Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Usługi prawnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Usługi prawnicze XXI wieku
100%
XX
Współczesny rynek usług prawniczych w Polsce charakteryzuje się brakiem stabilności, rozregulowaniem i ograniczaniem samorządności zawodowej. Z kolei wielość podmiotów świadczących usługi prawnicze wpływa na występowanie silnej konkurencji i potrzeby walki o pozyskiwanie klientów. Nie pod-lega wątpliwości, że gwałtowny rozwój technologii informacyjnej (Information Technology - IT) nieodwracalnie zmienia kształt dzisiejszych usług prawniczych. Co więcej, do odniesienia sukcesu nie wystarcza już tylko bycie profesjonalistą. Niezbędne są jeszcze umiejętności efektywnego zarządzania, posiadania wiedzy z zakresu marketingu, negocjowania, a także skutecznego informowania społeczeństwa o dostępnych usługach i przekonania go o tym, iż za-sięganie pomocy prawnej nie musi być złem koniecznym, a wręcz przeciwnie - może przynosić bezcenne korzyści. Rozważania nad kształtem usług prawniczych XXI i wpływu na nie IT będą przedmiotem artykułu. Zdefiniowanie pojęcia usługi profesjonalnej, podobnie jak pojęcia usługi, nie jest łatwe. W związku z tym w pierwszej kolejności należy zatrzymać się na pojęciu usług i jego znaczeniu.(fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to show the present characteristics of the professional le-gal services. The legal services market has changed diametrically since the 1990s and will continue to change in the next couple of years. Among various factors which will contribute to the revolution in this field one can distinguish IT development, marketing knowledge, familiarity with the legal-market management, the ability to analyze partners actions and effective communication between the lawyers and the market. The author of this paper attempts to describe the direction of the ongoing changes and ex-plain why the success of the law firms is becoming increasingly dependent on the efficient marketing. (original abstract)
XX
Przedstawiono dyrektywy regulujące świadczenie usług prawniczych w państwach Unii Europejskiej. Omówiono też sposoby świadczenia usług prawniczych w Polsce przez fizyczne i prawne podmioty zagraniczne w tym usługi świadczone przez adwokatów i radców prawnych.
3
Content available remote Wpływ globalizacji na polski rynek usług prawniczych
80%
XX
"Globalizacja" to termin przywoływany niezwykle często i interpretowany w bardzo różny sposób w zależności od tego, czy dyskutują o nim ekonomiści, socjologowie, psychologowie, czy praktycy biznesu. W roku 1960 Marshall McLuhan zaproponował pojęcie "globalnej wioski", które miało ilustrować "kurczenie się" świata w wyniku wprowadzania nowych technologii komunikacyjnych. Globalizacja jest główną cechą współczesnych gospodarek i może być ona rozumiana jako złożony proces społeczny, polityczny, kulturowy i ekonomiczny obejmujący wszystkie kraje i społeczeństwa1. Procesy globalizacyjne w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą podmiotów gospodarczych bez względu na ich rozmiary, formę własności czy sektor. Ich łącznym efektem jest wzrost presji konkurencyjnej, sprawniejsze działanie rynków i poprawa pozycji konsumenta. (fragment tekstu)
EN
In recent years, on the Polish legal services market significant changes can be ob-served, both supply and demand-led. Most of those changes are caused by globalization processes. In the first part, the nature of globalization and the main causes of legal ser-vices markets globalization were shortly presented. In the main part of paper, major factors which might influence polish legal services market were distinguished. The last part presents author's prediction on future of polish legal services market in the light of globalization and some additional recommendations for lawyers. (original abstract)
XX
Sektor usług prawniczych, w tym wykonywanych w formie wolnych zawodów, odgrywa istotną rolę w społeczeństwach i gospodarkach państw Unii Europejskiej. Z tego między innymi względu objęty jest szeroką i szczególną regulacją prawną. Regulacja w zakresie wolnych zawodów nie została zharmonizowana na gruncie prawa wspólnotowego. Kwestie regulacji dostępu do zawodu oraz zasady prowadzenia działalności usługowej w tym zakresie zostały pozostawione państwom członkowskim. W styczniu 2003 r. został opublikowany raport na temat regulacji prawnej wolnych zawodów w państwach członkowskich UE oraz ekonomicznych skutków tych regulacji, opracowany na zlecenie Komisji Europejskiej przez Instytut Zaawansowanych Badań z siedzibą w Wiedniu. Zidentyfikowano w sektorze wolnych zawodów prawniczych liczne bariery prawne ograniczające konkurencję. Zdaniem autorów raportu, bez zmian w sektorach usług wolnych zawodów (w tym wolnych zawodów prawniczych) nie będzie możliwy szybki rozwój i wzrost konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The sector of legal services (including liberal professions) has a significant role in contemporary EU communities and economies. Legal services are subject to broad and specific regulation in Member States. There is no regulation on liberal professions at this stage of European Law. The Institute for Advanced Studies in Vienna (on demand of European Commission) has prepared a report on regulation in the field of liberal professions in Member States. The study presents a comparison of the legislation, regulation and economic effectiveness. It indicates that there is a very high level of regulation and a large number of restrictions, which can be expected to have a significant negative effect on competition in Member States.
