Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  OFDM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Artykuł opisuje alternatywne rozwiązania budowy sieci komputerowych. Takie technologie, jak komunikacja przez sieci energetyczne oraz sieci bezprzewodowe, pozwalają zapewnić dostęp do Internetu bez konieczności rozbudowy infrastruktury kablowej. Poniżej opisano aktualnie używane rozwiązania oparte przede wszystkim na modulacji OFDM.
EN
The article describes alternative solutions of computer networks building. Technologies like Power Line Communications (PLC) and Wireless Networks enable access to Internet without cable infrastructure extension necessity. Curent solutions based on OFDM modulation are described below.
PL
Połączenie techniki wieloantennowej M-MIMO z techniką multipleksacji OFDM może powodować, że nadawany sygnał będzie podlegał silnemu zniekształceniu przez nieliniowości stopni wyjściowych. W pracy zbadano wpływ zniekształcenia nieliniowego na efektywną charakterystykę promieniowania i jakość sygnału odbieranego w systemie. Otrzymane wyniki pozwalają zaobserwować podobną efektywną charakterystykę kierunkową zarówno dla sygnału pożądanego jak i zniekształceń w przypadkach bezpośredniej widzialności jak i kanału dwuścieżkowego.
EN
Combining M-MIMO technology with the OFDM technique may result in significant distortion of the transmitted signals by the nonlinear front-end amplifiers. In this work, the impact of the frontend nonlinearity on the radiation pattern and the received signal quality is studied. Obtained results show that the radiation pattern is similar both for the desired and distortion signal components in cases of direct visibility and two-path propagation.
EN
Network coding in communication systems is increasingly popular and growing because of its ability to reduce delay and increase throughput. At the same time, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulation technique is also increasingly popular and growing with the advantages of efficient use of bandwidth spectrum and resistance to ISI (Inter Symbol Interference). The merger of the second technology is expected to combine the advantages of the second system. This article describes the implementation of an OFDM communication system with a network coding scheme using the Wireless Open-Access Research Platform. For its performance, an OFDM communication system with direct and multihop schemes has also been built. Furthermore, the parameters analysed are the bit error rate, the time of one transmission cycle and the trial of sending the image. Then these parameters are analysed and compared their performance. The results of the test show that conventional multihop and network coding schemes improve the average BER performance of the direct scheme by 10 dB at a value of 10-3. from the time of one transmission cycle an average of 27%, the increase in throughput is 28% faster and the PSNR improvement in image transmission is sent an average of 11 dB.
PL
Kodowanie sieciowe w systemach komunikacyjnych jest coraz bardziej popularne i rośnie ze względu na jego zdolność do zmniejszania opóźnień i zwiększania przepustowości. Jednocześnie technika modulacji OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) jest również coraz bardziej popularna i zyskuje coraz większą popularność dzięki zaletom efektywnego wykorzystania widma pasma i odporności na zakłócenia ISI (Inter Symbol Interference). Oczekuje się, że połączenie drugiej technologii połączy zalety drugiego systemu. W artykule opisano implementację systemu komunikacyjnego OFDM ze schematem kodowania sieciowego z wykorzystaniem platformy badawczej Wireless OpenAccess Research Platform. Do jego wykonania zbudowano również system komunikacji OFDM ze schematami direct i multihop. Ponadto analizowanymi parametrami są bitowa stopa błędów, czas jednego cyklu transmisji oraz próba wysłania obrazu. Następnie te parametry są analizowane i porównywane ich działanie. Wyniki testu pokazują, że konwencjonalne schematy kodowania wieloprzeskokowego i sieciowego poprawiają średnią wydajność BER schematu bezpośredniego o 10 dB przy wartości 10-3. od czasu jednego cyklu transmisji średnio o 27%, wzrost przepustowości jest o 28% szybszy a poprawa PSNR w transmisji obrazu przesyłana jest średnio o 11 dB.
PL
W artykule zaprezentowano algorytm detekcji wąskopasmowych interferencji międzysystemowych w sygnale w łączu w dół sieci LTE. Zaproponowany algorytm detekcji interferencji bazuje na analizie zmienności faz konstelacji symboli OFDM w czasie. Artykuł zawiera także porównanie efektywności detekcji interferencji z metodą znaną z literatury.
EN
In the article, authors present the detection algorithm of narrowband intersystem interference in LTE system. The proposed interference detection algorithm is based on the analysis of received OFDM symbols phase variation in time. The article also contains the comparison of the interference detection effectiveness with the method known from the literature.
