Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda dyfrakcji laserowej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Measurement of activated sludge particle diameters using laser diffraction method
100%
EN
The paper presents a study on the possibility of using the laser diffraction method for measuring the size of the activated sludge particles. Susceptibility of the particles to mechanical disintegration, dependent on the programmed value of stirring intensity, was observed (stirring was caused by required dynamic flow of analysed suspension through the measurement unit). According to the conclusions presented in this paper, it may be assumed that the laser diffraction method can be applied for measurement of activated sludge particle diameters under the following conditions: 1) the size of activated sludge particles measured by the laser diffraction method is not a real value, but after standardisation of measurement conditions can be treated as a parameter describing the sludge; 2) the particle diameters of activated sludge should be stabilised before the measurement, eg by mixing in the measurement unit or by ultrasound waves application.
PL
Praca dotyczy oceny możliwości wykorzystania dyfrakcji laserowej do badania rozmiarów kłaczków osadu czynnego. W czasie pomiarów zaobserwowano podatność analizowanych cząstek na zniszczenie mechaniczne zależną od zaprogramowanej intensywności mieszania (mieszanie i przepompowywanie jest wymagane w celu wymuszenia przepływu analizowanych zawiesin przez układ pomiarowy). Na podstawie wniosków opracowanych na podstawie prowadzonych badań można stwierdzić, iż metoda dyfrakcji laserowej może być stosowana do pomiarów rozmiarów kłaczków osadu czynnego pod następującymi warunkami: rozmiary kłaczków oraz pozostałych elementów osadu czynnego uzyskane w czasie pomiarów nie mogą być traktowane jako wartość bezpośrednia opisująca rozmiary kłaczka, lecz po standaryzacji warunków pomiarowych może być traktowana jako ilościowy parametr opisujący właściwości osadu czynnego. Przed pomiarem metodą dyfrakcji laserowej osad czynny powinien być uprzednio stabilizowany na przykład za pomocą mieszania w układzie pomiarowym bądź też za pomocą ultradźwięków.
EN
The paper presents a study on the possibility of using the laser diffraction method for measuring the size of the activated sludge particles. Susceptibility of the particles to mechanical disintegration, dependent on the programmed value of stirring intensity, was observed (stirring was caused by required dynamic flow of analysed suspension through the measurement unit). According to the conclusions presented in this paper, it may be assumed that the laser diffraction method can be applied for measurement of activated sludge particle diameters under the following conditions: 1) the size of activated sludge particles measured by the laser diffraction method is not a real value, but after standardisation of measurement conditions can be treated as a parameter describing the sludge; 2) the particle diameters of activated sludge should be stabilised before the measurement, eg by mixing in the measurement unit or by ultrasound waves application.
PL
Praca dotyczy oceny możliwości wykorzystania dyfrakcji laserowej do badania rozmiarów kłaczków osadu czynnego. W czasie pomiarów zaobserwowano podatność analizowanych cząstek na zniszczenie mechaniczne zależną od zaprogramowanej intensywności mieszania (mieszanie i przepompowywanie jest wymagane w celu wymuszenia przepływu analizowanych zawiesin przez układ pomiarowy). Na podstawie wniosków opracowanych na podstawie prowadzonych badań można stwierdzić, iż metoda dyfrakcji laserowej może być stosowana do pomiarów rozmiarów kłaczków osadu czynnego pod następującymi warunkami: rozmiary kłaczków oraz pozostałych elementów osadu czynnego uzyskane w czasie pomiarów nie mogą być traktowane jako wartość bezpośrednia opisująca rozmiary kłaczka, lecz po standaryzacji warunków pomiarowych może być traktowana jako ilościowy parametr opisujący właściwości osadu czynnego. Przed pomiarem metodą dyfrakcji laserowej osad czynny powinien być uprzednio stabilizowany na przykład za pomocą mieszania w układzie pomiarowym bądź też za pomocą ultradźwięków.
PL
W pracy badano wpływ stężenia gumy ghatti (2 -10%) na stabilność i cechy reologiczne emulsji napojowych. Stabilność emulsji oznaczono metodą turbidymetryczną (indeks wielkości cząstek fazy zdyspergowanej i zmętnienie) oraz metodą dyfrakcji laserowej. Test przechowalniczy emulsji napojowych oraz napojów prowadzono przez 12 tygodni. Oznaczano lepkość względną emulsji. Stwierdzono, że guma ghatti tworzy stabilne, co najmniej przez trzy miesiące, emulsje napojowe. Emulsje zawierające mniejsze krople olejowe charakteryzowały się większą względną lepkością i stabilnością. Bardziej stabilne emulsje otrzymano stosując dodatek gumy ghatti w ilości 2-4% niż dodatek 6-10%.