XX
Artykuł przedstawia szacunki kosztów funkcjonowania bieżącego, nieodpłatnego systemu poradnictwa prawno-obywatelskiego w Polsce. Ze względu na brak twardych danych zaproponowano autorskie procedury pomiaru. Wyróżniono dwie metody wyceny - quasi-rynkową oraz quasi-budżetową. Zgodnie z pierwszą z nich publiczne koszty funkcjonowania nieformalnego systemu pomocy prawno-obywatelskiej wyniosły w 2012 r. 540 mln zł. Wielkość tę uzyskano na podstawie informacji o ogólnej liczbie udzielonych porad oraz ich rozkładzie ze względu na stopień trudności czy też czasochłonności. W metodzie drugiej, w zależności od dostępności danych oraz specyfiki podmiotów udzielających porad prawno-obywatelskich, zaproponowano trzy warianty pomiaru. Łączne koszty według procedury quasi-budżetowej wyniosły 514 mln zł. Uzyskany rezultat jest zatem bliski wielkości otrzymanej w metodzie quasi-rynkowej, co wydaje się wzmacniać wiarygodność analizy. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że publiczne nakłady na funkcjonowanie niezinstytucjonalizowanego sytemu pomocy prawno-obywatelskiej są nie niższe niż 500 mln zł rocznie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents estimates of the costs of the current, free legal and civil guidance system in Poland. Due to the lack of hard data the author proposes his original measurement procedure. He specifies two valuation methods: quasi-market and quasi-fiscal. According to the first of them, the public costs of the functioning of the informal legal and civil guidance system totaled 540 million PLN in 2012. This figure was obtained on the basis of information on the total number of granted advices and their distribution by difficulty or time-consuming. In the other method, depending on the availability of data and the specifics of the legal and civil donors' advices, three variants of the measurement are proposed. The total cost of the quasi-budget procedure amounted to 514 million PLN. The obtained result is therefore close to the size of the resulting method quasi-market, which seems to strengthen the reliability of the analysis. Based on the obtained results it can be concluded that public expenditure for the functioning of non-institutionalized legal and civic assistance system is not lower than 500 million PLN per year. (original abstract)
XX
Artykuł omawia wyniki wtórnej analizy danych empirycznych powstałych w badaniach rynku usług prawniczych w Polsce i istotnych w kontekście rozwoju rynku ubezpieczeń ochrony prawnej oraz jego znaczenia jako kanału dostępu do pomocy prawnej. Zaobserwowane prawidłowości są interpretowane w świetle wiedzy płynącej z podobnych badań zagranicznych oraz z porównawczych danych na temat rynku ubezpieczeń ochrony prawnej. Na tej podstawie stawiana jest teza o niewielkim znaczeniu ubezpieczeń ochrony prawnej dla rynku usług prawniczych w Polsce i jego ograniczonej roli jako kanału dostępu do pomocy prawnej w tym kraju.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the results of the secondary analysis of the empirical data gathered from research into the legal services market in Poland, which are important in the context of development of the legal protection insurance, as well as its significance as a channel of access to legal assistance. The regularities observed are interpreted in view of the knowledge derived from similar foreign research and comparative data on the legal protection insurance market. On this basis a thesis has been advanced about insignificant influence of legal protection insurance on the legal services market in Poland and its limited role as a channel of access to legal assistance in this country.(original abstract)
XX
W latach 90., a nawet jeszcze na początku tego wieku w Polsce przeważała negatywna opinia o niewydolnym wymiarze sprawiedliwości oraz o przewlekłych i skomplikowanych procedurach sądowych. Autor wyjaśnia zmiany w przepisach oraz mówi o tym, jak mogły one wpłynąć na jakość świadczonych usług prawniczych.