PL
Technika OFDM charakteryzuje się dużą zmiennością chwilowej amplitudy sygnału. Efektywne energetycznie wzmacniacze mocy cechują się nieliniową charakterystyką powodując zniekształcenia sygnału OFDM. Choć obniżenie punktu pracy wzmacniacza powoduje obniżenie mocy zniekształceń, jednocześnie obniżana jest użyteczna moc sygnału docierajżcego do odbiornika. Istnieje szereg metod ograniczających zmienność amplitudy sygnału OFDM, np. metoda podnośnych zastrzeżonych TR (ang. Tone Reservation). W artykule porównano wpływ doboru punktu pracy wzmacniacza, liczby podnośnych zastrzeżonych oraz mocy szumu białego na osiąganą przepływność systemu OFDM.
EN
OFDM technology is characterized by high variations of instantaneous signal amplitude. Energy efficient power amplifiers have nonlinear characteristics causing OFDM signal distortion. Although decrease of power amplifier operating point reduces nonlinear distortion, it reduces useful signal power at the receiver as well. There is a number of methods for reduction of OFDM signal amplitude variation, e.g., Tone Reservation (TR) method. The paper shows influence of amplifier operating point, number of reserved tones and white noise power on the achievable rate of OFDM system.
PL
W pracy zaproponowano konstelację trójwymiarową dla techniki 3D-OFDM (ang. Three Dimensional Orthogonal Frequency Division Multiplexing) wykorzystującej dwuwymiarową odwrotnaą transformacją Fouriera – 2D-IDFT (ang. Two Dimensional Inverse Discrete Fourier Transform). Konstelację znaleziono przeszukując bezpośrednio przestrzeń trójwymiarową. Zysk względem konstelacji znanych z literatury wynosi ok. 0.45 [dB] przy BER = 10−5.
EN
This paper proposes an alternative threedimensional signal constellation for 3D-OFDM based on 2D-IDFT. Unlike similar solutions that can be found in literature our three dimensional modulation scheme is designed directly in a three dimensional space. We achieve approximately 0.45 [dB] gain at the BER = 10−5 when compared to other 3D constellations.
PL
Metoda wielodostępu OFDM, jest stosowana obecnie w wielu standardach łączności radiowej, w tym w standardzie IEEE802.11p, który jest przewidziany do wykorzystania w Samochodowym Systemie Komunikacji. Technologia radia programowalnego (ang. Software Defined Radio) umożliwia realizacje urządzeń pracujących z tą metodą wielodostępu. W referacie zaprezentowano oprogramowanie GNU Radio i środowisko graficzne GNU Radio Companion służące do realizacji oprogramowania w technologii SDR. Przedstawiono również przykład platformy sprzętowej SDR. Zaprezentowano również przykładową aplikację nadajnika i odbiornika OFDM wykonaną z wykorzystaniem oprogramowania GNU Radio i uruchomioną na opisanej platformie sprzętowej.
EN
The OFDM method is currently used in many radio communication standards, including the IEEE802.11p, which is provided for use in an vehicular communication system. The Software Defined Radio enables the realization of devices operating with this method of multiple access. The paper presents GNU Radio software and GNU Radio Companion graphical environment for implementing the SDR software. It also presents an example of SDR hardware platform. Were also presented examples of applications of OFDM transmitter and receiver made using GNU Radio software and running on the described hardware platform.
PL
W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań mających na celu ocenę jakości sygnału OFDM transmitowanego analogowym łączem Radio over Fiber o długości 10 km. Zbadano własności dwóch komercyjnych rozwiązań układów RoF. Jako przedmiot badań weryfikacyjnych wybrano transmisję sygnałów OFDM generowanych w interfejsie radiowym standardu IEEE 802.11g/a/n/ac. Sygnały OFDM uformowano w wielokanałowych zestawach, co umożliwiło pomiary światłowodowej transmisji sygnału o szerokości pasma od 20 MHz do 100 MHz. Główny zakres badań dotyczy oceny jakości sygnału za pomocą wyznaczenia błędu wektorowego EVM.
EN
The article presents the results of studies designed to assess the quality of the OFDM signal which is transmitted through the analog Radio over Fiber link of 10 km length. There are investigated properties of two commercial solutions of RoF systems. There are used selected broadband OFDM signals which are generated by the radio interface of standard IEEE 802.11g / a / n / ac. OFDM signals are formed in the multi-channel sets, allowing measurements of fiber optic transmission for signal's bandwidth from 20 MHz to 100 MHz. The main scope of the study concerns the evaluation of signal quality using the error vector magnitude (EVM) measurement.
