Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Promocja inwestycji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) dla rozwoju ekonomicznego zwiększa zainteresowanie przyciąganiem BIZ do kraju oraz tworzenie programów promocji inwestycji. Programy te są przeważnie realizowane przez agencje promocji inwestycji. Region Azji-Pacyfiku jest bardzo atrakcyjny do lokowania inwestycji. Liderem w regionie są Chiny, które absorbują lwią część światowych inwestycji. Inne kraje przyciągają mniej kapitału zagranicznego, ale również są popularne pośród inwestorów. Wszystkie z krajów stworzyły programy promocji realizowane przez agencje promocji inwestycji. Celem artykułu jest identyfikacja oraz charakterystyka rozwiązań stosowanych przez agencje z regionu. Wiele z nich uważanych jest za jedne z najlepszych na świecie, a stosowane przez nie rozwiązania służą jako przykłady dla innych krajów, również Polski.(abstrakt oryginalny)
EN
The importance of foreign direct investment (FDI) for economic development focuses attention on the attraction of FDI and establishment of investment promotion programmes. Such programmes are usually conducted by investment promotion agencies (IPAs). The Asia-Pacific region is a very attractive place to locate foreign direct investment. The leader in the region is China, which absorbs the lion's share of world's FDI. Other countries absorb less than the leader, but still they are very popular among investors. All of the countries use investment promotion programmes that are conducted by investment promotion agencies. The purpose of this article is to identify and characterise the solutions used by IPAs from the region. Many of them are considered one of the best in the world, responding to customer needs - their organisation and the tasks carried out serve as an example for other countries, including Poland.(original abstract)
XX
W literaturze przedmiotu promocja gospodarcza definiowana jest w dwóch aspektach, jako: - promocja firm i ich produktów, - promocja napływu inwestycji krajowych i zagranicznych. Promocja firm i ich markowych produktów na rynku międzynarodowym określana jest też mianem promocji eksportu. Z kolei promocja napływu inwestycji jako promocja inwestycyjna, co z pewnością najbardziej odzwierciedla jej istotę. Celem promocji gospodarczej jest: - poprawa międzynarodowej konkurencyjności wyrobów krajowego przemysłu i rolnictwa, - promocja polskich towarów, - napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych proeksportowych i innowacyjnych, - wzrost polskich inwestycji bezpośrednich za granicą. Rozważania zawarte w opracowaniu dotyczą właśnie promocji napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). (fragment tekstu)
XX
Przybliżono działalność Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Omówiono główne problemy wymagające rozwiązania. Przedstawiono projekt ustawy o Polskiej agencji Handlu i Inwestycji.
EN
The importance of foreign direct investment (FDI) for economic development increases attention for attraction of FDI and establishment of the investment promotion programmes. Those programmes are usually conducted by investment promotion agencies (IPA). Although the investment promotion agency has been set up in Poland (Polish Information and Foreign Investment Agency), it is far from the patterns established by its effective counterparts. This article presents forthcoming changes in the Polish IPA. The new agency - Polish Trade and Investment Agency - will have much wider competencies than the former one. It will be responsible for overall economic promotion, it will join investment and export promotion. In the area of investment promotion it will be able to target investors and will present a complex investment offer, it will work as one-stop-shop. The project of the new agency looks promising, however, we will only be able to assess the effects once the legal act has come into force and the agency has been established. (original abstract)
XX
W dniach 26-27 czerwca 2007 roku w Warszawie odbyła się białoruska wystawa gospodarcza. Przyjechało ponad 100 firm różnych branż, a także przedstawiciele 20 białoruskich placówek naukowych. Zaprezentowano dorobek przemysłu chemicznego, motoryzacyjnego oraz spożywczego Białorusi. W ostatnich 4 latach obroty handlowe Białorusi i Polski zwiększyły się czterokrotnie i ocenia się, że obecnie sięgają 2,3 mld USD. W 2006 roku polskie inwestycje na Białorusi podwoiły się, a od 2002 roku zostało tam zainwestowane 160 mld USD. Dane statystyczne podają, że z Białorusi Polska importuje 18 grup towarowych, a eksportuje 33 – kupujemy duże ilości olejów, ropy naftowej, nawozów potasowych, drewna, cementu.
