular nanoparticles was investigated by UV-VIS spectroscopy. Transmission electron microscopy (TEM) images of nanoparticles show that resulting triangles are truncated. The concentration of reactants and pH were found to have influence on the shape of resulting nanoparticles. These results indicate that hydrazine and citrate are necessary for formation of triangular nanoparticles.
3
Content available remote Thermal decomposition of ammonia. N2H4-an intermediate reaction product
88%
EN
The paper reports the thermal decomposition of ammonia under dynamic conditions at 800°C in a quartz reactor. Its purpose is to confirm the homogeneous-heterogeneous degenerated branched chain mechanism established in previous studies, which assume the formation of N2H4 as a molecular intermediate; this paper identifies hydrazine as a product of thermal decomposition using FT-IR and UV-VIS spectroscopies.
4
88%
EN
Recently, transition metal oxides, which exhibit favorable catalytic abilities, have also been investigated as a material for the detection of hydrazine (N2H4). It has been reported that mixed metal oxides usually offer a higher electrochemical activity than binary oxides. In this work, a TiO2-Fe2O3 coupled system is presented as an enhanced material with major applications in electrochemical detectors. The electrochemical behavior of glassy carbon electrodes modified with TiO2-Fe2O3 in the absence and presence of hydrazine was evaluated via cyclic voltammetry (CV). Experimental results also suggest that the formation of the TiO2-Fe2O3 coupled system enhances electrochemical catalytic performance in N2H4 detection. The modificationTiO2+2 mol% Fe2O3 provides good analytical performance of detection (0.13 mM) and quantification limits (0.39 mM). The presented coupled system provides the premise for a suitable material for a stable and sensitive N2H4 sensor.
5
75%
PL
Wartykule zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania nadtlenku wodoru (H2O2) klasy HTP (do zastosowań napędowych – tzw. „High Test Peroxide” lub też „Rocket Grade Hydrogen Peroxide”) jako atrakcyjnej alternatywy dla obecnie stosowanych materiałów pędnych na platformach satelitarnych. Najpowszechniejszymi materiałami pędnymi aktualnie wykorzystywanymi jako napędy kosmiczne w satelitach są hydrazyna i jej pochodne (paliwa) oraz czterotlenek dwuazotu (utleniacz). Są to substancje odznaczające się bardzo wysoką toksycznością oraz korozyjnością. Zwłaszcza stosowanie hydrazyny poddawane jest coraz ostrzejszym restrykcjom w Europie (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów – REACH). Rosnące trudności formalne związane z użytkowaniem hydrazyny oraz relatywnie wysokie koszty zabezpieczeń dla personelu naziemnego, sprawią, że sektor napędów satelitarnych intensywnie poszukuje odpowiednich zamienników tej substancji. Ocenia się, że nadtlenek wodoru klasy HTP o stężeniu 98% jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do tego, aby ją skutecznie zastąpić. Nadtlenek wodoru klasy HTP jest silnym ciekłym utleniaczem i jednocześnie, relatywnie najbezpieczniejszym, rakietowym jednoskładnikowym materiałem pędnym. Niestety, obecnie substancja ta, zwłaszcza wmniejszych ilościach, jest praktycznie niedostępna na rynku europejskim. Skutkiem tego ośrodki akademickie oraz jednostki naukowo-badawcze, które wykazują zainteresowane są badaniami z wykorzystaniem HTP, nie są w stanie nabyć nawet niewielkich ilości HTP w rozsądnej cenie. Dlatego też w Instytucie Lotnictwa opracowano technologię uzyskiwania laboratoryjnych do technicznych ilości względnie taniego nadtlenku wodoru o stężeniu powyżej 80% (nawet 98%+) oraz odpowiednio wysokiej czystości.
EN
The paper presents modern approach as well as the potential of “novel” chemical “green” rocket propellant for satellite applications known as hydrogen peroxide of HTP class. The technology of obtaining the substance has been fully developed at IoA. However, the compound already is under experimental research for its practical utilisation within space propulsion applications. This liquid rocket propellant may be successfully used in thrusters and engines in RCS’s. What more, recently has become promising alternative for utilised so far toxic propellants. The novel (in terms of its quality and renewed interest) high-energy liquid green propellant called HTP is 98% aqua solution of hydrogen peroxide (High Test Peroxide). It does not suffer from the disadvantages typical for currently used rocket propellants and is now being extensively tested in many other space propulsion research centres around the world. The paper also presents the potential connected to the use of 98% HTP, also with comparison to the other liquid currently commonly used and very toxic propellant - hydrazine. Additionally, the authors try to prove that 98% HTP enables, due to low costs, the extensive research for alternative “green” propulsion systems may not always have to be done by the relevant industry itself but also by academia, research institutes and smaller private companies.