XX
Usługi prawnicze należą do kategorii usług profesjonalnych. O ich charakterze decyduje znamienny zestaw wartości, które kształtują praktykę najlepszych prawników i kancelarii. Źródła jakości usług prawniczych można systematyzować według różnych kryteriów. Autor publikacji dzieli je na pierwotne i wtórne i omawia takie źródła jakości, jak: filozofia i etyka prawnicza, normy prawne, procesy i ludzie.
9
Content available remote Sposoby konkurowania kancelarii prawnych z obszaru Wielkopolski
60%
XX
Wobec intensywnych zmian ilościowych po stronie podażowej zachodzących na polskim rynku usług prawnych, kancelarie prawne są coraz częściej zmuszone do konkurowania o klientów. W artykule przedstawiona została istota konkurencyjności kancelarii prawnych, wskazano również główne czynniki konkurencyjności kancelarii prawnych. Opisane wyniki przeprowadzonego przez autora w 2014 r. badania empirycznego wśród właścicieli kancelarii prawnych z obszaru Wielkopolski pozwalają stwierdzić, że prawnicy coraz częściej dostrzegają rolę jakości świadczonych usług jako głównego źródła budowania przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The Polish legal services market is developing fast and the number of law firms is growing rapidly. They strive to build competitive advantage over other law firms and find more loyal customers. The aim of the study is to explain the concept of competitiveness of Polish law firms. A list of factors which contribute to their prosperity was formulated. The article contains the results of an empirical (quantitative) research into the relations between service quality and competitiveness of law firms in Wielkopolska (one of the biggest Polish regions) conducted by the author in 2014. (original abstract)
10
Content available remote Prawnik zagraniczny jako pełnomocnik na rozprawie w postępowaniu podatkowym
60%
XX
Z chwilą wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego I instancji rozpoczyna się postępowanie odwoławcze, które powinno trwać nie dłużej niż trzy miesiące. Postępowanie podatkowe prowadzone przed organem podatkowym II instancji może być przyspieszone dzięki zastosowaniu instytucji rozprawy podatkowej. Organ odwoławczy przeprowadzi rozprawę (ex cathedra), jeśli zachodzi potrzeba wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego sprawy (przy udziale świadków lub biegłych) lub sprecyzowania argumentacji prawnej prezentowanej przez stronę w toku postępowania. Celem rozprawy jest usprawnienie (przyspieszenie) toczącego się postępowania oraz umożliwienie czynności udziału strony na etapie postępowania odwoławczego, w taki sposób aby podatnik miał prawo przekonać prowadzącego rozprawę do zarzutów kierowanych wobec decyzji podatkowej. Rozprawa administracyjna, która była pierwowzorem rozprawy podatkowej, została w sposób wnikliwy zbadana przez badaczy prawa administracyjnego oraz doczekała się wielu orzeczeń w orzecznictwie administracyjnym. W stosunku do rozprawy podatkowej można stwierdzić brak norm prawnych odnoszących się szczegółowo do kwestii formalnych, co czyni niezrozumiałą tę instytucję dla stron i dla organu. Pomocne dla podatnika będzie wystąpienie w jego imieniu na rozprawie profesjonalnego pełnomocnika biegłego w prawie podatkowym. Nie zostało w piśmiennictwie zbadane, czy prawnik z innego kraju członkowskiego może wystąpić w takiej roli. Należy zatem poddać analizie przesłanki, które musi spełniać prawnik zagraniczny aby zostać dopuszczonym (jako pełnomocnik podatnika) do rozprawy podatkowej. (abstrakt oryginalny)
EN