XX
Przedstawiono podstawy prawne i promocję inwestycji zagranicznych w Polsce, kierunki inwestowania, ranking krajów inwestorów wg zaangażowanej sumy, uprzywilejowane przez partnerów zagranicznych sektory gospodarki polskiej oraz listę największych firm inwestujących w Polsce.
XX
Scharakteryzowano agencje promocji inwestycji (API) - instytucje powołane do promocji inwestycji, a dokładnie do promocji kraju jako atrakcyjnego miejsca do lokalizacji inwestycji. Do zadań API należy również pozyskiwanie inwestorów czyli namierzanie firm poprzez kierowanie wysiłków promocyjnych w stronę konkretnych inwestycji. Wymieniono instrumenty wykorzystywane przez API w dotarciu do inwestora. Należą do nich m.in. telemarketing; newsletters; udział w wystawach międzynarodowych; seminaria inwestycyjne oraz wizyty w konkretnych firmach. Polskimi odpowiednikami API są Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz nowo powstały podmiot Polska Agencja Handlu i Inwestycji (PAHI)
EN
The importance of foreign direct investment (FDI) for economic development increases attention for attraction of FDI. Most countries have established investment promotion programmes which are conducted by investment promotion agencies (IPA). The core IPA functions are image building, investor targeting and also pre-investment and after-care services. Investor targeting has become a very important activity among active and effective agencies. It involves the focusing on attracting specific companies that have a genuine intention, resources and capabilities to invest in a country. Most of the effective IPAs target industries, types of company and specific corporations. The Polish Information and Foreign Investment Agency doesn't use investor targeting to attract FDI but is planning to do so in the future. Investor targeting is becoming more and more important but it will not be effective if the country cannot offer good conditions to do a business. All promotion activities need to go hand in hand with investment friendly policy and appropriate economic conditions. (original abstract)
XX
Muszą być spełnione dwa warunki, aby zagraniczne inwestycje bezpośrednie przyczyniły się do wzrostu gospodarczego i łagodzenia ubóstwa w krajach rozwijających się oraz w tych krajach, których gospodarki przechodzą transformację. Pierwszy z tych warunków polega na zwiększaniu atrakcyjności tych państw dla zagranicznych inwestorów, drugi zaś na wspomaganiu przez otoczenie, w którym działa zagraniczny inwestor, pozytywnych efektów zagranicznych inwestycji bezpośrednich w zakresie ogólnych warunków inwestowania czy wzrostu przychodów. (oryginalne streszczenie)
EN
Two conditions must be met for foreign direct investments to contribute to the economic growth and the reduction of poverty in developing countries, or countries where economies are in transformation process. First of these conditions consists of increasing the attractiveness of these states for foreign investors, second of aiding, by surroundings in which the foreign investor is active, the positive effects of the direct foreign investments regarding the general investing conditions or the incomes increase. (AT)
XX
Opisano makro- i mikroekonomiczne czynniki wpływające na bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Przeanalizowano wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Czechach oraz przedstawiono największych inwestorów zagranicznych z podaniem sektorów inwestycji. Oceniono, że Czechy są krajem, który od początku lat 90. znajduje się w czołówce krajów przyciągających BIZ w regionie Europy Środkowowschodniej.