EN
The influence of ghatti concentration (2 — 10 wt%) on the stability and rheology of beverage emulsions was studied. The stability of emulsions was determined by turbidimetric method (the droplet size index of dispersed phase and opacity) and laser scattering method. Storage test of emulsions and beverages was carried out for 12 weeks. The relative viscosity of the emulsions was determined. It was found that ghatti gum forms beverage emulsions which are stable for three mouths or more. The emulsions containing smaller droplets demonstrated larger relative viscosity and stability. More stable emulsions were obtained by using ghatti gum in amount 2 - 4 % in comparison to those obtainedfor 6-10%.
EN
Laser diffraction method is one of recently applied method for measurement of active sludge particles size distribution. This method requires mixing of the suspension and then pumping it through the measurement unit. Energy of mixing and process of pumping may destroy flocks of the active sludge and change its properties during the measurement. Thus, stabilization of the active sludge flocks before measurement is required. The purpose of this paper was to determine the possibility of flocks sample stabilization for measurements with application of laser diffraction method. This stabilization should allow comparison of various sludge flocks’ diameters, obtained in different conditions. Resuming our results, we may state that according to practical application, usage of stabilization based on ultrasounds was sufficient. However, in order to obtain the replicable results for various types of the active sludge it is necessary to precise describe the ultrasound energy provided to flocks before the measurement.
PL
Jedną z metod ostatnio wykorzystywanych do pomiaru rozkładu wielkości cząstek osadu czynnego jest metoda dyfrakcji laserowej. W metodzie tej konieczne jest mieszanie mierzonej zawiesiny w celu homogenizacji próbki, a następnie przepompowywanie jej przez układ pomiarowy. Energia mieszania i pompowanie mogą rozbijać kłaczki osadu czynnego, przez co zmieniać jego właściwości w czasie pomiaru. Dlatego też niezbędna jest stabilizacja cząstek osadu czynnego przed realizacją pomiaru. Celem niniejszej pracy było określenie możliwości stabilizacji próbki kłaczków osadu czynnego w pomiarach z wykorzystaniem dyfrakcji laserowej. Stabilizacja taka miałaby umożliwić porównywanie ze sobą wielkości (średnic) różnych osadów, uzyskiwanych w różnych warunkach. Podsumowując wyniki, należy stwierdzić, że do celów praktycznych wystarczająca jest stabilizacja przy wykorzystaniu ultradźwięków. Jednakże, aby umożliwić porównywalność wyników uzyskiwanych dla różnych osadów, niezbędne jest dokładne określenie energii ultradźwięków, którymi kłaczki są stablizowane przed pomiarem.
PL
W naukach o ziemi do badania wielkości cząstek osadu używa się wielu różnych metod. Do najpopularniejszych należą metody sitowe, metoda areometryczna i metoda dyfrakcji laserowej. Każda z nich opiera się na wykorzystaniu innych wartości fizycznych, przez co, za ich pomocą, analizując te same utwory otrzymuje się różne wyniki. W pracy przedstawiono wyliczone równania mogące służyć do przeliczania pomiędzy sobą wyników metod sitowych między sobą oraz z metodą areometryczną i dyfrakcji laserowej.
EN
In the Earth science there are lots of various methods to measure grain size. The sieve method (wet and dry), the areometric method and the laser diffraction method are the most popular among methods applied in grain size analysis. Each of them use other physical parameter, that’s why results of analysis of the same sample of sediments differ. This paper presents calculated equations which can be used to convert results of the sieve methods with the areometric method and the laser diffraction method.
EN
The work concerns the evaluation of the possibility of using laser diffraction analyzer to determine changes in the distribution of sludge floc size in the presence of anionic surfactant. As a model of surfactant linear alkylbenzene sulphonate (LAS) was used. Different concentrations: 10, 100 and 200 mg/dm3 of LAS was applied. The granulometric analysis showed that the pure activated sludge was composed of particles with a size of 1 m to 2 mm. The largest and fastest changes in the distribution of sludge floc size after the addition of a surfactant at a concentration of 100 mg/dm3 were observed. The flocs with a diameter above 0.8 mm disappear and the average diameter over volume of particles decrease from 0.29 to 0.19 mm. Doubling the dose of surfactant causes the flocs aggregation. The sludge flocs capability for break-up and aggregation is not proportional to the concentration of LAS. Addition of LAS to the sludge results in decrease of the sludge volume index. This study showed that granulometric measurement may help to estimate an impact of chemical substances contained in wastewater on activated sludge.