As soon as appeal against the decisions of the tax authority of the first instance is lodged, the appeal proceedings are launched which should last no longer than three months. The tax procedure before the tax authority of the second instance may be accelerated owing to the application of the tax trial institution. The appeal body will conduct the trial (ex cathedra), if there is the need to explain important circumstances of the facts of the case (with participation of witnesses or experts) or to precise the legal argumentation presented by the party in the course of proceedings. The aim of the trial is to improve (accelerate) the ongoing procedure and to make it possible to carry out actions by the party at the stage of appeal proceedings in such a way that the taxpayer is eligible to convince the trial judge to allegations against the tax-office decision. The administrative trial, which was the archetype of the tax trial, has been thoroughly examined by administrative law researchers and has yielded many verdicts in administrative jurisdiction. As regards the tax trial, one can state the lack of legal norms related in details to formal issues, what makes this institution obscure for the parties and the body. Helpful for the taxpayer will be appearance for the taxpayer at the trial of a professional attorney being an expert in the taxation law. It has yet not examined in the literature whether a lawyer from another member state can appear in such a role. Therefore, there is the need to analyse the premises to be met by the foreign lawyer to be admitted (as the taxpayer's attorney) to the tax trial. (original abstract)
XX
Stanisław Hejmowski urodził się 22 czerwca 1900 roku w Libawie na Kurlandii. Był doktorem prawa i adwokatem. W 1946 roku bronił z urzędu niemieckiego zbrodniarza Arthura Greisera. Największą sławę przyniosło mu jednak podjęcie się obrony poznańskich robotników, którzy w czerwcu 1956 roku protestowali przeciwko władzy ludowej. Mecenas Hejmowski zasłynął jako wybitny i nieustępliwy mówca. Za swoją działalność był szykanowany przez Urząd Bezpieczeństwa i Służbę Bezpieczeństwa. Zmarł 31 maja 1969 roku w Poznaniu. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie sylwetki Stanisława Hejmowskiego oraz ukazania roli jaką odegrał m.in. w procesach Arthura Greisera i robotników strajkujących w 1956 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
Stanisław Hejmowski was born on June 22, 1900 in Libawa on Courland. He was a Doctor of Philosophy and a barrister. In 1946, he defended the German murderer, Arthur Greiser. However, the greatest fame brought him the defense of Poznan workers who in June 1956 protested against the people's authorities. Attorney Hejmowski became famous as an outstanding and unyielding speaker. For his activities he was harassed by the Security Office and the Security Service. He died on May 31, 1969 in Poznań. The aim of this article is to present the figure of Stanisław Hejmowski and to show the role he played among others in the trials of Arthur Greiser and workers striking in 1956. (original abstract)
XX
W niniejszej pracy zajmujemy się problemem modelu wyboru prawnika, stanowiącego połączenie samoubezpieczenia i prewencji (SICP), w sytuacji możliwości zwrotu kosztów w razie wygranej sprawy w sądzie. Jako pierwsi zagadnienie to badali Sevi i Yafil (2005) jednak tylko w kontekście prewencji, co oznacza wprowadzenie dodatkowego założenia, że wielkość poniesionej straty jest stała niezależnie od poniesionych kosztów. W niniejszej pracy uogólniamy wyniki Sevi i Yafila dowodząc, że założenie o stałych stratach jest nieistotne. Porównujemy opisaną sytuację ze standardowym modelem SICP i dowodzimy, że możliwość rekompensaty kosztów jest wystarczającą zachętą do zwiększenia wydatków na usługi prawne. Wykazujemy, że wzrost awersji do ryzyka powoduje spadek inwestycji w usługi prawne, których koszty mogą być zwrócone w razie wygranej sprawy w sądzie, co jak wiadomo, nie jest prawdą w standardowych modelach prewencji i SICP. Ponadto dowodzimy, że przy malejącej bezwzględnej awersji do ryzyka usługi prawnicze są dobrami normalnymi, pod warunkiem jednak istnienia możliwości zwrotu poniesionych kosztów. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article we deal with the problem of model to choose a lawyer, which is a combination of self-insurance and prevention (SCIP), in the position of a possible refund in the event of winning the case in court. Firstly this issue was examined by Yafil and Sevi (2005), but only in the context of prevention, which enforces introduction of an additional assumption that the size of the loss is constant, regardless of the costs incurred. In this paper we generalize the Yafila and Sevi's results, proving that the assumption of constant loss is negligible. We compare the characterized situation to the standard SICP model and prove that the possibility of costs compensation is a sufficient incentive to increase expenses on legal services. We also show that the increase in risk-aversion causes the decline in investment in legal services, where costs can be refunded in the event of winning a court case, which is known not to be true in the standard models of prevention and SICP. Moreover, we prove that, with decreasing absolute riskaversion, legal services are normal goods, provided that incurred costs can be refunded. (original abstract)
XX
Regulacja stanowi jedną z wielu instytucji formalnych systemu instytucjonalnego. Wynika ona z obiektywnych potrzeb ograniczania zarówno zjawisk market failures (zawodności rynku), jak i goverment failures (zawodności państwa). Efektywna regulacja to mniej zawodne rynki i mniej zawodne państwo. Tego typu regulacja służy interesowi publicznemu. Regulacja może jednak być dokonywana w interesie określonych grup społecznych czy podmiotów gospodarczych. Może mieć miejsce naruszenie "swoistej dialektyki interesu publicznego i interesów cząstkowych". Grupy interesu mogą skutecznie wpływać na charakter regulacji danego rynku, w tym rynku usług prawnych. Regulacje na tym rynku służą tak interesowi publicznemu, jak i interesom prywatnym. Asymetria informacji między prawnikami a klientami, relacje agencji, ochrona dodatnich efektów zewnętrznych, podtrzymywanie sieci społecznych, wymogi profesjonalizmu (rola samorządu prawniczego), sądowa kontrola władzy, to przykładowe zjawiska na rzecz regulacji w interesie publicznym (interesie ogółu klientów). Takie zaś przejawy jak np. regulacja, jako sposób ochrony przed konkurencją, pogoń za rentą monopolistyczną, pomijanie ryzyka wadliwej pomocy prawnej, kontrola nad rynkiem samorządu prawniczego i ich duże kompetencje regulacyjne, postępująca segmentacja rynku usług prawnych, zróżnicowana dostępność do pomocy prawnej klientów indywidualnych i instytucjonalnych, wielkość firm (kancelarii) prawniczych to zjawiska świadczące o regulacji w interesie prywatnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Needs of limiting occurrences like "market failures" (market unreliability) as well as "government failures" (state unreliability). Effective regulation are less unreliable markets and less unreliable state. Such a regulation serves the public interest. Regulation can however be made in the interest of certain social groups or business entities. The violation of "specific dialectics of public and partial interest" can take place. Groups of interest can efficiently influence the character of the regulation of a given market, including the market oflegal services. Regulations on this market serve both the public and private interest. Asymmetry of information between the lawyers and the clients, agency relations, protection of positive external effects, maintaining social networks, requirements of professionalism (the role of the legal self-government), judicial control of power, are the exemplary phenomenons for the benefit of regulation in the public interest (general interest of the clients). Such indications as, for example regulation as a way of protection against competition, pursuit after monopolist pension, omitting the risk of imperfect legal aid, control over the legal self-government market and their large regulatory competence, progressing segmentation of the legal aid market, diversity of accessibility to legal aid of individual and institutional clients, magnitude of legal firms (law firms) are the phenomena that indicate the regulation in the private interest.(original abstract)
XX