EN
Investment is in general economic theory allowed to be the economic activity, at which a subject gives up the current consumption forward-looking on increasing the product. Investment can be a positive factor stimulating higher growth especially for countries, where there has been higher demand for investment than savings are. Abreast international capital flows are distinguished partly credits and partly foreign investment, at which is assumed the assets takeover in other country (acquisition). The attention is in this paper given to direct foreign investment, which in contradistinction to portfolio investment is not linked with the purchase of short-term bonds, but with long-term relation based on holding of shares. Foreign investors so acquire long-term control over their companies (branch stores, sister companies and affiliations) abroad'. Often there are found subsidiaries in order to produce goods and services, which were imported to the mother country in the past. (fragment of text)
XX
Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) są istotnym elementem gospodarki globalnej. Znaczenie BIZ dla rozwoju kraju wzmaga zainteresowanie ich przyciąganiem oraz tworzeniem programów promocji inwestycji. Te programy zwykle realizowane są przez agencje promocji inwestycji (API). Celem artykułu jest ukazanie specyfiki funkcjonowania polskiej agencji promującej inwestycje zagraniczne w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi na świecie. Analizie zostanie poddany sposób organizacji agencji, a także metody i zakres realizowanych przez nie funkcji. (abstrakt oryginalny)
EN
Flows of foreign direct investment (FDI) are an essential element of the global economy. The importance of FDI for economic development increases attention for attraction of investments and establishment of the investment promotion programs. Those programs are usually conducted by investment promotion agencies (IPA). The purpose of this article is to compare the Polish investment promotion agency with the solutions used in other countries. The agency is examined from two perspectives: first - characterization of the organization of investment promotion agencies, which largely affects the role played by the IPAs, and secondly - characteristics of the functions performed by the IPAs. (original abstract)
10
75%
XX
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z krajów wschodzących stały się faktem. Coraz więcej przedsiębiorstw podejmuje działania za granicą, a jednym z czynników zachęcających je do tego jest aktywna promocja inwestycji krajowych za granicą. Głównym celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań instytucjonalnych oraz stosowanych narzędzi w zakresie promocji inwestycji. Analiza rozwiązań wykorzystywanych na rynkach wschodzących wskazuje, że nie ma jednego rozwiązania, które funkcjonowałoby we wszystkich warunkach. Kraje wykorzystują różne instytucje, które w różnym zakresie zajmują się promocją inwestycji krajowych za granicą. Do najczęściej stosowanych instrumentów odpowiadających potrzebom inwestorów należą: dostarczanie informacji na temat rynków zagranicznych oraz możliwości podejmowania tam działalności gospodarczej, konsultacje, pomoc w wyszukiwaniu partnerów gospodarczych, pomoc finansowa oraz ubezpieczeniowa w szczególności od ryzyka politycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Foreign direct investment from emerging countries has become a fact. More and more companies take actions abroad, and one of the factors that encourage them to do so is the active promotion of outward foreign investment. The main objective of this paper is to present institutional frameworks and measures used in active outward investment promotion. An analysis of the solutions used in emerging markets indicate that there is no single solution that would function under all conditions. Countries use a variety of institutions that vary in promotion of outward investments abroad. The most commonly used instruments that meet the needs of investors include: providing information on foreign markets and the possibility of making business there, consulting and assistance in finding business partners, assuring financial assisting and insurance from political risk in particular. (original abstract)
XX
Intensywna konkurencja o bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) na świecie sprawia, że w większości krajów funkcjonują agencje promocji inwestycji zagranicznych (API). Sprawna agencja może być sporym atutem w przyciąganiu kapitału zagranicznego do kraju. API można oceniać pod kątem liczby zrealizowanych projektów, ich jakości czy opinii w oczach inwestorów, a także partnerów biznesowych. W artykule zaprezentowano wyniki badań jakościowych przeprowadzonych wśród partnerów polskiej agencji promującej BIZ - Centrów Obsługi Inwestora - na temat współpracy z tym podmiotem. (abstrakt oryginalny)
EN
Intense competition for foreign direct investment (FDI) in the world made most countries establish foreign investment promotion agencies (IPA). Effective agency can be a big advantage in attracting foreign capital into the country. IPA can be assessed in terms of completed projects, quality of projects or opinions of investors and business partners. The article presents the results of qualitative research conducted among the partners of Polish agency - Centra Obsługi Inwestora - on the collaboration with this entity. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono inwestycje polskich firm w krajach Europy Środkowej. Inwestycjom sprzyja otwarcie granic między Polską a krajami UE, umacniający się złoty i doskonałe wyniki polskich firm.
XX
W artykule zaprezentowano inwestycje polskich firm w Europie Wschodniej. Polscy przedsiębiorcy docenili możliwości, jakie otwierają przed nimi wschodnie rynki. Po latach zastoju ponownie chętnie lokują swoją produkcję i usługi za wschodnią granicą.
XX
Przedstawiono przykłady dwóch firm, które zdecydowały się na inwestycje w Europie Zachodniej. Rodzime firmy są jednak zbyt słabe na walkę za światowymi gigantami, nie mają znanych marek i brak im wiary we własne możliwości. Polski produkt nadal kojarzy się w Europie z czymś gorszym, niegodnym zaufania.