6
Content available Hydrazyna – metoda oznaczania
75%
PL
Metoda polega na przepuszczeniu badanego powietrza przez filtr pokryty roztworem kwasu siarkowego, ekstrakcji powstałego w wyniku reakcji siarczanu hydrazyny roztworem wersenianu disodu i jednozasadowego, jednowodnego fosforanu sodu o pH 3,5, a następnie przeprowadzeniu siarczanu hydrazyny w pochodną w wyniku reakcji z benzaldehydem i analizie chromatograficznej (HPLC/UV) otrzymanej w ten sposób pochodnej – benzalazyny. Oznaczalność metody wynosi 0,005 mg/m3.
EN
The method is based on the chemisorption of hydrazine on the glass fiber filter treated with sulphuric acid, extraction of hydrazine sulphate with the buffered EDTA disodium solution (pH 3.5), derivatization with benzaldehyde solution and determination of the obtained benzalazine by HPLC/UV. The determination limit of the method is 0.005 mg/m3.
EN
H-point standard addition method (HPSAM) has been suggested as a simple and selective method for simultaneous determination of isoniazid and hydrazine. Reduction of Cu(II) to Cu(l) by isoniazid and hydrazine, and subsequent complex formation between the generated Cu(I) and neocuproine (Nc) provided the possibility for sensitive indirect simultaneous determination of isoniazid and its hydrolysis product - hydrazine. A difference in reduction rate of Cu(II) with isoniazid and hydrazine was the basis of this method. The proposed procedure was successfully applied to the simultaneous determination of isoniazid (1000-4000 ng mL-1) and hydrazine (150-900 ng mL-1 .
PL
Zaproponowano użycie metody dodatku wzorca z wykorzystaniem punktu H (pomiar spektrofotometryczny przy dwóch długościach fali) do jednoczesnego, prostego i selektywnego oznaczania izoniazydu i hydrazyny. Oznaczanie tych związków jest oparte na reakcji redukcji Cu(II) do Cu(I) przez izoniazyd i hydrażyne, w wyniku której powstaje kompleks między tw;orzącym się jonem Cu(I) i neokupromą. W metodzie wykorzystuje się różnicę w szybkości redukcji Cu(II) przez izoniazyd i hy drażyne. Opracowaną procedurę zastosowano z powodzeniem do jednoczesnego oznaczania izoniazudu (1000—4000 ng mL-1) i hydrazyny (150-900 ngm L-1).
EN
A novel chemiluminescence flow system for the determination of hydrazine is presented. It is based on the enhancement effect of hydrazine on the chemiluminescence reaction between luminol and BrO~ in alkaline media. The oxidant BrO(-) was on-line electroge-nerated by constant current electrolysis, resulting in the elimination of the inconvenience of its instability. The variables that affect the reaction were investigated and optimum condition was established. Hydrazine can be determined in the range of 0.01-10 ug ml(-1) with a detection limit of 0.003 ug ml-1 (3). A complete analysis could be done in 1 min with the relative standard deviation of 3.7%. The proposed method is suitable for the automatic and continuous on-line monitoring of low level of hydrazine. A few examples of the determination of hydrazine in drinking and river waters are given.
PL
Opisano nową przepływową metodę chemiluminoscencyjną oznaczania hydrozyny. Zasadą metody jest wpływ hydrazyny na zwiększenie intensywności chemilumines-cencji reakcji luninolu i BrCT w śrosowisku alkalicznym. Utleniacz BrCT był elektro-generowany bezpośrednio metodą elektrolizy stało prądowej w celu eliminacji niedogodności związanych z jego nietrwałością. Zbadano wpływ warunków reakcji na otrzymywane wyniki i ustalono warunki optymalne. Hydrazyna może być oznaczana w zakresie 0.01-10 ug ml(-1), a granica wykrywalności wynosi 0.003 ug(-1) (3o). Analiza może być wykonana w ciągu l min. Względne odchylenie standardowe wynosi 3.7%. Opracowana metoda nadaje się do automatycznego, ciągłego monitorowania małych stężeń hydrazyny. Podano przykłady oznaczania hydrazyny w wodzie rzecznej i pitnej.