EN
The linear minimum mean square error (LMMSE) channel estimation technique is often employed in orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) systems because of its optimal performance in the mean square error (MSE) performance. However, the LMMSE method requires cubic complexity of order O(N 3 p ), where Np is the number of pilot subcarriers. To reduce the computational complexity, a discrete Fourier transform (DFT) based LMMSE method is proposed in this paper for OFDM systems in the frequency selective channel. To validate the proposed method, the closed form mean square error (MSE) expression is also derived. Finally, a computer simulation is carried out to compare the performance of the proposed LMMSE method with the classical LS and LMMSE methods in terms of bit error rate (BER) and computational complexity. Results of the simulation show that the proposed LMMSE method achieves exactly the same performance as the conventional LMMSE method, with much lower computational complexity.
EN
This article concerns modeling of statistical properties of OFDM signals with the help of “normalized Gaussian” model, proposed by Kotzer et al. In this paper there is provided an extended formulation of the model, supplemented by an expression for probability density, extending possible applications of the model in theoretical works. Numerical results for verification of the model are provided and a more accurate alternative is suggested.
EN
The large variability of communication properties of underwater acoustic channels, and especially the strongly varying instantaneous conditions in shallow waters, is a challenge for the designers of underwater acoustic communication (UAC) systems. The use of phase modulated signals does not allow reliable data transmission through such a tough communication channel. However, orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM), being a multi-carrier amplitude and phase modulation technique applied successfully in the latest standards of wireless communications, gives the chance of reliable communication with an acceptable error rate. This paper describes communication tests conducted with the use of a laboratory model of an OFDM data transmission system in a shallow water environment in Wdzydze Lake.
12
Content available remote A Review of OFDMA and Single-Carrier FDMA and Some Recent Results
94%
EN
The controversial debate on OFDM vs. singlecarrier (SC) transmission started back in the 1980s at the time of the European Digital Audio Broadcasting (DAB) and Digital Video Broadcasting (DVB) projects. The same debate took place in wireless communications a decade later, and OFDM transmission with TDMA was adopted in the IEEE 802.11a specifications for wireless local area networks (WiFi) and by the WiMAX Forum for fixed WiMAX systems. Later, orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA) was adopted by the WiMAX Forum for mobile WiMAX systems and more recently by the 3GPP for the downlink of Long Term Evolution (LTE) systems. In contrast, single-carrier FDMA was adopted for the uplink of LTE. In this overview paper, we will review these historic developments and give some recent results on OFDMA and Single-Carrier FDMA.
EN
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) is considered as a strong candidate for future wireless communication because it is marked by its higher frequency multiplicity and greater immunity to multipath fading. However, the main drawback of OFDM is its high amplitude fluctuations measured by peak-to-average power ratio (PAPR), which leads to power inefficiency and requires expensive high power amplifier (HPA) with very good linearity. In this paper, we propose selected mapping (SLM) with predistortion technique to decrease the nonlinear distortion and to improve the power efficiency of the nonlinear HPA. In the proposed method SLM reduces the PAPR and improves the power efficiency, the predistorter improves the bit error rate (BER) performance of the system. The PAPR reduction is possible with SLM when compared with original OFDM. After reducing the PAPR with SLM the data goes into the HPA with and without predistorter. The BER performance curves of SLM method with or without predistorter shows that, predistorter operates more effectively in SLM method than original OFDM system. At 4 dB IBO (input backoff) the conventional method with predistorter achieves 1.8 dB SNR gain than conventional method without a predistorter and at 6 dB IBO the BER performance is towards the ideal linear amplifier. The proposed system will be evaluated for OFDM system in the presence of a nonlinear power amplifier.
EN
Detailed physical layer simulation of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) systems requires programs that execute too slowly due to long coherence time of the indoor mobile channel. Evaluation of higher layers of such systems is simplified if suitable models for reproduction of channel errors statistics are available. An adaptive hidden Markov model (HMM) for indoor OFDM based systems that accurately reproduces error statistics of the real system with less computational effort than the exact simulation is presented in this paper. The standard HMM methodology has been modified in order to reproduce the periodicity in the error positions of the OFDM systems. The proposed model is validated by comparison of three statistical parameters: number of errors, length of the errors run and length of the error-free intervals in a frame of bits.