XX
Pozytywny wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na gospodarki krajów goszczących sprawia, że w chwili obecnej stały się one elementem krajobrazu każdego kraju na świecie. Kraje konkurują o przyciągnięcie inwestorów liberalizując politykę wobec BIZ, eliminując bariery ich napływu, stosując bodźce zachęcające, w postaci ulg podatkowych czy niskooprocentowanych pożyczek i kredytów. Podobne rozwiązania stosowane przez wiele krajów sprawiają, że państwa muszą się w jakiś sposób wyróżnić i wskazać na unikatowe zalety swojej lokalizacji. Ważnym narzędziem w osiągnięciu powyższych celów może być skuteczna promocja inwestycji zagranicznych. Działania promocyjne koncentrują się na budowaniu wizerunku w umysłach potencjalnych inwestorów, "sprzedaży" kraju jako lokalizacji pod inwestycje i przekonaniu firm do zainwestowania, obsłudze inwestorów - dostarczaniu im informacji, przeprowadzeniu przez proces inwestycyjny, pomocy w momencie, gdy są już zlokalizowani w danym kraju, monitorowaniu doświadczeń inwestorów oraz wykorzystaniu ich uwag w orędownictwie na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego (policy advocacy). (fragment tekstu)
XX
Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju gospodarczego wzmaga konkurencję o ich przyciąganie, a także stwarza konieczność przygotowania programów promocji, które realizowane są przeważnie przez agencje promocji inwestycji. Jednym z przykładów bardzo skutecznej agencji jest irlandzka IDA (Industrial Development Agency). Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja oraz charakterystyka czynników sukcesu IDA Ireland. Agencja uważana jest za jedną z najlepszych na świecie dzięki elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych, odpowiadania na potrzeby klientów - inwestorów, sposobu organizacji czy spektrum wykonywanych zadań. Jej rozwiązania służą za przykład również polskiej agencji promocji inwestycji zagranicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The importance of foreign direct investment (FDI) for economic development increases attention for attraction of FDI and establishment of the investment promotion programmes. Those programmes are usually conducted by investment promotion agencies (IPA). Ireland is an example of a country that very successfully managed to attract foreign investors, among others through the use of the aid from the European Union, developing an effective investment promotion strategy and creating a very effective investment promotion agency. The purpose of this article is to characterize and identify the key factors for success of IDA Ireland, Irish investment promotion agency. IDA is considered one of the best in the world, its flexibility in adapting to changing market conditions, responding to customer needs, the organization and the tasks carried out serve as an example for other countries, including Poland. (original abstract)
17
Content available remote Foreign Direct Investment in Tunisia: Performance, Policies, Prospects
63%
XX
Na przełomie tysiącleci Tunezja osiągnęła wysoki wskaźnik tempa wzrostu gospodarczego. Zważywszy dodatkowo na rozwój rynku finansowego oraz dynamicznie wzrastający przemysł, kraj ten uważany jest przez wielu obserwatorów za jeden z afrykańskich "tygrysów gospodarczych". Jednakże jeszcze przed wydarzeniami Arabskiej Wiosny, mającymi swój początek w Tunezji, średnia stopa wzrostu była nadal daleka od wartości wymaganych, by dorównać gospodarkom wysokodochodowym. Niniejszy artykuł ma na celu analizę roli, jaką odgrywają i mogą odgrywać inwestycje zagraniczne podczas gwałtownego wzrostu gospodarczego w Tunezji. Artykuł ten bada zarówno oszczędności i inwestycje krajowe, jak też obecne wzorce inwestycji zagranicznych oraz prezentuje politykę promocyjną. Dowodzi on, że inwestycje zagraniczne mogą pomóc przezwyciężyć pewne ograniczenia w akumulacji kapitału, a nawet przyczynić się do trwałego "wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu", tj. zrównoważonego regionalnie, społecznie i międzypokoleniowo modelu wzrostu. Istnieją jednak dwa warunki wstępne: napływ kapitału musi być kierowany przez odpowiednią politykę promocyjną, a Tunezja musi chronić się przed jakimikolwiek negatywnymi następstwami obecnych niepokojów politycznych w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.(abstrakt oryginalny)
EN