EN
Most satellites stationed in space use catalytic propulsion systems for attitude control and orbit adjustment. Hydrazine is consumed extensively as liquid monopropellant, in the thrusters. Catalytic reactor is the most important section in the catalytic thruster. Ammonia and nitrogen gases are produced as a result of complete catalytic decomposition of hydrazine in the reactor, causing an increase in temperature and a rise in specific impulse. Ammonia is subsequently decomposed, leading to nitrogen and hydrogen gases. Decomposition of ammonia leads to a decrease in temperature, molecular weight and specific impulse. The latter phenomenon is unavoidable. The effect of ammonia decomposition on the reactor temperature, molecular weight of gaseous products and conclusively on specific impulse was studied in this article. At adiabatic state, thermodynamic analysis revealed that the maximum and minimum temperatures were 1655 K and 773 K, respectively. The highest molecular weight was obtained at ammonia conversion of zero and the lowest when ammonia conversion was 100%. The maximum specific impulse (305.4 S) was obtained at ammonia conversion of zero and completely conversion of ammonia, the minimum specific impulse (about 213.7 s) was obtained. For specific impulse, the result of thermodynamic calculation in this work was validated by the empirical results.
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan paliw ciekłych wykorzystywanych w lotnictwie. Omówiono właściwości fizykochemiczne tych cieczy na tle warunków wynikających z rodzaju lotnictwa i realizowanych misji. Paliwa lotnicze to mieszaniny węglowodorów otrzymywane najczęściej z zachowawczej lub przetwórczej przeróbki ropy naftowej, uzupełniane dodatkami poprawiającymi ich właściwości eksploatacyjne. Aktualnie paliwa lotnicze występują w dwóch podstawowych typach: paliwa do silników turboodrzutowych i paliwa do silników tłokowych. Podstawowym paliwem dla komercyjnego transportu lotniczego i lotnictwa wojskowego jest paliwo do silników turbo-śmigłowych. Rzadziej jako paliwa lotnicze stosowane są związki syntetyczne, oraz różnego rodzaju paliwa alternatywne. Specyficzną rolę odgrywa hydrazyna stosowana w systemie awaryjnego zasilania statków powietrznych używana np. w wielozadaniowych samolotach myśliwskich F-16.
EN
The article presents the current status of liquid fuels used in aviation. The physicochemical properties of these liquids are discussed against the background of the type of aviation and mission. Aviation fuels are mixtures of hydrocarbons most often obtained from conservative or processing crude oil, supplemented with additives improving their exploitation properties. Currently, aviation fuels occur in two basic types: fuels for turbojet engines and fuels for piston engines. The basic fuel for commercial air transport and military aviation is fuel for turbo-propeller engines. Synthetic compounds and various types of alternative fuels are used more rarely as aviation fuels. A specific role is played by hydrazine used in the emergency power supply system of aircraft, for example, in multipurpose fighter planes F-16.
11
Content available remote Risk of hydrazine usage at civil airports
75%
EN
The article presents the safety issue bonded to the Polish Air Force aircrafts, which uses for emergency supply special fuel called hydrazine, which is 70% aqueous solution of toxic hydrazine with designation H-70. For this reason, the rescue services of Polish Air Force bases where this types of aircraft are stationed had to be adjusted accordingly. Just as importantly authors noticed that in the event of an emergency landing of this aircraft at different airports can receive difficulties associated with the possible leakage of hydrazine, or its neutralization in the absence of specialized Hydrazine Response Team, which are part of the Aircraft rescue and firefighting.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie bezpieczeństwa związanego z eksploatowaniem w Siłach Powietrznych RP samolotów wykorzystujących jako paliwo do systemu awaryjnego wodnego roztworu hydrazyny o oznaczeniu H-70. Z tego też względu służby ratownicze polskich baz lotnictwa wojskowego, w których stacjonują samoloty korzystające z hydrazyny, musiały zostać odpowiednio dostosowane. Zwrócono uwagę, że w przypadku wystąpienia konieczności awaryjnego lądowania takiego statku powietrznego na innych lotniskach mogą pojawić się trudności związane z ewentualnym wyciekiem hydrazyny czy jej neutralizacji z uwagi na brak wyspecjalizowanych zespołów HRT, będących częścią Grupy Ratownictwa Lotniskowego.