Usługi prawne pełnią istotną rolę w społeczeństwie. Jest to branża specyficzna i dynamicznie się rozwijająca. Zauważalną w ostatnich latach nowością na polskim rynku usług prawnych, jest zmiana z podejścia typu "klient szuka prawnika" na "prawnik szuka klienta". Rola klienta zmienia się. Z petenta przychodzącego ze sprawą stał się partnerem, który kształtuje usługę wspólnie z prawnikiem. Klienci indywidualni wykazują się coraz większą świadomością swoich praw i coraz bardziej racjonalnym stosunkiem do oferty rynkowej. Odwołując się do koncepcji 5 sił Portera, można stwierdzić, że ich siła przetargowa jest coraz większa. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych determinant, które decydują o zmianie pozycji rynkowej klientów indywidualnych w kontaktach z prawnikami.(abstrakt oryginalny)
EN
Legal services have an important role in the society. It is a very specific and rapidly developing market sector. An easily noticeable novelty in the legal services market is a change in customer orientation from "customer looking for a lawyer" to a "lawyer looking for a customer". The role of the customer of the legal sector is changing. There has been a transition of this role, from a client coming to a lawyer to seek legal advice to a partner who shapes the legal service together with the lawyer. The customers using legal services are now more active, decisive, demanding, better informed and are able to use that new knowledge to their advantage. According to Porter's Five Forces tool, buyer power is stronger nowadays. In the paper, most important determinants of customers market position change are highlighted.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja - na podstawie przeglądu literatury - i kwantyfikacja, przy użyciu modelu logitowego, wpływu czynników ryzyka na prawdopodobieństwo wystąpienia problemu prawnego w Polsce. Zbiór regresorów objął czynniki obiektywne - takie jak dochód, wiek, wykształcenie, stan cywilny, miejsce zamieszkania, sytuację zawodową - oraz subiektywne: postawę wobec prawa, świadomość prawną, kapitał ludzki oraz aktywność społeczną. Z badania, przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków, wynika, że czynniki ryzyka znajdują się poza obszarem oddziaływania instytucjonalnego. Dlatego alokacja środków publicznych na funkcjonowanie nieodpłatnego systemu pomocy prawnej w oparciu o kryterium liczebności populacji wydaje się właściwa. Ze względu na brak analogicznych analiz oraz eksploracyjny charakter badania, dla ostatecznego ustalenia zbioru statystycznie istotnych regresorów zdecydowano się na zastosowanie metody logitowego uśredniania klasycznego. Jej użycie nie zmieniło znacząco wniosków płynących z analizy klasycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper to identify, by means of relevant literature survey, and then to quantify - using representative panel of individual questionnaire data and a logit model - the impact of relevant factors affecting demand for legal aid in Poland. The set of explanatory variables contains objective factors - such as income, age, education, gender, marital status, place of residence, occupational status - as well as subjective ones, such as personal attitude towards law, knowledge of law, social capital or social activity. It follows from the results obtained on a representative sample of adult Poles that the number of factors influencing the occurrence of a legal problem is large, the factors themselves being beyond the scope of direct and intentional impact of the state. Thereby, it seems reasonable to allocate the funds devoted to the funding and functioning of the reformed legal aid system in Poland on the basis of the population size criterion. In view of the relative scarcity of quantitative research into the issues raised in the paper frequentist model averaging method has been also used to confirm/reject the conclusions draw on the basis of the logit model. However, this has not altered the afore-mentioned conclusions in any significant way. (original abstract)
XX
Powstanie marketingu usług prawniczych w Polsce jest efektem światowej tendencji w liberalizowaniu zasad funkcjonowania krajowych samorządów prawniczych. Do niedawna korporacje prawnicze na całym świecie nie chciały zmian. Ostatnie dziesięciolecie pogłębiło jednak tendencje globalistyczne i wolnorynkowe. W niektórych krajach prawnicy zaczęli traktować wykonywanie zawodu jak działalność gospodarczą, a reklamę jak coś, co jest jej elementem.