EN
The article deals with issues related to transmission of a signal with the OFDM multitude modulation in a real radio channel. Following short characteristics of the OFDM modulation, the article includes an analysis of typical radio channels from the angle of amplitude and phase on the basis of delay profiles referred to in the literature. The study contains results of simulated receipt of the OFDM signal in the multi-path conditions. On the basis of diagrams of constellation of the modulation symbols, the author presented differences in the quality of the signal before and after the phase correction and improvement in the quality due to application of cyclic prefix. Influence of noise as well as the fact that the terminals are non-stationary on operation of the frequency characteristics estimation algorithm was analyzed. At the end, an example was presented of application of a linear model of estimation of phase characteristics of a channel with the shift in frequency occurring in mobile systems as a consequence of the Doppler effect being compensated.
16
Content available remote Sub-sampling in OFDM with Constant Time Signal Recovery
94%
EN
The sub-sampling method for Orthogonal Frequency Division Multiplexing proposed recently, has been extended in this paper allowing the Analog-to-Digital Converter on the receiver side to operate in low power mode, up to 3/4 of the time. The predictability of the parity patterns generated by the Forward Error Correction encoder of the transmitter, when sparse data are exchanged, is exploited in order to define appropriate Inverse Fast Fourier Transform input symbol arrangements. These symbol arrangements allow the substitution of a number of samples by others that have already been received. Moreover, several operations of the Fast Fourier Transform can be omitted because their result is zero when identical values appear at its input. The advantages of the proposed method are: low power, higher speed and fewer memory resources. Despite other iterative sub-sampling approaches like Compressive Sampling, the proposed method is not iterative and thus it can be implemented with very low complexity hardware. The simulation results show that full input signal recovery or at least a very low Bit Error Rate is achieved in most of the cases that have been tested.
17
94%
EN
The Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) transmission is the optimum version of the multicarrier transmission scheme, which has the capability to achieve high data rate. The key issue of OFDMsystem is the allocation of bits and power over a number of subcarriers. In this paper, a new power allocation algorithm based on subcarrier gain is proposed to maximize the bit rate. For OFDM systems, the Subcarrier Gain Based Power Allocation (SGPA) algorithm is addressed and compared with the standard Greedy Power Allocation (GPA). The authors demonstrate by analysis and simulation that the proposed algorithm reduces the computational complexity and achieves a near optimal performance in maximizing the bit rate over a number of subcarrier.
EN
In this paper some simulation studies concerning I/Q modulation in the OFDM systems (such as WiFi, WiMAX, LTE/LTE-Advanced) are presented.
PL
W niniejszym artykule rozważano efektywność energetyczną (EE) systemu OFDM z adaptacyjną modulacją oraz adaptacyjnym kodowaniem. Dzięki szczegółowej analizie matematycznej został zaproponowany iteracyjny algorytm o liniowej złożoności obliczeniowej pozwalający na efektywną energetycznie alokacje zasobów w łączu bezprzewodowym. Wyniki symulacji pokazują, że proponowane rozwiązanie zwiększa efektywność energetyczną badanego systemu w porównaniu z rozwiązaniami dostępnymi w literaturze.
EN
In this paper, the energy efficiency (EE) using adaptive modulation and coding techniques for OFDM system is considered. By dint of a detailed mathematical analysis, the iterative algorithm with linear convergence has been proposed. The proposed algorithm allows us to the energyefficient resources allocation in a wireless link. The simulation results shows that the proposed solutions increases the energy efficiency compared to solution published in the literature.
PL
Przedstawiono nowy rodzaj modulacji wielotonowej oraz budowę modemu stosującego tę modulację. Opisywany modem DCMT oferuje wiekszą odporność na szum wąskopasmowy, w porównaniu z inną używaną modulacją DMT. Zdolność tę osiągnięto przy takiej samej lub mniejszej złożoności obliczeniowej. Zastosowanie prostych i efektywnych koderów konstelacji pozwala na lepsze zabezpieczenie przed szumami kanału. Skutkiem ubocznym jest niestety wyższy współczynnik PAR.
EN
A new multicarrier modulation and multicarrier modem design is described. The described DCMT modem offers higher resolution to narrowband noise than well known and widely used DMT modulation. This property is achieved at the same or lower computational complexity. Application of uncomplicated, but efficient constellation encoders allows for better protection against white noise. The price paid for these advantages is higher PAR (Peak-to-Average Ratio).
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.