12
Content available remote Analiza zagrożeń występujących podczas użytkowania hydrazyny
75%
PL
W artykule omówiono zagadnienie bezpieczeństwa związanego z eksploatowanymi w Siłach Powietrznych RP samolotów wielozadaniowych. Autorzy omówili kwestię wykorzystywanego paliwa do systemu awaryjnego zasilania statków powietrznych. W tym miejscu podkreślono fakt, iż samoloty te wymagają specjalnego paliwa o oznaczaniu H-70, który jest wodnym roztworem toksycznej hydrazyny. Z tego też względu służby ratownicze polskich baz lotnictwa wojskowego, w których stacjonują F-16 musiały zostać odpowiednio dostosowane. Nie mniej jednak zwrócono uwagę, że w przypadku wystąpienia konieczności awaryjnego lądowania tego statku powietrznego na innych lotniskach mogą pojawić się trudności związane z ewentualnym wyciekiem hydrazyny, czyjej neutralizacji z uwagi na brak wyspecjalizowanych zespołów zabezpieczeń chemicznych, będących częścią Grupy Ratownictwa Lotniskowego.
EN
The article presents the safety issue bonded to the Polish Air Force F-16 multirole aircraft. The authors pointed out the issue of fuel used for emergency supply system of these aircrafts. The paper emphasized the fact that these aircrafts require special fuel with designation H-70, which is 70% aqueous solution of toxic hydrazine. For this reason, the rescue services of Polish Air Force bases where Polish F-16 are stationed had to be adjusted accordingly. Just as importantly authors noticed that in the event of an emergency landing of this aircraft at different airports can receive difficulties associated with the possible leakage of hydrazine, or its neutralization in the absence of specialized Hydrazine Response Team, which are part of the Airport Rescue Group.
14
75%
EN
Monopropellant thrusters are commonly used on spacecraft for a variety of purposes, most frequently for maintaining the spacecraft’s orbit. A majority of monopropellant thrusters available and in use today are hydrazine engines. Hydrazine is toxic, unsafe, and not environmentally friendly. An alternative propellant is hydrogen peroxide; it is environmentally friendly, non-toxic, cheaper, and easier to store than hydrazine. This paper covers the design process of a 10 N monopropellant thruster that uses hydrogen peroxide. A thruster capable of low thrust is preferred for orbit keeping; not much power is needed for maintaining orbit, and low thrust engines are smaller and lighter.
PL
Rakietowe silniki korekcyjne napędzane paliwem jednoskładnikowym są powszechnie używane w statkach kosmicznych do różnych celów, głównie do utrzymywania statku na orbicie. Większość dostępnych I używanych obecnie rakietowych silników korekcyjnych to silniki hydrazynowe. Hydrazyna jest toksyczna, niebezpieczna I szkodliwa dla środowiska. Alternatywnym paliwem jest nadtlenek wodoru. Jest on przyjazny dla środowiska, nietoksyczny, tańszy i łatwiejszy do przechowywania niż hydrazyna. Praca ta opisuje proces projektowania rakietowego silnika korekcyjnego o ciągu 10 N, który używa nadtlenku wodoru. Silnik korekcyjny, który wytwarza niską siłę ciągu jest preferowany do utrzymywania statku na orbicie ponieważ nie potrzeba dużej mocy do utrzymania statku na orbicie, a silniki o małym ciągu są mniejsze i lżejsze.
PL
Poruszono zagadnienia oczyszczania układu przegrzewaczy kotła łącznie z rurociągami parowymi do turbiny metodą tzw. dmuchania kotła, przy wykorzystaniu jego własnej pary. Omówiono warunki prawidłowego prowadzenia procesu dmuchania, w szczególności przygotowania wody zasilającej. Omówiono wyniki badań skuteczności działania wybranych preparatów do korekcji wody, zalecając stosowanie hydrazyny aktywowanej. Zwrócono uwagę na zestawy urządzeń do bezpiecznego dla obsługi dozowania korygentów.
EN
Mentioned are problems concerning cleaning of a boiler superheater system, including steam pipeline leading to a turbine, by means of the so-called boiler blowdown method with the use of its own steam. Discussed are conditions of a proper blowdown process course with special regard to fee d water preparation. Presented are efficiency research results of the selected preparations for water correction, resulting in recommendation of activated hydrazine. The attention is paid to correction agents dosaging sets safe for servicing personnel.