Around the turn of the millennium, Tunisia achieved sizeable rates of economic growth. Given the additional fact of an increasing financial deepening and an emerging industry, the country had been considered by many observers as one of the 'African Lions.' However, even before the Arab Spring movements started in Tunisia, the average growth rate was still far from the rate required for a fast catch-up with high income economies. This article aims at analysing the role which foreign direct investment (FDI) has played and can play in spurring economic growth in Tunisia. It analyses domestic saving and investment as well as presents patterns of FDI and present promotional policies. The author argues that foreign direct investment can help to overcome some constraints in capital accumulation and even contribute to 'inclusive growth,' i.e., a regionally, socially, and inter-generationally balanced growth pattern. There are, however, two preconditions: capital inflows must be directed by appropriate promotional policies and Tunisia must insulate itself from any negative repercussions from the present political unrest in the Middle East and North African region.(original abstract)
XX
Autor dokonał krótkiego przeglądu rodzajów prowadzonej przez państwo polityki wobec zagranicznych inwestycji bezpośrednich, scharakteryzował ogólne nastawienie państw wysoko rozwiniętych do przedsiębiorstw zagranicznych inwestujących na ich terytorium. Zaprezentował stosowaną w Polsce politykę przyciągania zagranicznych inwestorów w okresie transformacji oraz ocenił pierwsze skutki tej polityki.
EN
An accelerated process of the spread of multinational companies observed in the world mobilised governments of numerous countries to define their attitude to this phenomenon and to work out certain measures of economic policy in this field. Countries hosting subsidiaries of large multinationals, being aware of the limited freedom of economic manoeuvres due to the operations of these companies on their territories, search for the means to control foreign capital inflow in the form of direct investment. Same of these countries do not allow the inflow of foreign capital in this form, others accept foreign direct investment with certain reluctance, still others encourage foreign investors to invest capital on their territories. The Polish policy of attracting foreign direct investment is quite liberal and it is carried out by proper legislation and the activity of a special agency established to promote foreign investment. Une can admit that positive trends observed in the inflow of foreign capital to Poland are to a certain degree a cansequence of this policy. Fiowever, the rate of this inflow is still too slow as compared to expectations. Many potential investors still perceive our country as badly organized and unstable; a country where the economic infrastructure, particularly banking, is barely beginning to develop. For many foreign entrepreneurs the prospects of transformations desired in our economy are still rather uncertain. Poland is still treated as an area of relatively high social and political risk. The policy of the countries of Central Europe (including Poland) towards foreign investments aims above all at attracting them. Unfortunately no serious attempts to channel the impact of foreign investment on national economies have been made so far. Neither the binding legislation nor the activity of agencies promoting foreign investment follow the desired direction. Continuing this kind of policy, without the control over the impact of(original abstract)
XX
Wartość oszczędności zgromadzonych przez gospodarstwa domowe w czerwcu 2007 roku wzrosła do poziomu 673,9 mld zł. Osoby posiadające oszczędności jako miejsce ich zdeponowania wybierają lokaty bankowe. Inne możliwości inwestowania to fundusze inwestycyjne, nieruchomości, giełda. Jednak wciąż niepokojącą jest tendencja do trzymania oszczędności w domu - nie jest opcja ani bezpieczna ani efektywna.
XX
Przedmiotem artykułu jest analiza zmian w preferencjach podatkowych na przestrzeni lat 1993-1996 - ze szczególnym uwzględnieniem ulg inwestycyjnych.
EN
Tax preferences are on the one hand an instrument that stimulates the undertaking of concrete business ventures while on the other are a source of internal financing of an enterprise. Tax exemption, tax allowance and tax deduction which enterprises take advantage of cause that in the long run the value of fixed assets increases which allows for an improvement of the economic and financial performance in subsequent years. Tax preferences through decreasing tax basis have a direct impact on the short-term improvement of enterprise's liquidity which is of great significance for its proper functioning. Due to investment allowances which are of the nature of interest free credit from the budget an enterprise can make use of accelerated depreciation rates which directly influences cash flow. The consequence is also the possibility of self-financing of further investment stages which is of great significance in view of the high cost of external capital. The author's aim is a presentation of the system of tax preferences and its evolution in the years 1993-1996. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.