PL
Praca dotyczy oceny możliwości wykorzystania analizatora dyfrakcji laserowej do określenia zmian w dystrybucji rozmiarów kłaczków osadu czynnego w obecności surfaktantu anionowego. Jako model surfaktantu, zastosowano liniowy alkilobenzenosulfonian sodu (LAS). W przeprowadzonych badaniach użyto różnych stężeń wyjściowych surfaktantu: 10, 100 i 200 mg/dm3. Analiza granulometryczna osadu wykazała, że rozmiar cząstek osadu mieści się w zakresie od 1 m do 2 mm. Największe i najszybsze zmiany w rozkładzie wielkości kłaczków osadu zaobserwowano po dodaniu surfaktantu o stężeniu 100 mg/dm3. Zanikły kłaczki o średnicy powyżej 0,8 mm, a średnia średnica kłaczków zmalała z 0,29 do 0,19 mm. Podwojenie dawki surfaktantu powoduje agregację kłaczków. Stopień rozdrobnienia bądź aglomeracji kłaczków pod wpływem LAS nie jest wprost proporcjonalny do stężenia surfaktantu. Dodatek LAS do osadu czynnego skutkuje spadkiem indeksu wagowo-objętościowego Przeprowadzone badania wykazały, że analiza granulometryczna może być stosowana jako metoda ułatwiająca oszacowanie wpływu związków chemicznych zawartych w ściekach na osad czynny.
EN
The important factors that strongly influence the particle size distributions measured by the laser diffraction method are the optical parameters of the suspension (refractive index and absorption coefficient). Knowledge of the values of these parameters is necessary for Mie theory. Mie theory is applied for conversion of the intensity of light recorded on detectors into particle size distribution (PSD) of tested material. Both wastewater and activated sludge are mixtures of a variety of elements (mineral or organic, including living organisms). In practice, it is not possible to define clearly the values of the optical parameters, as the composition of the suspension changes over time. The aim of the study was to estimate the impact of assumed values of the optical parameters on particle size distributions obtained. The PSDs of suspensions sampled in different stages of wastewater treatment are the most reproducible when the following optical parameters are defined: absorption coefficients - 1.0 and the refractive index - 1.52.
PL
Czynnikami, które w istotny sposób wpływają na rozkłady granulometryczne wyznaczane za pomocą dyfrakcji laserowej, są parametry optyczne mierzonej zawiesiny (współczynnik załamania światła oraz współczynnik absorpcji). Znajomość wartości tych parametrów jest niezbędna przy zastosowaniu teorii Mie. Teoria Mie jest wykorzystywana do przeliczenia intensywności światła zmierzonego na detektorach na rozkład granulometryczny (PSD) badanego materiału. Zarówno ścieki, jak i osad czynny są mieszaninami bardzo różnych składników (mineralnych i organicznych, w tym żywych organizmów). W praktyce nie ma możliwości określenia rzeczywistych wartości parametrów optycznych mieszanin, tym bardziej, że ich skład zmienia się w czasie. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu założonych wartości parametrów optycznych na uzyskiwane rozkłady granulometryczne. Rozkłady granulometryczne zawiesin pobranych na różnych etapach oczyszczania ścieków są najbardziej powtarzalne dla następujących wartości współczynników optycznych: współczynnika absorpcji - 1,0 i współczynnika załamania światła - 1,52.
EN
In this paper the particle size of suspended solids in the removing of organic matter and phosphorus compounds from lake water and wastewater treated in the Ecological Treatment Systems (ETS) was analyzed. The invesigated materials were taken from two ETS located in Pomerania Region/Poland. Object in Swarzewo is 3rd stage of biological treatment of municipal wastewater, while object in Kartuzy has task to remove a phosphorus from lake water. To deepen the knowledge about migration of pollutants in water and wastewater their particle size analysis based on the laser diffraction method were carried out. Speciation of phosphorus and organic matter expressed in COD was carried out for the purpose of determination of the participation and type of dissolved substances as well as suspended matter. The granulometric analysis showed that from wastewater and lake water treated in ETS the suspension above size 100 μm is efficiently removed. On the basis of the obtained results it was proved that ETS efficiently remove particulate fractions of phosphorus and organic matter. In wastewater and surface water inflowed to analyzed facilities 30-45% of organic matter and 55-80% of phosphorus was attributed to suspended solids. In the effluent a part of pollutants in suspended fraction decreased and it were 15% for COD and 35% for phosphorus in wastewater and 24% for COD and 50% for phosphorus in lake water.