17
60%
XX
W prezentowanym szkicu chciałbym skupić się na trzech wymiarach takiego wpływu i przedstawić kształt oddziaływania polskich prawników na myśl prawniczą w Rosji w ostatnim okresie przed 1917 r. w aspektach: akademickiej teorii prawa w sensie generalnym na przykładzie Leona Petrażyckiego, teorii prawa cywilnego jako najważniejszej z kształtujących się w tym państwie ogólnych zagadnień nauk prawnych, na przykładzie piśmiennictwa Gabriela Szerszeniewicza i czystej już niejako praktyki prawa: korzeni, by tak rzec, rosyjskiej adwokatury najwyższej próby przełomu wieków reprezentowanej przez Aleksandra Lednickiego. Chciałbym skupić się na wciąż - odmiennie niż w Rosji - mniej w Polsce znanych postaciach uosabiających wskazane aspekty, z których każdy w rosyjskiej nauce prawa ma miejsce bezdyskusyjne i jest traktowany jako instytucja tworząca bądź współtworząca właśnie konkretne teorie i gałęzie prawa. (fragment tekstu)
EN
The paper analyses comparative aspect of legal ideas and social views of three eminent Polish lawyers in the Russian Empire in its closing period: Gabriel Shershenevich (Szerszeniewicz), Leo Petrazhytsky (Petrażycki) and Alexander Lednitsky (Lednicki). All three represented the question of Polish lawyers community in this country, focusing science of civil law, legal theory, and the law in action, i.e. the art of advocacy. Shershenevich is admired as one of creators of the Russian commercial and civil law systems, using a number of non-dogmatic methods of legal science and presenting some Russian specifics in this. Based on the Pandektensystem, Shershenevich's attitude added as sources of law quite wide nation's will in law enacting, naturalism, focusing on local communities and customary law, as well as some impact of unwritten rules on civil and commercial law. This scholar also analyzed an idea of good manners and good will what was also typical for Petrazhytsky. The latter as the sole among Polish lawyers is held as the creator of a sufficient legal theory (psychologism) but his ideas are somehow linked to Polish, German and Russian attitudes towards law in the 19th century. Also, Petrazhytsky is also widely receipted in Russia and the Bolshevik state. Although his views were not that radical, ideas of unwritten law and a class attitude towards legal order were somehow convenient for communist totalitarianism. On the other side, like his colleagues presented in this paper, Petrazhytsky constitutional democratic views focused on very different manner of political system. The same attitude represented Alexander Lednitsky, promoting social ideas of moderate state including liberation of Poland, which was typical for most majority of Polish lawyers in Russia. However, what is really paradoxical, academic and social activity of Petrazhytsky and Lednitsky, who moved to Poland after reaching its independence, stopped, and both of them committed suicide protesting against false social and academic accusations and misunderstanding of their ideas. It is now worth to recollect and remind the figures, which played an important role in Polish legal theory and practice, in social activity of Polish society and transforming the Russian Empire to a state of a constitutional character. (original abstract)
18
Content available remote Przedsiębiorczość polskich prawników
60%
XX
Polski rynek usług prawnych ulega w ostatnich latach znaczącym przekształceniom. Można zauważyć zmianę charakteru i sposobu wykonywania zawodów adwokata i radcy prawnego. Prawnicy są coraz powszechniej uważani za przedsiębiorców i traktowani jak komercyjni usługodawcy, a nie jak profesjonaliści, realizujący określoną misję zawodową. W tym kontekście oczekuje się od nich nie tylko wiedzy, doświadczenia i umiejętności zawodowych, ale również zdolności prowadzenia przedsiębiorstwa i konkurowania na rynku. W artykule przedsiębiorczość ujęta zostanie przez pryzmat teorii kompetencji, a co za tym idzie - zostanie wskazany zbiór cech i umiejętności stanowiących formę przedsiębiorczych działań prawników. (abstrakt oryginalny)
EN
Entrepreneurship of Polish Lawyers Polish legal services market is developing fast. The role of Polish lawyers has changed and they are often seen as entrepreneurs who need to compete for customers, not only as professionals. There is no substantial amount of literature covering this subject in the realities of legal services and the existing publications are fragmented and do not provide a comprehensive overview. The aim of the study is to formulate the list of factors of entrepreneurship of Polish lawyers, which contribute to their prosperity. A theory of entrepreneurial competences will be used. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono rynek usług prawniczych w Polsce. Na rynku tym nastąpiły zmiany w dziedzinach, które budzą obecnie zainteresowanie kancelarii prawniczych. Zaliczyć do nich można procesy sądowe w tym arbitrażowe, napływ inwestycji funduszy private equity, spory o własność intelektualną i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
XX
Marketing jest ignorowany przez małe i średnie podmioty rynku usług prawniczych. Wyróżniono przeszkody, jakie istnieją we wdrażaniu marketingowych działań.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.