EN
Nitrogen oxide absorption into aqueous mixed solutions of sulfite and Fe(II)edta has been widely investigated in order to develop a process for combined control of SO2/NOx emission from stationary sources. Because of the deactivation process, oxidation of Fe(II)edta to inactive from of Fe(II)edta, the last one should be reduced in the post-absorption solutions. Here, an action of hydrazine - strong reducing agent, added to the absorption solution to depress the oxidation process, was examined. Effects of [NO(g)]in, pH0, [Fe(II)edta]0, [Na2SO3]0/[Fe(II)]0, [Na2H4]0/[Fe(II)]0, [FeIII]0/[Fe(II)]0, temperature and [O2(g)]in, on both NO absorption efficiency and Fe(II) concentration have been determined in the title system. It was found that hydrazine does not function a reducing agent to nitrosyl complex, Fe(II)(edta)(NO), as sulfite/bisulfite jons do, but effectively functions as a reducing agent to Fe(III)edta and at the same time as a suppressor of oxidation of Fe(II)edta by dissolved oxygen. When oxygen of too high concentration such as 10% vol. Is fed, the oxidation ability of dissolved oxygen overwhelms the reducing ability of N2H4. To promote NO removal, the concentration of Na2SO3 as a reducing agent to Fe(II)(edta)(NO) must be maintained at a considerably high value.
PL
Absorpcja tlenku azotu w roztworach siarczynów i Fe(II)edta została zbadana w celu opracowania procesu jednoczesnego usuwania tlenków siarki i azotu ze źródeł stacjonarnych . Ze względu na zjawisko dezaktywacji roztworu absorpcyjnego, polegające na utlenianiu Fe(II)edta do nieaktywnej postaci Fe(III)edta, kompleks ten powinien być redukowany. Przebadano działanie hydrazyny, silnego reduktora, której dodanie do roztworów absorpcyjnych, obniża szybkość procesu utleniania Fe(II)edta. Określono wpływ następujących parametrów:[NO(g)]in,pH0,[Fe(II)edta]0, [Na2SO3]0/[Fe(II)]0, [Na2H4]0/[Fe(II)]0, [FeIII]0/[Fe(II)]0, temperatury i [O2(g)]in, na sprawność absorpcji NO i stężenie Fe(II) w tytułowym układzie. Stwierdzono, że hydrazyna nie działa jako czynnik redukcyjny kompleksu nitrozylowego, Fe(II0(edta)/(NO), podobnie jak jony siarczynowe i wodorosiarczynowe, lecz jedynie redukuje Fe(III)edta zmniejszając równocześnie utlenianie Fe(II)edta tlenem rozpuszczonym w roztworze absorpcyjnym. Jeśli stężenie tlenu w gazie doprowadzonym do roztworu wynosi co najmniej 10% obj., szybkość procesu utleniania przewyższa szybkość procesu redukcji hydrazyną. Aby zwiększyć szybkość absorpcji NO należy utrzymywać w roztworze absorpcyjnym stosunkowo wysokie stężenie Na2SO3, który jest czynnikiem redukującym Fe(II)(edta)(NO).
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie bezpieczeństwa związanego z eksploatowanymi w Siłach Powietrznych RP samolotów wielozadaniowych F-16. Autorzy zwrócili uwagę na kwestię wykorzystywanego paliwa do systemu awaryjnego zasilania tych statków powietrznych. W tym miejscu podkreślono fakt, iż samoloty te wymagają specjalnego paliwa o oznaczaniu H-70, który jest wodnym roztworem toksycznej hydrazynę. Z tego też względu służby ratownicze polskich baz lotnictwa wojskowego, w których stacjonują F-16 musiały zostać odpowiednio dostosowane. Nie mniej zwrócono uwagę, że w przypadku wystąpienia konieczności awaryjnego lądowania tego statku powietrznego na innych lotniskach mogą pojawić się trudności związane z ewentualnym wyciekiem hydrazyny, czy jej neutralizacji z uwagi na brak wyspecjalizowanych zespołów HRT (ang. Hydrazine Response Team), będących częścią Grupy Ratownictwa Lotniskowego (ang. Aircraft rescue and firefighting).
EN
The article presents the safety issue bonded to the Polish Air Force F-16 multirole aircraft. The authors pointed out the issue of fuel used for emergency supply system of these aircrafts. The paper emphasized the fact that these aircrafts require special fuel with designation H-70, which is 70% aqueous solution of toxic hydrazine. For this reason, the rescue services of Polish Air Force bases where Polish F-16 are stationed had to be adjusted accordingly. Just as importantly authors noticed that in the event of an emergency landing of this aircraft at different airports can receive difficulties associated with the possible leakage of hydrazine, or its neutralization in the absence of specialized Hydrazine Response Team, which are part of the Rescue Group (Aircraft rescue and firefighting – ARFF).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.