PL
W pracy podjęto próbę określenia znaczenia granulometrii zawiesiny w usuwaniu substancji organicznej i fosforu z wody jeziornej i ścieków doczyszczanych w ekologicznych systemach oczyszczających (w jęz. ang. Ecological Treatment Systems – ETS). Materiał do badań został pobrany z dwóch obiektów ETS zlokalizowanych w woj. pomorskim. Obiekt w Swarzewie stanowi III stopień biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych, podczas gdy obiekt w Kartuzach ma za zadanie doczyszczać wodę jeziorną ze związków fosforu. W celu pogłębienia informacji na temat migracji zanieczyszczeń w środowisku wodnym przeprowadzono ich analizę granulometryczną metodą dyfrakcji laserowej. W celu określenia udziału i rodzaju zanieczyszczeń w zawiesinie i frakcji rozpuszczonej przeprowadzono specjację substancji organicznej wyrażonej jako ChZT oraz związków fosforu. Analiza granulometryczna wykazała, że ze ścieków i wody jeziornej poddawanych oczyszczaniu w systemach ETS skutecznie jest usuwana zawiesina o rozmiarze cząstek powyżej 100 μm. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że ekologiczne systemy oczyszczające zapewniają skuteczne usuwanie ze ścieków i wody jeziornej frakcji fosforu i substancji organicznej w zawiesinie.Wściekach i wodach powierzchniowych dopływających do analizowanych obiektów 30-45%substancji organicznej i 55-80% fosforu było związanych w zawiesinie. Na odpływie udział zanieczyszczeń we frakcji zawiesinowej uległ obniżeniu i w ściekach wynosił odpowiednio 15% dla ChZT i 35% dla P, zaś w wodzie jeziornej: 24% dla ChZT i 50% dla fosforu.
PL
Pomiar wielkości cząstek za pomocą dyfrakcji laserowej (LDA) jest alternatywną analiz hydrometrycznych (HM) metodą oznaczania składu granulometrycznego gruntów. Przy oznaczaniu frakcji najdrobniejszych, o znacznej zawartości minerałów ilastych, zasadnicze problemy wynikają ze znacznej anizotropii kształtu cząstek. W pracy zawarto porównanie wyników oznaczeń wielkości cząstek iłów neogeńskich z Bydgoszczy. Zaproponowano formuły służące do transformacji wyników metody areometrycznej i metody dyfrakcji laserowej dla badanych gruntów.
EN
Laser diffraction particle sizing is an alternative method to determine grain size analysis in soils. However, for particle with high shape anisotropy LDA measurements usually produce different results than traditional hydrometric methods (HM), based on Stokes equation. The article contains the results of analyzes of Neogene clays characterized by significant lithological differentiation in regard to participation the clay fraction particles. The research was conducted for the clay samples taken in Bydgoszcz. A set of equations to transform LDM results to hydrometric results was proposed.
EN
The important factors that strongly influence the particle size distributions measured by the laser diffraction method are the optical parameters of the suspension (refractive index and absorption coefficient). Knowledge of the values of these parameters is necessary for Mie theory. Mie theory is applied for conversion of the intensity of light recorded on detectors into particle size distribution (PSD) of tested material. Both wastewater and activated sludge are mixtures of a variety of elements (mineral or organic, including living organisms). In practice, it is not possible to define clearly the values of the optical parameters, as the composition of the suspension changes over time. The aim of the study was to estimate the impact of assumed values of the optical parameters on particle size distributions obtained. The PSDs of suspensions sampled in different stages of wastewater treatment are the most reproducible when the following optical parameters are defined: absorption coefficients - 1.0 and the refractive index - 1.52.
PL
Czynnikami, które w istotny sposób wpływają na rozkłady granulometryczne wyznaczane za pomocą dyfrakcji laserowej, są parametry optyczne mierzonej zawiesiny (współczynnik załamania światła oraz współczynnik absorpcji). Znajomość wartości tych parametrów jest niezbędna przy zastosowaniu teorii Mie. Teoria Mie jest wykorzystywana do przeliczenia intensywności światła zmierzonego na detektorach na rozkład granulometryczny (PSD) badanego materiału. Zarówno ścieki, jak i osad czynny są mieszaninami bardzo różnych składników (mineralnych i organicznych, w tym żywych organizmów). W praktyce nie ma możliwości określenia rzeczywistych wartości parametrów optycznych mieszanin, tym bardziej, że ich skład zmienia się w czasie. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu założonych wartości parametrów optycznych na uzyskiwane rozkłady granulometryczne. Rozkłady granulometryczne zawiesin pobranych na różnych etapach oczyszczania ścieków są najbardziej powtarzalne dla następujących wartości współczynników optycznych: współczynnika absorpcji - 1,0 i współczynnika załamania światła - 1,52.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.